Nájdené rozsudky pre výraz: vecná príslušnosť súdu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 217

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

76 dokumentov
2583 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: O odvolaní proti rozhodnutiu, vydanému posudkovou komisiou pobočky Sociálnej poisťovne, v konaní podľa § 3 až § 6 vyhlášky č. 76/1957 Ú. v. v znení vyhlášky FMPSV č. 268/1990 Zb. o prechode z pracovnej neschopnosti do čiastočnej invalidity, rozhoduje ako vecne príslušný odvolací orgán podľa § 14 písm. a) zákona č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení neskorších predpisov* posudková komisia Sociálnej poisťovne - ústredia. Súd na rozhodovanie o odvolaní proti rozhodnutiu posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia ako správneho orgánu prvého stupňa nie je vecne príslušný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B. uznesením zo 17. marca 1998 potvrdil rozhodnutie z 9. júna 1997, ktorým odporkyňa (správne malo byť uvedené Sociálna poisťovňa v B. pobočka v R. S.) uznala navrhovateľa dňom 19. mája 1997 za čiastočne invalidného. Súd tak rozhodol na základe skutočnosti, že posudková komisia Sociálnej poisťovne - pobočka v R. S. vypracovala posudok po náležitom lekárskom vyšetrení a po zvážení všetkých okolností, uvádzaných navrhovateľom. odvolaní proti tomuto uzneseniu navrhovateľ uviedol,
Právna veta: V zmysle druhej vety § 17 Tr.por. v znení novely č. 247/1994 Z.z. krajský súd vykonáva v prvom stupni konanie okrem iného aj o trestných činoch uvedených v osobitnom zákone. V spojitosti s týmito trestnými činmi sa prostredníctvom poznámky č. 2 odkazuje na § 2 zákona č. 249/1994 Z.z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov (ďalej len zákon). Tieto trestné činy výslovne vymenúva len § 2 ods. 2 písm. a/ zákona. Tento zákon neurčuje vecnú príslušnosť súdov na konanie o trestných činoch. Vo vzťahu k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Pri sledovaní rozhodnutí senátov najvyššieho súdu sa zistilo, že tieto nepostupujú jednotne pri výklade ustanovenia § 17 Tr.por. v znení novely č. 247/1994 Z.z., ktoré upravuje vecnú príslušnosť krajského súdu na vykonanie konania o trestných činoch v prvom stupni. Ide najmä o riešenie otázky okruhu trestných činov uvedených v § 2 ods. 2 zákona, o ktorých musí v prvom stupni vykonávať konanie krajský súd v zmysle odkazu č. 2 uvedeného v druhej vete tohto ustanovenia. Niektoré se
R 16/2021
Právna veta: Vzťah Slovenského rybárskeho zväzu a jeho člena vo veciach disciplinárneho konania a rozhodovania o disciplinárnom delikte pre porušenie zákona o rybárstve a jeho vykonávacích právnych predpisov ako predpisov verejného práva spadá do oblasti verejnej správy; spor z neho patrí do správneho súdnictva.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a : 1. Žalobca sa žalobou doručenou na Okresný súd Žilina dňa 5. augusta 2019 domáhal voči žalovanému určenia neplatnosti disciplinárneho rozhodnutia sp. zn. 5/2018 zo dňa 27. marca 2018 disciplinárnej komisie miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Sabinove s petitom v zmysle žaloby na č. l. 10 súdneho spisu. 2. Okresný súd Žilina uznesením č. k. 42C/59/2019-25 zo dňa 08. augusta 2019 postúpil vec Krajskému súdu v Žiline ako vecne príslušnému súdu. V odôv
Právna veta: Z odkazu uvedeného v druhej vete § 17 Tr. por., v znení novely č. 247/1994 Z.z. vyplýva, že krajský súd je príslušný na vykonanie konania v prvom stupni (bez ohľadu na trestnú sadzbu) okrem iných aj o trestných činoch taxatívne vymenovaných a číselne označených v § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 249/1994 Z.z. Ak ale ustanovenie § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 249/1994 Z.z. uvádza dva odseky toho istého paragrafu spojených zlučovacou spojkou „a“ (napríklad § 250 ods. 3 písm. a) a ods. 4 Tr. zák.) je krajský súd príslušný na vykonanie konania v prvom stupni len vtedy, ak konanie obvineného možno s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Pri sledovaní rozhodnutí senátov Najvyššieho súdu sa zistilo, že nepostupujú jednotne pri výklade ustanovenia § 17 Tr. por., v znení novely č. 247/1994 Z.z., ktoré upravuje vecnú príslušnosť krajského súdu na vykonanie konania o trestných činoch v prvom stupni. Ide v tomto prípade o riešenie otázky okruhu trestných činov uvedených v § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 249/1994 Z.z., o ktorých musí v prvom stupni vykonávať konanie krajský súd v zmysle odkazu č. 2 uvedeného v druhej vete
Právna veta: Predpokladom aplikácie článku II ods. 3 zákona NR SR č. 247/1994 Z. z. je, že žalovaný skutok aj pri rešpektovaní zásady, vyjadrenej v § 16 ods. 1 Tr. zák., zakladá skutkovú podstatu takého trestného činu, o ktorom prislúcha v prvom stupni vykonať konanie krajskému súdu podľa § 17 Tr. por. v znení pred citovanou novelou Trestného poriadku, t. j. že ide o trestný čin v tomto ustanovení uvedený alebo o trestný čin so zákonnou sadzbou trestu odňatia slobody, ktorého dolná hranica je najmenej päť rokov, resp. o trestný čin, za ktorý možno uložiť výnimočný trest.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd v spore o príslušnosť medzi Mestským súdom v Bratislave a Obvodným súdom Bratislava 1 rozhodol, že vecne a miestne príslušným súdom na prejednanie trestnej veci obvineného J. G. a spol. je Obvodný súd Bratislava 1. Z odôvodnenia: Mestský prokurátor pre Bratislavu podal 24. augusta 1994 na Mestskom súde v Bratislave obžalobu na obvinených J. G. a J. U. pre trestný čin krádeže spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 247 ods. 1, ods. 4 Tr. zák., na obvinených L. P. a E. H. pre trest
Kľúčové slová: vecná príslušnosť súduplatobný rozkaz
R 13/1998
Právna veta: Opravným prostriedkom proti výroku platobného rozkazu o trovách konania je odvolanie, o ktorom rozhoduje súd, ktorý platobný rozkaz vydal. Súd, ktorý platobný rozkaz vydal, ak rozhoduje o odvolaní, je odvolacím súdom a proti jeho rozhodnutiu nie je prípustné odvolanie.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach 5. októbra 1995 vydal platobný rozkaz, ktorým uložil žalovanému zaplatiť žalobcovi 2012 Sk istiny a 845 Sk náhrady trov konania. Proti výroku platobného rozkazu o trovách konania podal odvolanie správca podstaty. Žiadal výrok o trovách konania zmeniť a náhradu trov priznať vo výške 1190 Sk. O odvolaní žalobcu rozhodol podlá § 174 ods. 2 O.s.p. Krajský súd v Košiciach a uznesením č. k. 13 Cb 4296/95-20 z 29. decembra 1995 napadnutý výrok platobného rozkazu potvrdil. Prot
Právna veta: Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, ako aj nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 488/2010 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou priamych platieb a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 114/2009 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou doplnkových priamych platieb v rastlinnej výrobe, neustanovujú vecnú príslušnosť Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu Ministerstva p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sž/11/2012 9012010080 02.07.2012 JUDr. Zdenka Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2012:9012010080.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: AGRO - VÁH, s.r.o., Žiharecká 802, Tešedíkovo, IČO 36 539 031, zastúpený advokátom: JUDr. Lukáš Garčár, agner & partners, s.r.o., Špitálska 10, Bratislava, proti žalovanému: Ministerstvo pôdohospodárstva a
Právna veta: Ak je obvinený v cudzine a ak ho treba v prípravnom konaní vyžiadať, na vydanie zatýkacieho rozkazu podľa § 376 ods. 1 Trestného poriadku vo veciach uvedených v § 17 Trestného poriadku, je vecne príslušný okresný súd v sídle krajského súdu a v takýchto veciach, s príslušnosťou vojenských súdov (§ 14, § 15 Trestného poriadku), vojenský obvodový súd (§ 26 ods. 2 Trestného poriadku). Takéto rozhodnutie robí sudca (§ 2 ods. 9 Trestného poriadku).

Úryvok z textu:
Odôvodnenie : Generálny prokurátor Slovenskej republiky na základe právoplatných rozhodnutí súdov Slovenskej republiky zistil nejednotný postup krajských a okresných súdov pri určovaní vecnej príslušnosti súdov pri rozhodovaní o vydaní zatýkacieho rozkazu vo veciach uvedených v § 17 Trestného poriadku v prípade vyžiadania z cudziny podlá § 376 ods. 1 Trestného poriadku. Poukázal na nasledovné rozhodnutia: I. Krajský súd v B. uznesením z 27. mája 1999, sp. zn. 1 Nt 113/99, v trestnej veci pro
Právna veta: V zmysle § 30 ods. 3 veta prvá Trestného poriadku je súdom vyššieho stupňa ten súd, ktorý vykonáva konanie a rozhoduje o sťažnosti proti prvostupňovému rozhodnutiu podľa § 147 a nasl. Trestného poriadku alebo vykonáva konanie a rozhoduje o odvolaní (§ 252 Trestného poriadku) podľa § 253 a nasl. Trestného poriadku. Z týchto dôvodov, ak sudca krajského súdu alebo sudca vyššieho vojenského súdu Slovenskej republiky v konkrétnej veci rozhodoval v druhostupňovom senáte tohto súdu, je sudcom súdu vyššieho stupňa. Preto je takýto sudca v ďalšom konaní vylúčený z rozhodovania na tom istom krajskom sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe odvolania obžalovaného voj. zákl. sl. M. B. a odvolania vyššieho vojenského prokurátora proti rozsudku Vyššieho vojenského súdu v T. z 8. septembra 2000, sp. zn. 3 T 2/00, podľa § 253 ods. 3 písm. a) Trestného poriadku zrušil napadnutý rozsudok a vec vrátil tomuto súdu, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Vyššieho vojenského súdu v T. (ďalej len „WS“) z 8. septembra 2000, sp. zn. 3 T 2/00, bol obžalovaný
Právna veta: Príslušnosť nadriadeného súdu na rozhodnutie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa sa riadi vždy podľa zákona (Trestného poriadku) účinného v čase predkladania veci nadriadenému súdu. Pri opätovnom predložení tej istej veci nadriadenému súdu, po predchádzajúcom vrátení veci súdu prvého stupňa z formálnych dôvodov i na základe zrušenia uznesenia o postúpení veci, sa otázka príslušnosti súdu posudzuje samostatne. Ak v čase medzi skorším a následným predložením veci nadriadenému súdu, ako súdu odvolaciemu, dôjde k takej zmene právnych predpisov, že príslušným na konan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresná prokurátorka v Šali dňa 11. apríla 2002 podala na Okresný súd Šaľa obžalobu na M. H. a J. H., podľa ktorej mali obaja spáchať v bode 1/ obžaloby trestný čin krádeže spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 247 ods. 2 písm. a), ods. 3 písm. b) Trestného zákona a trestný čin porušovania domovej slobody spolupáchateľstvom podľa § 9 ods. 2, § 238 ods. 1, ods. 2, ods. 3 Trestného zákona a M. H. v bode 2/ obžaloby trestný čin podielnictva podľa § 251 ods. 1 písm. a) Trestného zákona na tom
MENU