Nájdené rozsudky pre výraz: vlastníctvo veci možno nadobudnúť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 16

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14 dokumentov
286 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Vecné práva
Právna veta: Dodatočné zrušenie nadobúdacieho titulu (príklepu) svedčiaceho v prospech vydražiteľa nemá za následok súčasne aj zánik vlastníckeho práva ďalších nadobúdateľov nehnuteľnosti, ktorí ju získali v dobrej viere.

Úryvok z textu:
Okresný súd Žilina rozsudkom z 18. októbra 2004, č. k. 6 C 153/02-301, v spojení s opravným uznesením z 21. februára 2005, č. k. 6 C 153/02-330, určil, že žalobcovia sú bezpodielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností zapísaných v katastri nehnuteľností K. ú. - Správy katastra Ž. pre kat. úz. Ž. na liste vlastníctva č. 223 ako dom súpisné číslo 318 a pozemok — zastavaná plocha o výmere 265 m . Takto rozhodol poukazujúc na výsledky vykonaného dokazovania, z ktorého vyvodil záver, že žalobcovia n
Právna veta: Z okruhu osôb oprávnených uplatniť nárok na vyrovnanie dedičských podielov nemožno vylúčiť ani devízového cudzozemca v zmysle ustanovenia § 25 písm. c) zákona č. 528/1990 Zb. [teraz § 19 ods. 1 písm. c) zákona č. 202/1995 Z. z.]. Potvrdenie vlastníctva oprávnenej osobe podľa § 16 ods. 3 zákona č. 293/1992 Zb.; nemožno považovať za prevod vlastníctva podľa § 3 zákona č. 229/1991 Zb.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave rozsudkom zo 17. mája 1995, sp. zn. 10 Co 443/94, potvrdil rozsudok Okresného súdu Dunajská Streda zo 16. júla 1993 v časti týkajúcej sa navrhovateľov 1) a 2) a v časti týkajúcej sa navrhovateľa 3/ uvedený rozsudok zmenil tak, že návrh na vyrovnanie dedičského podielu zamietol. O trovách odvolacieho konania rozhodol tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu. Zmenu rozhodnutia súdu nižšieho stupňa odvolací súd odôvodnil tým, že navrhovateľ 3) ako devízový c
Kľúčové slová: prevod ochrannej známkyprechod ochrannej známky
R 63/2005
Právna veta: Ak Úrad priemyselného vlastníctva SR nie je účastníkom občianskeho súdneho konania, nemôže mu súd v konaní ukladať povinnosti týkajúce sa zápisu ochrannej známky do registra ochranných známok. Na konanie vo veci ochrannej známky sa vzťahujú predpisy o správnom konaní. Rozhodnutie Úradu priemyselného vlastníctva SR preskúmava súd iba ak koná podľa 5. časti Občianskeho súdneho poriadku. Ak súd prvého stupňa žalobu zamietol z dôvodu, že o určení neplatnosti zmluvy nie je daný naliehavý právny záujem, odvolací súd nemôže tento rozsudok zmeniť a žalobe vyhovieť, pretože tým by porušil zásadu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v N. rozsudkom z 21. marca 2002, č. k. 18 Cb 26/00-103, žalobu zamietol a rozhodol o náhrade trov konania. V odôvodnení rozsud­ ku uviedol, že v zmysle ustanovenia § 80 písm. c) O. s. p. na určení neplat­ nosti zmluvy o prevode práv k ochrannej známke „ZELKO", zapísanej v re­ gistri ochranných známok pod č. 157895, uzavretej medzi spoločnosťou N., š. p., N. Z. a Ing. V M. dňa 26. marca 1994, nie je daný naliehavý právny záujem. Ak by aj súd tejto žalobe vyhovel, týmto by nedošlo ku z
Právna veta: Na základe vyslovenia absolútnej neplatnosti zmlúv o zabezpečení záväzku prevodom vlastníckeho práva a určenia vlastníctva k nehnuteľnostiam nemožno odvodzovať nároky žalovaného vyplývajúce z iných právnych vzťahov, a to z prevodu obchodného podielu. Uzavretie zmluvy o zabezpečovacom prevode práva má len charakter zabezpečenia záväzku, takýto záväzok v rámci zabezpečovacieho prevodu práva je možné považovať len za akcesorický záväzok, ktorého existencia dôsledku sa vždy viaže na hlavný záväzok, preto v prípade zmluvného zabezpečovacieho prevodu práva nemožno hovoriť o synalagmatickom právnom v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a členov senát u JUDr. Vladimíra Maguru a JUDr. Heleny Haukvitzovej , v právnej veci žalobcu: A. S. v dovolacom konaní zastúpen ému JUDr. Danielou Komorovou, advokátkou v Bratislave , Kukučínova 20, proti žalovanému: Ing. C. S., bývajúc emu v B. , zastúpenému JUDr. Evou Ludvikovou, s.r.o., konajúcou advokátkou JUDr.
Právna veta: Vec predkladajúci senát zastáva názor, že pokiaľ z výslovnej zákonnej úpravy nevyplýva, že sa dobrá viera prezumuje (ako napríklad v prípade oprávnenosti držby podľa § 130 OZ), čo v našich podmienkach nie je možné dovodiť ani z právnej úpravy katastra nehnuteľností (na rozdiel od predchádzajúcej českej právnej úpravy), je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že aj vzhľadom k obmedzenej materiálnej publicite katastra nehnuteľnosti (vychádzajúcej z ustanovenia § 70 ods. 1, 2 katastrálneho zákona) nepostačuje pre konštatovanie (prezumovanie) existencie dobrej viery nadobúdateľa len tvrdenie založen ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 4Obdo/69/2018 2108207113 29. mája 2020 JUDr. Gabriela Mederová sudca ECLI:SK:NSSR:2020:2108207113.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: W. Š., nar. XX.XX.XXXX, bytom Q. XXXX/XX, Z., právne zastúpený JUDr. Barborou Petrovič, advokátkou so sídlom Hlavná 44, Trnava, proti žalovanému: Mgr. Ing. Pavol Korytár, Sladovnícka 13, Trnava, správca konkurzne
Právna veta: Pri predmetnom konštatovaní veľký senát obchodnoprávneho kolégia poukazuje na to, že právna úprava de lege lata neumožňuje nadobudnutie vlastníckeho práva od nevlastníka vo všeobecnosti, ale len v prípade taxatívne upravených výnimiek. Vyvodenie ochrany dobromyseľného nadobúdateľa zo strany súdu rozhodujúceho v civilnom sporovom konaní pritom nie je možné ani s poukazom na materiálnu publicitu katastra nehnuteľností, keďže katastrálny zákon priamo pripúšťa spochybnenie hodnovernosti údajov zapísaných v katastri nehnuteľností preukázaním opaku, čo znamená, že osoba, ktorá je ako vlastník zapísa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 1VObdo/2/2020 2108207113 27. apríla 2021 JUDr. Katarína Pramuková predsedníčka senátu ECLI:SK:NSSR:2021:2108207113.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veľkom senáte obchodnoprávneho kolégia zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Pramukovej a členiek senátu JUDr. Beáty Miničovej, JUDr. Aleny Priecelovej, JUDr. Gabriely Mederovej, JUDr. Ivany Izakovičov
Meritum o určenie vlastníckeho práva
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Vladika a sudcov JUDr. Ivana Machyniaka a JUDr. Jozefa Kolcuna v právnej veci žalobcov 1/ O. P., bytom U., 2/ E. Z., bytom U., v dovolacom konaní obaja zastúpení JUDr. P. V., advokátom v L., proti žalovaným 1/ Ing. M. K., bytom M., 2/ O. Š., bytom L., 3/ M. K., bytom Š., 4/ M. B., bytom Š., o určenie vlastníckeho práva, vedenej na Okresnom súde Liptovský Mi
Meritum o určenie vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobcu M., bývajúceho v P., zastúpeného JUDr. J., advokátom so sídlom v P., proti žalovanému J., bývajúcemu v P., zastúpenému JUDr. A., advokátom so sídlom v P., o určenie vlastníckeho práva k spoluvlastníckemu podielu, vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 11
Meritum o určenie vlastníctva
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Bratislavský samosprávny kraj, so sídlom v Bratislave, Trnavská cesta č. 8/A, proti žalovanému Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne námestie č. 1, Bratislava, o určenie vlastníctva, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp.zn. 7 C 115/2004, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z
Meritum o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a o určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva a o vzájomnom návrhu odporcu o určenie neplatnosti dohôd o vydaní vecí
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov 1/ Ing. M. , bytom Š., 2/ Ing. A. , bytom B. , 3/ J., bytom Š., 4/ Ľ. , bytom P., 5/ Mgr. M. , bytom K. , 6/ Ing. P. , by tom S., zastúpený JUDr. Ing. B. , advokátom v B. , 7/ P. , bytom O. , proti odporcovi T. , so sídlom Š., IČO: X. , zastúpenému advokátkou JUDr. M. , so sídlom v B. , za účasti vedľajšieho účastníka na strane odporcu T. , so sídlom H. , IČO : X. , o určen
MENU