SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1308068
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66819
USSR: 38926
NSČR: 128963
NSSČR: 71302
USČR: 82268
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430455
Krajské súdy (ČR): 49545
Posledná aktualizácia
07.03.2021 23:55

Nájdené rozsudky pre výraz: Verejný záujem


Približný počet výsledkov: 3473 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: Verejný záujem
  • verejny nájdené 122366 krát v 26741 dokumentoch
  • zaujem nájdené 70073 krát v 22144 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 3410 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1081 dokumentov
Krajské súdy SR 15863 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 2 dokumenty
Odborné články 433 dokumentov


Právna veta: Odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že postavenie žalovaného ako dotknutého orgánu v konaniach podľa stavebného zákona (vyplývajúce z citovaných ustanovení stavebného zákona) mu prisudzuje odlišné oprávnenia ako účastníkom konania najmä s ohľadom na skutočnosť, že dotknutý orgán v konaní nepresadzuje svoje subjektívne práva, právne záujmy, ani sa nekoná o jeho právnych povinnostiach. Dotknuté orgány nepredkladajú záväzné stanoviská týkajúce sa ich subjektívnej právnej sféry, ale týkajúce sa verejných záujmov, ktorých ochrana vyplýva z osobitného predpisu. Verejný záujem predstavuje istý ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: SUBTERRA Bratislava, spol. s r.o. , so sídlom Trhová 54, 841 01 Bratislava, IČO: 31 349 625, právne zastúpený: Kotvan, s.r. o., advokátska kancelária so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava , proti žalovanému: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava , so sídlom Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia (záväzného stanoviska) žalovaného č. MAGS ORM .
Kľúčové slová: dotknuté orgány, dotknutý verejný záujem, verejný záujem

Právna veta: Dotknutý orgán z hľadiska oblasti svojej pôsobnosti podáva záväzné stanoviská, z ktorých stavebný úrad pri rozhodovaní vychádza. Z uvedeného možno teda konštatovať, že dotknuté orgány sú spolupracujúce orgány verejnej správy špecializujúce sa na oblasť, ktorá je už mimo rámca pôsobnosti stavebného úradu a iba z ich odôvodnení je zrejmé, či a ako bol preskúmaný dotknutý verejný záujem (§ 126 ods. 1 stavebného zákona). Ak sa konanie podľa tohto zákona dotýka záujmov chránených predpismi o pozemných komunikáciách, rozhodne stavebný úrad na základe záväzného stanoviska dotknutého orgánu podľ ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší s úd Slovenskej republiky 6Sžo/87/20 14 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a z členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Zdenky Reisenauerovej v právnej veci žalobcov: 1.) Ing. P. L. , bytom B. , 2.) M. L. , b ytom tamtiež , obaja zastúpení JUDr. Darinou Kurňav ovou, advokátkou so sídlom Kap itulská 5, 917 01 Trnava ., proti žalovanému : Okresný úrad Trnava ., so .
Právna veta: I. Správny orgán nemôže vylúčiť aplikačnú prednosť ustanovení Aarhuského dohovoru, keďže Slovenská republika túto prednosť uznala (Aarhuský dohovor bol publikovaný v Zbierke zákonov SR pod č. 43/2006, pričom Národná rada Slovenskej republiky ho v doložke prednosti označila za medzinárodnú zmluvu, ktorá má v zmysle čl. 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi). Aarhuský dohovor zakotvuje v čl. 4 od s. 3 a 4 možnosti zamietnutia prístupu k informáciám, keď po zhodnotení jednotlivých bodov požadovanú informáciu nemožno subsumovať pod žiadnu z tam uvedených. Zo záveru čl. 4 Aarhuského dohovoru vyp ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slov enske j republiky v senáte zloženom z predsed u senátu JUDr. Jozefa Milučkého a zo sudcov JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Gabriely Gerdovej v právnej veci žalobcu : Greenpeace Slovensko, občianske združenie , Námestie SNP 35 , Bratislava , právne zastúpen ý: Mg r. Kristína Babiaková , advokát ka , Radničné námestie 9, Pezinok , proti žalovan ému : Úrad jadrového dozoru Slovenskej .
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky v danej súvislosti poukazuje na právne závery Ústavného súdu Slovenskej republiky vyslovené už v náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 5/2011-77, z ktorých vyplýva: „procesné ustanovenie, podľa ktorého za dôkaz môžu slúžiť všetky prostriedky, ktorými možno zistiť a objasniť skutočný stav veci, pokiaľ sú v súlade s právnymi predpismi, treba z ústavnoprávneho hľadiska považovať za kolíziu verejného záujmu a ochrany práv. Ide totiž o stret medzi verejným záujmom na dôslednom objasnení rozhodujúcich skutočností potrebných na vydanie rozhodnutia ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Soni Langovej v právnej veci žalobcu: R. S., bytom P., zastúpený JUDr. Martinom Ganczerom, advokátom so sídlom Forgáchova bašta 7, Nové Zámky, proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky , Pribinova 2, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia .
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme ustanovenej v § 88a upravuje jednak postup vlastníka nepovolenej stavby a jeho povinnosti a jednak postup stavebného úradu v konaní o nepovolených stavbách. Z odsekov 1 a 2 vyplýva, že dôkazné bremeno preukázať, že ďalšia existencia nepovolenej stavby alebo stavby uskutočnenej v rozpore so stavebným povolením, nie je v rozpore s verejnými záujmami, spočíva na vlastníkovi stavby, keďže sa dopustil porušenia zákona. Vlastník stavby na základe výzvy stavebného úradu si sám a na vlastné náklady musí zaobstarať všetky potrebné doklady, t.j. rozhodnutia, stanoviská a vyja ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvy šší súd Slovenskej republiky v senáte zlože nom z predsedníčky senátu J.. Jany Zemkovej PhD. a zo sudkýň J.. Nory Halmo vej (sudca spravodajca) a J.. Petry Príbelskej PhD. v právnej veci žalobcu: M. , bytom J., Š., zastúpený: Advokátska kancelária J.. Almáši Gabriel, spol. s r.o. , so sídlom Niťová 3, Bratislava, IČO: 36 856 592, proti žalovanému: Okresn ý úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej .
Kľúčové slová: individuálny záujem, verejný záujem, stavebný úrad, konanie o dodatočnom povolení stavby

Zbierka NS 3/2015
R 33/2015
Právna veta: Individuálny záujem v prípade nepovolenej stavby nieje možné povýšiť nad záujem verejný a súlad individuálneho záujmu stavebníka postavením nepovolenej stavby s verejným záujmom musí v konaní preukázať stavebník.

Úryvok z textu:
Krajský súd v P. (ďalej len krajský súd alebo súd prvého stupňa) v súlade s ustanovením § 250j ods. 2, písm. e/ Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) vyhovel žalobe tak, že preskúmavané rozhodnutie pôvodne označeného žalovaného - Krajského stavebného úradu v P. zo dňa 5. januára 2011, ktorým žalovaný zamietol odvolanie a potvrdil rozhodnutie vydané Mestom S. zo dňa 26. júla 2010, zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Účastníkom právo na náhradu trov konania nepriznal. Krajský súd z obsahu .
Kľúčové slová: pozemkové úpravy, projekt pozemkových úprav, verejný záujem

Právna veta: Pozemkové úpravy predstavujú určitú konštrukciu nových vlastníckych vzťahov, kedy dochádza ku komplexnému riešeniu regulovaného právnym predpisom a je vo verejnom záujme, aby bola odstránená neprehľadnosť vo vlastníckych a užívacích vzťahoch. Nakoľko príslušný projekt pozemkových úprav bol schválený po splnení podmienky súhlasu účastníkov, ktorí vlastnia najmenej 2/3 výmery pozemkov, na ktorých sú povolené pozemkové úpravy, tak verejný záujem je možné vidieť i v záujme takto kvantitatívne vyjadrenej skupiny vlastníkov na kvalitatívne novom priestorovom a funkčnom usporiadaní vlastníckyc ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Jany Henčekovej, PhD., v právnej veci žalobkyne: T. N., zastúpenej JUDr. D. O., advokátom, proti žalovanému: Krajský pozemkový úrad v Trnave, za účasti: 1) Združenie vlastníkov jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Sekule, zast. Mgr. M. B., advokátom, 2) Obec .
Právna veta: Ak prokurátor podáva podľa § 35 ods. 1 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku návrh na začatie konania na preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu v právnej veci, v ktorej sa nevyhovelo protestu prokurátora 1.ak to vyžaduje verejný záujem, takýto návrh treba podať proti rozhodnutiu správneho orgánu v poslednom stupni správneho konania, 2.ktoré zakladalo, menilo alebo zrušovalo oprávnenia a povinnosti fyzických a právnických osôb.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Generálny prokurátor Slovenskej republiky požiadal Najvyšší súd Slovenskej republiky o zaujatie stanoviska k ustanoveniu § 35 ods. 1 písm. b) O. s. p., lebo zistil, že súdy Slovenskej republiky pri rozhodovaní o návrhoch prokurátora podlá § 35 ods. 1 písm. b) O. s. p. nerozhodujú jednotne pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov v prípadoch, v ktorých sa nevyhovelo protestu prokurátora, ak to vyžaduje verejný záujem. Na základe žaloby krajského prokurátora v Bratislave .
Právna veta: Zmysel správneho konania a dôležitosť dodržania procedurálnych pravidiel, ktoré tvoria jeho súčasť, je daná predmetom konania. Správne konanie - procedúra - výlučne sleduje, aby bola zaistená správna aplikácia hmotného práva, aby rozhodnutie vo veci, ktorým sa zakladajú, menia alebo zrušujú konkrétne práva a povinnosti, bolo v súlade s hmotným právom. Zrušenie alebo zmena právoplatných rozhodnutí na základe mimoriadnych opravných prostriedkov [aj preskúmaním podľa § 65 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)] takto prichádza do úvahy len za situácie, ak sa v konaní ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán rozhodnutím zo 16. januára 2002 vyslovil, že mení rozhodnutie Krajského úradu v B., odboru životného prostredia (KÚ, OŽP) zo dňa 31. augusta 2001 tak, že nahrádza jeho poučenie poučením: ,Podlá § 68 ods. 2 Správneho poriadku môžu účastníci proti tomuto rozhodnutiu podať odvolanie (rozklad) do 15 dní odo dňa jeho doručenia na KÚ, OŽP, B.“ V ostatných častiach ponecháva rozhodnutie KÚ, OŽP v platnosti. Žalovaný tak urobil na základe odvolania žalobcov 1), 2) proti označenému .
Právna veta: Podľa § 83 ods. 1 písm. e/ Trestného zákona ak nebol uložený trest prepadnutia veci uvedenej v § 60 ods. 1 Trestného zákona súd uloží zhabanie veci, ak to vyžaduje bezpečnosť ľudí alebo majetku, prípadne iný obdobný verejný záujem. „Iný obdobný verejný záujem“ uvedený v ustanovení § 83 ods. 1 písm. e/ Tr. zák. neznamená, že musí ísť o veci, ktoré priamo môžu ohroziť bezpečnosť ľudí, majetku ako napr. zbrane, drogy, falošné bankovky a pod., ale je tu ochraňovaný záujem štátu, aby sa veci získané trestnou činnosťou, či už priamo alebo nadobudnuté za prostriedky takto získané, nestali majetkovým ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Hatalu a sudcov JUDr. Štefana Michálika a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadn utí konanom dňa 10. júla 2014 v Bratislave v trestnej veci proti odsúdenému J. R. , pre pokračovací obzvlášť závažný zločin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 4 písm. a/ Trestného zákona, o sťažnosti odsúdeného proti uzneseniu Šp ecializovaného trestného súdu , pracovisko Banská .
Právna veta: I. Pre oblasť správneho trestania v súťažnom práve nie je možné z ústavnoprávnych predpisov odvodiť všeobecný zákaz zmeny rozhodnutia v neprospech odvolateľa. Takýto zákaz nemožno odvodiť ani z práva na spravodlivý proces zakotveného v čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ani z čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a ani z čl. 2 ods. 1 Dodatkového protokolu č. 7 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Uložená sankcia v oblasti súťažného práva neplní preventívny účinok len voči účastníkovi konania, ale prispieva tiež k všeobecnému rozširova ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ujmu účastníka konania, avšak ani na ujmu ochrany hodnôt, v ktorých spočíva príslušný chránený verejný záujem. V danom prípade verejný záujem spočíva v tom, že dohody obmedzujúce súťaž prinášajú výhody výlučne jej účastníkom a poškodzujú konkurenciu ... ěžně projednávanému. “ To znamená, že v neprospech odvolateľa bolo možné rozhodnúť len s ohľadom na verejný záujem. Judikatúra bývalého Najvyššieho správneho súdu vykladala možnosť zmeniť rozhodnutie v neprospech odvolateľa reštriktívne . Pri uvaž ovaní .
Kľúčové slová: zastavenie konania pre nedostatok podmienky konania, zodpovednosť za škodu podľa § 417 OZ

Zbierka NS 5/2006
R 39/2006
Právna veta: Do právomoci súdu v občianskom súdnom konaní podľa § 7 ods. 1 O. s. p. nepatrí rozhodovanie o prekládke elektrického vedenia (§ 20 zákona č. 70/1998 Z. z.) „Vecné bremená" vyplývajúce z ustanovení zákona Č. 79/1957 Zb., resp. zo zákona č. 65Q/2004 Z. z, sú inštitútmi sui generis; nemožno im priznať povahu súkromnoprávnych opatrení, lebo ide o obme­dzenie vlastníckeho práva vo verejnom záujme a v zmysle verejno­právneho predpisu.

Úryvok z textu:
... oprávnenie. V danom prípade ide o zákonné (legálne) vecné bremená, ktoré sú inštitút­ mi svojho druhu, dané vo verejnom záujme a patriace do sféry verejného práva. Ich podstata spočíva v tom, že ide o verejnoprávne obmedzenie vlast­ níckeho práva alebo ... , že nie je dodržané ochran­ né pásmo a hrozí škoda na živote a zdraví osôb a majetku žalobcu. Vo verejnom záujme patrilo podľa zákona č. 79/1957 Zb. energetickým podnikom oprávnenie stavať a prevádzať na cudzích nehnuteľnostiach elek­ trické vedenie .
Právna veta: Vrátenia daru (§ 630 Občianskeho zákonníka), ktorý v čase darovania tvoril predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov, sa po smrti jedného z manželov môže domáhať pozostalý manžel.

Úryvok z textu:
... čl. 11 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd, podľa ktorého vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za náhradu. Podľa § 34 Občianskeho zákonníka je právny úkon prejav vôle smerujúci najmä .
Meritum Právomoc
Právna veta: Povinnosť dohliadaných subjektov zaplatiť ročný príspevok v zmysle osobitného predpisu* o dohľade nad finančným trhom vyplýva z finančnoprávneho vzťahu, spory z ktorého nepatria do právomoci súdu podľa§7O. s. p.

Úryvok z textu:
... - právnych vzťahov. Vznikajú a rozvíjajú sa výlučne vo sfére finančnej činnosti štátu na základe finančno-právnych noriem. Sú formou realizácie verejných záujmov, a preto ich treba skúmať ako verejnoprávne vzťahy. Sú mocenskými vzťahmi, v ktorých jednou zo strán je štát, jeho orgány .
Kľúčové slová: odňatie možnosti konať pred súdom ako procesná vada konania, zrušenie rozhodcovského rozsudku

Zbierka NS 2/2010
R 14/2010
Právna veta: Verejné vyhlásenie rozsudku je úkon súdu, ktorý je z hľadiska vecného, časového, miestneho a personálneho neopakovateľný a nezameniteľný s iným úkonom súdu. Ak súd účastníka neupovedomil zákonu zodpovedajúcim spôsobom o mieste a čase verejného vyhlásenia rozsudku, odňal mu možnosť pred súdom konať [§ 237 písm. f) O. s. p.]; táto procesná vada konania je odstrániteľná len zrušením rozhodnutia vydaného v konaní, v ktorom k nej došlo.

Úryvok z textu:
... potrebné zopakovať alebo doplniť dokazovanie, b/ súd prvého stupňa rozhodol podľa § 115a bez nariadenia pojednávania, c/ to vyžaduje dôležitý verejný záujem. V ostatných prípadoch možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.). Z obsahu .
Právna veta: Nie je vylúčené, že tým istým konaním, ktoré po smrti fyzickej osoby neoprávnene zasiahlo do osobnosti zomrelého (napríklad jeho cti a dobrého mena), došlo zároveň k zásahu aj do osobnosti pozostalej osoby (napríklad do jej práva na súkromie). Podľa okolností, za ktorých k takému konaniu došlo, prichádza do úvahy tak možnosť tzv. postmortálnej ochrany osobnosti zomrelého vzmysle ustanovenia § 15 Občianskeho zákonníka, ako aj možnosť ochrany osobnosti pozostalej osoby v zmysle § 11 až 13 Občianskeho zákonníka.

Úryvok z textu:
... neho vzťahuje zvýšená ochrana (privile gované postavenie) poskytovaná novinárom . Obsahom inkriminovaného článku boli nepochybne veci dôležitého verejného záujmu . Išlo o veci, o ktorých sú novinári v súlade so svojimi úlohami a poslaním v demokratickej ... slobodnú hru politickej diskusie. Novinári majú (sociálnu) povinnosť poskytovať informácie a myšlienky týkajúce sa všetkých záležitostí verejného záujmu a verejnosť má právo takéto informácie získať . Dovolací súd zdôrazňuje, že v erejnosť m á právo .
Kľúčové slová: vecne súvisiace trestné činy, obligatórne spoločné konanie, Špecializovaný trestný súd, Spoločné konanie

Zbierka NS 1/2012
R 8/2012
Právna veta: V prípadoch uvedených v § 18 ods. 4 veta prvá a § 14 písm. 1/ Trestného poriadku ide o obligatórne spoločné konanie Špecializovaného trestného súdu o vecne súvisiacich trestných činoch obvineného, ak aspoň jeden z týchto trestných činov je v pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu (§ 14 písm. a/ až písm. j/ alebo písm. k/ Trestného poriadku). Naproti tomu ustanovenie § 18 ods. 4 veta druhá Trestného poriadku zakazuje spoločné konanie vykonávané Špecializovaným trestným súdom, ak by malo ísť o spoločné konanie pre trestný čin patriaci do pôsobnosti tohto súdu a trestný čin patriaci do pôs ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že zákonné dôvody väzby nie sú u neho v žiadnom prípade dané. Verí, že Najvyšší súd Slo venskej republiky nepodľahne verejnému záujmu, bude rozhodovať nezávisle a nestranne, preskúma všetky podstatné okolnosti prípadu a prepustí ho z väzby na slobodu. Pokiaľ ide o .
Právna veta: Postup súdu nižšej inštancie spočívajúci v nerešpektovaní záväzného právneho názoru, vysloveného v zrušujúcom uznesení súdu vyššej inštancie, a to len na základe vlastného uváženia, je neprípustným postupom, ktorý narúša princíp právnej istoty.

Úryvok z textu:
... či rozhodnutí spôsobujúcich zásahy do ústavou garantovaných práv bez poskytnutia objektívne uspokojivého vysvetlenia toho, v čom má spočívať favorizovaný verejný záujem (pokiaľ sa argumentácia oprávnenosťou zásahu zakladá na ňom) a takto aj toho, či vôbec a ak áno, ... ktorom uvedomení sa však už ďalej v argumentácii nepokračovalo). Podobne NS neobjasnil, akým 10 3 Cdo 12/2016 verejným záujmom by sa malo v tejto konkrétnej (avšak aj v akejkoľvek inej) veci obhájiť nesplnenie povinnosti orgánu verejnej správy .
Právna veta: Právo na náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva podľa § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov vzniklo ex lege jednorazovo tomu, kto bol vlastníkom zaťaženého pozemku ku dňu účinnosti tohto zákona (1. septembra 1993). Z predmetného ustanovenia nevyplýva ďalšiemu vlastníkovi zaťaženého pozemku právo na náhradu za pretrvávajúce obmedzenie jeho vlastníckych práv.

Úryvok z textu:
... zo zákona ide vo svojej podstate o určitý druh verejnoprávneho obmedzenia vlastníka nehnuteľnosti. Toto obmedzenie vlastníckych práv je výrazom prevahy verejného záujmu nad záujmom jednotlivca bez toho, aby toto z asahovanie bolo podmienené súhlasom zo strany dotknutého vlastníka . Vecné bremená zriadené ex .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.