Nájdené rozsudky pre výraz: verejné telekomunikačné služby

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 10

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

4 dokumenty
141 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak žalobca nemal dôvod mať pochybnosti o podstate správneho rozhodnutia a o jeho obsahu vydaním rozhodnutia o jeho oprave, nebol ukrátený na svojich právach.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Košiciach žalobu na preskúma­ nie v záhlaví rozsudku uvedeného rozhodnutia žalovaného zamietol a žalob­ covi náhradu trov konania nepriznal. Prvostupňový súd dospel k záveru, že rozhodnutie žalovaného, ktorým bol zamietnutý rozklad žalobcu a bolo po­ tvrdené prvostupňové správne rozhodnutie o odňatí licencie z dôvodu nedo­ držania povinnosti ustanovenej v rozhodnutí o udelení licencie v bode M-úhrady, podľa ktorej držiteľ licencie bol povinný uhradiť jednorazov
Právna veta: Z práva na spravodlivé súdne konanie vyplýva aj povinnosť všeobecného súdu zaoberať sa účinne námietkami, argumentmi a dôkaznými návrhmi strán s výhradou, že majú význam pre rozhodnutie (I. ÚS 46/05). Vada nedostatku dôvodov rozhodnutia sama osebe (pri inak správnom rozhodnutí) nemusí (ale) disponovať potrebnou ústavnoprávnou intenzitou smerujúcou k porušeniu ústavou chránených práv (viď napr. III. ÚS 228/06, I. ÚS 53/10, III. ÚS 99/08). Vzhľadom na námietky dovolateľa bolo potrebné v dovolacom konaní vyriešiť otázku, či (prípadné) nedostatočné odôvodnenie napadnutého rozsudku odvolacieho s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu Doc. Ing. M. D. J., CSc., bývajúceho v B. , zastúpeného Mgr. V. Š., advokát om so sídlom v B. , proti žalovan ému S. T. , a.s. , so sídlom v B. , IČO: X. , o zaplatenie 763,46 € (23 000 Sk) s prísl ušenstvom , veden ej na Okresnom súde Bratislava I pod s p. zn. 18 C 93 /2006 , o dovolan í žalo bcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 22 . októbra 2009 sp. zn. 9 Co 195 /2
Právna veta: Okruh rozhodujúcich skutočností, ktorých sa týkajú povinnosti tvrdenia a označenia dôkazov na preukázanie tvrdení, je daný hypotézou hmotnoprávnej normy, ktorá upravuje sporný právny pomer účastníkov konania. Táto norma zásadne určuje tak rozsah dôkazného bremena (okruh skutočností, ktoré musia byť preukázané), ako aj nositeľa dôkazného bremena. Tak napríklad v konaní o zaplatenie dlhu z určitej zmluvy má žalobca (veriteľ) povinnosť bremeno tvrdenia v tom, že so žalovaným (dlžníkom) uzavrel zmluvu, že na jej základe poskytol žalovanému určité plnenie a že žalovaný za toto plnenie neposkytol ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalob kyne P. S., s.r.o. so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpeného JUDr. A. C. , advokátkou so sídlom v B. , proti žalovan ému JUDr. R. B. , bývajúcemu v B. , o zaplatenie 1 957,25 € (58 964 Sk ) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 10 C 160/2006
Meritum o určenie pravosti pohľadávky vo výške 108 754,80 Sk
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Zuzany Ďurišovej a členiek JUDr. Margity Fridovej a JUDr. Heleny Haukvitzovej v právnej veci žalobcu: S., K., X. (pred zmenou sídla: N., X.), IČO: X., proti žalovanému: P., R., X., J. – kancelária F., X., správca konkurznej podstaty úpadcu: F., R., X., IČO: X., o určenie pravosti pohľadávky vo výške 108 754,80 Sk, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave
Meritum o určenie pravosti pohľadávky
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte predsedníčky JUDr. Margity Fridovej a členiek senátu JUDr. Heleny Haukvitzovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej, v právnej veci navrhovateľa S, IČO: X, proti odporcovi JUDr. J, správca konkurznej podstaty V, IČO: X, o určenie pravosti pohľadávky, na odvolanie navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 35 Cbi 69/2005-68 zo dňa 27. februára 2006, takto
Meritum 1 350,92 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obdo/27/2018 7211205981 29. apríla 2019 JUDr. Gabriela Mederová ECLI:SK:NSSR:2019:7211205981.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: BENESTRA, s. r. o., so sídlom Einsteinova 24, Bratislava, IČO: 46 303 502, zastúpeného JUDr. Andrejom Garom, advokátom so sídlom Štefánikova č. 14, Bratislava proti žalovanému: Roland Schwartz - Roltech, miesto podni
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Milana Moravu a Mgr. Petra Melichera v právnej veci žalobcu: S. T. , a.s. , K. , zastúpený: A. , proti žalovanému: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Drieňová 24, Bratislava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2008/DZ/2/1/091 zo dňa 28. októbra 2008
Meritum o zaplatenie 1 957,25 € s príslušenstvom
3 M Cdo 6/2010 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobkyne P. S., s.r.o. so sídlom v B., IČO: X., zastúpeného JUDr. A. C., advokátkou so sídlom v B., proti žalovanému JUDr. R. B., bývajúcemu v B., o zaplatenie 1 957,25 € (58 964 Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 10 C 160/2006, o mimoriadno
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší správny súd SR 6Sžk/17/2021 1020201495 30. 03. 2022 JUDr. Viola Takáčová ECLI:SK:NSSSR:2022:1020201495.1 Uznesenie Najvyšší správny súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ DEVÍNSKA CESTA, o.z., so sídlom v Bratislave, Devínska cesta č. 4147/92, IČO: 42 352 967, 2/ Aliancia proti povodniam, so sídlom v Bratislave, Devínska cesta č. 104/B, IČO: 42 360 161,
MENU