Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
983833
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60572
USSR: 33759
NSČR: 115422
NSSČR: 61979
USČR: 75181
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 414077
Krajské súdy (ČR): 37965
Posledná aktualizácia
23.03.2019 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: verejné obstarávanie


Približný počet výsledkov: 240 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: verejné obstarávanie
  • verejne nájdené 12941 krát v 7822 dokumentoch
  • obstaravanie nájdené 872 krát v 320 dokumentochPrávna veta: Pre vzťahy, ktoré sú upravené Obchodným zákonníkom je typické, že ide o vzťahy podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním, vrátane tzv. absolútnych obchodov vymedzených v § 261 ods. 3 Obchodného zákonníka. Okrem toho § 262 ods. 3 Obchodného zákonníka umožňuje, aby si zmluvné strany (bez zreteľa na ich charakter) dohodli, že ich vzťahy sa budú riadiť Obchodným zákonníkom, a to bez ohľadu na to, či ich zmluvné vzťahy typologicky inak zodpovedajú vzťahom upraveným v Obchodnom zákonníku. Pre posúdenie toho, či daný vzťah treba posúdiť podľa ustanoven ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 3MCdo/40/2012 2108220433 27.04.2015 JUDr. Daniela Sučanská ECLI:SK:NSSR:2015:2108220433.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobcu MIHO a spol., s.r.o., so sídlom v Žiline, Mariánske námestie č. .
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme ustanovenej § 139 ods.2, zákona o verejnom obstarávaní zveril do právomoci Úradu v konaní o námietkach, ak v tomto konaní zistil, že postupom kontrolovaného obstarávateľa bol porušený zákon o verejnom obstarávaní a porušenie mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, rozhodnutím nariadiť zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo súťaž návrhov, nariadiť zrušiť diskriminačné podmienky alebo požiadavky kontrolovaného uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, zrušiť rozhodnutie kontrolovaného o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sžf/49/2013 1012200920 30.04.2015 Reisenauerová ECLI:SK:NSSR:2015:1012200920.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Júlii Horskej a JUDr. Ľubici Filovej, v právnej veci žalobcov: 1/ N- POWER s.r.o., so sídlom Horná 54, Banská Bystrica, IČO: 36 057 436, .
Súvisiace predpisy:
25/2006 - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Žalovaný vystupuje v pozícii orgánu verejnej správy, t.j. ako riadiaci orgán, ktorý zverené finančné zdroje spravuje s dohľadovým vrchnostenským oprávnením, ktoré mu vyplýva najmä z ustanovení § 24b a nasl. zák. č. 528/2008 Z. z. (výkon dohľadu nad plnením podmienok poskytnutia pomoci a podpory, súlad platby a súvisiacej dokumentácie so záväznými predpismi, či hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia pomoci a podpory), resp. § 26 zák. č. 528/2008 Z. z. (výkon ochrany finančných záujmov vrátane zistenia nezrovnalostí). Pokiaľ v rámci výkonu svojich oprávnení žalovaný z pozície ri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1016201582 Dátum vydania rozhodnutia: 2. augusta 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1016201582.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci sťažovateľa (predtým žalobca): Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, so sídlom Študentská 2, Trenčín, IČO: 31 118 259, zastúpený: MAPLE & FISH, s. r. o., advokátska kancelária, so sídlom Dunajská 15/A, Bratislava, IČO: .
Súvisiace predpisy:
528/2008 - Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
Zbierka NS 6/2018
R 53/2018
Uznesenie
Kľúčové slová: správny orgán , verejné obstarávanie , správne súdnictvo
Právna veta: Protokol o výsledku dodržiavania zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako i zápisnica o jeho prerokovaní v prípade, ak kontrolovanému subjektu neukladajú práva a povinnosti, sú iba podkladovým materiálom pre prípadné rozhodnutie o uložení sankcie za spáchanie správneho deliktu na úseku verejného obstarávania (§ 149 citovaného zákona). Tieto správne akty nie sú spôsobilé zasiahnuť do práv a povinností kontrolovaného subjektu, pretože majú iba predbežnú povahu, a preto nepodliehajú súdnemu prieskumu. Až v prípade, a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1015200749 Dátum vydania rozhodnutia: 25. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Milučký Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1015200749.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci sťažovateľky: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, so sídlom Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava, zastúpenej JUD r. Róbertom Spálom, advokátom so sídlom Paulínska 24, 917 01 Trnava, proti žalovanému: Úrad pre verejné obstarávanie .
Súvisiace predpisy:
162/2015 - Správny súdny poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Podľa § 58 ods. 1 písm. e/ zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní rokovacie konanie bez zverejnenia môže verejný obstarávateľ použiť len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok: ide o dodávku doplňujúceho tovaru od pôvodného dodávateľa určeného na čiastočné nahradenie obvyklého tovaru alebo zariadenia alebo na rozšírenie už dodaného tovaru alebo zariadenia, ak by zmena dodávateľa nútila verejného obstarávateľa získavať materiál rozdielnych technických charakteristík, ktorý by spôsoboval nezlučiteľnosť alebo neprimerané technické ťažkosti v prevádzke alebo v údržbe; platnosť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v B. zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného zo dňa 9. februára 2009, ktorým žalovaný zamietol rozklad žalobcu a potvrdil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu zo dňa 4. novembra 2008, ktorým bola žalobcovi uložená pokuta vo výške 17 592,77 € podľa § 149 ods. 1 písm. a/ zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), za uzavretie zmluvy na predmet zákazky „Terénne vozidlo“ postupom verejného .
Súvisiace predpisy:
25/2006 - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
343/2015 - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky zastáva názor, že pokiaľ je citované ustanovenie formulované tak, ako formulované je, teda, že finančné a ekonomické postavenie možno preukázať spravidla súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch alebo údajmi v nich a takto boli formulované aj podmienky účasti vyhlásené verejným obstarávateľom, je nepochybné, že uchádzač mal na výber, či svoje ekonomické a finančné postavenie preukáže súvahou alebo výkazom o majetku a záväzkoch...Pokiaľ mal verejný obstarávateľ úmysel požadovať preukázanie ekonomického a finančného postavenia uchádzača okrem iné ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf /44/2011 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej v právnej veci žalob kyne obchodnej spoločnosti N. , s . r. o., so sídlom H. , zastúpenej JUDr . K. N. , advokátkou , so sídlom Š., proti žalovanému Úrad u pre verejn é obstarávanie, so sídlom Dunajská 68 , Bratislava , o preskúmanie zákonnosti rozho .
Súvisiace predpisy:
25/2006 - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
343/2015 - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Je celkom jednoznačné, že obsah hore uvedeného a iba vo všeobecnej rovine zachyteného pojmu nediskriminácie uchádzačov vo vzťahu k vyhodnoteniu splnenia podmienky technickej alebo odbornej spôsobilosti v procese verejného obstarávania sa musí na národnej úrovni vykladať súladne so závermi judikatúry Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a následne tieto poznatky aplikovať na jednotlivé odlišnosti konkrétneho prípadu...K otázke nediskriminácie v procese verejného obstarávania, ako počas súdneho konania viackrát žalovaný zdôraznil, sa vyjadril Súdny dvor Európskych spoločenstiev nap ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: Ž., v skrátenej forme „Ž.“, IČO: X., so sídlom K., proti žalovanému: Úrad pre verejné obstarávanie, so sídlom Dunajská č. 68, 820 04 Bratislava, za účasti:., so sídlom A., zast.: N. s.r.o. so .
Súvisiace predpisy:
25/2006 - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Podľa citovaného ustanovenia pri zadávaní podprahových zákaziek verejný obstarávateľ vyžaduje na preukázanie splnenia podmienok účasti doklad o oprávnení podnikať, prípadne ďalšie doklady, ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie a technická alebo odborná spôsobilosť...Výraz „doklad o oprávnení podnikať“ nemožno bez ďalšieho vykladať zúžene ako živnostenský list, príp. výpis z obchodného registra, ale v súlade s ust. § 26 ZVO, ktorá špecifikuje požiadavky na osobu, či fyzickú alebo právnickú.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Ob do 34 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Naj vyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: E. , občianske združenie , T. , B. , IČO: X. , zast.: Mgr. V.Š. , advokát, AK N. , B. proti žalovanému: U. v B. , Š., B. , IČO: X. , zast. JUDr. Ľ.H. , AK G. , B. , o zaplatenie 32 273,72 e ur s prísl. , na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 27. 04.2010 , č. k. 2 Cob 132/2009 -89 , takto r o z h o d o l: Najvyšší súd Slovenskej .
Súvisiace predpisy:
25/2006 - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Súd sa stotožnil s názorom žalovaného, že v prospech možných účastníkov súťaže je, aby začiatok o nápravu, začal plynúť od lehoty na podanie žiadosti neskoršieho dátumu uverejnenia Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania a to či už vo Vestníku Úradu pre úradné publikácie Európskych spoločenstiev, ak je povinnosť vyhlasovateľa zverejniť podmienky súťaže vo vestníku EÚ, alebo vo Vestníku verejného obstarávania. Výklad zákona, ktorý v danej veci urobil krajský súd v napadnutom rozsudku, odvolací súd neakceptoval, pretože zákon o verejnom obstarávaní neobsahuje takú právn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S. P., a.s., P., zastúpený: Mgr. K. H., advokátom, N., proti žalovanému: Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská č. 68, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. 400-42-7000/2007 zo dňa 28.05.2007 a o odvolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č.k. r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského súdu v Bratislave č.k. 1S/277/2007- .
Súvisiace predpisy:
25/2006 - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Podľa názoru najvyššieho súdu, samotný zákaz prevádzky v dôsledku havarijného stavu objektu nie je možné považovať za mimoriadnu udalosť v zmysle zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní (v znení účinnom do 31.01.2006), nakoľko postupné opotrebovanie objektu užívaním je prirodzený proces.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Baricovej a členiek JUDr . Ele ny Krajčovičovej a JUDr. Jarmily Urbancov ej v právnej veci žalobcu V. Z. Z. , a. s., so sídlom T. , IČO X. , zastúpeného Mgr. S. F. , advokát om so sídlom N. , proti žalovanému Úrad u pre verejné obstarávanie , so sídlom Dunajská 68, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 095 -P/06 -2007 zo dňa .
Súvisiace predpisy:
575/2001 - Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
Právna veta: Nie je teda v príslušnom smere postupom v prípravnom konaní, vrátane odmietnutia návrhov obvinených na doplnenie dokazovania, daný dôvod na odmietnutie obžaloby a vrátenie veci prokurátorovi podľa § 244 ods. 1 písm. h/ Tr. por. (eventuálne vecné nedostatky postupu orgánov činných v prípravnom konaní sú sankcionované úplnou alebo čiastočnou „prehrou“ prokurátora v súdnom konaní, ako je zovšeobecnené vo vyššie označenom judikatúrnom rozhodnutí najvyššieho súdu). Iná je však (sčasti) situácia vo vzťahu ku obligatórnym náležitostiam obžaloby, a to (primárne) podľa § 235 písm. c/ Tr. por. Tu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odsúdeniu páchateľa len pre niektorý čiastkový útok (čiastkové útoky) pokračovacieho trestného činu (akým je podľa povahy skutkovej prezentácie obžaloby určité verejné obstarávanie dotknuté machináciou - v súhrne bod y 1 a 2, resp. určitá zmluvne - fakturačná legalizačná aktivita - v súhrne bod 3), nevylučuje .
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Od času nadobudnutia právoplatnosti správneho rozhodnutia platí prezumpcia zákonnosti a správnosti tohto rozhodnutia a to až do času, kedy o jeho prípadnej nezákonnosti nerozhodne pre tento prípad zákonom stanovený orgán, čím je zaistený princíp právnej istoty v oblasti rozhodovacej činnosti štátnych orgánov. Podľa názoru odvolacieho súdu sa súdom povolený odkladný účinok žaloby podanej na súde vzťahuje na právny stav založený napadnutým správnym rozhodnutím so všetkými právnymi konzekvenciami, a nie teda iba na exekučnú vykonateľnosť. Je zrejmé, že s pojmom „vykonateľnosti“ len ako „exekučne ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ., so sídlom v K. , IČO: X., zastúpeného JUDr. P. O., advokátom so sídlom v B., G. proti žalovanému: Úrad pre verejné obstarávanie, so sídlom v Bratislave, Dunajská 68, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č.: 1012 -140 -7000/2007 zo dňa 24.9 .
Súvisiace predpisy:
461/2003 - Zákon o sociálnom poistení
71/1967 - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Právna veta: Úrad pre verejné obstarávanie môže podľa § 138 ods. 11 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom k 25. októbru 2012 prerušiť konanie o námietkach s cieľom získať odborné stanovisko alebo znalecký posudok iba ohľadom otázok, ktoré nemajú právny charakter a ktoré nie sú predmetom jeho správnej úvahy pri rozhodovaní o námietkach. Otázka, či mohol vo verejnom obstarávaní predložiť kvalifikovanú ponuku akýkoľvek iný uchádzač, má právny charakter. Otázka, či kontrolovaný vo verejnom obstarávaní zvýhodnil pôvodného obstarávateľa, má právny ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Langovej v právnej veci ža lobcu: Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, Bratislava, IČO: 31 364 501, proti žalovanému: Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, Bratislava, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1458 -6000/2012 -ON/378 zo dňa 10.01 .
Súvisiace predpisy:
25/2006 - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
343/2015 - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Z obsahu právnej normy ustanovenej v § 123 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní vyplýva, že úrad môže začať konanie o uložení pokuty do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o porušení zákona, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď toto porušenie nastalo. Zákonodarca v uvedenej právnej norme ustanovuje lehotu, v ktorej úrad môže začať konanie o uložení pokuty ako zákonnú podmienku tak, že úrad môže začať konanie o uložení pokuty do jedného roka odo dňa, keď sa dozvedel o porušení zákona, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď toto porušenie nastalo. Z uvedenej právnej normy teda vyplýva, že zák ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v danej veci vyplýva, že žalobcovi na z áklade rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 21.1.2008 v spojení s rozhodnutím predsedu Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 27.3.2008 bola uložená pokuta podľa § 123 ods. ... , ktorý nie je v zmysle svojho postavenia povinný pri jej uzatváraní postupovať v súlade s predpismi upravujúcim i verejné obstarávanie. Podľa názoru krajského súdu správny orgán správne vyhodnot il administratívnu zodpovednosť subjektov a správne uložil pokutu žalobcovi, ktorý .
Súvisiace predpisy:
26/2005 - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách prevádzkyschopnosti koncových zariadení určených na príjem digitálneho televízneho signálu a prevádzkyschopnosti analógových televíznych prijímačov a digitálnych televíznych prijímačov
Právna veta: Železnice Slovenskej republiky nie sú štátnym podnikom, ale ide o osobitný subjekt zriadený zákonom, ktorý má postavenie obstarávateľa v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác. Ak tento subjekt uzavrie zmluvu bez splnenia podmienok uvedených v zákone č. 263/1993 Z. z., je takáto zmluva neplatná.

Úryvok z textu:
... pre uchádzačov a podporiť rozvoj konkurenčného prostredia. V § 2 vymedzuje pojmy, pričom podľa odseku 1 za verejné obstarávanie považuje proces získavania predmetu záujmu zhotovením, kúpou, nájmom, kúpou prenajatej veci a inými právnymi formami, pričom týmto ... v zákone o verejnom obstarávam, avšak v prípade uzatvorenia zmluvy zo dňa 26. novembra 1996 nejde o verejné obstarávanie ako proces získavania tovaru, služieb alebo verejných prác za úhradu z verejných prostriedkov, i čiastočnú. Na odvolanie .
Súvisiace predpisy:
263/1993 - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní) účinný od 24.07.1996 do 31.12.1999
Právna veta: Ústava prostredníctvom práva na informácie vytvára tri skupiny informácií. Prvú predstavujú informácie, ktoré štátne orgány a orgány územnej samosprávy musia predložiť oprávneným osobám. Druhú skupinu tvoria informácie, ktoré štátne orgány ani iné orgány verejnej moci nemusia predložiť oprávneným osobám, ale musia strpieť prístup k nim, ak oprávnené osoby uplatnia svoje právo na informácie. Tretiu skupinu informácií tvoria informácie, ktoré nemožno zverejniť, pretože ide o informácie podliehajúce úprave čl. 26 ods. 4 ústavy. Ústava neobmedzuje právo na informácie z hľadiska predmetu tohto práv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... oznámenie o výsledku verejného obstarávania, ktoré Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zaslalo Úradu pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky v súvislosti so „Zákazkou na poskytnutie služieb s predmetom: Informačné a vzdelávacie aktivity, ... Slovenskej republiky predvídaných záujmov, len opak, vzhľadom na záujem verejnosti, ktorý sa upiera na predmetné verejné obstarávanie a jeho obsah na verejné financie, je v demokratickej spoločnosti nevyhnutné, aby bolo poskytnuté maximum .
Súvisiace predpisy:
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
211/2000 - Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Právna veta: V prípade, že správny orgán vydal napadnutý úradný list vo forme výzvy na vrátenie finančných prostriedkov poskytnutých podľa zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších prepisov, nemohol správny orgán zároveň uplatniť svoju rozhodovaciu právomoc, nakoľko tu absentuje donucovacia zložka výkonu verejnej moci. Ide totiž len o výzvu na dobrovoľné plnenie oznámenej (nie uloženej) povinnosti na základe zistených (iba tvrdených) skutočností.

Úryvok z textu:
... poskytnutie NFP, pokiaľ pri posudzovaní splnenia podmienok na jej poskytnutie pochybil a posudz ovaný projekt (resp. verejné obstarávanie) vyhodnotil pred schválením žiadosti nesprávne, - krajský súd správne deklaroval, že v napadnutom úradnom liste absentuje uvedenie ... nevrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti je žalovaný oprávnený obrátiť sa s podnetom na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej na účely uznesenia len „ ÚVO “), o až na základe negatívneho zistení ÚVO je žalovaný oprávnený .
Súvisiace predpisy:
528/2008 - Zákon o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.