Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
843258
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 51263
USSR: 30515
NSČR: 106804
NSSČR: 56981
USČR: 70017
EUR-LEX (sk): 11140
EUR-LEX (cz): 11178
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 402761
Krajské súdy (ČR): 31294
Posledná aktualizácia
18.01.2018 06:51

Nájdené rozsudky pre výraz: vlastníctvo k pozemku


Približný počet výsledkov: 376 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vlastníctvo k pozemku
  • vlastnictvo nájdené 10410 krát v 3395 dokumentoch
  • k nájdené 692986 krát v 50590 dokumentoch
  • pozemok nájdené 43128 krát v 4100 dokumentochSkutočnosti preukazujúce oprávnenosť osoby pozostávajúce z listiny pníreukazujúcej vlastníctvo žiadaných pozemkov, a pokiaľ žiadateľom nie je oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 (pôvodný vlastník) aj listiny preukazujúce právne nástupníctvo po pôvodnom vlastníkovi (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Vlastnícke právo sa vracia k pozemkom, ktoré tvoria poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patria a lesný pôdny fond. Oprávneným osobám sa navráti vlastníctvo k pozemku, ktorý prešiel na štát alebo na inú právnickú osobu v dôsledku taxatívne ustanovenom v ods. 1 písm. a/ až písm. t/ a § 3 zákona č. 503/2003 Z.z. V ustanovení § 2 zákona č. 503/2003 Z.z. je kogentným spôsobom ustanovené, kto je oprávnenou osobou na navrátenie vlastníctva alebo priznania práva na náhradu za pozemky v prípade splnenia taxatívne stanovených zákonných ustanovení § 3. Skutočnosti preukazujúce oprávnenosť os ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Zaradenie pozemkov druhu "ostatná plocha" do poľnohospodárskeho pôdneho fondu bez vykonania dokazovania v dostatočnom rozsahu (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Ak odporca bez vykonania dokazovania v dostatočnom rozsahu (a následne aj odôvodnenia) pozemky druhu „ostatná plocha“ zaradil do poľnohospodárskeho pôdneho fondu, takýto jeho postup nie je možné kvalifikovať inak ako nedostatočné zistenie stavu veci, dôsledkom čoho je (vo vzťahu k týmto pozemkom) aj nesprávne právne posúdenie veci. Ak by sa preukázalo, že netvorili poľnohospodársky pôdny fond, bola by vylúčená aplikácia zákona č. 503/2003 Z.z., pretože tento sa vzťahuje len na pozemky, ktoré sú, resp. boli poľnohospodárskou alebo lesnou pôdou.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Nároky vzniknuté podľa zákona č. 503/2003 Z. z. majú prioritu pred inými nárokmi, čo vyplýva z ratia legis zákona č. 503/2003 Z. z., účelu reštitúcií, ustanovení § 6 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z. z. 503/2003 - Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: V predmetnej právnej veci je v neposlednom rade potrebné zohľadniť aj podstatu a účel reštitúcií, ktorými sú zmiernenie následkov niektorých majetkových krívd spočívajúcich vo svojvoľnom odňatí pozemkov vlastníkov v rozhodnom období (v tomto prípade od 25. februára 1948 do 1. januára 1990) a obnovenie pôvodných vlastníckych vzťahov k pôde. V súčasnosti je navrhovateľom právoplatným a vykonateľným rozhodnutím obvodného pozemkového úradu priznané právo na náhradu za pozemky (parcely č. XXXX, č. XXXX a č. XXXX v k. ú. O.); sú teda oprávnenými osobami podľa reštitučného zákona č. 503/2003 Z. ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Skutočnosti o oprávnenosti osoby preukazujú vlastnícke listiny žiadaných pozemkov. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Zákonodarca v právnej norme § 2 reštitučného zákona kogentným spôsobom ustanovuje, kto je oprávnenou osobou na navrátenie vlastníctva alebo priznanie práva na náhradu za pozemky v zmysle ustanovení reštitučného zákona a v právnej norme § 3 taxatívnym spôsobom ustanovuje zákonné dôvody na navrátenie vlastníctva alebo priznanie práva na náhradu. Skutočnosti o oprávnenosti osoby preukazujú vlastnícke listiny žiadaných pozemkov a pokiaľ žiadateľom nie je oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 (pôvodný vlastník) aj listiny preukazujúce právne nástupníctvo po pôvodnom vlastníkovi podľa § 2 ods. 2, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Pokiaľ navrhovateľka uviedla určitý skutkový stav, je správny orgán povinný aplikovať na tento stav reštitučný titul v zmysle zákona č. 503/2003 Z.z.. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Pokiaľ došlo k nadobudnutiu vlastníctva na Československý štát, došlo tak bez právneho dôvodu. Bolo teda potrebné uvedené skutočnosti posúdiť a vyhodnotiť reštitučný titul podľa § 3 ods. 1 písm. o/ zákona č. 503/2003 Z.z., pretože ako uviedol krajský súd, nepochybne došlo k zmene vlastníctva z fyzickej osoby na Československý štát, ale nie na základe platných zmlúv medzi právnou predchodkyňou navrhovateľky a Československým štátom z roku 1974. V danom prípade Najvyšší súd Slovenskej republiky udáva, že v prípade rozhodovania správneho orgánu je tento viazaný Zákonom č. 71/1967 Zb. o spr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Nadobúdateľ privatizovaného majetku štátneho podniku mohol mať status povinnej osoby len v konaniach podľa zákonov č. 403/1991 Zb., č. 87/1991 Zb. alebo č. 229/1991 Zb. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Nesprávny je preto názor navrhovateľky, že uvedená spoločnosť s poukazom na § 3 zákona 92/1991 Zb. nestratila status povinnej osoby aj podľa zákona č. 503/2003 Z.z., pretože v čase privatizácie Severoslovenské vodárne a kanalizácie š.p. Žilina nebol účinný reštitučný zákon, z ktorých dôvodov zákonodarca naň ani nemohol odkazovať pod čiarou k ustanoveniu § 3 a spoločnosť – S. a.s. Ž. ako nadobúdateľ privatizovaného majetku uvedeného štátneho podniku mohol mať status povinnej osoby len v konaniach podľa zákonov č. 403/1991 Zb., č. 87/1991 Zb. alebo č. 229/1991 Zb., teda právnych pred ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Nie je teda prekážkou navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle zákona č. 503/2003 Z. z. skutočnosť, že o predmetnej nehnuteľnosti resp. o predmetnej parcele už bolo v minulosti rozhodované. (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Nie je teda prekážkou navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle zákona č. 503/2003 Z. z. skutočnosť, že o predmetnej nehnuteľnosti resp. o predmetnej parcele už bolo v minulosti rozhodované podľa zákona č. 229/1991 Zb. a bola aj za túto nehnuteľnosť◀▶ priznaná náhrada. V danom prípade medzi účastníkmi nebolo sporné, že o predmetnej parcele už bolo v minulosti rozhodované. Nebolo sporné, že o predmetnej parcele č. 2108 už bolo právoplatne rozhodnuté Pozemkovým úradom v Žiline v zmysle zákona č. 229/1991 Zb. a to pre tie isté oprávnené osoby a bolo im priznané právo na náhradu, pričom s ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: "Pokiaľ zákonodarca vytvoril v § 6 ods. 1 písm. p/ zákona o pôde samostatný reštitučný dôvod spočívajúci v tom, že oprávneným osobám sa vydajú nehnuteľnosti, ktoré prešli na štát alebo na inú právnickú osobu v dôsledku prevzatia nehnuteľností bez právneho dôvodu, zmyslom tohto ustanovenia bolo uľahčiť oprávneným osobám dosiahnutie ich zápisu ako vlastníkov v katastri nehnuteľnosti v prípadoch, keď štát zneužijúc svoje postavenie v dobe neslobody a nedbajúc na platné právo pripustil zmenu zápisu vlastníckeho práva v evidencii nehnuteľnosti bez splnenia základných požiadaviek vyplývajúcich z vte ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 71/1967 Zb. o správnom konaní (§ 18, § 24 a § 26). Po vykonanom dokazovaní dospel k záveru, že vlastníctvo k pozemku na základe vyvlastňovacieho rozhodnutia nikdy neprešlo na štát (ku ktorému pozemku správu vykonávali V., ktoré následne správu previedli hospodárskou zmluvou ...
Súvisiace predpisy:
229/1991 - Zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku
Právna veta: Nemožno spôsobom označeným v § 7 a nasl. zákona č. 64/1997 Z. z. pri súčasnom zachovaní súladu s ústavou odňať vlastníctvo k pozemkom tvoriacim záhradky ich doterajším vlastníkom len, aby sa ich vlastníkmi stali iné osoby, v dôsledku čoho Národná rada SR sa buď vôbec nezaoberala identifikáciou verejného záujmu, kvôli ktorému si postavenie nájomcov pôdy v zriadených záhradkových osadách zaslúži ochranu na úkor obmedzení vlastníkov pôdy v takýchto záhradkových osadách alebo nevedela zistiť relevantný právny záujem. Bez splnenia podmienky, aby prijatá úprava slúžila verejnému záujmu, nemožn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konania o pozemkových úpravách, ktoré možno uskutočniť (a z tohto zákonného dôvodu), patrí aj konanie, v ktorom sa vyporiadava vlastníctvo k pozemkom v záhradkových alebo chatových osadách, keďže „v konaní o pozemkových úpravách podľa § 28 pozemkový úrad rozhodne na návrh ... označeným v § 7 a nasl. zákona č. 64/1997 Z. z. pri súčasnom zachovaní súladu s ústavou odňať vlastníctvo k pozemkom tvoriacim záhradky ich doterajším vlastníkom len, aby sa ich vlastníkmi stali iné osoby“, v dôsledku čoho „Národná rada SR ...
Súvisiace predpisy:
64/1997 - Zákon o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim
Právna veta: Navrhovateľ nepatrí do okruhu oprávnených osôb. Skutočnosť, že navrhovateľ bol splnomocneným zástupcom na zastupovanie M. V. v dedičskom konaní, nezakladá oprávnenie splnomocnenca stať sa jej dedičom. Splnomocnenie bolo udelené len na zastupovanie v dedičskom konaní, v ktorom nadobudla práva zastupovaná osoba (nie zástupca). Podľa § 22 ods. 1 Občianskeho zákonníka, zástupcom je ten, kto je oprávnený konať za iného v jeho mene. Zo zastúpenia vznikajú práva a povinnosti priamo zastúpenému. Je potrebné zdôrazniť, že okruh osôb oprávnených na navrátenie vlastníctva k pozemkom je presne vymedzený ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 25. februára 1948 do 1. januára 1990 (ďalej len "rozhodujúce obdobie") spôsobom uvedeným v ustanovení § 3. Ak osoba, ktorej vlastníctvo k pozemku prešlo v rozhodujúcom období do vlastníctva štátu alebo inej právnickej osoby v prípadoch uvedených v ustanovení § 3, zomrela pred ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Ustanovenie § 36 v spojení s § 42 ods. 4 (resp. § 62 ods. 1 Stavebného zákona) vymedzuje koncentračnú zásadu v územnom a stavebnom konaní, ktorej účelom bolo bezpochyby stanoviť určité limity stavebného konania, zamedziť neustálemu generovaniu nových námietok, ktoré by vo svojom dôsledku mohli celkom zabrániť akejkoľvek stavebnej činnosti. Z uvedenej koncentračnej zásady vyplýva, že v konaní o umiestnení a povolení stavby musí byť všetok skutkový materiál pre rozhodnutie závažný, zistený pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a že stavebný úrad môže prihliadnuť len k tým skutko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a nehnuteľnosťami na 0,00m tak, že susedné stavby nie sú ňou obmedzené. Žalovaný poukázal na to, že vlastníctvo k pozemku, na ktorom je navrhnuté umiestnenie stavby rodinného domu, stavebníci preukázali výpisom z listu vlastníctva č. X. vydaného Správou ... X/1 vychádzajúc z platného listu vlastníctva č. X. Správy katastra T. je nepochybné. Keďže v danom prípade je vlastníctvo k pozemku, na ktorom sa má uskutočniť stavba vo výlučnom vlastníctve stavebníkov, nebol zo strany stavebného úradu dôvod na prerušenie ...
Súvisiace predpisy:
50/1976 - Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Právna veta: Z povahy podielového spoluvlastníctva ako spoločenstva vlastníckych práv založeného na zásade dobrovoľnosti vyplýva, že ak nedôjde k dohode, ktorýkoľvek spoluvlastník môže kedykoľvek požiadať súd o zrušenie spoluvlastníctva a jeho vyporiadanie. Toto právo vyplýva zo zásady, že nikto nemôže byť spravodlivo nútený k tomu, aby zotrval v spoluvlastníckom vzťahu, ak mu to z akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje. Určité obmedzenie v tomto smere obsahuje len § 142 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ktorý výnimočne umožňuje zamietnutie návrhu na zrušenie spoluvlastníctva a jeho vyporiadanie súdom z dôvodov hodnýc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... mierou sa pričinil o nadobudnutie spoločnej veci, kto ju zveľaďoval a pod.), jediný dôvod tvrdený žalobcom, a to jeho výlučné vlastníctvo k pozemku pod domom, nepovažoval súd za tak významný, aby ho uprednostnil pred zákonom výslovne upraveným, dokonca až dvomi dôvodmi (veľkosť spoluvlastníckych ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Ďalšou obsahovou náležitosťou rozhodnutia je jeho odôvodnenie, ktoré plní niekoľko funkcií. Predovšetkým má presvedčiť účastníkov o správnosti postupu správneho orgánu a o zákonnosti jeho rozhodnutia. V odôvodnení rozhodnutia musí správny orgán reagovať na dva okruhy problémov: na skutkové okolnosti a právne posúdenie veci. Za skutkové okolnosti treba považovať najmä skutočnosti, ktoré boli nepochybne zistené, a ich právny význam. Ďalej treba uviesť, aké dôkazy boli vykonané, ako ich hodnotí správny orgán, prečo neboli vykonané niektoré navrhované dôkazy a napokon, ako sa správny orgán ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . D/2006/00170-7 zo dňa 25. októbra 2006 odporca rozhodol, že navrhovateľ je oprávnenou osobou, že sa mu nepriznáva vlastníctvo k pozemkom, 3 2 Sžo 81/2007 ale sa mu prevedú bezplatne do vlastníctva iné pozemky vo vlastníctve štátu v primeranej bonite ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
71/1967 - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
Právna veta: V zmysle § 175x ods. 1 O.s.p. je konanie o novoobjavenom majetku konaním návrhovým, preto súd prejedná len ten predmet dedičstva, ktorý dedičia uvedú v návrhu, nie je vylúčené, aby dedičia počas konania predmet novoobjaveného majetku rozšírili. Náležitosťou návrhu musí byť konkretizácia nehnuteľností podľa ich katastrálnej evidencie, teda nielen číslo vložky, ale i čísla príslušných parciel, ak je ich na vložke niekoľko. Na veci nič nemení ani skutočnosť, že konanie o dedičstve je inak konaním, ktoré začína aj bez návrhu (ex offo). Pokiaľ dedič navrhuje dodatočne prejednať ďalší poručite ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , že doklady neboli predložené. Poukázala aj na to, že v spise sa nenachádza žiaden dôkaz o tom, že by vlastníctvo k pozemkom, ktoré žiadala prejednať, bolo vyporiadané s Urbárskym pozemkovým spoločenstvom v H.. Súd len akceptoval vyjadrenie Ing. J. P.. Keďže ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
161/2015 - Civilný mimosporový poriadok
Právna veta: Fikcia doručenia správneho rozhodnutia nastáva za podmienok uvedených v ustanovení § 24 ods. 2 správneho poriadku, v zmysle ktorého, ak nebol adresát písomnosti, ktorá sa má doručiť do vlastných rúk, zastihnutý, hoci sa v mieste doručenia zdržiava, doručovateľ ho vhodným spôsobom upovedomí, že písomnosť príde znovu doručiť v určený deň a hodinu. Ak nový pokus o doručenie zostane bezvýsledný, doručovateľ uloží písomnosť na pošte a adresáta o tom vhodným spôsobom upovedomí. Ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do troch dní od uloženia, posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... (ďalej len ako „OSP“) opravný prostriedok, ktorým sa navrhovateľ domáha preskúmania v záhlaví uvedeného rozhodnutia odporcu, ktorým bolo navrhovateľovi priznané vlastníctvo k pozemkom pasienkového spoločenstva R. vo výmere 2.702 m² a zároveň mu bolo priznané právo na náhradu za pozemky pasienkového spoločenstva ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
160/2015 - Civilný sporový poriadok
71/1967 - Zákon o správnom konaní (správny poriadok)
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
Právna veta: Podľa § 250m ods. 3 OSP účastníkmi konania sú tí, ktorí sú nimi v konaní na správnom orgáne, a správny orgán, ktorého rozhodnutie sa preskúmava. V danom prípade teda treba rozlišovať okruh účastníkov konania podľa tretej hlavy piatej časti OSP a okruh účastníkov správneho konania. Účastníkmi súdneho konania a rozhodovania o neprávoplatnom rozhodnutí správneho orgánu sú všetci, ktorí nimi boli v konaní na správnom orgáne. Účastníkom správneho konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnost ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému 4 2 Sžo 257/2008 poľnohospodárskemu majetku priznal vlastníctvo k pozemkom v katastrálnom území K. E-KN X. oprávneným osobám X, ktoré vlastníctvo po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia Správa ... 9 ods. 4 zákona č. 229/19991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku priznal vlastníctvo k pozemkom v katastrálnom území K. E-KN p.č. X oprávnenej osobe J. B., ktoré vlastníctvo po nadobudnutí právoplatnosti ...
Súvisiace predpisy:
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
162/2015 - Správny súdny poriadok
Právna veta: Z ustanovení cestného zákona vyplýva, že plánovanie, prípravu a výstavbu miestnych komunikácií zabezpečujú obce, ktoré vykonávajú ich správu a údržbu s tým, že iného vlastníka ako obec miestna komunikácia mať nemôže, doplniac zároveň, že to však neznamená, že iba obec môže byť stavebníkom miestnej komunikácie, nakoľko právne predpisy nevylučujú, aby bolo územné rozhodnutie i stavebné povolenie na stavbu miestnej komunikácie vydané fyzickým alebo právnickým osobám. V tejto súvislosti mal za to, že povoliť umiestnenie a realizáciu miestnej komunikácie možno len za predpokladu, že obec nes ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... konaní, prípadne stavebníci – investori mohli uzatvoriť zmluvu o budúcom prevode vlastníctva cesty, pretože s vlastníctvom miestnej komunikácie sa prevádza aj vlastníctvo k pozemku pod miestnou komunikáciou. Operovali ďalej tým, že previesť vlastnícke právo už v územnom konaní vyvlastnením nie je možné vykonať, nakoľko ...
Súvisiace predpisy:
135/1961 - Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.