Nájdené rozsudky pre výraz: vojenská základná služba

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 47

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

30 dokumentov
75 dokumentov
19 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: neplnenie odvodnej povinnosti výkon vojenskej služby
Zbierka NS 3/2002
R 38/2002
Právna veta: I. Povinnosť podrobiť sa odvodnému konaniu v zmysle § 267 Trestného zákona nezakladá povinnosť na výkon vojenskej služby, preto jej splnenie nie je v rozpore s ústavným právom občana odmietnuť výkon vojenskej služby z dôvodov svedomia alebo náboženského vyznania. Odoprieť výkon povinnej vojenskej služby môže iba odvedenec, t. j. osoba, ktorá sa podrobila odvodu (§ 2 ods. 1, 2 zákona č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe ... v znení zákona č. 185/2000 Z. z..) II. Nie je porušením zásady „ne bis in idem“, ak páchateľ, ktorý nesplní svoju odvodnú povinnosť, bude postihnutý podľa § 267 Trestného ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným rozsudkom len (akademicky) vyslovil, že právoplatným uznesením Krajského súdu v B. B. zo 16. mája 2000, sp. zn. 9 To 235/2000, bol porušený zákon v ustanoveniach § 257 písm. a), § 11 ods. 1 písm. f) Trestného poriadku v prospech obvineného. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu Z. z 22. februára 2000, sp. zn. 1 T 136/99, bol obvinený V. S. uznaný vinným z trestného činu neplnenia odvodnej povinnosti podlá § 267 ods. 1 Trestného zákona. Za to mu ok
Právna veta: Rozhodovanie o tom, či zákon, ktorého aplikácia v súdnom konaní prichádza do úvahy v konkrétnej veci, odporuje Ústave Slovenskej republiky, prislúcha výlučne Ústavnému súdu. Túto otázku nie je oprávnený riešiť všeobecný súd. Pokiaľ sa súd domnieva, že zákon odporuje Ústave, resp. ústavnému zákonu, musí postupovať podľa § 224 ods. 5 Tr. por. na hlavnom pojednávaní, trestné stíhanie obvineného prerušiť a podať návrh na začatie konania pred Ústavným súdom.

Úryvok z textu:
Uznesením Vojenského obvodového súdu v Prešove z 5. apríla 1994, sp. zn. 1 T 153/94, bolo podľa § 188 ods. 1 písm. c) z dôvodov uvedených v § 172 ods. 1 písm. b) Tr. por. zastavené trestné stíhanie obvineného M.L. pre trestný čin nenastúpenia služby v ozbrojených silách § 269 ods. 1 Tr. zák., ktorý mal spáchať tak, že 5. októbra 1993 v úmysle vyhnúť sa trvalo vojenskej činnej službe nenastúpil na výkon vojenskej základnej služby k VÚ 1083 Kežmarok podľa povolávacieho rozkazu Okresnej vojenskej s
Zbierka NS 4/1998
R 24/1998
Právna veta: Za pletichy ve smyslu ustanovení § 268 tr. zák., o trestném činu obcházení branné povinnosti, nelze pokládat pouhé odmítnutí převzetí zásilky obsahující povolávací rozkaz, a to ani v případě, že adresát věděl, co zásilka obsahuje.

Úryvok z textu:
Krajský soud v Hradci Králové zamítl odvolání okresního státního zástupce v Havlíčkově Brodě proti rozsudku Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 15. 8. 1996 sp. zn. 2 T 137/96. Havlíčkově Brodě ze dne 15. 8. 1996 sp. zn. 2 T 137/96. Z odůvodnění: Rozsudkem Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ze dne 15. 8. 1996 sp. zn. 2 T 137/96 byl obžalovaný M. P. podle § 226 písm. b) tr. ř. zproštěn obžaloby pro trestný čin obcházení branné povinnosti podle § 268 odst. 1 tr. zák., jehož se měl dopu
Kľúčové slová: počítanie lehôtnenastúpenie služby v ozbrojených silách
Zbierka NS 2-3/1998
R 29/1998
Právna veta: Na zachovanie lehoty v zmysle § 60 ods. 4 písm. a/ Tr. por. pri podaní, ktoré je podané na pošte treba, aby bolo adresované súdu, prokurátorovi, vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu, na ktorom má byť podané alebo ktorý má vo veci rozhodnúť (napr. lehoty uvedené v § 143 ods. 1, § 248 ods. 1, § 314g ods. 1 Tr. por..) Ak je podanie adresované inému orgánu činnému v trestnom konaní alebo síce správnemu druhu orgánu, ale miestne či vecne nepríslušnému a v dôsledku toho dôjde (je postúpené) príslušnému orgánu na rozhodnutie po uplynutí zákonnej lehoty, nie je lehota zachovaná ani vtedy, keď bol ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Vyšší vojenský súd v Trenčíne na základe odvolania obvineného povolanca D. Z., ktoré podal proti rozsudku Vojenského obvodového súdu v Prešove zo 14. novembra 1997, sp. zn. 3 T 245/97, podľa § 258 ods. 1 písm. a) Tr. por. zrušil napadnutý rozsudok v celom rozsahu. Z odôvodnenia: Napadnutým rozsudkom súdu prvého stupňa bol obvinený povola- nec D. Z. uznaný vinným z trestného činu nenastúpenia služby v ozbrojených silách podľa § 269 ods. 1 Tr. zák., pretože dňa 1. júla 1997 do 11.00 hod. nenas
Zbierka NS 1/1998
R 3/1998
Právna veta: Při posuzování otázky, zda byl naplněn znak v úmyslu trvale se vyhnout výkonu služby v ozbrojených silách podle § 269 odst. 1 tr. zák., se za trvalé vyhnutí považuje i skutečnost, že pachatel pojal úmysl se výkonu vojenské služby dlouhodobě nepodrobit.

Úryvok z textu:
K stížnosti pro porušení zákona Nejvyšší soud České republiky vyslovil, že rozsudkem Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 15. 3. 1995 sp. zn. 6 T 35/95, jímž byl ve výroku o trestu uložen trest podle § 247 odst. 2 tr. zák., byl porušen zákon ve prospěch obviněného J. F. Z odůvodnění: Rozsudkem Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 15. 3. 1995 sp. zn. 6 T 35/95 byl obviněný J. F. uznán vinným: 1) trestným činem nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 269 odst. 1 tr. zák., protože
Zbierka NS 1/1998
Právna veta: Pojem „ujma na právach“ podľa čl. 12 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky nemožno stotožňovať len s nemožnosťou uplatňovať už nadobudnuté právo. Pod pojmom „ujma na právach“ je preto potrebné chápať aj akékoľvek iné obmedzenie pri nadobúdaní práva, pokiaľ sa prejavilo v porušení ústavnej zásady rovnosti v právach podľa čl. 12 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky ako výlučný a jediný dôsledok predošlého uplatnenia niektorého zo základných práv alebo slobôd. O ujme na práve možno hovoriť tiež vtedy, ak jediným dôvodom vylučujúcim jeho nadobudnutie bolo predošlé uplatnenie niektorého zo základných pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na verejnom zasadnutí 28.mája 1998 prerokoval návrh skupiny 32 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej komerčným právnikom JUDr. E. B., proti Národnej rade Slovenskej republiky vo veci súladu § 6 ods. 1 písm. i) a § 10 ods. 1 v časti „alebo ak osoba, ktorá podlieha brannej povinnosti, podala vyhlásenie o odmietnutí základnej (náhradnej) služby alebo vojenského cvičenia“ zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbrania
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a z členov senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Petra Paludu , právnej veci navrhovateľ a: A.V. , K. , právne zastúpeného advokátom JUDr. Mariánom Ďurinom, Advokátska kancelária Sibírska č. 4, Bratislava , proti odporkyni: Sociálna poisťovňa - ústredie, Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, o starobn ý d
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Sk/22/2019 5017200259 24. 06. 2020 JUDr. Alena Adamcová ECLI:SK:NSSR:2020:5017200259.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a z členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Violy Takáčovej, PhD., v právnej veci žalobcu: H.. E. P., nar. XX. E. XXXX, bytom Y. Š. XX
Meritum Rozhodovanie o okolnostiach, ktoré sú stanovené ako prekážky administratívneho vyhostenia podľa osobitného predpisu (zákona o pobyte cudzincov) nie je rozhodovaním o samotnom vyhostení navrhovateľa, preto námietka navrhovateľa, že odporca svojim rozhodnut
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Belka a členov senátu JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a JUDr. Zdenky Reisenauerovej právnej veci navrhovateľa: T., nar. X. v H. naposledy bytom v zahraničí D. zast. Mgr. M., advokátom, M., proti odporcovi: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Migračný úrad, Bratislava, Pivonková 6, o preskúmanie záko
MENU