Nájdené rozsudky pre výraz: vedľajší účastník konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 94

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

85 dokumentov
599 dokumentov
1051 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ako vedľajší účastník môže sa popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania ten, kto má právny záujem na jeho výsledku, pokiaľ nejde o konanie o rozvod, o neplatnosť manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je (§ 93 ods. 1 O.s.p.). Z citovaného zákonného ustanovenia teda vyplýva, že predpokladom prípustnosti vedľajšieho účastníctva v konaní je právny záujem vedľajšieho účastníka na výsledku sporu, t.j. právny záujem na úspešnosti v spore u toho účastníka, ku ktorému pristúpil. O právny záujem ide vtedy, ak rozhodnutím súdu vo veci bude dotknuté právne postavenie vedľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne M. , bývajúcej v B. , proti žalovanému S., so sídlom v B. , IČO: X. o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam , vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp.zn. 10 C 33 /20 13 , o dovolaní spoločnosti A. ., so sídlom v B. , zastúpen ej advokátom M. , so sídlom v B. , proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 30 . septembr a 20 13 sp.zn. 3 Co 431 /20 13 , takto r o
Právna veta: Každý vedľajší účastník, ktorý vstúpil do konania (t.j. aj vedľajší účastník uvedený v § 93 ods. 2 O.s.p.) má z procesného hľadiska rovnaké práva a povinnosti ako účastník konania; koná však iba sám za seba. Vedľajší účastník vstupuje do konania, aby podporil jedného zo sporiacich sa subjektov. Účelom jeho vstupu je teda napomôcť procesnej strane, ktorú v konaní podporuje, aby v spore dosiahla úspech. To, logicky znamená, že účelom jeho vstupu do sporového konania zároveň je, aby opačná procesná strana nedosiahla úspech. I keď účasť vedľajšie účastníka v sporovom konaní môže z procesného hľadi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8 Cdo 269 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne C. so sídlom v P., IČO: X. , zast úpenej advokátskou kanceláriou Fridrich Paľko, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Grösslingov a č. 4, IČO: 36 864 421, proti žalovan ej I., bývajúce mu v G. , za účasti Spolku právnej ochrany spotrebiteľa (SPOS) so sídlom v Košiciach, Čajakova č. 1, IČO: 42 244 552 ako vedľajšieho účastníka na strane žalovanej, o uplatnenie pohľadá
Právna veta: Právny záujem na výsledku konania ako podmienka možnosti vstupu do konania v pozícii vedľajšieho účastníka konania na strane niektorého z účastníkov konania nie je bližšie definovaný v Občianskom súdnom poriadku a zákonodarca ponechal na úvahe súdu výklad a aplikáciu uvedeného pojmu v individuálne určených prípadoch. Súd pritom musí rešpektovať podstatu, zmysel vedľajšieho účastníctva v kontexte s obsahom a rozsahom Ústavou garantovaného základného práva na súdnu ochranu definovaného v čl. 46 a nasl. Ústavy a práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských prá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4Ob o/28 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v právnej veci žalobc ov : 1/ B. , a. s., N. , X. Humenné, IČO: X. , 2/ D. , s. r. o., B. , X. Košice, IČO: X. , 3/ G. , a. s. v likvidácii , S., X. Snina, IČO: X. , 4/ G. , a. s. v likvidácii , S., X. Snina, IČO: X. , 5/ T. , s. r. o., Vranov nad Topľou, D. , X. Nacina Ves, IČO: X. , proti žalovanému : C. SR , a. s., ul. X. , X. Bra tislava, IČO: X. , zastúpený AK B. , s. r. o., D. , X
Právna veta: Vedľajší účastník, ktorý má v konaní rovnaké práva ako účastník konania, pričom všetci účastníci v občianskom súdnom konaní majú rovnaké postavenie a musia mať rovnaké možnosti na uplatnenie ich práv, má nesporne právo dať sa v konaní zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí, ktorým môže byť i advokát. Zo žiadneho zákonného ustanovenia pritom nevyplýva, že by takéto oprávnenie vedľajší účastník nemal mať. Na základe vyššie uvedeného potom odvolací súd uzatvára, že vedľajší účastník ako organizácia za účelom ochrany práv spotrebiteľa má nesporne právo v konaní sa dať zastúpiť advokátom.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/485/2015 2114228724 27. 01. 2016 JUDr. Martina Valentová ECLI:SK:KSTT:2016:2114228724.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľa: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Bratislava, Pribinova 25, IČO: 35 792 752, zastúpeného spoločnosťou: JUDr. Andrea Cviková, s.r.o., so sídlom Bratislava, Pribinova 25, IČO: 47 233 516, proti odporcov
Právna veta: Vedľajšie účastníctvo je formou spoločenstva účastníkov v občianskom súdnom konaní. Vedľajší účastník je osoba odlišná od účastníka samotného, ktorá sa zúčastňuje konania z dôvodu, že chce pomôcť zvíťaziť v spore niektorému z účastníkov (sporných strán). Zmyslom vedľajšieho účastníctva je „pomoc v spore“ niektorému z účastníkov. Vedľajší účastník je motivovaný víťazstvom v spore toho účastníka, ku ktorému pristúpil. Táto motivácia je daná buď právnym záujmom vedľajšieho účastníka na takomto výsledku konania, o ktorý ide spravidla vtedy, ak rozhodnutím bude vo svojich dôsledkoch dotknuté jeho p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 EMCdo 1 /2015 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej EOS KSI Slovensko, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Údernícka 5, zastúpenej advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5, v mene ktorej koná ako konateľ advokát Mgr. Tomáš Kušnír, proti povinným 1/ J. P. , bývajúcemu v B. a 2/ T. P. , bývajúcej v B. , o vy moženie 9 356,65 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Ba
Právna veta: Vedľajšie účastníctvo je formou spoločenstva účastníkov v občianskom súdnom konaní. Vedľajší účastník je osoba odlišná od účastníka samotného, ktorá sa zúčastňuje konania z dôvodu, že chce pomôcť zvíťaziť v spore niektorému z účastníkov (sporných strán). Zmyslom vedľajšieho účastníctva je „pomoc v spore“ niektorému z účastníkov. Vedľajší účastník je motivovaný víťazstvom v spore toho účastníka, ku ktorému pristúpil. Táto motivácia je daná buď právnym záujmom vedľajšieho účastníka na takomto výsledku konania, o ktorý ide spravidla vtedy, ak rozhodnutím bude vo svojich dôsledkoch dotknuté jeho p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 MCdo 6/201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne E. , s. r. o. , so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou T. , s. r. o., so sídlom v B. , v mene ktorej koná ako konateľ advokát Mgr. T. , proti žalovanej M. , bývajúcej v S., S., za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovanej Z. , so sídlom v P., IČO: X. , zastúpeného I., advokátom so sídlom vo S., o zaplatenie 131,47 eura s príslušenst
Právna veta: Odvolací súd v tejto súvislosti uvádza, že inštitút vedľajšieho účastníka nebol prebratý do účinného procesného predpisu (C. s. p.), ale bol nahradený intervenientom, ktorý na seba viaže iné procesné postupy a povinnosti (§ 81 a nasl. C. s. p.). Vedľajší účastník sa po nadobudnutí účinnosti C. s. p. od 01. 07. 2016 na intervenienta netransformoval. Účinky vedľajším účastníkom do 30. 06. 2016 podaného odvolania v zmysle § 470 ods. 2 veta prvá C. s. p. však zostali zachované. Iný výklad, aj napriek tomu, že vedľajšie účastníctvo takéhoto subjektu s účinnosťou C. s. p. bez ďalšieho zaniklo, by od ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Obo/ 4/201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Lenky Praženkovej a členiek senátu JUDr. Anny Markovej a JUDr. Dariny Ličkovej, v právnej veci žalobcu: JUDr. M. K. , správcu konkurznej podstaty úpadcu J., spotrebné družstvo K. v konkurze, so sídlom L. , IČO: X. , proti žalovan ej 1/ JUDr. J. D. , správkyni konkurznej podstaty úpadcu C. P., spotrebné družstvo v konkurze, so sídlom H. , (pred
Kľúčové slová: vedľajší účastník konaniaprávny záujemtretia osoba
Právna veta: Vstup vedľajšieho účastníka do konania je možný od okamžiku jeho začatia, až do vyhlásenia rozsudku odvolacieho súdu. Ak vstúpi tretia osoba do konania počas plynutia lehoty na podanie odvolania, rozhoduje o prípustnosti jej vstupu, v prípade návrhu v zmysle § 93 ods. 2 veta druhá O.s.p. O pripustení vedľajšieho účastníka do konania rozhodne súd aj proti vôli účastníka, vedľa ktorého sa má vedľajší účastník konania zúčastniť, pretože jedinou zákonnou podmienkou, ktorú musí súd skúmať je preukázanie právneho záujmu na výsledku konania. Pokiaľ takáto osoba, vstupuje do konania z vlastnej iniciat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
5 Cdo 113/2010 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Švecovej a sudcov JUDr. Mariána Sluka , PhD a JUDr. Oľgy Trnkovej, v právnej veci žalobcov 1/ N. N. , bývajúceho v B. , 2/ Ž.V. ., bývajúcej v M. , oboch zastúpených JUDr. Z.B. , advokátkou so sídlom v B. proti žalovanej D.P. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. D.T. , advokátkou v B. o neplatnosť kúpnej zmluvy, vedenej na Okresnom súde Brat
Právna veta: Vedľajší účastník má rovnaké práva a povinnosti ako účastník konania, teda má v zásade právo podať odvolanie aj dovolanie. Táto procesná legitimácia na podanie odvolania a dovolania je však obmedzená účastníkom, na strane ktorého vystupuje. Oprávnenie podať odvolanie a dovolanie prináleží vedľajšiemu účastníkovi iba vtedy, ak toto oprávnenie má aj účastník, na stranu ktorého sa pripojil. V prípade, že tento účastník nemá procesnú legitimáciu na podanie odvolania a dovolania, nemôže ju mať ani vedľajší účastník. V opačnom prípade by sa aj vedľajšiemu účastníkovi priznalo viac procesných práv ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: O. S., a. s., so sídlom M. , IČO: X. , zastúpený Mgr. M. K. , advokátom, so sídlom D. , proti žalovanému: L. Š., nar. X. , bytom H. , za účasti vedľajšieho účastníka na strane žalovaného: Združenie na ochranu občana spotrebiteľa H. , so sídlom V. , IČO: X. , zast úpeného JUDr . I. Š., advokátom, so sídlom S. o zaplatenie 406,84 Eur s prísl. , o dovolaní vedľajšieho účastníka pr
Právna veta: Ako vedľajší účastník môže sa popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania ten, kto má právny záujem na jeho výsledku, pokiaľ nejde o konanie o rozvod, o neplatnosť manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je. Do konania vstúpi buď z vlastného podnetu, alebo na výzvu niektorého z účastníkov urobenú prostredníctvom súdu. O prípustnosti vedľajšieho účastníctva súd rozhodne len na návrh (§ 93 ods. 1, 3 O.s.p.). Z citovaného zákonného ustanovenia teda vyplýva, že predpokladom prípustnosti vedľajšieho účastníctva v konaní je právny záujem vedľajšieho účastníka na výsledk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 Cdo 201 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvy šší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov : 1) M. K. , bytom v B.B. , 2) A. K. , bytom v B.B. , obaja zastúpení Advokátskou k anceláriou LEGAL ADVISORS SK , s.r. o., so sídlom v Bratislave, Klariská č. 14 , proti odporcovi : Stavebné bytové družstvo Trenčianska, so sídlom v Bratislave, Bajkalská č. 22, za účasti vedľajšieho účastníka na strane odporcu A.J.P. PETRUS spol. s r.o. , so sídlom v Brati
MENU