Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1017616
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61128
USSR: 34138
NSČR: 117814
NSSČR: 63354
USČR: 76728
EUR-LEX (sk): 11458
EUR-LEX (cz): 11496
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417071
Krajské súdy (ČR): 39781
Posledná aktualizácia
19.07.2019 06:51

Nájdené rozsudky pre výraz: verejné právo


Približný počet výsledkov: 19 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: verejné právo
  • verejne nájdené 13122 krát v 7955 dokumentoch
  • pravo nájdené 128576 krát v 34705 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 10 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 15 dokumentov
Krajské súdy SR 23 dokumentov


Právna veta: Zákonodarca v zákone o sociálnom poistení ustanovuje fyzickým a právnickým osobám povinnosť platiť poistné a ustanovuje aj jeho splatnosť. Pre prípad nesplnenia si tejto povinnosti súčasne v ustanovení § 240 ods. 1 ustanovuje oprávnenie sociálnej poisťovne predpísať penále, ako sankciu za nesplnenie si zákonnej povinnosti zaplatiť poistné riadne a včas. V právnej norme ustanovenej v § 147 ods. 1 zákona o sociálnom poistení zákonodarca stanoví, že právo predpísať poistné sa premlčí za desať rokov odo dňa jeho splatnosti, ak tento zákon neustanovuje inak. Zákonodarca nedefinuje čo je premlčanie, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8015201080 Dátum vydania rozhodnutia: 25. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8015201080.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a z členov senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a JUDr. Eriky Čanádyovej v právnej veci žalobcu: W. Q., narodená XX. T., bytom B., proti žalovanej: Sociálna poisťovňa, ústredie, .
Právna veta: V prípade omeškania s platením platu má aj štátny zamestnanec, rovnako ako zamestnanec podľa § 1 ods. 4 Zákonníka práce v spojení s § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, právo požadovať od služobného úradu popri plate aj úrok z omeškania.

Úryvok z textu:
... je nepochybné, že zákon č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe sa zaraďuje v právnom systéme SR medzi tzv. verejné právo, ale na druhej strane samotný inštitút štátnozamestnaneckého pomeru sa ničím významným nelíši od pracovného pomeru upraveného v Zákonníku práce, ktorý .
Právna veta: Predmetom podaného odvolania je najmä otázka, či v zmysle daňových predpisov je možné na exekúciu vykonanú súdnym exekútorom na majetok žalobcu ako povinného nazerať ako na službu mu poskytnutú. V zmysle § 20 ods. 1 zák. č. 289/1995 Z.z. v znení platnom v čase zdaniteľného obdobia (tzn. marec 2004) platiteľ môže odpočítať daň, ak zdaniteľné plnenie prijme na uskutočnenie svojich zdaniteľných plnení, a) pri ktorých vzniká daňová povinnosť podľa § 14 (tzn. dňom uskutočnenia zdaniteľného plnenia), b) ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, 38 a 39, c) pri ktorých nevzniká daňová povinnosť pod ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... poskytovať z dôvodu zákonných obmedzení. Otázku splnenia zákonných podmienok, tzn. ich rozsahu a obsahu pre vznik práva jednotlivca podnikať, rieši verejné právo. Naopak začatie exekúcie zakladá prekážku pre dispozíciu s predmetom exekúcie, ktorá nemá žiadny dosah na práva a povinnosti spojené s .
Právna veta: Najvyšší súd vzhľadom na ustanovenia § 71 až 74 zák. č. 222/2004 Z. z. musí na tomto mieste zdôrazniť, že iba samotná existencia faktúry nezakladá žalobcovi v zmysle § 51 zák. č. 222/2004 Z. z. jeho právo na odpočítanie dane. Najvyšší súd najmä charakterizuje faktúru z procesnoprávneho hľadiska ako doklad/oznámenie vyhotovené v listinnej alebo elektronickej forme podľa zák. č. 222/2004 Z. z., ktorý obsahuje striktne zákonom predpísané náležitosti, a pokiaľ sú tieto hodnoverné, tak slúži pre žalobcu ako dôkazný prostriedok, ktorým žalobca preukazuje svoje hore uvedené právo. Preto uskuto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prejavu vôle subjektov súkromného práva (napríklad § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka alebo § 265 Obchodného zákonníka). Avšak tam, kde verejné právo preniká do práva súkromného s legálnym odôvodnením, že takúto úpravu si vyžaduje prevaha verejného záujmu nad súkromným záujmom, sa vytvára .
Právna veta: Vlastníkovi pozemku patrí z titulu vlastníctva, aby rozhodol o zmene hraníc, t.j. aby napr. rozdelil pozemok na dve, či viac častí, a aby niektoré z týchto častí aj predal inému. Tento záver vyplýva aj z metodického pokynu DR SR k zdaňovaniu dodania a nájmu nehnuteľnosti podľa § 38 zákona o DPH (postupy podľa metodických pokynov sú daňové orgány povinné dodržiavať), kde sa uvádza: "Oslobodenie od dane sa vzťahuje aj na dodanie pozemku s výnimkou dodania stavebného pozemku. Stavebný pozemok je oslobodený od dane len za predpokladu, ak sa dodáva spolu so stavbou, ktorá je po 5-tich rokoch od prv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... povinností, než to žalobcovi vyplýva z čl. 2 Ústavy Slovenskej republiky a ostatných právnych predpisov. Žalovaný je orgánom, ktorý uplatňuje verejné právo, kde sa nepripúšťa analóg ia a výklad nepresných ustanovení právnych predpisov v neprospech žalobcu, ako povinného. Žalobca je oprávnený konať .
... výlučne do rúk štátu, ktorý zabezpečuje verejný záujem na stíhaní konania napĺňajúceho znaky skutkových podstát priestupkov. Poškodený teda nemá subjektívne verejné právo na to, aby bola správnym orgánom vyslovená vina obvineného z priestupku, a teda nemôže byť ukrátený na svojich právach tým .
... rovnocenných subjektov slobodne vytvárajúcich súkromno-právny vzťah. Nariadenie výkonu lekárskej služby spadá do sféry verejného práva. Verejné právo slúži najmä na ochranu verejných záujmov a záujmov štátu. Verejné právo vyjadruje nadradenosť verejnej moci voči ostatným verejným subjektom. To znamená, že subjekty vo verejnom práve .
Merito Potvrdzujúce
... mal nadobudnúť na základe zmluvy o postúpení pohľadávky od nebohého C.. Je nepochybné, že v danom prípade ide o subjektívne verejné právo, ktoré bolo priznané individuálnym rozhodnutím konajúcim správnym orgánom po zistení, že pôvodný žiadateľ v reštitučnom konaní (tzn. pán C.) spĺňa .
Merito § 249 ods. 3 O.s.p., vyvlastnenie podľa § 108 ods. 1, 2, 3 písm. k/ zákona č. 50/1976 Z.z.
... aj verejný záujem. Správna žaloba prokurátora nemusí obsahovať tvrdenie o ukrátení na právach žalobcu. Prokurátor pri výkone dozoru totiž chráni verejné právo. Ochran a subjektívnych práv účastníka správneho konania je pri žalobe prokurátora až sekundárna a prípadne môže aj úplne absentovať, ak .
Merito o zdržanie sa zásahov do vlastníctva
... ( II ÚS 349/09 z20. januára 2010 ). Namietala preto, že od volací súd nesprávne aplikoval právo, keď nebral do úvahy verejné právo pri nakladaní s vodami, pretože vlastnícke právo nie je absolútne právo , ale je zákonom a vo verejnom záujme obmedzené verejným .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.