SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1346318
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431111
Krajské súdy (ČR): 50264
Posledná aktualizácia
18.04.2021 04:26

Nájdené rozsudky pre výraz: voľba právomoci


Približný počet výsledkov: 15 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: voľba právomoci
  • volba nájdené 6176 krát v 2267 dokumentoch
  • pravomoc nájdené 46435 krát v 18136 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 6 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 37 dokumentov
Krajské súdy SR 45 dokumentov
Odborné články 5 dokumentov


Kľúčové slová: písomná dohoda strán, medzinárodný prvok, kúpna zmluva , majetkové spory, voľba právomoci

Zbierka NS 6/1995
R 73/1995
Právna veta: Právomoc súdov v majetkových sporoch zo vzťahov s medzinárodným prvkom sa môže založiť tiež písomnou dohodou strán. Takou je dohoda strán v písomnej kúpnej zmluve o tom, že spory z tejto kúpnej zmluvy budú rozhodovať súdy v Slovenskej republike.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Bratislave uznesením zastavil konanie podľa § 104 ods. 1 O.s.p. z dôvodu nedostatku právomoci súdu, čo je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania. V odôvodnení uviedol, že vzhľadom na skutočnosť, že na strane žalovaného je cudzí prvok, pri zisťovaní podmienok konania treba použiť predpisy medzinárodného práva súkromného a procesného, ktorým je zákon č. 97/1963 Zb. v znení neskorších predpisov. Tento ustanovuje v § 37 ods. 1, že právomoc slovenských súdov v majetkových sporoch je daná .
Kľúčové slová: voľba právomoci, písomná dohoda strán, právomoc súdov, medzinárodný obbchodný styk, majetkový spor

Zbierka NS 1/2001
R 12/2001
Právna veta: Písomná dohoda účastníkov záväzkového vzťahu vzniknutého z medzinárodného obchodného styku o tom, že príslušným súdom na prejednanie majetkových sporov bude miestne príslušný súd predávajúceho (ktorý je slovenskou právnickou osobou), je založením právomoci súdu Slovenskej republiky písomným dohovorom strán (§ 37 ods. 2 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.)

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Krajský súd v N. napadnutým uznesením zastavil konanie a žalovanému nepriznal náhradu trov konania. Podľa odôvodnenia uznesenia ide o vec s medzinárodným prvkom a v zmysle § 37 ods. 1 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 97/1963 Zb.'j právomoc súdov v majetkových sporoch je daná, ak je daná podľa slovenských predpisov ich príslušnosť, čím sa rozumie miestna i vecná príslušnosť. Podľa názoru súdu zahraničná .
Meritum Voľby
Kľúčové slová: zrušenie výsledkov volieb, volebná sťažnosť, vyhlásenie volieb za neplatné, konanie vo volebných veciach

Zbierka NS 1/1994
R 52/1994
Právna veta: 1. Právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky zrušiť výsledok volieb alebo vyhlásiť voľby za neplatné podľa § 63 ods.l zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/l993 Z.z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov sa uplatní len vtedy, ak k porušeniu zákona dôjde spôsobom ovplyvňujúcim slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti. Na uplatnenie tohto oprávnenia ústavného súdu sa však vyžaduje hrubé alebo závažné porušenie, prípadne opätovné porušovanie zákonov upravujúcich prípravu a priebeh volieb. 2. V konaní o vole ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... voľbami. Volebný zákon vytvára mechanizmus na riešenie sporných otázok súvisiacich s voľbami, ako aj na ochranu zákonnosti prípravy a priebehu volieb. Právomoci volebných komisií na čele so Slovenskou volebnou komisiou, súdov a obcí predstavujú dostatočné prostriedky na zabezpečenie zákonnosti volieb v prípade .
Právna veta: 1. Žiaden z volebných zákonov neupravuje skrytú predvolebnú kampaň, ktorá sa môže udiať spojením predstaviteľa štátneho orgánu s politickým subjektom, ktorý ho navrhol do tejto funkcie. Vystúpenia tohto predstaviteľa štátneho orgánu môžu byť v zmysle konania o volebnej sťažnosti protiprávne len v prípade preukázania, že ich obsahom bolo vystúpenie v mene politických subjektov zúčastnených na voľbách. 2. Právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky zrušiť výsledok volieb alebo vyhlásiť voľby za neplatné podľa § 63 ods.l zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/l993 Z.z. o organizácii ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... voľbami. Volebný zákon vytvára mechanizmus na riešenie sporných otázok súvisiacich s voľbami, ako aj na ochranu zákonnosti prípravy a priebehu volieb. Právomoci volebných komisií na čele so Slovenskou volebnou komisiou, súdov a obcí predstavujú dostatočné prostriedky na zabezpečenie zákonnosti volieb v prípade .
Právna veta: O povolení odkladu exekúcie z dôvodu, že možno očakávať, že exekúcia bude zastavená, môže súd, na rozdiel od ostatných dôvodov odkladu exekúcie rozhodnúť aj z úradnej povinnosti. Súd však musí mať preukázané, že tu je dôvodný predpoklad, že exekúcia bude z niektorého zákonného dôvodu zastavená. Povolenie odkladu exekúcie § 56 ods. 2 Exekučného poriadku predpokladá preukázanie takých okolností, z ktorých vyplýva, že možno dôvodne očakávať zastavenie exekúcie v dôsledku splnenia podmienok ustanovených na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 Exekučného poriadku. Pred povolením odkladu exekúcie z ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na riešenie sporov, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť v súvislosti s konkrétnym právnym vzťahom sa môže založiť písomnou dohodou o voľbe právomoci , bola v danom prípade založená právomoc slovenských súdov aj v dohode strán v písomnej zmluve o úvere o tom, že .
Meritum o zaplatenie 1.266.423 Sk s prísl.
... v prípade sporu sa budú spravovať právnym poriadkom SR a uplatňovať svoje práva na súdoch na území SR) - § 37e voľba právomoci zák. č. 97/1963 Zb. v znení zmien a doplnkov. 6 Ndob 19/2008 V zmysle citovanej kúpnej zmluvy bodu .
Meritum o nariadenie PO
... veciach spotrebiteľských zmlúv, oddiel 5 právomoc vo veciach individuálnych pracovných zmlúv, oddiel 6 výlučnú právomoc a oddiel 7 voľbu právomoci. Osobu s bydliskom v nečlenskom štáte možno žalovať na súdoch členskéh o štátu na základe článkov 22 (výlučná právomoc ... ) alebo 23 (voľba právomoci). V týchto prípadoch je totiž právomoc súdov niekto rého členského štátu daná, aj keď žalovaný nemá bydlisko na .
Meritum zaplatenie sumy
... so sídlom v Českej republike z titulu neuhradených faktúr odporcom, celkom vo výške 34 795, 05 Eur. Podľa oddielu 7 - Voľba právomoci, článku 23 Nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o súdnej právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v .
Meritum zaplatenie 18 661,84 €
... súd v Hannoveri ako miestne príslušný súd pre upomienkové konanie (Gerichtstand für das Mahnverfahren - Hannover). Táto dohoda účastníkov o voľbe právomoci súdu je platná a spĺňa podmienky článku 23 nariadenia č. 44/2001. Podľa článku 24 nariadenia č. 44/2001: „okrem .
Meritum o zaplatenie 21 118,50 € s prísl.
... 1991 Zb. Dohovor o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru). Účastníci konania ako zmluvné strany platne uskutočnili dohodu o voľbe právomoci holandského súdu, súdu v Amsterdame, nebola preto daná právomoc súdov Slovenskej republiky v predmetnej právnej veci konať. ... medzi účastníkmi nehľadel a nad rámec legislatívnych noriem sám určil , akou formou by asi mala byť dohoda o voľbe právomocí medzi účastníkmi dohodnutá. Rámcová zmluva, ktorú súd v uznesení cituje , nebola zo strany súdu žalovanému doručená. .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.