Nájdené rozsudky pre výraz: vrátenie veci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3167

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1875 dokumentov
21685 dokumentov
55 dokumentov
25 dokumentov
33 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Vrátenie veci
Kľúčové slová: uplatnenie práva na vecnárok na náhradu škodyvlastník vecivrátenie veci
R 49/1994
Právna veta: V konaní podľa § 80 ods. 1 Tr. por. možno k právu inej osoby na vec prizerať len vtedy, ak iná osoba právo na vec uplatňuje. Ak tomu tak nie je, vráti sa vec tomu, kto ju vydal, resp. tomu, komu bola odňatá bez toho, aby sa skúmala otázka, či, je táto osoba vlastníkom veci. Uplatnenie nároku na náhradu škody podľa § 43 ods. 2 Tr. por. nemožno považovať za uplatnenie práva na vec v zmysle § 80 ods. 1, druhá veta Tr. por.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR na základe sťažnosti pre porušenie zákona zrušil uznesenie mestského prokurátora v Bratislave z 25. novembra 1992, sp. zn. 2 Kv 66/92 a predchádzajúce uznesenie vyšetrovateľa Mestského úradu vyšetrovania PZ SR v Bratislave z 20. októbra 1992, sp. zn. VP-70/92 Ba a tomuto prikázal, aby vo veci znovu konal a rozhodol. Z odôvodnenia: V trestnej veci proti obvinenému J. K. pre trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, 4 Tr. zák. na výzvu vyšetrovateľa Okresného úradu vyšetrovania P
Kľúčové slová: vrátenie veci
R 20/2002
Právna veta: Predseda senátu alebo v prípravnom konaní prokurátor, vyšetrovateľ alebo policajný orgán môže podľa § 80 ods. 1 vety prvej Trestného poriadku vrátiť oprávnenému len vec, ktorá bola vydaná (§ 78 Trestného poriadku) alebo odňatá (§ 79 Trestného poriadku) alebo prevzatá (§ 79a Trestného poriadku) v rámci trestného konania.

Úryvok z textu:
Citovaným uznesením Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 149 ods. 1 Trestného poriadku len zrušil uznesenie Krajského súdu v N. z 24. mája 2000, sp. zn. 1 T 1/99. Z odôvodnenia: Napadnutým uznesením z 24. mája 2000, sp. zn. 1 T 1/99, predseda senátu Krajského súdu v N. podľa § 80 ods. 1 Trestného poriadku vrátil obvinenému A. A. zadržaný cestovný pas č. 1479098. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že obvinený A. A. bol v inej trestnej veci právoplatne spod obžaloby oslobodený, pričom v pos
Právna veta: Pri vrátení veci prokurátorovi na došetrenie (§ 188 ods. 1 písm. e/, § 221, § 260 Tr. por.) plynú lehoty uvedené v § 71 ods. 1 znova. Netreba preto rozhodovať o predĺžení lehoty trvania väzby uvedenej v § 71 ods. 1 Tr. por., pokiaľ neuplynie nová šesťmesačná lehota.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd na základe sťažnosti pre porušenie zákona zrušil právoplatné uznesenie Obvodného súdu Bratislava 1 zo 16. júna 1995, sp.zn. 3 Nt 535/95 a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Na obvineného L.Y.H. podal mestský prokurátor v Bratislave obžalobu pre trestné činy výtržníctva podľa § 202 ods. 1 Tr.zák., ublíženia na zdraví podľa § 222 ods. 1 Tr.zák., branie rukojemníka podľa § 234a ods. 1, ods. 2 písm. c/ Tr.zák., vydierania pod
Kľúčové slová: vrátenie veci prokurátorovipredbežné prejednanie obžaloby
R 79/2002
Právna veta: I. Pochybenie v postupe súdu, spočívajúce v tom, že napriek relevantným nedostatkom prípravného konania nevyužil možnosť vrátiť vec na došetrenie z predbežného prejednania obžaloby, nemožno naprávať takým výnimočným procesným úkonom, akým je rozhodnutie o vrátení veci na došetrenie z hlavného pojednávania podľa § 221 ods. 1 Trestného poriadku. II. Z ustanovenia § 221 ods. 1 Trestného poriadku vyplýva, že vrátiť vec prokurátorovi na došetrenie môže súd iba vtedy, ak sú súčasne splnené obidve podmienky spočívajúce v tom, že výsledky hlavného pojednávania (po vykonaní rozhodujúcich dôkazov) po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Z podnetu sťažnosti krajského prokurátora Najvyšší súd Slovenskej republiky podlá § 149 ods. 1 písm b) Trestného poriadku zrušil uznesenie Krajského súdu v N. zo 14. marca 2001, sp. zn. 1 T 15/99, a tomuto súdu uložil, aby o veci znovu konal a rozhodol. Z odôvodnenia: Napadnutým uznesením krajský súd na hlavnom pojednávaní podlá § 221 ods. 1 Trestného poriadku rozhodol, že sa trestná vec proti obvinenému Š. L. obžalovanému pre trestný čin skrátenia dane podlá § 148 ods. 1, 3 Trestného zákona
Právna veta: Ak pred podaním obžaloby na obvineného bol z funkcie odvolaný znalec, ktorý v prípravnom konaní podal znalecký posudok a obvinený v rámci podania potrebného vysvetlenia súdu (§ 185 ods. 2 Trestného poriadku) nesúhlasí s prečítaním znaleckého posudku na hlavnom pojednávaní (§ 211 ods. 4 Trestného poriadku), ale navrhuje jeho doplnenie alebo pribratie iného znalca, ide o skutočnosť odôvodňujúcu vrátenie veci na došetrenie podľa § 188 ods. 1 písm. e/ Trestného poriadku vzhľadom na to, že pri vykonávaní znaleckého posudku na hlavnom pojednávaní nemožno zachovať ani postup predpokladaný v ustanoven ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe sťažnosti krajského prokurátora proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre zo 16. júna 2000, sp. zn. 1 T 25/2000, uvedeným uznesením podlá § 148 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku sťažnosť krajského prokurátora zamietol. Z odôvodnenia: Krajský prokurátor v Nitre 24. mája 2000 podal na tamojšom krajskom súde obžalobu na J. R. pre pokus trestného činu vraždy podlá § 8 ods. 1, § 219 ods. 1 Trestného zákona, ktorý mal spáchať v podstate na tom skutkovom z
Právna veta: I. Vrátiť vec prokurátorovi na došetrenie podľa § 221 ods. 1 Trestného poriadku môže súd len vtedy, ak sú súčasne splnené dve podmienky spočívajúce v tom, že výsledky hlavného pojednávania poskytujú podklad pre záver, že okolnosti, z ktorých vychádzala obžaloba sa podstatne zmenili a zároveň stav objasnenia veci vyžaduje, aby sa vykonalo ďalšie vyšetrovanie. V záujme zistenia, či sú obe podmienky naplnené, musí súd vykonať na hlavnom pojednávaní všetky rozhodujúce dôkazy, aby mohol objektívne zistiť existenciu podstatnej zmeny okolností prípadu. II. Rozhodnutie podľa § 221 ods. 1 Trestné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci obžalovaného F. T. vedenej na Krajskom súde v T., sp. zn. 1 T 5/99, na základe sťažnosti krajského prokurátora proti uzneseniu krajského súdu z 15. júna 1999 o vrátení veci prokurátorovi v zmysle § 221 ods. 1 Trestného poriadku, podlá § 149 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku zrušil napadnuté uznesenie a krajskému súdu uložil, aby o veci znovu konal a rozhodol. Z odôvodnenia: Krajský prokurátor v T. podal dna 2. marca 1999, c. k. 1 kv 38/97-15
Právna veta: Dovolací súd súhlasí s názorom odvolacieho súdu, že pri skúmaní otázky uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady je potrebné sa zaoberať tým, či úkon, ktorým bolo toto právo uplatnené, bol urobený platným spôsobom, včas, na správnom mieste a dôvodne, ako i s jeho názorom, že neplatným a teda neúčinným uplatnením by bolo také uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady, z ktorého by nebolo možné vyvodiť, či a aké konkrétne právo zo zodpovednosti za vady mal kupujúci pri svojom prejave na mysli. Dovolací súd sa však nestotožňuje s právnym záverom odvolacieho súdu o neuplatnení práva zo zodpovednos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. H. , býva júceho v B. , zas túpeného JUDr. M. T. , advokátkou so sídlom v B. , proti žalovanému E. , s.r.o. so sí dlom v B. , IČO: X. , zastúpenému JUDr. I. G. , advokátkou so sídlom vo Z. , o zaplatenie 3 755,73 € s pr íslušenstvom a vrátenie veci , vedenej na Okresnom s úde Bra tislava III pod sp. zn. 44 C 40/2008 , na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Bratis
Právna veta: I. Ak súd pri predbežnom prejednaní obžaloby nezistil závažné procesné chyby v prípravnom konaní a ani neuviedol, akými konkrétnymi dôkazmi by mali byť objasňované základné skutkové okolnosti, bez ktorých by nebolo možné rozhodnúť na hlavnom pojednávaní [§ 188 ods. 1 písm. e/ Trestného poriadku], nie je vrátenie veci prokurátorovi na došetrenie opodstatnené. II. Inštitút vrátenia veci prokurátorovi na došetrenie nemôže slúžiť na to, aby súd svojim rozhodnutím nútil prokurátora k zmene názoru, pokiaľ ide o právne posúdenie skutku uvedeného v obžalobe. Ak súd dospel k názoru, že výsledky príp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa § 149 ods. 1 písm. b), ods. 3 Trestného poriadku zrušil uznesenie Krajského súdu v Trnave o vrátení veci prokurátorovi na došetrenie a krajskému súdu uložil, aby o veci znovu konal a rozhodol. Z odôvodnenia: Krajský prokurátor v Trnave podal 24. októbra 2002 už opakovane obžalobu na Krajskom súde v Trnave na obvineného Ľ. G. pre skutok právne posúdený ako po- kračovací trestný čin podvodu podľa § 250 ods. 1, ods. 4 Trestného zákona v znení účinnom do 1
Právna veta: Účelom preskúmania obžaloby nie je riešiť otázku viny obvineného rozborom a zhodnotením dôkazov spôsobom ako na hlavnom pojednávaní. Podľa obsahu spisu však treba hodnotiť výsledky prípravného konania z toho hľadiska, či odôvodňujú postavenie obvineného pred súd. Vrátenie veci prokurátorovi je opodstatnené vždy len vtedy, keď súd nemá vzhľadom na priebeh a výsledky prípravného konania dostatočný a spoľahlivý podklad na riešenie základnej otázky, či je obvinený postavený pred súd dôvodne. Ak ide o taký nedostatok, ktorý nie je prekážkou pre záver o dôvodnosti obžaloby a ktorý sa dá odstrániť v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí konanom dňa 28. mája 2014 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Šimonovej a sudcov JUDr. Pavla Farkaša a JUDr. Pavla Polku v trestnej veci obvinenej D. R. - C. a spol. , pre pokračovací trestný čin falšovania a pozmeňovania peňazí a cenný ch papierov podľa § 140 ods. 1, ods. 2, ods. 4 písm. b/ Trestného zákona účinného do 1. januára 200
MENU