Nájdené rozsudky pre výraz: voľba právomoci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 16

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
93 dokumentov
35 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Písomná dohoda účastníkov záväzkového vzťahu vzniknutého z medzinárodného obchodného styku o tom, že príslušným súdom na prejednanie majetkových sporov bude miestne príslušný súd predávajúceho (ktorý je slovenskou právnickou osobou), je založením právomoci súdu Slovenskej republiky písomným dohovorom strán (§ 37 ods. 2 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.)

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: Krajský súd v N. napadnutým uznesením zastavil konanie a žalovanému nepriznal náhradu trov konania. Podľa odôvodnenia uznesenia ide o vec s medzinárodným prvkom a v zmysle § 37 ods. 1 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 97/1963 Zb.'j právomoc súdov v majetkových sporoch je daná, ak je daná podľa slovenských predpisov ich príslušnosť, čím sa rozumie miestna i vecná príslušnosť. Podľa názoru súdu za
Právna veta: O povolení odkladu exekúcie z dôvodu, že možno očakávať, že exekúcia bude zastavená, môže súd, na rozdiel od ostatných dôvodov odkladu exekúcie rozhodnúť aj z úradnej povinnosti. Súd však musí mať preukázané, že tu je dôvodný predpoklad, že exekúcia bude z niektorého zákonného dôvodu zastavená. Povolenie odkladu exekúcie § 56 ods. 2 Exekučného poriadku predpokladá preukázanie takých okolností, z ktorých vyplýva, že možno dôvodne očakávať zastavenie exekúcie v dôsledku splnenia podmienok ustanovených na zastavenie exekúcie podľa § 57 ods. 1 Exekučného poriadku. Pred povolením odkladu exekúcie z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnen ej S.sporiteľne a.s. , so sídlom v B., prot i povinn ým advokátom so sídlom v B. , o vymoženie 137 473,91 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Žiar nad Hronom, pod sp. zn. 5 Er 108/2009, o dovolaní povinn ých 1/ a 2/ proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici z 24. februára 2011, sp. zn. 12 CoE 343/2010 , takto r o z h o d o l : Dovolanie z a m i e t a.
Meritum 33 190 eur s prísl.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 5Obdo/47/2020 3109218827 24.06.2021 JUDr. Ivana Nemčeková sudca ECLI:SK:NSSR:2021:3109218827.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: POHODA FESTIVAL, s. r. o., so sídlom Zochova 6-8, Bratislava, IČO: 45 639 043, zastúpeného Roman Kvasnica a partneri s.r.o., so sídlom Žilinská cesta 130, Piešťany, IČO: 36 866 598, proti žalovanému: L. V., nar. X. au
Meritum o nariadenie PO
Najvyšší súd 1 Obo 16 2/2010 Slovenskej republi ky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: H. , identifikačné (registračné) číslo X., so sídlom Ä. , V. , L. , zastúpeného : C. , s. r. o. , Advokátska kancelária, IČO: X. , so sídlom H. , Ž. , S . proti žalovanému v 1/ rade: P. , s. r. o. "v likvidácii" , identifikačné číslo : X. , so sídlom J., P., Č. proti žal ovanému v 2/ rade: A. , identifikačné (registračné) číslo : X, so sídlom A. , Z. , Š. pro
Meritum o zaplatenie 1.266.423 Sk s prísl.
Najvyšší súd 6 Ndob 19/2008 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: L., s.r.o., H.X., P., IČO: X., zast. Mgr. T.R., advokátom so sídlom K.X., B., ČR proti žalovanému: I. Ltd., spol. s.r.o., O.X., D.B., IČO: X., o zaplatenie 1 266 423,-- Sk s prísl., o určenie miestne príslušného súdu podľa § 11 ods. 3 O.s.p., takto r o z h o d o l: Na konanie j e vecne a miestne príslušný Okresný súd Nové Mesto nad Váhom. O d ô v o d n e n
Meritum zaplatenie sumy
Najvyšší súd 5Ndob/17/2009 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: M. E. s. r o., so sídlom D., 821 01 Bratislava, IČO: X., právne zastúpeného JUDr. O. P., advokátkou so sídlom T., 851 01 Bratislava, proti odporcovi: E. B. a. s., so sídlom M., 613 00 B., Česká republika, o zaplatenie 34 795,05 Eur s príslušenstvom., vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod č. k. 22Cb/174/2009 o návrhu na určenie miestnej príslušnosti, takto:
Meritum o zaplatenie 21 118,50 € s prísl.
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M. S. S. s. r. o., so sídlom D. , IČO: X. , právne zastúpený G. & P. A. K. , s. r. o., so sídlom K. , IČO: X. , proti žalovanému: I. B.V., so sídlom M. registračné číslo: X. , právne zastúpený N. & N. , s. r. o., so sídlom E. , IČO: X. v konaní o zaplatenie 21 118,50 Eur s príslušenstvom, o dovolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č. k. 13 Cob 154/2010 -147 z
Meritum zaplatenie 18 661,84 €
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S. GmbH, so sídlom H., Nemecká spolková republika, zastúpeného Mgr. O., advokátkou v B., proti žalovanému MVDr. E., bývajúcemu v Š. zastúpenému JUDr. E., advokátom v B., o zaplatenie 18 661,84 € s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Dunajská Streda pod sp. zn. 10 C 145/2004, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 30. októbra 2008 sp. zn. 10 Co 215/20
Meritum ochranu koletívnych práv spotrebiteľov
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Cdo/1303/2015 1110249064 24.04.2017 JUDr. Elena Siebenstichová sudca ECLI:SK:NSSR:2017:1110249064.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, so sídlom v Prešove, Nám. legionárov č. 5, IČO: 42 176 778, 2/ W. H., bývajúceho v T., zastúpených JUDr. Romanom Juríkom, advokátom so sídlom v Nových Zám
MENU