Nájdené rozsudky pre výraz: vecná príslušnosť krajského súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 132

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

44 dokumentov
39 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Zmenky a šeky
Kľúčové slová: prostestovanie zmenkyvecná príslušnosť krajského súdupríslušnosť súdov podľa OSP
Zbierka NS 4/2001
R 75/2001
Právna veta: Protestovanie zmenky na súde nie je sporovým konaním, ale vykonaním úkonov protestným orgánom. Nejde preto o spor z právnych vzťahov týkajúci sa zmenky, na prejednanie ktorého by bol vecne príslušný krajský súd ako súd prvého stupňa v obchodných veciach (§ 9 ods. 3 písm. c/ bod 3 OSP.) Miestna príslušnosť okresného súdu nie je daná, a preto protestovať zmenku možno na ktoromkoľvek z nich.

Úryvok z textu:
V. ú. b., a. s., pobočka v T. podaním zo dňa 3. septembra 1997 požiadala Okresný súd T. o vykonanie protestu zmenky pre nezaplatenie proti V. c. tv, s. r. o. Dňa 19. januára 1999 Okresný súd T. z dôvodu miestnej príslušnosti postúpil vec Okresnému súdu B., ktorý vec postúpil z dôvodu vecnej nepríslušnosti Krajskému súdu v B. Krajský súd v B. (vec zapísanú pod č. k. 85 Zm 6/99) predložil spis Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na rozhodnutie podlá § 105 ods. 3 O. s. p. z dôvodu, že nesúhlas
Kľúčové slová: člen predstavenstvaakciová spoločnosťpríslušnosť súdov podľa OSP
Zbierka NS 3/2001
R 49/2001
Právna veta: Na prejednanie žaloby podanej akciovou spoločnosťou proti bývalým členom jej predstavenstva o náhradu škody nie je daná vecná príslušnosť krajského súdu podľa § 9 ods. 3 písm. c) bod 1 OSP.

Úryvok z textu:
Okresný súd B. dňa 24. januára 2000 podlá § 104a ods. 2 O. s. p. postúpil vec Krajskému súdu v B. ako súdu vecne príslušnému z dôvodov podlá § 9 ods. 3 písm. c) bod 1 O. s. p. Krajský súd v B. podľa § 104a ods. 3 O. s. p. predložil vec na rozhodnutie Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, pretože s postúpením veci nesúhlasil, nakoľko v danom prípade ide o náhradu škody, ktorú uplatňuje žalobca voči bývalým členom štatutárneho orgánu a nie je daná príslušnosť krajského súdu podlá § 9 ods. 3 pí
Meritum Súdne konanie
Právna veta: Účastníkov konzorcia nemožno považovať za spoločníkov obchodnej spoločnosti, takže spory medzi nimi sú podľa § 9 ods. 3 písm. c/ a a/ Občianskeho súdneho poriadku spormi, ktoré by v prvom stupni patrili do vecnej príslušnosti krajských súdov (Mestského súdu v Bratislave.)

Úryvok z textu:
Mestský súd v Bratislave uznesením z 26. októbra 1992 vyslovil vecnú nepríslušnosť na prejednanie veci. V odôvodnení poukázal na ustanovenie § 9 ods. 3 písm. c/, aa/ O.s.p., ktoré upravuje príslušnosť krajského súdu v sporoch medzi spoločníkmi obchodných spoločností. Účastníci konzorcia nie sú spoločníkmi v zmysle citovaného ustanovenia, a preto vecne príslušným na prejednanie veci je Obvodný súd Bratislava 2. Proti uzneseniu podal odvolanie žalobca, žiadal ho zrušiť a vec vrátiť Mestskému súdu
Právna veta: Z ustanovenia § 17 ods. 1 Trestného poriadku je zrejmé, že o trestných činoch, za ktoré možno uložiť výnimočný trest, je na vy­ konanie súdneho konania vecne príslušný vždy krajský súd. Uvede­né ustanovenie zákona totiž neviaže podmienky vecnej príslušnosti krajského súdu na konkrétne právne posúdenie obžalobného skut­ku, ale na možnosť uloženia výnimočného trestu, pričom s ohľadom na ustanovenie § 29 ods. 1 Trestného zákona nie je podstatné, či vý­nimočný trest možno uložiť podľa všeobecnej časti alebo osobitnej časti Trestného zákona.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Pri sledovaní rozhodnutí senátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa zistilo, že nepostupujú jednotne pri výklade ustanovenia § 17 ods. 1 Trestného poriadku o vecnej príslušnosti krajského súdu v súvislosti s apli­ káciou § 43 ods. 1 Trestného zákona. V prvom prípade Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore o príslušnosť medzi Krajským súdom v T. a Okresným súdom S., ktorý sa týkal obžalova­ ného, na ktorého bola podaná obžaloba pre pokračovací trestný čin lúpeže podľa § 2
Právna veta: Vo veciach, v ktorých bola pôvodne podaná obžaloba na krajský súd pred 1. septembrom 2004 a súčasne do 1. septembra 2004 v nich nebolo týmto súdom nariadené hlavné pojednávanie, a ak v čase od 1. septembra 2004 do 15. apríla 2005 nedošlo podľa prechodného ustanovenia § 454a Trestného poriadku účinného od 1. septembra 2004 k postúpeniu veci Špeciálnemu súdu, je na konanie vecne príslušný krajský súd, nakoľko prechodné ustanovenie § 454aa Trestného poriadku účinného od 15. apríla 2005 opätovne založilo vecnú príslušnosť krajského súdu, keďže účelom ustanovenia § ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pri sledovaní rozhodovacej činnosti senátov v zmysle § 21 ods. 4 písm. d) zákona č. 757/2004 Z. z. zistil, že v rozhodnutiach senátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je rozdielny výklad prechodných ustanovení § 454a a § 454aa Trestného poriadku z hľadiska otázky vecnej príslušnosti súdu (krajského alebo špeciálneho), pokiaľ ide o veci, v ktorých bola pôvodne podaná obžaloba na krajský súd, ktoré ale nebo
Právna veta: Postup podľa ustanovenia § 25 Tr. por. umožňuje zmeniť len miestnu príslušnosť súdu a nie aj príslušnosť vecnú. V dôsledku toho uvedený postup nemožno uplatniť v prípadoch, v ktorých boli na toho istého obvineného podané dve alebo viaceré obžaloby na rôznych súdoch, pričom o niektorom trestnom čine je v zmysle § 17 Tr. por. vecne príslušným vykonať konanie v prvom stupni krajský súd. V takýchto prípadoch treba aplikovať ustanovenie § 21 ods. 1 Tr. por., ktoré určuje vecnú príslušnosť krajského súdu pre vykonanie spoločného konania o všetkých podaných obžalobách. Ostatné vecne nepríslušné sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd v spore o príslušnosť medzi Okresným súdom v Banskej Bystrici a Krajským súdom v Banskej Bystrici rozhodol, že príslušným na vykonanie konania v prvom stupni je Krajský súd v Banskej Bystrici. Z odôvodnenia: Okresný prokurátor v Banskej Bystrici podal 3. marca 1994 obžalobu číslo Pv 2026/91 na J.E. pre trestné činy ublíženia na zdraví podľa § 224 ods. 1,2 Tr. zák. a ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podľa § 201 písm. d) Tr. zák. na Okresný súd v Banskej Bystrici. Okresný sú
Právna veta: V zmysle druhej vety § 17 Tr.por. v znení novely č. 247/1994 Z.z. krajský súd vykonáva v prvom stupni konanie okrem iného aj o trestných činoch uvedených v osobitnom zákone. V spojitosti s týmito trestnými činmi sa prostredníctvom poznámky č. 2 odkazuje na § 2 zákona č. 249/1994 Z.z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov (ďalej len zákon). Tieto trestné činy výslovne vymenúva len § 2 ods. 2 písm. a/ zákona. Tento zákon neurčuje vecnú príslušnosť súdov na konanie o trestných činoch. Vo vzťahu k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Pri sledovaní rozhodnutí senátov najvyššieho súdu sa zistilo, že tieto nepostupujú jednotne pri výklade ustanovenia § 17 Tr.por. v znení novely č. 247/1994 Z.z., ktoré upravuje vecnú príslušnosť krajského súdu na vykonanie konania o trestných činoch v prvom stupni. Ide najmä o riešenie otázky okruhu trestných činov uvedených v § 2 ods. 2 zákona, o ktorých musí v prvom stupni vykonávať konanie krajský súd v zmysle odkazu č. 2 uvedeného v druhej vete tohto ustanovenia. Niektoré se
Kľúčové slová: právo na vyplatenie vyrovnacieho podielupríslušnosť súdu v sporovom konanívyrovnanie
Zbierka NS 1/1998
R 9/1998
Právna veta: Ak obchodný podiel zomrelého spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným neprešiel na dedičov, pretože sa neprihlásili o účasť v spoločnosti, na prejednanie žaloby dedičov proti spoločnosti o vyplatenie vyrovnacieho podielu je vecne príslušný okresný súd.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Galante listom z 5. decembra 1995 postúpil predmetnú vec Krajskému súdu v Bratislave podľa § 104a ods. 2 O.s.p. s odôvodnením, že ide o spor medzi členmi spoločnosti, preto podľa § 9 ods. 3 písm. c/ O.s.p. je daná príslušnosť Krajského súdu v Bratislave. Krajský súd v Bratislave s postúpením nesúhlasil a predložil vec Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky s odôvodnením, že nie je daná vecná príslušnosť krajského súdu v zmysle § 9 ods. 3 písm. b/ O.s.p. Najvyšší súd Slovenskej rep
Kľúčové slová: Slovenská štátna sporiteľnazmluva o úvere zmluva o pôžičkepríslušnosť súdov podľa OSP
Zbierka NS 5/1993
R 52/1993
Právna veta: Spory zo zmlúv o pôžičkách poskytnutých Slovenskou štátnou sporiteľnou fyzickým osobám pred. 1. januárom 1992 podľa ustanovení Občianskeho zákonníka v znení platnom do 31. decembra 1991 nie sú spormi zo zmlúv o úveroch podľa § 9 ods. 3 písm. b/ pod nn/ Občianskeho súdneho poriadku (zák. č. 519/1991 Zb.). Na ich prejednanie v prvom stupni sú príslušné okresné (obvodné) súdy podľa § 9 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a nie krajské súdy (Mestský súd v Bratislave).

Úryvok z textu:
Predseda Obchodného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky navrhol v zmysle ustanovenia § 17 ods. 2 zák. č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch a čl. 9 ods. 1 písm a/ rokovacieho poriadku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na základe právoplatných rozhodnutí senátov zaujatie stanoviska k zjednocovaniu výkladu zákonov k otázke príslušnosti súdov v sporoch zo zmlúv o pôžičkách poskytovaných Slovenskou štátnou sporiteľnou fyzickým osobám pred 1. januárom 1992. V rozhodnutí Najvyššieho súdu
MENU