Nájdené rozsudky pre výraz: vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 626

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

143 dokumentov
2016 dokumentov
8 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: I. Zmluvná voľnosť vlastníkov pozemkov, ku ktorým sa viaže zákonné predkupné právo štátu ( § 3 ods. 5 zákona č. 175/1999 Z.z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), je obmedzená priamo zo zákona, a teda vlastníci dotknutých pozemkov sú povinní v prípade ich zamýšľaného predaja tieto prednostne ponúknuť na kúpu štátu. II. Neprihliadnutie katastrálneho úradu v konaní o povolenie vkladu vlastníckeho práva z kúpnej zmluvy do katastra nehnuteľností na existenciu inštitútu zákonného predkupného práva štá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžrk/3/2018 4016200163 18. 05. 2018 JUDr. Jozef Milučký ECLI:SK:NSSR:2018:4016200163.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Milučkého a z členov senátu JUDr. Moniky Valašikovej, PhD. a JUDr. Sone Langovej, v právnej veci sťažovateľa (predtým žalobca): Poľnohospodárska Pôda s.r.o.,
Právna veta: I. Ak sa jedná o právny úkon, ktorým dlžník prevádza veci v jeho vlastníctve na tretiu osobu, k ukráteniu uspokojenia veriteľovej pohľadávky dochádza okamihom, keď dlžník stráca vlastnícke právo k svojmu majetku, z ktorého by inak mohol veriteľ dosiahnuť (aspoň čiastočné) uspokojenie svojej pohľadávky. II. Uzavretím zmluvy o prevode nehnuteľnosti nedochádza k ukráteniu uspokojenia pohľadávky dlžníkovho veriteľa, keďže až do rozhodnutia o povolení vkladu je vlastníkom prevádzanej nehnuteľnosti dlžník a veriteľ sa môže domáhať uspokojenia svojej pohľadávky aj z tejto nehnuteľnosti. III. Pl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a : 1. Okresný súd Košice I (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 13. novembra 2018, č. k. 26Cbi/4/2015-290 zamietol žalobu žalobkyne, ktorou sa domáhala určenia, že právny úkon dlžníka Ing. M. Ch., nar. X.X.XXXX - darovacia zmluva uzavretá medzi dlžníkom a žalovaným, ktorou dlžník bezodplatne previedol na žalovaného nehnuteľnosť: byt č. X zapísaný na LV č. XXXX, vedenom pre okres K. I, obec K. s. Ť., k. ú. N. Ť., nachádzajúci sa v obytnom dom
Právna veta: Katastrálny zákon umožňuje správe katastra podľa § 42 ods. 4 opraviť len chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti. Inak v zmysle zákonnej povinnosti, uloženej mu ustanovením § 31 katastrálneho zákona, skúma, okrem iného, platnosť zmluvy a v súvislosti s ňou aj platnosť udelených splnomocnení. Obsah relevantných listín pritom posudzuje a vykladá v súlade s interpretačnými pravidlami výkladu vôle účastníka, formulovanými v § 35 ods. 2 a 3 Občianskeho zákonníka. Pri vzniku pochybnosti o obsahu právneho úkonu treba ich odstrániť výkladom - gramatickým, logickým, systematickým - prito ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zrušil napadnuté rozhodnu­ tie odporcu, ktorým bol zamietnutý návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi predáva­ júcim SR - Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a kupujúcim Mes­ tom Banská Bystrica, predmetom ktorej bol prevod nehnuteľnosti - pozem­ ku, parcely vo výmere 172 m2, zastavanej plochy v kat. úz. Banská Bystrica, vedenej na liste vlastníctva Správy katastra Banská Bystrica. Z odôvod
Právna veta: Dovolať sa relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode nehnuteľnosti podľa § 40a Občianskeho zákonníka možno i námietkou v katastrálnom konaní o povolení vkladu. Správa katastra je povinná vznesenú námietku doručiť účastníkom katastrálneho konania o povolení vkladu a vysporiadať sa s ňou v odôvodnení rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom krajský súd zrušil rozhodnutie odporcu a vec vrátil odporcovi na ďalšie konanie. V odôvodnení uviedol, že preskúmavaným rozhodnutím odporca podľa § 31 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (katastrálny zákon) zamietol návrh na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej zmluvy, predmetom ktorej sú nehnuteľnosti v kat. úz. L. Odporca
Meritum PROCES - späťvzatie odvolania § 207 OSP.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: L., J., proti odporcovi: Katastrálny úrad v Bratislave, Správa katastra Pezinok, Radničné nám. č. 7, Pezinok, za účasti: Ing. I., D., prechodne bytom K., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. V 2869/2006 zo dňa 6.11.2006, o odvolaní vedľajšieho účastníka proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 4Sp 35/06-81 zo dňa 23.9.2008, takto r o z h o d o l: Naj
Právna veta: Prevádzková jednotka, nachádzajúca sa v bytovom dome, nemohla byť prevedená na vydražiteľa spolu s nebytovým priestorom, ktorý predstavuje len samostatnú podlahovú plochu, bez spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach domu, na jeho spoločných zariadeniach, na príslušenstve a podobne. Tieto spoluvlastnícke podiely nemohli nadobudnúť ani noví vlastníci iba na základe svojho osvedčeného vyhlásenia o ich nadobudnutí.

Úryvok z textu:
Okresný súd Žiar nad Hronom rozsudkom z 3. apríla 2001, č. k. 7 C 27/01, zamietol návrh o určenie nesprávnosti zápisu vlastníckeho práva v prospech od- porkyne 1) k prevádzkovej jednotke č. 703 - predajňa mäsa, nachádzajúcej sa v dome č. 404 na pare. č. 651/1, vedenej na LV č. 1170 kat. úz. Ž. n. H., a o určenie neplatnosti kúpnych zmlúv, uzavretých dňa 27. januára 1993 a dňa 3. mája 1994 medzi odporkyňou 1) a odporcami 2) a 3); navrhovateľa zaviazal nahradiť odporkyni 1) trovy konania v sume 60
Právna veta: Pri rozhodnutí o návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v rámci skúmania platnosti zmluvy musí správa katastra tiež zisťovať, či za právnickú osobu konal oprávnený zástupca.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/49/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Hargaša a sudkýň JUDr. Jaroslavy Fúrovej a JUDr. Jany Baricovej v právnej veci navrhovateľa D. s. r. o. so sídlom v B K., IČO: X., zastúpeného JUDr. Ľ., advokátom, so sídlom v B, Š., proti odporkyni Správe katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, so sídlom v Bratislave, Ružová dolina 27, za účasti O. so sí
Právna veta: Ustanovenie § 5 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov je kogentného charakteru, a preto nie je povinnosťou katastrálneho orgánu prerušiť katastrálne konanie a vyzývať jeho účastníkov na doplnenie alebo opravu zmluvy, pretože správny orgán nielenže nemá povinnosť, ale ani oprávnenie nahrádzať vôľu účastníkov zmluvy, keďže ide o chýbajúce podstatné náležitosti zmluvy a došlo by k hmotnoprávnemu zásahu do samotnej podstaty zmluvy. V takomto prípade nie je možné vzniknutý nedostatok zmluvy zhojiť výzvou na jej doplnenie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Napadnutým rozsudkom Krajský súd v B. (ďalej len „krajský súd“) podľa §250q ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p.“) rozhodnutie odporcu ako vecne správne potvrdil. O náhrade trov konania rozhodol tak, že účastníkom ich náhradu nepriznal a zároveň zaviazal navrhovateľku na zaplatenie súdneho poplatku za podanie opravného prostriedku v lehote 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej aj ako „najvyšší súd“ alebo „odvolací súd“) rozsudkom č. k. 3
Meritum o vylúčenie veci z konkurznej podstaty
N a j v y š š í s ú d 2 Obo 122/2008 2 Obo 123/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanka a členiek JUDr. Anny Petruľákovej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalobcu: R. S., Š., B., zast. JUDr. Š. Á., advokát, Š., B., proti žalovanému: JUDr. A. T., M., Pezinok, správca konkurznej podstaty úpadcu: S., M., B., IČO: X., zast. Advokátska kancelária K. V., B., o vylúčenie ve
Kľúčové slová: prijatie návrhuzastavenie konania o návrhu na vklad
Právna veta: Podľa § 31b písm. b/ katastrálneho zákona, konanie o návrhu na vklad sa zastaví, ak účastník konania odstúpil od zmluvy pred vydaním rozhodnutia o návrhu na vklad. Zákonné ustanovenie § 48 je zaradené do prvej časti štvrtej hlavy Občianskeho zákonníka. Má teda všeobecnú platnosť, a preto ho treba aplikovať aj na úkony, ktorých dôsledkom je prevod nehnuteľností. Žiadne zákonné ustanovenie preto účastníkovi zmluvy o prevode nehnuteľnosti nebráni využiť právo na odstúpenie od zmluvy, ak má pre takýto postup zákonný dôvod, a to bez zreteľa na to, či tento dôvod nastal pred alebo po vyko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: K. Š., bytom P. X., X. M., právne zast. Mgr. J. O., advokátom, Š. X., X. B. proti odporcovi: Správa katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, Ružová dolina 27, 821 09 Bratislava, za účasti L. F. ml., R. X., X. B. a za účasti vedľajšieho účastníka na strane navrhovateľa JUDr. J. H., súdneho exekútora, E., C. X. ,X. S., o návrhu na preskúmanie rozhodnutia od
MENU