Nájdené rozsudky pre výraz: verejná listina

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1655

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

376 dokumentov
5551 dokumentov
30 dokumentov
10 dokumentov
12 dokumentov
63 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
R 17/1998
Právna veta: Plná moc udělená mezi občany sama o sobě není veřejnou listinou ve smyslu ustanovení § 176 tr. zák. o trestném činu padělání a pozměňování veřejné listiny, a to ani tehdy, byly-li podpisy na příslušné listině ověřeny notářem podle § 72 odst. 1 písm. b) zák. ě. 358/1992 Sb. Veřejnou listinou je plná moc jedině tehdy, byla-li pořízena formou notářského zápisu o právním úkonu podle § 62 odst. 1 a násl. zák. ě. 358/1992 Sb., a to se zřetelem k ustanovení § 2 a § 6 cit. zák.

Úryvok z textu:
Nejvyšší soud k stížnosti pro porušení zákona zrušil usnesení vyšetřovatele Policie České republiky - Obvodního úřadu vyšetřování Praha 5 ze dne 31. 10. 1996 sp. zn. ČVS OVV-141/20-61-95 a tomuto přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z odůvodnění: Usnesením vyšetřovatele Policie ČR - Obvodního úřadu vyšetřování Praha 5 ze dne 31. 10. 1996 ČVS OVV-141/20-61-95 bylo podle § 172 odst. 1 písm. b) tr. ř. zastaveno trestní stíhání obviněného E. K. pro trestný čin podvo
R 2/1995
Právna veta: Technický průkaz motorového vozidla i osvědčení o tomto průkazu jsou veřejnými listinami ve smyslu § 176 odst. 1 tr. zák.

Úryvok z textu:
Okresní soud v Jablonci nad Nisou uznal obžalovaného A. S. vinným trestným činem padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1 tr. zák. proto, že v přesně nezjištěné době před 27. 11. 1993 si v Polsku opatřil padělané technické průkazy motorového vozidla, na které otiskl razítka Policie ČR a Severočeských vodovodů a kanalizací, jež byla rovněž falešná, aby technických průkazů užil jako pravých při převozu odcizených vozidel přes hranici. Odsouzen byl za to k nepodmíněnému trestu odn
R 7/1999
Právna veta: I. Jednání pachatele záležící v tom, že předložil úřednici na poštovním úřadě padělaný průkaz pracovníka Úřadu pro odhalování organizovaného zločinu Ministerstva vnitra, který si sám zhotovil, a vydával se za pracovníka tohoto úřadu s tím, že je pověřen provedením kontroly zabezpečovacího systému pošty, jenž si také nechal předvést, naplňuje znaky trestného činu padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1 tr. zák. a znaky trestného činu poškozování cizích práv podle § 209 odst. 1 písm. a), odst. 2 tr. zák., přičemž tento trestný ěin je spáchán ke škodě obou uvedených úřadů. I ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský soud zamítl odvolání obžalovaného proti rozsudku Okresního soudu v Náchodě ze dne 13. 11. 1996 sp. zn. 3 T 116/96. Z odůvodnění: Napadeným rozsudkem Okresního soudu v Náchodě ze dne 13. 11. 1996 sp. zn. 3 T 116/96 byl obžalovaný uznán vinným přípravou k trestnému činu loupeže podle § 7 odst. 1, § 234 odst. 1 tr. zák., trestným činem padělání a pozměňování veřejné listiny podle § 176 odst. 1 tr. zák. a trestným činem poškozování cizích práv podle § 209 odst. 1 písm. a), odst. 2 tr. zá
Právna veta: Inštitút opravy chyby v katastrálnom operáte v zmysle ustanovenia § 59 ods. 1 písm. a/ katastrálneho zákona slúži výlučne na zosúladenie údajov katastra nehnuteľnosti s verejnými a inými údajmi katastra nehnuteľností. Opravou údajov katastra nemožno riešiť spor o vlastníctvo. Žalobcovia sa na základe uvedeného ustanovenia katastrálneho zákona domáhali v podstate výmazu zápisu práv k nehnuteľnostiam vykonaného záznamom verejnej listiny - právoplatného rozsudku Okresného súdu Topoľčany o určení vlastníctva, avšak ich žiadosti správa katastra nemohla vyhovieť, pretože údaje katastra neboli v rozp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžr/ 107 /2014 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Kataríny Benczovej a JUDr. Jozefa Ha rgaša , v právnej veci žalobcov: 1/ P. , bytom S. X. , 2/ I., bytom L. , zastúpených Advokátskou kanceláriou Melničák a Semančíková, s.r.o., so sídlom Miletičova 1, Bratislava, proti žalovanému: Okresný úrad Nitra, so
Právna veta: Je možné súhlasiť s názorom, že doložka o osvedčení pravosti podpisu pred notárom je verejná listina. Takáto verejná listina potvrdzuje, že ide o nariadenie alebo vyhlásenie orgánu, ktorý listinu vydal až do doby, kým nie je preukázaný opak, ako i pravdivosť toho, čo je v listine osvedčené alebo potvrdené. Ide o vyvrátiteľnú domnienku, pri ktorej zákon pripúšťa dôkaz opaku (pozri napr. § 134 O.s.p). Dôkazné bremeno ťaží samozrejme toho, kto chce preukázať opak toho, čo je uvedené v takejto verejnej listine.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a členov senátu JUDr. Ľuboša Szigetiho a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: A. B., zastúpeného JUDr. R. D., proti žalovanému: KÚ P, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného číslo: Vo 6/2005 zo dňa 21. septembra 2005, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Prešove č. k. 1
Právna veta: Žalovaný následne poukázal na ustanovenie § 18 ods. 2 písm. b/ zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 1 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia a uviedol, že školské vysvedčenie, ako doklad, ktorým sa preukazuje získané vzdelanie, má povahu deklaratórneho správneho aktu. Konštitutívnym aktom, ktorým sa nadobúda príslušné vzdelanie, je samotné absolvovanie štúdia, resp. riadne ukonče ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8014200817 Dátum vydania rozhodnutia: 24. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8014200817.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: G. R., narodený XX. G. XXXX, bytom Y. K., N. XXX, právne zastúpený: Advokátska kancelária Škamla, s .r.o., so sídlom Žilina, Makovického 15, IČO: 36 799 688, proti žalovanému 1/: Gymnázium J. Francisciho
Právna veta: Podľa § 111 ods. 1 CSP do vlastných rúk sa doručuje tak, že adresát potvrdí prijatie písomnosti na potvrdení o doručení písomnosti (ďalej len "doručenka"); údaje v doručenke sa považujú za pravdivé, ak nie je dokázaný opak. Doručenka je verejnou listinou.Ustanovenie § 111 ods. 1 CSP priznáva doručenke status verejnej listiny, v dôsledku čoho sa údaje v nej obsiahnuté sa považujú za pravdivé, ak nebol preukázaný opak. Už podľa predchádzajúcej úpravy dospel najvyšší súd k záveru, že verejnou listinou je ale doručenka len vtedy, ak obsahuje všetky náležitosti vyžadované právnymi predpismi. V tak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 3516203011 Dátum vydania rozhodnutia: 29. októbra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Bajánková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:3516203011.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci starostlivosti súdu o maloletú V. B., bývajúcu u matky, zastúpenú kolíznym opatrovníkom Úradom práce sociálnych ve cí a rodiny Nové Mesto nad Váhom, dieťa rodičov - matky T. B. bývajúcej v B., zastúpenej advokátkou JUDr
Právna veta: Schválený register je verejná listina, na základe ktorej katastrálny úrad zapíše údaje registra do katastra nehnuteľností (§ 34 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. v platnom znení). Na základe oznámenia správa katastra najviac 90 dní pred schválením registra nevykonáva zápisy vlastníckych a iných práv do katastra nehnuteľností k pozemkom, ktoré sú predmetom konania. Uvedené sa nevzťahuje na zápis záložného práva a vecného bremena k týmto pozemkom. Správa katastra po uplynutí tejto lehoty zapíše zmluvy, verejné listiny alebo iné listiny do katastra nehnuteľností až ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd S lovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Jaroslavy Fúrovej , v právnej veci žalobcov: 1/ Ing. R. B. , bytom B.B. , 2/ V. Ž. , bytom B.B. 3/ J. H. , bytom B.B. 4/ D. B. , bytom B.B. , 5/ A. M. , B.B. , 6/ J. Š., bytom B.B. , 7/ B. L. , bytom B.B. , zastúpení advokátom JUDr. M. Š., CSc. , Advokátska kancelária
Právna veta: Podľa § 68 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení platnom v čase doručenia výzvy žalovaným bol totiž katastrálny operát (súbor dokumentačných materiálov obsahujúcich údaje katastra z jedného katastrálneho územia) verejný, každý mal právo doň nahliadať a robiť si z neho výpisy, odpisy alebo náčrty. V zmysle § 69 tohto zákona správa katastra bola povinná na požiadanie vyhotoviť potvrdený výpis alebo potvrdenú kópiu z pozemkových kníh, pričom tieto listiny boli označené za verejné listiny. Verej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne R. , so sídlom v Č.Č. , zastúpenej M. & F. s.r.o., so sídlom v B. , v mene ktorej vykáva advokáciu ako konateľ JUDr. V. K. , proti žalovaným 1/ S., so sídlom v B. a 2/ L. , štátny podnik , so sídlom v B. , o vydanie nehnuteľných vecí , vedenej na Okresnom súde Senica pod sp.zn. 10 C 39/2007 , o dovolaní žalob kyne proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 27. apríla 2009 sp.zn.
Právna veta: V súvislosti s uvedeným odvolací súd poznamenáva, že právnu úpravu vydávania osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky upravuje § 9a zákona o štátnom občianstve. Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je verejná listina, ktorou sa preukazuje skutočnosť, že určitá fyzická osoba je štátnym občanom Slovenskej republiky. Správny orgán konajúci o vydaní tohto osvedčenia (okresný úrad v sídle kraja) na základe posúdenia relevantných právnych predpisov a vydaných dokladov a listín osvedčí, že konkrétna osoba je štátnym občanom Slovenskej republiky, ak to preukazujú uvedené do ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Henčekovej, PhD., v právnej veci žalobcu F. W. , rodený G. P., nar. X. , trvale bytom X. , USA, právne zastúpeného JUDr. Branislavom Kahancom, advokátom so sídlom v Prešove, ul. Vajanského 33, Prešov , proti žalovanému : Okresnému úr
MENU