Nájdené rozsudky pre výraz: vedenie konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 704

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

657 dokumentov
5327 dokumentov
77 dokumentov
45 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Uznesením o vylúčení vzájomného návrhu na samostatné konanie sa upravuje vedenie konania. Proti takémuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Úryvok z textu:
Prvostupňový súd napadnutým rozsudkom konanie v časti o zaplatenie sumy 258 933,- Sk zastavil, žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 886 769,- Sk s 19,5 %-ným úrokom z omeškania od 1. januára 1996 do zaplatenia, ako aj nahradiť trovy konania v sume 47 735,- Sk. Vzájomný návrh žalovaného o zaplatenie sumy 425 835,70 Sk s 18 %-ným úrokom z omeškania od 6. novembra 1998 do zaplatenia vylúčil na samostatné konanie. V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že žalobca v žalobe uplatnil právo na z
Právna veta: Uznesenie o zvolaní schôdze konkurzných veriteľov je uznesením, ktorým sa upravuje vedenie konania.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením Krajský súd v B. zvolal schôdzu veriteľov a na program schôdze zaradil: - informáciu správcu o jeho činnosti od vyhlásenia konkurzu do zvolania schôdze konkurzných veriteľov, - stav majetku tvoriaceho konkurznú podstatu, - informáciu o nárokoch uplatnených inými osobami alebo o iných dôvodoch, ktoré spochybňujú zaradenie veci do súpisu podľa § 19 ods. 1 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/1991 Zb.“), - stav s
Právna veta: Podľa ustanovenia § 167 O. s. p., ak zákon nestanovuje inak, rozhoduje súd uznesením. Uznesením sa okrem iného rozhoduje aj o veciach, ktoré sa týkajú vedenia konania. Uznesenia, ktorými sa upravuje vedenie konania, zostávajú bez vplyvu na rozhodnutie vo veci samej a nemôžu privodiť vážnejšiu ujmu na právach účastníkov. Týkajú sa spravidla takých otázok, ktoré v záujme hospodárneho vedenia konania vyžadujú rýchle riešenie bez toho, že by odopretie možnosti opravného prostriedku mohlo byť na ujmu práv účastníkov konania. Súd nie je týmito uzneseniami viazaný a môže ich zmeniť, prípadne vyd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu S.- S. P. , a.s. v konkurze, B. , IČO X. , vedenej na Krajskom súde v Banskej Bystrici pod sp. zn. 51 -24 K 312/98, na odvolanie správcu konkurznej podstaty úpadcu Ing. Š. P. , V. , proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 51 -24 K 312/98 -2154 z 1. marca 2012, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky odvolanie proti výrokom 1. , II., IV., V.
Právna veta: Uznesenia, ktorými sa upravuje vedenie konania, Občiansky súdny poriadok v žiadnom zo svojich ustanovení nevymenúva, ani ich nevymedzuje žiadnymi znakmi. Súd preto musí v každom konkrétnom prípade zvažovať, či ide o uznesenie, ktorým sa upravuje vedenie konania, alebo nie. Za takéto rozhodnutia treba vo všeobecnosti považovať procesné uznesenia súdu, ktoré nemajú vplyv na rozhodnutie vo veci samej, týkajú sa otázok, ktoré v záujme hospodárneho vedenia konania vyžadujú rýchle riešenie bez toho, aby odopretie možnosti odvolania mohlo byť na ujmu práv účastníkov konania alebo tretích osôb, pričom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky JUDr. R. D. , bývajúcej A ., zastúpenej advokátskou kanceláriou JUDr. R. H. - A. s.r.o., so sídlom v B. , IČO: X. , proti odporkyni N. so sídlom V. IČO: X., o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy , vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 19 C 57/2010, o dovolaní odporkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 23. septembra 2013 sp. zn. 8 Co 535/2
Právna veta: Podľa § 202 ods. 3 písm. a/ O.s.p., odvolanie nie je prípustné proti uzneseniu, ktorým sa upravuje vedenie konania. Uznesenia, ktoré iba upravujú vedenie konania, zákon nevymenúva ani nevymedzuje žiadnymi znakmi. Považujú sa za ne uznesenia, ktoré nemajú vplyv na rozhodnutie vo veci samej, týkajú sa otázok, ktoré v záujme hospodárneho vedenia konania vyžadujú rýchle riešenia, alebo bez toho, aby odopretie možnosti odvolania mohlo byť na ujmu práv účastníka alebo tretej osoby, a súd nimi nie je viazaný, čo znamená, že ich možno zmeniť bez toho, aby bolo možné podať odvolanie. Medzi uznes ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o maloletého K.K. , nar. X. , zastúpeného kolíznym opatrovníkom Ú. , matky Z. , bývajúcej v K. , otca B. , bývajúceho v K. , zastúpeného JUDr. M. , advokátom v K. , o zmenu priezviska a úpravu styku, vedenú na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 22 P 53/2009, o dovolaní otca proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 24. januára 2013 sp. zn. 8 CoP 509/2012, takto r o z h
Právna veta: Citované ustanovenie § 202 ods. 3 písm. a/ O.s.p. stanovuje zásadu, podľa ktorej proti uzneseniam týkajúcim sa vedenia konania odvolanie nie je prípustné. Podľa ustanovenia § 167 O.s.p., ak zákon nestanovuje inak, rozhoduje súd uznesením. Uznesením sa okrem iného rozhoduje aj o veciach, ktoré sa týkajú vedenia konania. Uznesenia, ktorými sa upravuje vedenie konania, zostávajú bez vplyvu na rozhodnutie vo veci samej a nemôžu privodiť vážnejšiu ujmu na právach účastníkov. Týkajú sa spravidla takých otázok, ktoré v záujme hospodárneho vedenia konania vyžadujú rýchle riešenie bez toho, že b ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 101/ 2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu F. K. , bývajúceho v Č. , proti žalovanému Mgr. F. D. , bývajúcemu v Ž. , zastúpenému JUDr. L. Š., advokátom so sídlom v Č. , o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti , vedenej na Okresnom súde Čadca pod sp. zn. 11 C 94/2008, na dovolanie žalovaného proti uzneseniu Krajského sú du v Žiline z 25. februára 2010, sp. zn. 10 Co 364/2009 , takto r o z h o d o l :
Právna veta: Účastník konania môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje ( § 201 O. s. p. ). Okrem iných, je neprípustné odvolanie proti uzneseniam, ktorými sa upravuje vedenie konania ( § 202 ods. 3 písm. a O. s. p. ). Ide o uznesenia bez priameho vplyvu na rozhodnutie vo veci samej, ktoré sa týkajú takých otázok, ktoré v záujme hospodárneho vedenia konania vyžadujú rýchle riešenie. Spravidla sú to uznesenia, ktorými súd nie je viazaný a môže ich zmeniť bez toho, aby boli napadnuté účastníkmi.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obo 35/ 20 11 –364 3 Obo 46/ 20 11 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : JUDr. E. B. , B. , správkyne konkurznej podstaty ú padcu Z. , s. r . o., v konkurze, so sídlom v B. , zastúpenej JUDr. H. H. , advokátkou, so sídlom v B. , proti žalovanému : T. , s. r. o., so sídlom v B. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou M. , s. r. o., B. , o určenie neúčinnosti právneho úkonu úpadcu, na odvolanie žalovaného proti u
Kľúčové slová: zastavenie konania o návrhu na vkladprocesné rozhodnutiesprávny orgán
R 85/2004
Právna veta: Rozhodnutie o zastavení správneho konania - je síce svojím charakterom procesným rozhodnutím, netýka sa však vedenia konania, ale ukončuje konanie bez meritórneho rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Napadnutým uznesením krajský súd zastavil konanie podľa § 250d ods. 3 O. s. p. s odôvodnením, že rozhodnutie správneho orgánu o zastavení konania, ktoré je napadnuté žalobou, je rozhodnutím procesným, zasiahlo len do procesných práv žalobcov, a je vylúčené z preskúmavacej súdnej právomoci podľa § 248 písm. a) O. s. p. Proti tomuto uzneseniu podali odvolanie žalobcovia a navrhli ho zrušiť a vec vrátiť na ďalšie konanie. Namietli, že napadnuté rozhodnutia nie sú rozhodnutiami predbežnej povahy
Kľúčové slová: správne súdnictvo správca danepovaha procesného rozhodnutia
R 91/2011
Právna veta: Keďže rozhodnutie o reklamácii podanej proti postupu správcu dane pri platení daní použitím nadmerného odpočtu dane z pridanej hodnoty na kompenzáciu nedoplatku na dani z príjmov zo závislej činnosti nemá povahu rozhodnutia procesného, týkajúceho sa vedenia konania, nemôže byť vylúčené zo súdneho prieskumu v správnom súdnictve.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : U. P. , A. , B. , zastúpeného JUDr. O. K. , advokátom, Advokátska kancelária so sídlom v B. , proti žalovanému: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová 23, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1846/06/2 zo 7 . augusta 2006 , o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 11. augusta 2009, č.k. 2S/389/2006 -30, takto r o
MENU