Nájdené rozsudky pre výraz: vklad

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 6152

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1140 dokumentov
20125 dokumentov
292 dokumentov
28 dokumentov
30 dokumentov
272 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Katastrálne konanie o návrhu na vklad (vkladové konanie) má povahu správneho (administratívneho) konania, v rámci ktorého správa katastra postupuje spôsobom upraveným katastrálnym zákonom (§ 22 ods. 1 a ods. 5 katastrálneho zákona) a subsidiárne aj správnym poriadkom. Katastrálny zákon pomerne podrobne vymedzuje obsahové náležitosti listín spôsobilých na zápis do katastra nehnuteľností s cieľom, aby zmluvy, verejné listiny a iné listiny boli dostatočne určité a nedochádzalo k zámenám nehnuteľností alebo účastníkov.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 9Sž r/58 /2014 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Judity Kokolevskej v právnej veci navrhovateľov: 1/ Mgr. L. M. , nar. XY , bytom B. , 2/ V. M. , nar. XY , bytom B. , 3/ Ing. J. M. , nar. XY , bytom N. , 4/ Ing. K. M. , nar. XY , bytom N. , všetci právne zastúpení: Mat ejka &Haluška, s.r.o., Advokát
Kľúčové slová: vkladprávo nakladať s nehnuteľnosťou
Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), Správa katastra preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada správa katastra aj na sk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišov ej a z členov JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Milana Moravu v právnej veci žalobcu Krajská prokuratú ra v Bratislave , Vajnorská 47, Bratislava , proti žalovanému Katastrálnemu úradu v Bratislave, Správa katastra Senec, Hurbanova 21, 903 01 Senec , za účasti 1/ C. T. , 2/ K. T. , obaja b
Právna veta: Pri rozhodovaní o odvolaní proti rozhodnutiu o zamietnutí vkladu to zvýraznil aj katastrálny zákon, ktorý v § 31 ods. 7 upravoval (a aj v znení účinnom od 1. júla 2016 upravuje) možnosť podania odvolania „len" na okresnom úrade. Za začatie konania podľa tretej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku bolo treba považovať deň, kedy bol opravný prostriedok doručený príslušnému súdu alebo správnemu orgánu, ktorý vydal rozhodnutie a nie deň, kedy okresný úrad doručil (predloži l) odvolanie spolu so spisovým materiálom súdu tak, ako to nesprávne posúdil krajský súd. Zo znenia § 492 ods ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 2016200436 Dátum vydania rozhodnutia: 6. júna 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hatalová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:2016200436.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu POHOTOVOSŤ, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Pribinova 25, IČO : 35807598, proti žalovanému Okresnému úradu T rnava, katastrálny odbor so sídlom v Trnave, Vajanského 2, za účasti účastníka administratívneho konania D.
Právna veta: Katastrálny zákon zakotvuje tri druhy zápisov vecných a iných práv k nehnuteľnostiam do katastra (vklad, záznam a poznámku), pričom každý z týchto právnych inštitútov má iné právne účinky. V súlade s platnou právnou úpravou v Slovenskej republike sa k nadobudnutiu vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam vyžadujú dva úkony. Prvým úkonom je uzavretie právneho úkonu medzi účastníkmi konania (napr. podľa Občianskeho a obchodného zákonníka), ktorý predstavuje tzv. titul nadobudnutia práva podľa hmotného práva. Ďalším úkonom je rozhodnutie správy katastra, ako správneho orgánu podľ ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 10Sžr/ 23 /2012 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Petra Paludu, v právnej veci navrhovateľa: P. , IČO: X. , P., proti odpor covi : Správa katastra Humenné, Štefánikova č. 18, Humenné, za účasti : J., nar. X. , bytom M. , o preskúmanie záko nnosti rozhodnutia od porcu č. V-181 /2
Právna veta: Orgán katastra postupoval v rozpore so zásadou priority zápisov, ustanovenou v § 41 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (katastrálny zákon), keď rozhodol o povolení vkladu na základe návrhu na vklad, ktorý bol doručený orgánu katastra ako druhý v poradí, pričom o návrhu, ktorý bol doručený orgánu katastra ako prvý v poradí a týkal sa totožnej nehnuteľnosti, nebolo právoplatne rozhodnuté.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republ iky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišo vej a z členiek JUDr. Evy Babiakovej, CSc. a JUDr. Aleny Adamcovej v právnej veci žalobcov : 1. M. R. , bytom M. C. č. 65, B. B. , 2. D. R. , bytom M. C. č. 65, B. B. , obaja zastúpení JUDr. Ľ. B. , advokátkou, K. č. 4, B. B. , proti žalovanému: Úrad geodézie, kartografie a kat astra Slovenske
Právna veta: I. Pevné spojenie (zošitie) jednotlivých listín (hárkov) zmluvy o prevode nehnuteľností vrátane jej nedielnych príloh a geometrického plánu, ktorým má dôjsť k rozdeleniu nehnuteľností, predstavuje tzv. technickú jednotu zmluvy o prevode nehnuteľností. II. Pokiaľ zmluva nie je technicky jednotná, ide o nedostatok, na odstránenie ktorého musí byť navrhovateľ vyzvaný príslušným orgánom katastra.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom krajský súd potvrdil rozhodnutie odporcu, ktorým odporca zamietol návrh na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti z kúpnej a darovacej zmluvy. Krajský súd mal z obsahu spisu zistené, že kúpnou a darovacou zmluvou boli prevádzané na navrhovateľov v konám o vklade nehnuteľnosti v kat. úz. D., pozemky a rodinný dom. V zmysle článku I. ods. 2 zmluvy parcely boli vytvorené geometrickým plánom z pôvodnej KN parcely v kat. úz. D. Návrhom na zápis vlastníckeho práva do kata
Právna veta: Súd podľa § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdí rozhodnutie o zamietnutí návrhu na vklad nehnuteľnosti podľa § 31 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam ak zistí, že kúpna zmluva je neplatná.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím Okresného úradu K. II, katastrálneho odboru v K., zo dňa 6. augusta 1998 bolo podlá § 64 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.M) zrušené rozhodnutie Okresného úradu K. II, katastrálneho odboru, zo dňa 25. februára 1998, ktorým bolo rozhodnuté o návrhu na vklad vlastníckeho práva na základe zmluvy uzavretej medzi predávajúcimi M. F., Š. N., J. P., H. C. a kupujúcim E., spol. s r. o., B., predmeto
Právna veta: Ak rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností ne-nadobudlo právoplatnosť za života prevodcu (a právne účinky vkla-du nenastali ku dňu podania návrhu na vklad alebo v deň uvedený v návrhu na vklad), nehnuteľnosti boli v čase smrti prevodcu v jeho vlastníctve a patria do dedičstva po ňom.

Úryvok z textu:
Žalobca sa v konaní domáhal určenia, že do dedičstva po poručiteľke A. Dž., ktorá sa narodila 19. júna 1918, naposledy bývala v J. č. 12 a zomrela 19. januára 2002 (ďalej len „poručiteľka"), patria aj nehnuteľnosti v katas­ trálnom území J., ktoré sú vedené na liste vlastníctva č. 58 ako parcela č. 122 - zastavaná plocha vo výmere 923 m2, parcela č. 123 - záhrada vo výmere 2237 m2, parcela č. 141/2 - zastavaná plocha vo výmere 144 m2 a rodinný dom súpisné číslo 12 na parcele č. 122, resp. aj rod
Právna veta: Odstúpenie od zmluvy je jednostranným právnym úkonom adresovaným druhej zmluvnej strane, ktorým sa ruší zmluvný záväzkový vzťah. Uvedený právny úkon nadobúda účinnosť okamihom, kedy dôjde do dispozičnej sféry druhého subjektu. Jeho účinnosť nie je podmienená súhlasom druhého účastníka, ani rozhodnutím súdu. Odstúpiť od zmluvy je možné len vtedy, ak je to v zákone stanovené, alebo účastníkmi dohodnuté (§ 48 ods. 1 O.z.). Úmrtie účastníka zmluvy nie je zákonným dôvodom pre odstúpenie. Navyše vylučuje možnosť, aby sa takýto prejav vôle odstupujúceho účastníka reálne dostal do dispozičnej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžo /123/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Eleny Krajčovičovej a JUDr. Jarmily Urbancovej v právnej veci žalobcu Ing . J. S., bytom N. , zastúpeného JUDr. M. Ď. , advokátom so sídlom S., proti žalovanému Správe katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu , so sídlom Ružová dolina 27, Bratislava, za účasti vedľajších účastníkov J. Ž. ,
Právna veta: Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia správy katastra o jeho povolení (§ 28 ods.3 zákona č. 162/1995 Z.z. katastrálny zákon). Z uvedeného je zrejmé, že pred povolením vkladu účinky právneho úkonu nenastanú. Z tohto dôvodu zmluva, ktorej účinky nenastali nemôže byť v rozpore so súdnym rozhodnutím ukladajúcim zákaz nakladania s nehnuteľnosťou.V zmysle § 31 ods.2 katastrálneho zákona medzi skutkové a prebiehajúce právne skutočnosti, súdne konanie, ktoré majú vplyv v ktorom bol na povolenie vkladu súčasne však dočasne vydaný zákaz nakladania s nehnuteľnosťo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Marianny Reiffovej a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci navrhovateľa: V. L. S., s.r.o., S. Ľ., zastúpeného JUDr. Z. L., advokátom so sídlom v B., proti odporkyni: Správa katastra Stará Ľubovňa, so sídlom v S. Ľ., za účasti A. S., s.r.o. so s
MENU