Nájdené rozsudky pre výraz: vlastník veci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 533

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

213 dokumentov
2953 dokumentov
4 dokumenty
15 dokumentov
9 dokumentov
35 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Vrátenie veci
Kľúčové slová: uplatnenie práva na vecnárok na náhradu škodyvlastník vecivrátenie veci
R 49/1994
Právna veta: V konaní podľa § 80 ods. 1 Tr. por. možno k právu inej osoby na vec prizerať len vtedy, ak iná osoba právo na vec uplatňuje. Ak tomu tak nie je, vráti sa vec tomu, kto ju vydal, resp. tomu, komu bola odňatá bez toho, aby sa skúmala otázka, či, je táto osoba vlastníkom veci. Uplatnenie nároku na náhradu škody podľa § 43 ods. 2 Tr. por. nemožno považovať za uplatnenie práva na vec v zmysle § 80 ods. 1, druhá veta Tr. por.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR na základe sťažnosti pre porušenie zákona zrušil uznesenie mestského prokurátora v Bratislave z 25. novembra 1992, sp. zn. 2 Kv 66/92 a predchádzajúce uznesenie vyšetrovateľa Mestského úradu vyšetrovania PZ SR v Bratislave z 20. októbra 1992, sp. zn. VP-70/92 Ba a tomuto prikázal, aby vo veci znovu konal a rozhodol. Z odôvodnenia: V trestnej veci proti obvinenému J. K. pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, 4 Tr. zák. na výzvu vyšetrovateľa Okresného úradu vyšetrovania P
Právna veta: Ak dovolateľ odôvodnil prípustnosť dovolania odklonom od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu podľa ustanovenia § 421 ods. 1 písm. a/ Civilného sporového poriadku, potom je povinný v dovolaní výslovne uviesť právne posúdenie odvolacieho súdu, ktoré považuje za nesprávne, konkretizovať, ako mal odvolací súd právnu otázku správne vyriešiť a zároveň musí špecifikovať ustálenú rozhodovaciu prax dovolacieho súdu, od ktorej sa mal podľa jeho názoru odvolací súd pri svojom rozhodovaní odkloniť.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5815200755 Dátum vydania rozhodnutia: 21. augusta 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Pramuková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5815200755.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobkyne: I. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom F. W. XX, R. F. Z., zastúpenej advokátom JUDr. Petrom Reiszom, so sídlom Kli ncová 37, Bratislava, proti žalovanému: JUDr. Vladimír Herich, PhD., so sídlom Dončova 13, Ružomberok, s
Právna veta: Podstata predkupného práva spočíva totiž v tom, že vlastník veci, pokiaľ sa rozhodne vec predať, je povinný ju prednostne ponúknuť na predaj tomu, kto je z predkupného práva oprávnený. Ponuku ku kúpe robí teda vlastník veci (povinný z predkupného práva) a záleží na oprávnenom, či ponuku príjme. Vlastník nemá povinnosť vec predať a túto povinnosť nemá ani v prípade, ak poruší predkupné právo a oprávnený sa účinne dovolá relatívnej neplatnosti zmluvy o prevode; táto povinnosť vec predať nie vynútiteľná.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Sučanskej a členov senátu JUDr. Emila Franciscyho a JUDr. Eleny Siebenstichovej, v právnej veci žalobcov 1/ I ng. JUDr. V. K. , CSc. , bývajú ceho v B. , 2/ JUDr. J. K. , Csc. , bývaj úcej v B. , 3/ Ing. V. K. , bývajúceho v B. , 4/ Ing. B. K. , bývajúcej v B. , 5/ Ing. J. K. , bývajúceho v B. , 6/ Ing. M. K. , bývajúcej v B. , vš etk ých zastúpených K. ,
Právna veta: Podľa § 680 ods. 3 Občianskeho zákonníka ak dôjde ku zmene vlastníctva k nehnuteľnej veci, môže z tohto dôvodu vypovedať nájomnú zmluvu iba nájomca, a to aj vtedy, ak bola zmluva uzavretá na dobu určitú; výpoveď však musí podať v najbližšom výpovednom období, pokiaľ je zákonom alebo dohodou ustanovené. Pri zmene vlastníctva k hnuteľnej veci môže zmluvu vypovedať aj nadobúdateľ. Dovolací súd sa s názorom odvolacieho súdu nestotožňuje a uvádza, že v danom v prípade z pohľadu aplikácie § 680 ods. 3 Občianskeho zákonníka je úplne irelevantné, či predmetná zmluva je uzatvorená v zmysle usta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Z. C. , bývajúceho v B. , zastúpeného JUDr. J. A. , advokátom v B. , proti žalovanej S.., so sídlom v B. , zastúpenej Č. , so sídlom v B. , o zaplatenie 58 945,96 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bratislava III pod sp. zn. 11 C 65/2007, o dovolaní žalovanej proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 9. júna 2011 sp. zn. 9 Co 137/2011, takto r o z h o d o l : Z
Právna veta: Záloha na kúpnu cenu, ktorá bola vyplatená vlastníkovi veci na základe jeho prísľubu predať vec, sa stala jeho bezdôvodným obohatením v okamihu, keď ju odmietol predať, prípadne keď nastala nemožnosť predať ju.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Ing. J. R. , bývajúc eho v K. , 2/ A. R. , bývajúcej v K. , obaja zastúpení JUDr I. M. , advokátkou v K. , proti žalovaným (519 956 ,-- Sk), vedenej na Okresnom súde Nové Zámky pod sp. zn. 5 C 246/2006, o dovolaní žalobcov proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 13. mája 2010 sp. zn. 9 Co 184/2009, 9Co 185/2009, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky
Kľúčové slová: konanie o dedičstvededičstvoprávny nástupca poručiteľa
R 3/2015
Právna veta: Ak nebol zachovaný postup upravený ustanoveniami § 175a až § 175zd Občianskeho súdneho poriadku, nemožno ho obchádzať žalobou, ktorou sa právny nástupca poručiteľa domáha určenia, že je (spolu)vlastníkom veci patriacej do dedičstva.

Úryvok z textu:
Okresný súd Poprad rozsudkom z 30. apríla 2010 č.k. 13 C 191/2009-102 zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali určenia, že sú podielovými spoluvlastníkmi (žalobkyňa 1/ v podiele 4/12, žalobca 2/ v podiele 1/12 a žalobca 3/ v podiele 1/12) nehnuteľností v katastrálnom území X., ktoré sú na liste vlastníctva č. X. vedené ako dom súpisné č. X postavený na parcele č. X – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 383 m2 (ďalej len „sporný dom“). V odôvodnení uviedol, že žalobcovia nepreukázali exis
Právna veta: Ak bol na majetok objednávateľa vyhlásený konkurz, zhotoviteľ sa nemôže úspešne domáhať proti správcovi konkurznej podstaty vylúčenia veci, ktorá bola predmetom údržby, opravy alebo úpravy z konkurznej podstaty úpadcu, pretože vlastníkom veci je úpadca.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. B., ako súd prvého stupňa, napadnutým rozhodnutím zamietol návrh, ktorým navrhovateľ žiadal súd, aby uložil odporcovi povinnosť vylúčiť zo súpisu konkurznej podstaty úpadcu zrekonštruovanú rozprašovaciu sušiareň na mlieko RMS 500, ktorej je vlastníkom. V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že navrhovateľ podal návrh na základe výzvy súdu podľa § 19 ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov, lebo uplatnil na konkurznom súde námietky voči súpis
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky konštatoval, že vylučovacia žaloba sa spravidla opiera o vlastnícke právo, výrokom rozhodnutia sa však nerieši vlastníctvo k predmetným veciam, i keď v konaní sa súd touto otázkou bude zaoberať ako otázkou predbežnou. Aktívne legitimovanou osobou na podanie vylučovacej žaloby je osoba, ktorá tvrdí, že vec nemala byť zaradená do súpisu konkurznej podstaty, z čoho vyplýva, že touto osobou by nemusel byť ani vlastník veci. Najvyšší súd zároveň poukazuje na časový odstup od podania jednotlivých žalôb, t.j. vylučovacej a určovacej. Určovacia žaloba nebráni rozhodn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A.T., H.c.X., B., zast. advokátom JUDr. J.Č., D.X., B., proti žalovanému: JUDr. A.T., M.R.Š. X., P. správca konkurznej podstaty úpadcu S.B.D.V., M. X. B., IČO: X., zast. Advokátska kancelária K., K. a partneri, s.r.o., V. X. B., IČO: X., konateľom spoločnosti, advokátom, JUDr. P.K., o vylúčenie veci z konkurznej podstaty, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Brat
Právna veta: Podľa názoru odvolacieho súdu právny inštitút zabezpečenia záväzku v zmysle § 553 OZ treba posudzovať ako právny nástroj na zabezpečenie platnej pohľadávky, a preto ho treba chápať ako nástroj účelový a dočasný a posudzovať ho v súvislosti s ustanovením § 36 OZ. Veriteľ na základe zmluvy o zabezpečovacom prevode práva môže byť len podmienečným vlastníkom veci do doby splnenia záväzku dlžníkom, resp. vlastníkom sa stáva nesplnením záväzku dlžníkom. Splnením záväzku dlžníkom nastáva splnenie rozväzovacej podmienky tejto zmluvy, z ktorých dôvodov dôjde k zániku zabezpečovacieho záväzku. Zo skutko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej a JUDr. Zdenky Reisenauerovej, v právnej veci navrhovateľa: R, zastúpeného advokátom Mgr. V, proti odporcovi: S, za účasti: Š zastúpenej advokátkou JUDr. A, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu zo dňa 25. mája 2006, č. V 2007/2005, o odvolaní navrhov
MENU