Nájdené rozsudky pre výraz: vecné bremeno

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1196

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

569 dokumentov
6464 dokumentov
16 dokumentov
12 dokumentov
9 dokumentov
38 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: vecné bremenázánik vecného bremena
R 32/1999
Právna veta: Pooranie alebo oplotenie parcely slúžiacej na výkon vecného práva prechodu samo o sebe nemá za následok zánik vecného bremena zo zákona.

Úryvok z textu:
Okresný súd N. rozsudkom uložil žalovanému povinnosť, aby žalobkyniam v druhom a treťom rade „umožnil“ právo prechodu cez parcelu č. 493/1, zapísanú na LV č. 150 kat. úz. Č. a obec C.-Č. a aby sa zdržal konania, ktoré by bránilo „užívaniu“ vecného bremena, práva prechodu cez parcelu č. 493/1 kat. úz. 4, obec C.-Č. Vzájomný návrh žalovaného na zrušenie vecného bremena, práva prechodu cez parcelu č. 493/1 kat. úz. Č., obec C.-Č., zamietol a konanie o návrhu žalobcov v prvom, štvrtom a piatom rade
Právna veta: Ak sa stavebné orgány v rámci územného konania nevysporiadajú s občianskoprávnou námietkou týkajúcou sa vecného bremena súvisiaceho s pozemkom, na ktorom sa má uskutočniť stavba, v súlade s § 137 ods. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákona) v znení neskorších predpisov, rozhodnutie o umiestnení stavby je v rozpore so zákonom.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sž p/6/201 1 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a čle nov senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a Mgr. Petra Melichera , v právnej veci žalobc u: S., s.r.o. , so sídlom K. , zast. JUDr. Jánom Pirčom, advokátom so sídlom Štrbská 4, Košice , proti žalovanému: Krajský stavebný úrad v Košiciach , so sídlom Komenského 52, Košice za
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd, ktorý má rozhodnúť spor o právomoc medzi súdom a orgánom štátnej správy (§ 8a O.s.p.). Pre vyriešenie otázky, či určitá vec patrí do právomoci súdu podľa § 7 O.s.p. je potrebné predovšetkým zistiť, z ktorého právneho vzťahu žalobca vyvodzuje uplatnený nárok (predmet súdneho konania). Za týmto účelom ukladá zákon žalobcovi povinnosť uviesť vždy už v návrhu rozhodujúce skutočnosti (§ 79 ods. 1 O.s.p.). Tie majú súdu umožniť, aby daný právny vzťah a z neho vyvodzovaný nárok preskúmal a právne kvalifikoval z aspektov, ktoré sú významné nielen pre vl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne M. Š., bývajúcej vo V. , proti žalovanej Z. , so sídlom v B. , o určenie, že vecné bremeno nevzniklo , ktorá vec sa viedla na Okresnom súde Bratislava I II pod sp. zn. 17 C 131/2007 , v spore o právomoc medzi Okresným súdom Bratislava III a Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Bratislave
Kľúčové slová: poučovacia povinnosť súdu
Právna veta: Obsahom ústavného práva na právnu pomoc v konaní pred súdmi je aj poučovacia povinnosť súdu v občianskom súdnom konaní upravená v § 5 ods. 1 O. s. p. Poučovacia povinnosť súdu sa týka predovšetkým tých procesných práv a povinností, ktorých realizácia alebo rešpektovanie má základný význam pre kvalitu zabezpečenia a realizácie základného práva na súdnu ochranu. Optimálne plnenie poučovacej povinnosti vyžaduje materiálne chápanie tejto povinnosti súdu a súčasne aj odmietnutie prílišného formalizmu pri plnení manudukčnej povinnosti súdu. Tieto dve základné pravidlá umožnia súdu vyhnúť sa všetkým ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 385 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v o veci žalob cu P. , bývajúceho v P., D. , v dovolacom konaní zastúpen ého JUDr. L. , advokátom so sídlom v H. , proti žalovan ému M. , so sídlom v H. , IČO : X. , v dovolacom konaní zastúpen ému JUDr. A. , ad vokáto m so sídlom v S., o určenie, že na nehnuteľnosti nevzniklo vecné bremeno , vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 9C/48/2013 , o dovolan í žalob cu proti rozsudku K
Právna veta: Zákon č. 66/2009 Z.z. je zákonom, ktorý predpokladá ustanovenie § 151o ods. 1 veta prvá Občianskeho zákonníka - zriadenie vecného bremena zákonom. Vzhľadom k tomu, že je predpisom, ktorým sa upravujú vlastnícke vzťahy k pozemkom pod stavbami vo vlastníctve obcí a vyšších územných celkov nadobudnutých podľa osobitných predpisov, pričom problém náhrady za nútené obmedzenie vlastníckych práv vlastníkov pozemkov pod stavbami priamo nerieši, avšak v ustanovení § 4 odkazuje na úpravu v ustanoveniach § 151n až § 151p Občianskeho zákonníka, pri riešení otázky náhrady za obmedzenie vlastníckych práv, j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4MCdo/2/2014 6711212008 23.04.2015 JUDr. Edita Bakošová ECLI:SK:NSSR:2015:6711212008.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Ing. S., bývajúceho vo U. a 2/ Ing. T., bývajúceho vo U., 3/ Ing. C., bývajúceho vo U., 4/ JUDr. A., bývajúcej v D., 5/ O. bývajúcej vo U., všetci zastúpení JUDr. Emilom Vaňkom, advokátom vo Zvolene, Sládkovi
Právna veta: Podľa § 213 ods. 2 O.s.p. musia byť súčasne splnené dve podmienky, a to 1. musí ísť o ustanovenie právneho predpisu, ktoré pri doterajšom rozhodovaní veci nebolo použité a 2. toto ustanovenie musí byť pre rozhodnutie veci rozhodujúce. Ustanovenie právneho predpisu je pre vec rozhodujúce vtedy, keď odvolací súd mieni toto ustanovenie urobiť právnym základom pre rozhodnutie vo veci samej. Ak sú súčasne splnené obe podmienky, je odvolací súd povinný vyzvať účastníkov, aby sa k možnej aplikácii tohto ustanovenia vyjadrili. Za danej právnej úpravy je porušenie povinnosti zo strany súdu potrebné kva ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 12 65 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcov : 1/ M. P. , bývajúci v R. , 2/ A. P. , bývajúca v R. , obaja zastúpení JUDr. Miroslavom Katunským, advokátom v Košiciach, Floriánska 16, proti žalovaným : 1/ M. Č. , bývajúci v R. , 2/ A. Č. , bývajúca v R. , obaja zastúpení JUDr. Martinou Gombosovou , advokátkou v Košiciach, Moldavská cesta 21/a, o zrušenie vecného bremena , vedenom na Okresnom súde Rožňava pod sp.
Právna veta: Základná idea mimoriadnych opravných prostriedkov vychádza z toho, že právna istota a stabilita nastolené právoplatným rozhodnutím sú v právnom štáte narušiteľné len mimoriadne a výnimočne. Úspešné uplatnenie tohto mimoriadneho opravného prostriedku dovolateľom je podmienené (primárnym) záverom dovolacieho súdu, že dovolanie je procesne prípustné a až následným (sekundárnym) záverom dovolacieho súdu, že tento opravný prostriedok je aj opodstatnený. Pokiaľ dovolací súd nedospeje k uvedenému (primárnemu) záveru, platná právna úprava mu neumožňuje postúpiť v dovolacom konaní ďalej a pristú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 279 /2012 Slov enskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci navrhovateľa D. R. , s.r.o. , so sídlom v R.R. , IČO: X. , zast úpeného JUDr. M. B. , advokátom so sídlom v B. , proti odporcovi P. L. , bývajúcemu v T. , zast úpené mu Advokátskou kanceláriou M. , s.r.o., so sídlom v T. , IČO: X. , o zriadenie vecného bremena , vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikuláš pod sp. zn. 7 C 203/2010 , o dovolaní navrhovateľa proti r ozsudku
Právna veta: Aby určitá otázka mohla byť relevantná z hľadiska § 421 ods. 1 CSP, musí mať zreteľné charakteristické znaky. Predovšetkým musí ísť o otázku právnu (teda v žiadnom prípade nie o skutkovú otázku). Zo zákonodarcom zvolenej formulácie tohto ustanovenia vyplýva, že otázkou riešenou odvolacím súdom sa tu rozumie tak otázka hmotnoprávna (ktorá sa odvíja od interpretácie napríklad Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákonníka práce, Zákona o rodine), ako aj procesnoprávna (ktorej riešenie záviselo na aplikácii a interpretácii procesných ustanovení). Musí ísť o právnu otázku, ktorú odvolací s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/100/2019 6116222193 24. septembra 2020 JUDr. Soňa Mesiarkinová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:6116222193.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a sudcov JUDr. Mariána Sluka, PhD. a JUDr. Ladislava Górásza, v spore žalobcov 1/ W.. E. Q. bytom v K., 2/ S. Q., bytom v K., oboch zastúpených advokátom JUDr.
Právna veta: Práva zodpovedajúce vecným bremenám môžu byť dvojakého druhu, a to buď spojené s vlastníctvom určitej nehnuteľnosti (pôsobia in rem) alebo patria určitej osobe (pôsobia in personam). Ak práva zodpovedajúce vecným bremenám patria určitej fyzickej osobe, tieto neprechádzajú na jej právneho nástupcu a zanikajú najneskôr smrťou fyzickej osoby. Pôjde napr. o právo doživotného užívania bytu alebo domu, ktorý oprávnená osoba (obvykle rodič) previedla (napr. darom) na osoby povinné z vecného bremena. Toto právo nemožno zmluvne prevádzať a neprechádza na inú osobu. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sž r/68/2016 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenske j republiky v senáte zloženom z predsed u senátu Mgr. Petra Melichera a členiek senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Kataríny Benczovej v právnej veci navrhovateľky: M. S., nar. X. , bytom T. , právne zastúpenej: Mgr. Ľuboš Jurčo, advokát so sídlom Pribinova 25, Bratislav a, proti odporcovi: Okresný úrad Žilina , katastrálny odbor, so sídlom A. Kmeťa
Právna veta: Ak strana uvedie rozhodujúce skutočnosti, z ktorých vyvodzuje tvrdený nárok, ale s týmito skutočnosťami spája nesprávne právne následky, nie je súd viazaný právnym názorom strany sporu a je povinný posúdiť vec podľa tých právnych noriem, ktoré na tvrdený a súdom zistený skutkový stav dopadajú. Súd teda nie je viazaný právnou kvalifikáciou, ale len skutkovým vymedzením v žalobe a musí si vyriešiť aj prípadnú konkurenciu (súbehu) právnych nárokov a spomedzi viacerých vybrať správnu právnu normu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 2Cdo/174/2018 8113202532 30. apríla 2019 JUDr. Jozef Kolcun ECLI:SK:NSSR:2019:8113202532.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu F. A., bývajúceho v X., zastúpeného JUDr. Michalom Feciľakom, advokátom so sídlom v Prešove, Jesenná č. 8, proti žalovanému Prešovskému samosprávnemu kraju, so sídlom v Prešove, Námestie mieru č. 2, zastúpenému Správou a ú
MENU