Nájdené rozsudky pre výraz: vojenská služba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 609

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

95 dokumentov
1583 dokumentov
37 dokumentov
37 dokumentov
16 dokumentov
33 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Dobu vojenskej služby vo vojenských táboroch nútených prác na účely poskytnutia príplatku k dôchodku podľa § 24 ods. 4 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov nemožno posudzovať podľa ustanovení o počítaní času z hľadiska procesných alebo hmotnoprávnych lehôt. Na zistenie doby vojenskej služby vo vojenských táboroch nútených prác treba preto postupovať obdobne ako pri zisťovaní doby zamestnania na účely posúdenia vzniku alebo trvania nároku na dôchodok.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Odporkyňa rozhodnutím zo 4. marca 1997 zvýšila dôchodok navrhovateľa od 9. októbra 1996 o príplatok 510 Sk (čo je čiastka za 17 mesiacov služby) na sumu 4 524 Sk mesačne s odôvodnením, že podľa § 24 ods. 4 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 87/1991 Zb.“) sa zvyšuje príplatok za dobu vojenskej služby vo vojenských táboroch nútených prác (ďalej len „VTNP“) v čase od 1. novembra 1952 do 30. apríla 1954 zo sumy 15 Sk
Kľúčové slová: neplnenie odvodnej povinnosti výkon vojenskej služby
R 38/2002
Právna veta: I. Povinnosť podrobiť sa odvodnému konaniu v zmysle § 267 Trestného zákona nezakladá povinnosť na výkon vojenskej služby, preto jej splnenie nie je v rozpore s ústavným právom občana odmietnuť výkon vojenskej služby z dôvodov svedomia alebo náboženského vyznania. Odoprieť výkon povinnej vojenskej služby môže iba odvedenec, t. j. osoba, ktorá sa podrobila odvodu (§ 2 ods. 1, 2 zákona č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe ... v znení zákona č. 185/2000 Z. z..) II. Nie je porušením zásady „ne bis in idem“, ak páchateľ, ktorý nesplní svoju odvodnú povinnosť, bude postihnutý podľa § 267 Trestného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným rozsudkom len (akademicky) vyslovil, že právoplatným uznesením Krajského súdu v B. B. zo 16. mája 2000, sp. zn. 9 To 235/2000, bol porušený zákon v ustanoveniach § 257 písm. a), § 11 ods. 1 písm. f) Trestného poriadku v prospech obvineného. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu Z. z 22. februára 2000, sp. zn. 1 T 136/99, bol obvinený V. S. uznaný vinným z trestného činu neplnenia odvodnej povinnosti podlá § 267 ods. 1 Trestného zákona. Za to mu ok
Kľúčové slová: udelenie azyluobava z nástupu na vojenskú službu
Právna veta: Udelenie azylu je podľa § 8 zákona č. 480/2002 Z.z. viazané na prítomnosť prenasledovania ako skutočnosti, ktorá je bližšie špecifikovaná v § 2 písm. d) zákona č. 480/2002 Z.z. V prípade sťažovateľa však neboli zistené žiadne skutočnosti, ktoré by mohli byť subsumované pod pojem prenasledovanie, tak ako to určuje zákon č. 480/2002 Z.z. Zo samotnej podstaty azylového práva vyplýva, že sa jedná o špecifický právny inštitút, na základe ktorého sa poskytne adekvátna ochrana len tej fyzickej osobe, ktorá spĺňa zákonom stanovenej podmienky. Z uvedeného dôvodu odmietnutie nástupu na vojenskú službu s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej , PhD. a členov senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Zuzany Ďurišovej v právnej veci sťažovateľa (pôv. žalobca): E. K. , narodený X. , štátna príslušnosť: Ukrajina , posledný trvalý pobyt v krajine pôvodu : O. , Ukrajina, aktuáln e s miestom pobytu P., zastúpený: Liga
Kľúčové slová: udelenie azylusprávny orgán vyhýbanie sa vojenskej službe
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky už v skoršej judikatúre (rozsudok NS SR sp. zn. 1Sža 10/2013 zo dňa 09.04.2013) uviedol, že nie je povinnosťou žiadateľa o azyl, aby prenasledovanie svojej osoby preukazoval inými dôkaznými prostriedkami než vlastnou dôveryhodnou výpoveďou. Je naopak povinnosťou správneho orgánu, aby v pochybnostiach zhromaždil všetky dostupné dôkazy, ktoré dôveryhodnosť výpovede žiadateľa o azyl vyvracajú alebo spochybňujú. Pokiaľ sa teda žiadateľ o azyl teda po celú dobu konania vo veci medzinárodnej ochrany drží jednej dejovej línie, jeho výpoveď je možné i napriek drobným ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1Sža/19/2016 1016200794 09. 01. 2017 JUDr. Igor Belko ECLI:SK:NSSR:2017:1016200794.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci navrhovateľa: O. V., narodeného XX.XX.XXXX, štátneho prí
Právna veta: Zákonným znakom trestného činu nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 ods. 1 Tr. zák. je cieľ (zámer) konania páchateľa, ako prejav jeho vôle v rámci objektívnej stránky skutkovej podstaty tohto trestného činu. Cieľ (zámer) konania páchateľa, ako subjektívny prvok objektívnej stránky trestného činu nie je možné zamieňať so subjektívnou stránkou, ktorá sa týka predovšetkým zavinenia. Týmto cieľom (ktorý musí byť preukázaný) sa trestný čin nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 ods. 1 Tr. zák. odlišuje od rovnako pomenovaného trestného činu podľa § 270 Tr. zák. Pojmo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Pri sledovaní rozhodnutí senátov Najvyššieho súdu SR sa zistilo, že nepostupujú jednotne pri výklade pojmového znaku trestného činu nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 ods. 1 Tr. zák. „trvalo sa vyhnúť vojenskej službe alebo zvláštnej službe“. íSenáty riešili zhodne otázku, či sa páchateľ po tom, ako bol právoplatným rozsudkom vojenského súdu uznaný za vinného z trestného činu nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 ods. 1 Tr. zák. a odsúdený na trest
R 3/1998
Právna veta: Při posuzování otázky, zda byl naplněn znak v úmyslu trvale se vyhnout výkonu služby v ozbrojených silách podle § 269 odst. 1 tr. zák., se za trvalé vyhnutí považuje i skutečnost, že pachatel pojal úmysl se výkonu vojenské služby dlouhodobě nepodrobit.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona Nejvyšší soud České republiky vyslovil, že rozsudkem Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 15. 3. 1995 sp. zn. 6 T 35/95, jímž byl ve výroku o trestu uložen trest podle § 247 odst. 2 tr. zák., byl porušen zákon ve prospěch obviněného J. F. Z odůvodnění: Rozsudkem Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 15. 3. 1995 sp. zn. 6 T 35/95 byl obviněný J. F. uznán vinným: 1) trestným činem nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 269 odst. 1 tr. zák., protože
Kľúčové slová: oblasť pracovnoprávnych vzťahovnárok na príplatok k dôchodku
R 55/1998
Právna veta: Podľa § 24 ods. 4 zákona č. 87/1991 Zb. v znení zákona č. 267/1992 Zb. nárok na príplatok k dôchodku majú len občania, ktorí spĺňajú kritériá uvedené v § 18 ods. 1 uvedeného zákona. Z jeho znenia vyplýva, že na účely odškodnenia možno považovať za oprávnenú osobu iba občana, ktorý bol na výkon vojenskej služby do pomocných technických práporov zaradený ako politicky nespoľahlivý.

Úryvok z textu:
Národná poisťovňa - Správa Fondu dôchodkového poistenia v Bratislave ako 4 právna predchodkyňa odporkyne (ďalej len odporkyňa) rozhodnutím z 31. mája 1993 upravila starobný dôchodok navrhovateľa od júla 1993 na výmeru bez príplatku podľa zákona č. 87/1991 Zb. v znení zákona č. 267/1992 Zb. o mimosúd- nych rehabilitáciách, a to na sumu 2522,- Sk mesačne, lebo podľa potvrdenia Vojenského úradu pre právne zastupovanie v B. z 18. mája 1993 vykonával navrhovateľ základnú vojenskú službu od 30. októbr
Právna veta: Ustanovenia o disciplinárnych priestupkoch v zákone č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov ochraňujú špecifické spoločenské vzťahy, vznikajúce vo vnútri ozbrojených síl v súvislosti s plnením ich úloh v zmysle Branného zákona. Prepustením obvineného do zálohy zaniká právomoc vojenských orgánov na prerokovanie jeho disciplinárneho priestupku a žiadny zákon nezmocňuje iný orgán na rozhodovanie o takýchto priestupkoch. Preto nie je splnená zákonná podmienka na postúpenie veci podľa § 171 ods. 1 Trestného poriadku, ale sú splnené zákonné podmienky na zastavenie trestného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Vyšší vojenský súd v Trenčíne sťažnosť vojenského obvodného prokurátora v Bratislave proti uzneseniu Vojenského obvodového súdu v Bratislave z 22. apríla 2002, sp. zn. 2 T 111/02, zamietol podlá § 148 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku. Z odôvodnenia: Vojenský obvodový súd v Bratislave uznesením z 22. apríla 2002, sp. zn. 2 T 111/02, podlá § 314c ods. 1 písm. a) Trestného poriadku trestné stíhanie z dôvodov § 172 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku zastavil pre skutok, kvalifikovaný ako pokus
Právna veta: Podmienky na udelenie doplnkovej ochrany vymedzuje stanovenie § 13a zákona o azyle a to nasledovne: „Ministerstvo poskytne doplnkovú ochranu žiadateľovi, ak sú vážne dôvody domnievať sa, že by bol v prípade návratu do krajiny pôvodu vystavený reálnej hrozbe vážneho bezprávia, ak tento zákon neustanovuje inak.“ V zmysle § 2 písm. f) zákona o azyle sa rozumie „vážnym bezprávím:1. uloženie trestu smrti alebo jeho výkon,2. mučenie alebo neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trest, alebo 3. vážne a individuálne ohrozenie života alebo nedotknuteľnosti osoby z dôvodu svojvoľného násilia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1017202151 Dátum vydania rozhodnutia: 28. augusta 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Berthotyová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1017202151.1 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky ako kasačný súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Jany Hatalovej, PhD. v právnej veci sťažovateľa (pôv. žalobca): I. Y., nar. XX.XX.XXXX, štátny prí
MENU