Nájdené rozsudky pre výraz: vedľajšie účastníctvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 432

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

21 dokumentov
1670 dokumentov
55 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 93 ods. 1 OSP, ako vedľajší účastník môže sa popri navrhovateľovi alebo odporcovi zúčastniť konania ten, kto má právny záujem na jeho výsledku, pokiaľ nejde o konanie o rozvod, neplatnosť manželstva alebo určenie, či tu manželstvo je alebo nie je. Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva, že jediným zákonným kritériom, ktorého splnenie súd pri rozhodovaní o pripustení vedľajšieho účastníka skúma, je existencia jeho právneho záujmu na výsledku konania (samozrejme za predpokladu, že má spôsobilosť byť účastníkom konania). Samotné nesúhlasné stanovisko žalobcu nemôže byť dôvodom na ro ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo/172/2010 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ U. a P. S., P. S. I.., zastúpeného JUDr. J. P., advokátom so sídlom N., 2/ P. S. L. U. K., 3/ P. S. – U. X., T. H., 4/ P. S. – U. X., T. H., 5/ U. F., S. D., 6/ O. I.., žalobcovia v 2. až 6. rade zastúpení JUDr. V. Š., advokátom so sídlom S., proti žalova
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Predpokladom prípustnosti vedľajšieho účastníctva v konaní je právny záujem toho, kto chce vstúpiť do konania, na výsledku sporu (t.j. jeho právny záujem na úspechu účastníka, na strane ktorého chce vstúpiť do konania). Takýto záujem má ten, právne postavenie ktorého bude rozhodnutím súdu priaznivo alebo nepriaznivo ovplyvnené. Vždy však treba, aby sa jeho záujem na úspechu účastníka sporu opieral o konkrétne právo alebo právny vzťah k niektorému z účastníkov

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cov 1/ Š. L. , bývajúceho v K. , 2/ M. L. , bývajúcej v K. , obaja zastúpen í JUDr. V. K. , advokátkou v K. , proti žalovanej S. F. , bývajúcej v K. , zastúpenej JUDr. K. H. , advokátkou v K. , za účasti J. C. , b ývajúceho v K. a E. C. , b ývajúcej v K. , ako vedľajších účastníkov na strane žalovanej , o vrátenie daru , vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 39 C 92/2009,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vedľajšie účastníctvo je teda formou spoločenstva účastníkov v občianskom súdnom konaní. Vedľajší účastník je osoba odlišná od účastníka samotného, ktorá sa zúčastňuje konania z dôvodu, že chce pomôcť zvíťaziť v spore niektorému z účastníkov (sporných strán). Zmyslom vedľajšieho účastníctva je „pomoc v spore“ niektorému z účastníkov. Vedľajší účastník je motivovaný víťazstvom v spore toho účastníka, ku ktorému pristúpil. Táto motivácia je daná buď právnym záujmom vedľajšieho účastníka na takomto výsledku konania, o ktorý ide spravidla vtedy, ak rozhodnutím bude vo svojich dôsledkoch dotk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7MCdo/3/2014 Identifikačné číslo spisu: 8411206248 Dátum vydania rozhodnutia: 30.09.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Mária Šramková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:8411206248.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom Pajštúnska č. 5
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Zmyslom vedľajšieho účastníctva je „pomoc v spore“ niektorému z účastníkov konania. Do konania vstupuje tretia osoba ako vedľajší účastník z vlastnej iniciatívy (vedľajším účastníkom sa stáva tým, že súdu dôjde jej oznámenie o vstupe do konania) alebo na výzvu niektorého z účastníkov konania. O prípustnosti vedľajšieho účastníctva rozhoduje súd len ak účastník konania namietne neprípustnosť vstupu vedľajšieho účastníka do konania. Predpokladom prípustnosti vedľajšieho účastníctva v konaní je právny záujem toho, kto chce vstúpiť do konania, na výsledku sporu (t.j. jeho právny záujem na úspechu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 319/ 2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne M. H. , bývajúcej v Z. M. , zastúpenej JUDr. K. B. , advokátom so sídlom v N. , proti žalovanému I. H. , bývajúcemu v Z. M. , za účasti M. h., a.s. so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpenéh o JUDr. P. S., advokátom so sídlom v B. , ako vedľajšieho účastníka na strane žalovaného , o určenie vlastníctva , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 7 C 15/2009, o dovol
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vedľajšie účastníctvo je teda formou spoločenstva účastníkov v občianskom súdnom konaní. Vedľajší účastník je osoba odlišná od účastníka samotného, ktorá sa zúčastňuje konania z dôvodu, že chce pomôcť zvíťaziť v spore niektorému z účastníkov (sporných strán). Zmyslom vedľajšieho účastníctva je „pomoc v spore“ niektorému z účastníkov. Vedľajší účastník je motivovaný víťazstvom v spore toho účastníka, ku ktorému pristúpil. Táto motivácia je daná buď právnym záujmom vedľajšieho účastníka na takomto výsledku konania, o ktorý ide spravidla vtedy, ak rozhodnutím bude vo svojich dôsledkoch dotk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2MCdo/10/2014 Identifikačné číslo spisu: 8312208153 Dátum vydania rozhodnutia: 30.03.2015 Meno a priezvisko: JUDr. Martin Vladik Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2015:8312208153.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa EOS KSI Slovensko, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnsk
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vedľajšie účastníctvo je formou spoločenstva účastníkov v občianskom súdnom konaní. Vedľajší účastník je osoba odlišná od účastníka samotného, ktorá sa zúčastňuje konania z dôvodu, že chce pomôcť zvíťaziť v spore niektorému z účastníkov (sporných strán). Zmyslom vedľajšieho účastníctva je „pomoc v spore“ niektorému z účastníkov. Vedľajší účastník je motivovaný víťazstvom v spore toho účastníka, ku ktorému pristúpil. Táto motivácia je daná buď právnym záujmom vedľajšieho účastníka na takomto výsledku konania, o ktorý ide spravidla vtedy, ak rozhodnutím bude vo svojich dôsledkoch dotknuté jeho p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 EMCdo 1 /2015 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej EOS KSI Slovensko, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Údernícka 5, zastúpenej advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠNÍR, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Pajštúnska 5, v mene ktorej koná ako konateľ advokát Mgr. Tomáš Kušnír, proti povinným 1/ J. P. , bývajúcemu v B. a 2/ T. P. , bývajúcej v B. , o vy moženie 9 356,65 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Ba
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu predstavuje osobitný druh sporového konania, ktoré sa vyznačuje predovšetkým tým, že prebieha písomne a za použitia vzorových tlačív. V zmysle čl. 5 ods. 1 nariadenia môže súd nariadiť aj ústne pojednávanie, ak to považuje za potrebné, alebo ak o to požiada niektorá z procesných strán. Nejde teda o typické skrátené konanie, v ktorom by bola vylúčená účasť vedľajšieho účastníka...Každý vedľajší účastník, ktorý vstúpil do konania (t.j. aj vedľajší účastník uvedený v § 93 ods. 2 O.s.p.) má z procesného hľadiska rovnaké práva a povinnosti ako úča ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 15 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne C. s.r.o., so sídlom v P., IČO: X. , zastúpenej advokátskou kanceláriou F., s.r.o. so s ídlom v B. , IČO: X. , proti žalovanej I. D. , bývajúcej v B. , za účasti S. (S.) so sídlom v K. , IČO: X. ako vedľajšieho účastníka na strane žalovanej, o zaplatenie 1 831,53 € s príslušenstvom , vede nej na Okr esnom súde Rožňava pod sp. zn. 8 C 453 /2013, o dovolaní žalobky
Kľúčové slová: vedľajší účastník konaniaprávny záujemsporové konanie
R 4/2015
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vedľajšie účastníctvo (§ 93 Občianskeho súdneho poriadku) je pojmovo vylúčené v konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci starostlivosti súdu o maloletú T. B. , narodenú X. , zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Vazovova 7/A, dieťa rodičov, matka : I. B. , bývajúca v B. , zastúpená JUDr. B. P., PhD., AK D. , a otec : P. F., bývajúci v B. , zastúpený D. , advokátska kancelária, K. , o obmedzenie, zákaz styku otca s maloletou, pozbavenie rodičovských pr
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V exekučnom konaní vedenom podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov je vedľajšie účastníctvo pojmovo vylúčené.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného J., bývajúceho v K., zastúpeného JUDr. L., advokátom v K., proti povinnému D., so sídlom v K., o vymoženie 2 347 200 Sk s prísl., vedenej na Okresnom súde Svidník pod sp. zn. 4 Er 390/2007, o dovolaní oprávneného proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 28. februára 2008 sp. zn. r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Účastníkom nepriznáva náhradu trov dovolac
MENU