Nájdené rozsudky pre výraz: vlastník motorového vozidla alebo jeho prevádzkovateľ

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 16

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
111 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ak podnikateľský subjekt prevzal na seba v dôsledku nadobudnutia vlastníckeho práva k motorovému vozidlu práva a povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 381/2001 Zb. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla v znení neskorších predpisov, vznikla mu zákonná povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie a zaplatiť poistné k dátumu splatnosti.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Sž f 11 / 2 0 10 S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. v právnej veci žalobcu : M. K. – A. D. , zastúpeného JUDr. B. V. , advokátom , proti žalovanému : Ministerstvo financií Slovenskej republiky , o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. MF/017518
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Najvyšší súd ďalej zdôrazňuje, že osoba na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa zákona č. 381/2001 Z. z. (§ 3 ods. 1) je povinná uzavrieť poistnú zmluvu najneskôr v deň prvého použitia motorového vozidla. Teda v konaní sa preukazuje, či došlo k splneniu povinnosti v zmysle zákona č. 381/2001 Z. z. za určité konkrétne obdobie a či nenastala skutočnosť, na základe ktorej by daná povinnosť odpadla. Zákon stanovuje v § 9 zánik poistenia zodpovednosti. Ak nastala zákonom daná skutočnosť, ktorá zakladá zánik povinného zmluvného poistenia, je ju nutné náležite preukázať a bez zby ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Sžo/18/2016 Identifikačné číslo spisu: 6015200531 Dátum vydania rozhodnutia: 07.03.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Zemková Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:6015200531.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Zemkovej PhD. a zo sudkýň JUDr.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 812 O.z. zmenou v osobe vlastníka poistenej veci poistenie nezanikne, ak poistné podmienky neurčujú inak. Uvedené ustanovenie obsahuje všeobecné pravidlo, podľa ktorého zmenou v osobe vlastníka poistenej veci poistenie zanikne. Toto pravidlo zodpovedá tomu, že poistenie vzniká na základe poistnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom (resp. iným oprávneným užívateľom veci) a poistiteľom a niet všeobecného dôvodu, aby sa pri zmene vlastníctva poistenej veci prenieslo poistenie z doterajšieho poistníka na nadobúdateľa veci. Trvanie poistenia sa teda viaže na existenciu vlastníckeho vzťahu k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a sudcov JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobkyne S., so sídlom v B., proti Ž., bývajúcemu v K., zastúpenému JUDr. P., advokátom so sídlom v M., o zaplatenie 320 503 Sk s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn. 12 C 9/2005, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Košicia
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Ak škodca nemal v čase dopravnej nehody uzavreté povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla podľa zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov a poisťovateľ poskytol poškodenému poistné plnenie z titulu havarijného poistenia, poskytnutím tohto plnenia vstúpil poisťovateľ v zmysle § 813 ods. 1 Občianskeho zákonníka do práv poškodeného na náhradu škody voči škodcovi a vzniklo mu právo na uplatnenie práva na poistné plnenie z garančného fondu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne S., so sídlom v B. , proti žalovanému J. B. , bývajúcemu v L. , zastúpenému spoločnosťou Š., so sídlom v B. , o zaplatenie 10 680,11 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 8 C 49/2008, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 28. septembra 2010 sp. zn. 9 Co 176/2010, takto r o z h o d o l : Z r u š u j e rozsudok Krajského súdu v Ni
Merito veci Správny delikt.
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Hoci správny delikt nie je v slovenskom práve zadefinovaný, ide o početnú skupinu činov, ktoré majú spoločné, že ide o protiprávne konanie, ktorého znaky sú uvedené v zákone, za ktoré orgán verejnej správy, resp. správny orgán ukladá sankcie ustanovené administratívno-právnou formou. Všeobecnými pojmovými znakmi správneho deliktu sú konanie, resp. opomenutie, protiprávnosť, sankcionovateľnosť, zodpovedná osoba a ustanovenie znakov deliktu priamo zákonom. Konanie môže byť komisívne (aktívne konanie) alebo omisívne (opomenutie konania). Omisívnym konaním je konanie, ak zodpovedná osoba mala záko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd Spisová značka: 4Asan/12/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6016200219 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 02. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Nora Halmová ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:6016200219.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory H
Merito veci o zaplatenie 619,12 Eur s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obdo 17/2012–131 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S., T., IČO: X., zastúpeného advokátskou kanceláriou T. K., s. r. o., Ú., IČO: X., proti žalovaným 1) H., s. r. o., P., IČO: X., 2) M. Č., B., o zaplatenie 619,12 Eur s príslušenstvom, ktorá sa viedla na Okresnom súde v
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Senica 11C/290/2015 2614210614 27. 01. 2016 JUDr. Renáta Audová ECLI:SK:OSSE:2016:2614210614.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Senica samosudkyňou JUDr. Renátou Audovou v právnej veci žalobcu: Q. A. X.Ť., K. C. č. XX, B. XX, IČO : XX XXX XXX, právne zast.: Tomáš Kušnír, s.r.o., Pajštúnska č. 5, Bratislava proti žalovaným : 1. Ľ. L., nar. X.X.XXXX,
Merito veci o náhradu poistného plnenia 1 963,65 €
3 Cdo 326/2009 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobkyne K., a.s. V., so sídlom v B., IČO: X., proti žalovanému Ing. J. L., bývajúcemu vo V., zastúpenému JUDr. M.
Merito veci nesplnenie povinnosti uzavretia povinného zmluvného poistenia motorového vozidla - § 3 ods. 1 zákona č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení
Najvyšší súd 2 Sžf 11/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Jozefa Milučkého a JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. v právnej veci žalobcu: M. K. – A. D., zastúpeného JUDr. B. V., advokátom, proti žalovanému: Minister
MENU