Nájdené rozsudky pre výraz: vrátenie preplatku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 111

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

44 dokumentov
410 dokumentov
30 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak sa daňový orgán dostal do omeškania uplynutím jednomesačnej lehoty od doručenia žiadosti o vrátenie preplatku na dani (§ 63 os. 4 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov) má žalobca v súlade s ustanovením § 63 ods. 6 zákona č. 511/1992 ZM nárok na úrok z omeškania, a to odo dňa, keď daňový orgán mal a mohol vrátiť daňový preplatok.

Úryvok z textu:
Žalovaný správny orgán 10. januára 2000 svojím rozhodnutím potvrdil rozhodnutie Daňového úradu v H. zo 16. augusta 1999, ktorým bolo čiastočne vyhovené žiadosti žalobcu o vrátenie preplatku na dani z pridanej hodnoty. Svoje rozhodnutie žalovaný, okrem iného, odôvodnil tým, že žalobcovi nevznikol nárok na zaplatenie úroku, pretože v období od 28. februára 1997 do 27. júla 1999 daňový preplatok v zmysle zákona neexistoval. Nárok na úhradu úroku žalobcovi podľa žalovaného nevznikol ani za obdobie o
Kľúčové slová: zastavenie daňového konaniadaňový preplatok
Právna veta: Najvyšší súd z napadnutého rozsudku zistil, že krajský súd vo svojom odôvodnení vychádzal zo základného právneho názoru, že zákon nerozlišuje medzi konaním o vrátenie preplatku z riadneho daňového priznania a konaním o vrátenie preplatku z dodatočného daňového priznania. S týmto právnym názorom sa Najvyšší súd stotožňuje. Pokiaľ bolo konanie o vrátenie preplatku na dani za určité zdaňovacie obdobie začaté podaním žiadosti daňového subjektu, je správca dane povinný preskúmať uvedenú žiadosť, jej dôvodnosť posúdiť a meritórne o nej rozhodnúť. Zákon nezakazuje, aby sa údaje potrebné na vráteni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Na jvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: R. , so sídlom S., zast.: JUDr. R. , advokátom so sídlom Z. , proti žalovanému: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky so sídlom Nová ulica č. 13, Banská Bystrica, zast.: K. , s
Právna veta: Ak zamestnávateľ, ktorý mal ku dňu rozdelenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sídlo na území Českej republiky porušil povinnosť viesť evidenčný list dôchodkového zabezpečenia (poistenia) a predložiť ho príslušnej pobočke orgánu sociálneho poistenia podľa § 290 ods. 1 a 2 v spojení s § 231 ods. 1 písm. j/ zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a čl. 23 Správnej dohody medzi Slovenskou republikou a Českou republikou č. 318/1994 Z.z., nemôže za takéto nesplnenie povinnosti zodpovedať poistenec a toto porušenie povinnosti zamestnávateľa nemá za následo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 9So/10 /2011 Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľubice Filovej a JUDr. Márie Usačevovej v právnej veci navrhovateľky T. O. , bytom R. 10, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu , Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o preplatok na predčasnom starobnom dôchodku , na odvolanie navrhovateľky proti rozsud
Právna veta: Uvedené ustanovenie zákona neupravuje žiadne právo (a povinnosť) na vrátenie preplatku poistného (al. povinnosť vrátiť poistné). Právo na vrátenie poistného je upravené v § 145 zákona s názvom „vrátenie poistného“ a vymedzuje povinnosť poisťovne vrátiť poistné zaplatené bez právneho dôvodu v stanovenej lehote počítanej od zistenia tejto skutočnosti alebo od doručenia žiadosti. Uvedené ustanovenie zákona nerozlišuje výšku poistného platenú do dňa predloženia dodatočného daňového priznania a po tomto dni. Ustanovenie § 145 zákona o sociálnom poistení neobsahuje ani výpočet prípadov poistného zap ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsední čky senátu JUDr. Idy Hanzelovej a členov senátu JUDr. Milana Moravu a JUDr. Jarmily Urbancovej v právnej veci žalobkyne : Ing. A. , nar. X. , bytom Č. , právne zastúpen á Mgr. Ľubomírom Kadurom , advokát om so sídlom Republiky 16, Žilina , proti žalovanému: Sociálna poisťovňa – ústredie Bratislava , Ul. 29. augusta 8, Brat
Právna veta: Daňový preplatok je definovaný v § 63 ods. 1 zák.č. 511/1992 Zb. ako suma platby, ktorá prevyšuje splatnú daň. Podľa najvyššieho súdu úrok za vrátenie preplatku po lehote ustanovenej v § 63 ods. 4 zák.č. 511/1992 Zb., ktorý je povinný zaplatiť daňovému subjektu správca dane v zmysle § 63 ods. 6 zák.č. 511/1992 Zb. je príslušenstvom pohľadávky – daňového preplatku daňového subjektu voči štátu. Najvyšší súd potom vzhľadom na povahu nároku daňového subjektu na vrátenie úroku z preplatku pripúšťa možnosť odvolať sa voči takémuto rozhodnutiu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ž. T., s.r.o., so sídlom D., proti žalovanému: Daňový úrad Martin, so sídlom Jesenského č. 23, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 666/231/27359/08/Hum zo dňa 30.04.2008, o odvolaní žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č.k. 21S/89/2008-37 zo dňa 29.01.2009, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajskéh
Kľúčové slová: vrátenie daňového preplatkuzákladné zásady daňového konania
R 28/2006
Právna veta: Skutočnosť, že vrátenie daňových preplatkov je upravené v ustanovení § 63 zákona č. 511/1992 Zb., nevylučuje aplikáciu zákona č. 58/1969 Zb. o zodpovednosti za škodu spôsobenú rozhodnutím orgánu štátu alebo nesprávnym úradným postupom v daňovom konaní. Nárok na vrátenie preplatku podľa ustanovenia § 63 zákona č. 511/1992 Zb. (o ktorom rozhoduje správny orgán) nemožno zamieňať s nárokom na náhradu škody podľa zákona č. 58/1969 Zb. (o ktorom rozhoduje súd); uplatnenie jedného z uvedených nárokov nevylučuje uplatnenie aj druhého z nich.

Úryvok z textu:
Okresný súd Prievidza rozsudkom z 31. marca 2003, č. k. 7 C 304/2001-134, zaviazal žalovanú zaplatiť žalobkyni 855 245,70 Sk istiny so 17,6 % úrokom z omeškania ročne z dlžnej sumy od 12. decembra 2000 do zaplatenia, na účet JUDr. R. S. trovy konania žalobkyne 3 936,- Sk a na účet JUDr. J. R. trovy konania žalobkyne 9 028,- Sk. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol. Z vykonaného dokazovania mal preukázané, že žalovaná zodpovedá v zmys­ le zákona č. 58/1969 Zb. za škodu, ktorá bola žalobkyni spôso
Kľúčové slová: správne konanieOdpadový zákon recyklačný fond
Právna veta: Recyklačný fond bol zriadený zákonom o odpadoch ako neštátny účelový fond, právnická osoba so sídlom v Bratislave, ktorá sa zapisuje do obchodného registra. Na konanie podľa zákona o odpadoch sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní (Správny poriadok) s výnimkou konaní uvedených v § 74 ods. 2 zákona o odpadoch, medzi ktorými sa však konanie a rozhodovanie o vrátení uhradeného príspevku do Recyklačného fondu podľa ustanovenia § 56 ods. 3 a ods. 4 zákona o odpadoch nenachádza. Recyklačný fond síce nie je orgánom štátnej správy, ani záujmovej alebo územnej samosprávy, je však in ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd -60 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa H. S., s.r.o., IČO: X., so sídlom v S., zastúpeného advokátom JUDr. J. H., AK so sídlom v B., proti odporcovi Recyklačný fond, IČO: X., so sídlom v Bratislave, Nobelova č. 8, v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky u k l a d á odporcovi konať a rozhodnúť o žiadosti navrhovateľa zo dňa 24. febru
Právna veta: Podľa ust. § 35b ods. 5 zák.č. 511/1992 Zb. rozdiel medzi zaplatenou daňou a zaplateným rozdielom dane na základe právoplatného a vykonateľného rozhodnutia správcu dane alebo odvolacieho orgánu a daňou alebo rozdielom dane zníženým novým rozhodnutím sa považuje za neoprávnene zadržiavané peňažné prostriedky daňového subjektu. V čase vzniku a vrátenia preplatku ešte nie je známe, či sú splnené všetky podmienky pre uplatnenie osobitného inštitútu sankčného úroku, pretože správca dane môže v novom rozhodnutí určiť daň v rovnakej výške, ako v pôvodnom rozhodnutí. V takom prípade by nevznik ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ivana Rumanu a členiek senátu JUDr. Tatiany Hanečkovej a JUDr. Jany Zemkovej, PhD v právnej veci žalobcu O. P., s.r.o., právne zastúpeného JUDr. E. K. proti žalovanému Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/223/211- 1099/2007/999523-r zo dňa 09.01.2007, o odv
Právna veta: Rozhodnutie súdu musí obsahovať dôvody, na základe ktorých je založené. Súčasťou obsahu základného práva na spravodlivé konanie podľa čl. 46 ods. 1 ústavy

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 4Sžfk/43/2018 5017200389 02. 04. 2019 JUDr. Nora Halmová ECLI:SK:NSSR:2019:5017200389.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Nory Halmovej (sudca spravodajca) a zo sudcov JUDr. Jany Zemkovej PhD. a Mgr. Viliama Pohančeníka, v právnej veci žalobcu: BENETEL, s.r.o., Riadok 1914/58, Ružom
Právna veta: Podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zhodne s názorom krajského súdu ako aj žalovaného, je nutné si predovšetkým uvedomiť rozdiel medzi zdaňovacím obdobím, ktoré v zmysle § 2 písm. l/ zákona o dani z príjmov predstavuje obdobie jedného kalendárneho roka, teda obdobie od 01.01. daného roka do 31.12. toho istého roka a preddavkovým obdobím, ktoré v zmysle § 34 ods. 1 zákona o dani z príjmov predstavuje obdobie od 01.04. daného roka do 31.03. nasledujúceho roka, čo v danom prípade predstavovalo obdobie od 01.04.2007 do 31.03.2008. Do daňového priznania za určitý rok je možné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Naj vyšší súd 5S žf / 66/ 2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členiek senátu JUDr. Idy Hanzelovej a JUDr. Jarmily Urbancovej v právnej veci žalobcu JUDr. L. T. , by tom K. , proti žalovanému Daňové mu riaditeľstvu Slovenskej republiky, so sídlom Banská Bystrica, ul. Nová č. 13 , o preskúmanie zákonnosti r ozhodnutia žalovaného č. I/223 /8938 -46675 /2008/99 9541
MENU