Nájdené rozsudky pre výraz: vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 626

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

143 dokumentov
2016 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 1. Pri rozhodovaní o podnete na začatie konania by mohla byť dôvodom na jeho prijatie skutočnosť, že v súdnom konaní o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu správneho orgánu sa vykonalo dokazovanie. Ak všeobecný súd v správnom súdnictve vykonal dôkaz, ktorý mohol obsahovať zistenie významné pre rozhodnutie o zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, bol povinný na základe čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky ho vykonať tak, aby sa účastník konania v súlade so zákonom ustanoveným postupom (§ 123 v spojení s § 122 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku) mal možnosť k nemu vyjadriť. 2. Dokaz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí senátu konanom 11. júna 1997 predbežne prerokoval ústavnú sťažnosť 1. Púchovskej mliekárne s.r.o., "v likvidácii" Púchov, a 2. Guropea Trading, spol. s r.o., Púchov, zastúpených JUDr. M. R., advokátom, vo veci porušenia základného práva upraveného v čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní vedenom pred Krajským súdom v Banskej Bystrici sp. zn. 23 S 322/96 a takto r o z h o d o l : 1. Ústavnú sťažnosť 1. Púchovskej mliekárne
Právna veta: Ak prokurátor podáva podľa § 35 ods. 1 písm. b) Občianskeho súdneho poriadku návrh na začatie konania na preskúmanie rozhodnutia správneho orgánu v právnej veci, v ktorej sa nevyhovelo protestu prokurátora 1.ak to vyžaduje verejný záujem, takýto návrh treba podať proti rozhodnutiu správneho orgánu v poslednom stupni správneho konania, 2.ktoré zakladalo, menilo alebo zrušovalo oprávnenia a povinnosti fyzických a právnických osôb.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Generálny prokurátor Slovenskej republiky požiadal Najvyšší súd Slovenskej republiky o zaujatie stanoviska k ustanoveniu § 35 ods. 1 písm. b) O. s. p., lebo zistil, že súdy Slovenskej republiky pri rozhodovaní o návrhoch prokurátora podlá § 35 ods. 1 písm. b) O. s. p. nerozhodujú jednotne pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov v prípadoch, v ktorých sa nevyhovelo protestu prokurátora, ak to vyžaduje verejný záujem. Na základe žaloby krajského prokurátora v Bratis
Právna veta: Ak po odpredaji bytov ich nájomcom zostali v bytovom dome niektoré byty a nebytové priestory aj vo vlastníctve obce (mesta), je táto tiež povinná platiť preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv vo výške určenej vlastníkmi bytov. Vlastníci bytov a nebytových priestorov si môžu určiť výšku mesačných preddavkov do tohto fondu aj po uzavretí zmluvy o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, a to aj ústne alebo mlčky (konkludentne); pritom je potrebné, aby rovnakým spôsobom konala nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na súde 27. novembra 1997 žalobca sa domáhal na žalovanom zaplatenia 14 176 Sk s príslušenstvom titulom nedoplatku preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu s. č. 879 v S. Ľ., na O. ulici č. 46 až 56 za mesiace september a október 1997. Uviedol, že na ustanovujúcej schôdzi Spoločenstva vlastníkov bytov L. 2. júna 1997 bol schválený, okrem iného, aj povinný mesačný preddavok do uvedeného fondu vo výške 5 Sk za 1 m2 podlahovej plochy bytu. Žalovaný však napriek to
Právna veta: Ak predávajúci porušil zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z kúpnej zmluvy, podľa ktorej v katastri nehnuteľnosti nebolo vložené vlastnícke právo a tú istú nehnuteľnosť ďalšou zmluvou prevedie na iného, nemá toto porušenie za následok neplatnosť v poradí druhej kúpnej zmluvy v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka, podľa ktorej bol v katastri nehnuteľnosti povolený vklad vlastníckeho práva. Ten kto bol dvojitým scudzením poškodený má nárok na náhradu vzniknutej mu škody podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za škodu (§ 420n Občianskeho zákonníka.)

Úryvok z textu:
Okresný súd K. II. rozsudkom z 8. júla 1998, určil, že kúpna zmluva uzavretá medzi odporcami I) a II) v P. 13. júla 1995, predmetom ktorej boli nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. úz. K., zapísané na LV č. 1234 ako pare. č. 2607 - záhrada vo výmere 160 m a pare. č. 2608 - zastavaná plocha vo výmere 174 m a dom na nej stojaci s. č. 7823 s príslušenstvom, je neplatná. Za neplatnú určil aj ďalšiu kúpnu zmluvu, uzavretú medzi odporcom I) a odporcami III) a IV) 10. novembra 1997 týkajúcu sa tých ist
Právna veta: Prevádzková jednotka, nachádzajúca sa v bytovom dome, nemohla byť prevedená na vydražiteľa spolu s nebytovým priestorom, ktorý predstavuje len samostatnú podlahovú plochu, bez spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach domu, na jeho spoločných zariadeniach, na príslušenstve a podobne. Tieto spoluvlastnícke podiely nemohli nadobudnúť ani noví vlastníci iba na základe svojho osvedčeného vyhlásenia o ich nadobudnutí.

Úryvok z textu:
Okresný súd Žiar nad Hronom rozsudkom z 3. apríla 2001, č. k. 7 C 27/01, zamietol návrh o určenie nesprávnosti zápisu vlastníckeho práva v prospech od- porkyne 1) k prevádzkovej jednotke č. 703 - predajňa mäsa, nachádzajúcej sa v dome č. 404 na pare. č. 651/1, vedenej na LV č. 1170 kat. úz. Ž. n. H., a o určenie neplatnosti kúpnych zmlúv, uzavretých dňa 27. januára 1993 a dňa 3. mája 1994 medzi odporkyňou 1) a odporcami 2) a 3); navrhovateľa zaviazal nahradiť odporkyni 1) trovy konania v sume 60
Meritum Zastupovanie
Právna veta: Podanie, urobené osobou, ktorá sa označila ako zástupca účastníka bez preukázania jej oprávnenia na zastupovanie účastníka spôsobom uvedeným v ustanovení § 28 ods. 1 O. s. p., treba považovať za nedostatok podmienky konania na strane účastníka (nedostatok splnomocnenia), ktorý je možné odstrániť. Právne významné pre posúdenie, či ide o takýto nedostatok podmienky konania je nielen to, kto podanie urobil, ale predovšetkým to, či táto osoba procesný úkon urobila za iného (účastníka konania) ako jeho zástupca.

Úryvok z textu:
Odporca rozhodnutím z 25. januára 2001 zamietol návrh navrhovateľa na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - pozemku o výmere 198 m2, zapísaného na LV, kat. úz. V. s odvolaním sa na ustanovenie § 31 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostism (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v spojení s § 39 Občianskeho zákonníka. Proti tomuto rozhodnutiu správneho orgánu podala opravný prostriedok JUDr. B. S. V opravnom p
Právna veta: Katastrálny zákon umožňuje správe katastra podľa § 42 ods. 4 opraviť len chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti. Inak v zmysle zákonnej povinnosti, uloženej mu ustanovením § 31 katastrálneho zákona, skúma, okrem iného, platnosť zmluvy a v súvislosti s ňou aj platnosť udelených splnomocnení. Obsah relevantných listín pritom posudzuje a vykladá v súlade s interpretačnými pravidlami výkladu vôle účastníka, formulovanými v § 35 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka. Pri vzniku pochybnosti o obsahu právneho úkonu treba ich odstrániť výkladom - gramatickým, logickým, systematickým - prito ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zrušil napadnuté rozhodnu­ tie odporcu, ktorým bol zamietnutý návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi predáva­ júcim SR - Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a kupujúcim Mes­ tom Banská Bystrica, predmetom ktorej bol prevod nehnuteľnosti - pozem­ ku, parcely vo výmere 172 m2, zastavanej plochy v kat. úz. Banská Bystrica, vedenej na liste vlastníctva Správy katastra Banská Bystrica. Z odôvod
Právna veta: Dovolať sa relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode nehnuteľnosti podľa § 40a Občianskeho zákonníka možno i námietkou v katastrálnom konaní o povolení vkladu. Správa katastra je povinná vznesenú námietku doručiť účastníkom katastrálneho konania o povolení vkladu a vysporiadať sa s ňou v odôvodnení rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom krajský súd zrušil rozhodnutie odporcu a vec vrátil odporcovi na ďalšie konanie. V odôvodnení uviedol, že preskúmavaným rozhodnutím odporca podľa § 31 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (katastrálny zákon) zamietol návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej zmluvy, predmetom ktorej sú nehnuteľnosti v kat. úz. L. Odporca
Právna veta: Zmluva o budúcej zmluve (§ 50a Občianskeho zákonníka) pôsobí len medzi účastníkmi tejto zmluvy. Nedodržanie záväzku budúceho predávajúceho vyplývajúceho zo zmluvy o budúcej zmluve a následné uzavretie kúpnej zmluvy o prevode nehnuteľnosti s treťou osobou nespôsobuje bez ďalšieho neplatnosť predmetnej kúpnej zmluvy v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o budúcej zmluve zaniknú pre nemožnosť plnenia.

Úryvok z textu:
Okresný súd Banská Bystrica rozsudkom z 22. marca 2005, č. k. 12 C 34/01162, určil, že kúpna zmluva, ktorú uzavreli odporcovia 31. mája 2000 ohľadom prevodu bytu č. 22 na 2. poschodí na U., vchod č. 14 v B. B., ako aj spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku pare. č. KN 4822, je neplatná. Súd konanie odporkyne 1/ považoval za odporujúce dobrým mravom, lebo porušila zmluvnú povinnosť, ktorou mala podľa zmluvy o budúcej zmluve z 12. mája 1999 previesť
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sžo 109/2007 R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci navrhovateľov: 1/ AB, zastúpenej advokátkou L, 2/ C 3/ K, obaja zastúpení advokátom LH, proti odporcovi: KU, za účasti vedľajších účastníkov: 1/ P, 2/ VO, obaja zastúpení JV, 3/ T, 4/ A, obaja zastúpení
MENU