Nájdené rozsudky pre výraz: vlastník má právo na ochranu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 61

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

19 dokumentov
566 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vlastník pozemku sa môže domáhať ochrany podľa § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka jeho vyprataním bez ohľadu na to, či sa nachádza na pozemku nehnuteľná stavba, vec patriaca osobe, proti ktorej žaloba smeruje. Žaloba o vypratanie pozemku je jednou z vlastníckych žalôb, ktoré majú samostatný skutkový základ, podľa toho, akým spôsobom žalovaný zasahuje do vlastníckeho práva. Žalobou na vypratanie pozemku sa nemožno domáhať vypratania stavby, ktorá je nehnuteľnou vecou. Preto vlastník pozemku, na ktorom je umiestnená stavba, ktorej vlastníkom je niekto iný sa môže (pokiaľ nejde o neoprávnenú stav ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Lýdie Gálisovej a JUDr. Rudolfa Čirča v právnej veci žalobcov 1/ V. G., bývajúceho v P. 2/ M. G., bývajúceho v T., 3/ Z. M., bývajúcej v T., zastúpených JUDr. J. D., advokátom so sídlom v T., proti žalovanej RNDr. Ľ. J., bývajúcej v P., zastúpenej JUDr. M. J., advokátkou so sídlom v N., o ochranu vlastníckeho práva, vedenej na Okres
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Povaha sporu o určenie hranice medzi pozemkami neumožňuje vydanie medzitýmneho rozsudku v zmysle ustanovenia § 152 ods. 2 O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7 Cdo 130/2011 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne 1/ Z. S., bývajúcej v L. 2/ JUDr. I. S., bývajúceho v L., právne zastúpeného JUDr. P. J., advokátom so sídlom v L., 3/ Ing. T.S., bývajúceho v L., 4/ MVDr. J.S., bývajúceho v L., proti žalovanému J.G., bývajúcemu v P., o určenie hranice, vedenej na Okresnom súde Liptovský Mikul
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pre vyriešenie otázky, či určitá vec patrí do právomoci súdu v zmysle § 7 Občianskeho súdneho poriadku, je potrebné predovšetkým zistiť, z ktorého právneho vzťahu navrhovateľ vyvodzuje uplatnený nárok (predmet súdneho konania). Za tým účelom ukladá zákon navrhovateľovi povinnosť uviesť vždy už v návrhu rozhodujúce skutočnosti (§ 79 ods. 1 O.s.p.). Tie majú súdu umožniť, aby daný právny vzťah a z neho vyvodzovaný nárok preskúmal a právne kvalifikoval z aspektov, ktoré sú významné nielen pre vlastné posúdenie veci samej, ale aj pre posúdenie rôznych otázok procesnej povahy (napr. právomoci ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J. P., bývajúceho v K., o určenie hranice pozemkov, ktorá vec sa vedie na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 15 C 155/2009, v spore o právomoc medzi súdom a orgánom štátnej správy, takto r o z h o d o l : Na prejednanie a rozhodovanie veci vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 15 C 155/2009 je daná právomoc súdu. O d ô v o d n e n i e Navrhovateľ 28. marca 200
Merito veci Ochrana vlastníctva
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Neoprávnené odvedenie vody z prameňa na susediacom pozemku na pozemok vlastníka je zásahom do vlastníctva v zmysle § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Pre úspešnosť žaloby vlastníka, ktorou sa domáha uloženia povinnosti zdržať sa takého neoprávneného konania, sa nevyžaduje, aby išlo o zásah „nad mieru primeranú pomerom" alebo „vážne ohrozujúci výkon práv vlastníka" (§ 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Bajánkovej a sudcov JUDr. Milana Deáka a JUDr. Ľubora Šeba, v právnej veci žalobkyne M., bývajúcej vo V., proti žalovanému M., bývajúcemu vo V., v dovolacom konaní zastúpenému Mgr. M., advokátom so sídlom v R., o uloženie povinnosti zdržať sa neoprávnených zásahov do vlastníckeho práva, vedenej na Okresnom súde Ružomberok pod sp. zn. 5 C 211/2004, o dovo
Merito veci Hranice pozemkov
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Určenie priebehu hraníc sa v administratívnom konaní (§ 48 a nasl. zákona č. 162/1995 Z. z.) možno domáhať v prípadoch, ak nedošlo súčasne k porušeniu vlastníckeho práva a pôvodnú hranicu medzi susediacimi pozemkami treba len rekonštruovať. Ak však došlo k porušeniu vlastníckeho práva, vlastník má právo domáhať sa ochrany svojho vlastníckeho práva aj návrhom na určenie hranice medzi jeho pozemkom a pozemkom susediacim; v takomto prípade totiž ide o určenie komu z vlastníkov susediacich pozemkov patrí sporná plocha.

Úryvok z textu:
Súd prvého stupňa rozsudkom určil, že hranica medzi nehnuteľnosťami nachádzajúcimi sa v kat. úz. B., zapísanými na LV č. 265 ako pare. č. 105-orná pôda vo výmere 3642 m2 [vo vlastníctve navrhovateľa a odporcu 3)] na LV č. 266 ako pare. č. 103/1-záhrada vo výmere 1127 m2 a pare. č. 104-zastava- ná plocha vo výmere 653 m2 [vo vlastníctve odporcov 1) a 2)] prechádza bodmi D-B-B podľa grafickej prílohy znaleckého posudku znalca Dr. Ing. J. G. z 18. januára 1995, ktorý je súčasťou rozsudku. Na zákla
Merito veci Vypratanie bytu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak je zmluva o nájme bytu neplatná z dôvodu, že ten, kto vystupoval ako prenajímateľ, nebol vlastníkom domu, v ktorom sa byty nachádzali (§ 39 Obč. zák.), nemožno v konaní o vypratanie bytov, začatom na návrh vlastníka domu, rozhodovať o bytovej náhrade. O bytovej náhrade podľa ustanovenia § 712 a nasl. Obč. zák. možno rozhodovať len za predpokladu, že nájom bytu pred rozhodnutím o vyprataní existoval.

Úryvok z textu:
Bývalý Obvodný súd Bratislava 2 rozsudkom určil, že nájomné zmluvy uzatvorené medzi odporcom v 1. rade a odporkyňou v 2. rade k jednoizbovému bytu č. 2 na Záhradníckej ul. č. 50 v Bratislave, medzi odporcom v 1. rade a odporkyňou v 3. rade k dvojizbovému bytu č. 6 na Záhradníckej ul. č. 50 v Bratislave, medzi odporcom v 1. rade a odporkyňou v 4. rade k jednoizbovému bytu č. 6 na Záhradníckej ul. č. 50 v Bratislave, medzi odporcom v 1. rade a odporkyňou v 5. rade k jednoizbovému bytu č. 11 na Záh
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak štát vystupuje ako nositeľ mocenských oprávnení, pri realizácii ktorých autoritatívne rozhoduje, je v takejto situácii subjektom verejného práva. Ak ale vstupuje do právnych vzťahov ako osoba v rovnom postavení s inými účastníkmi týchto vzťahov, stáva sa účastníkom súkromnoprávnych, resp. občianskoprávnych vzťahov. V týchto prípadoch má podľa § 21 Obč. zákonníka pozíciu právnickej osoby. Štát ako právna konštrukcia, podobne ako ostatné právnické osoby, nie je spôsobilý tvoriť sám osebe svoju vlastnú vôľu. Úkony štátu ako účastníka občianskoprávnych vzťahov preto musia robiť k tomu pov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalobkyne B. A., so sídlom v T., proti žalovanému O. P., bývajúcemu v Ž., o vypratanie bytu, vedenej na Okresnom súde Žilina pod sp.zn. 17 C 120/2005, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 15. novembra 2007 sp.zn. 5 Co 7/2007 rozhodol t a k t o : Najvyšší súd Slov
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ustanovenie § 715 Občianskeho zákonníka predpokladá uzavretie platnej dohody o výmene bytov len medzi nájomcami a jeden z účastníkov v danej veci v čase uzavierania takejto dohody už statusom nájomcu nedisponoval. Právo bývania bývalého nájomcu v byte až do zabezpečenia adekvátnej bytovej náhrady pritom zásadne nemožno zamieňať s právom nájmu a prisudzovať mu ani obdobný význam, pretože úmyslom zákonodarcu v oblasti tzv. bytového práva bolo nepochybne akceptovanie len tých dohôd, ktorými sa umožní výmena bytov užívaných v režime trvalého právneho vzťahu (nájmu) a nie i v režime len dočasnom (p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
4 Cdo 271/2008 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Evy Sakálovej a sudcov JUDr. Rudolfa Čirča a JUDr. Lýdie Gálisovej, v právnej veci žalobkyne S. T. s.r.o., F., proti žalovaným 1/ E. H., bývajúcemu v T., a 2/ M. H., bývajúcej v T., zastúpenými Mgr. H. H., advokátkou v T., o vypratanie bytu, vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp.zn. 19 C 33/2004, o dovolaní žalovaných proti rozsudku Krajského súdu v T
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z ustanovenia § 150 ods. 1 Exekučného poriadku vyplýva, že zákon vydražiteľovi priznáva právo, aby sa po udelení príklepu ujal držby vydraženej nehnuteľnosti. Keďže vznik práva držby v zmysle ustanovenia § 150 ods. 1 Exekučného poriadku vyplýva priamo zo zákona, v takomto prípade treba takúto držbu považovať za oprávnenú, a to napriek tomu, že ods. 2 uvedeného ustanovenia obsah povinností vydražiteľa (ako oprávneného držiteľa) je takmer totožný s obsahom povinností neoprávneného držiteľa v zmysle § 131 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Nakoľko právna úprava držby v nadväznosti na udelenie príklepu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
3 Cdo 10/2012 3 Cdo 27/2012 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a členov senátu JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobcu D. , s.r.o. , so sídlom v T. , IČO: X. , zastúpené ho P. B. , advokátkou so sídlom v T. , proti žalovanému S., a.s. , so sídlom v T. , IČO: X. , zastúpenému J. N. , advokátom so sídlom v P., o zaplatenie 238 356,24 € s prísluš
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z ustanovenia § 686 Občianskeho zákonníka vyplýva, že zmluva o nájme bytu je zmluva odplatná a dohoda o nájomnom (alebo dohoda o spôsobe jeho výpočtu) musí byť obsiahnutá v nájomnej zmluve. Dohoda prenajímateľa a nájomcu o nájomnom nemôže byť jednostranne menená (nájomné nemôže byť jednostranne zvýšené alebo znížené), pokiaľ sa tak zmluvné strany nedohodli; prenajímateľ je oprávnený jednostranne zvýšiť nájomné, len v prípadoch, ktoré ustanovuje osobitný právny predpis (pozri § 696 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a členov senátu JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Heleny Haukvitzovej v právn ej veci navrhovateľov 1/ JUDr. T. S., bývajúceho v T. a 2/ K. S., bývajúcej v T. , proti odporcom: 1/ J. L. , bývajúcej v T. , zastúpenej JUDr. G. S., advokátom v T. , 2/ M. G. , bývajúcej v T. , 3/ J. B. , bývajúcemu v T. , o vypratanie bytu , vedenej na Okresnom súde Trna
MENU