Nájdené rozsudky pre výraz: vrátiť preplatok na dávke

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 22

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Príjemca dávky dôchodkového zabezpečenia nie je povinný vrátiť dávku alebo jej časť (§ 107 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov), ak preplatok na dôchodku vznikol pri súbehu s dôchodkom poberaným z cudziny tým, že orgán sociálneho zabezpečenia nepostupoval v súlade s § 58 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb., prípadne s obsahom medzinárodnej zmluvy obsahujúcej odchylný postup.

Úryvok z textu:
Rozsudkom krajského súdu v B. B. bolo zrušené rozhodnutie odporkyne zo 14. júna 2000, ktorým odporkyňa predpísala navrhovateľke na náhradu vyplatený starobný dôchodok v celkovej sume 6 548 Sk za obdobie od 1. marca 1999 do 3. augusta 2000 s odôvodnením, že poľský orgán sociálneho zabezpečenia jej priznal dôchodok s účinnosťou od 1. marca 1999. Odporkyna v odvolaní proti rozsudku súdu uviedla, že nesúhlasí s právnym názorom krajského súdu, že navrhovateľka nemohla vedieť a ani z okolností pred
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Ak organizácia vstúpi do záväzkového vzťahu, ktorý existoval už v čase zániku jej právneho predchodcu a ktorý vznikol právoplatným rozhodnutím o povinnosti vrátiť preplatok na dávke dôchodkového zabezpečenia, nie je rozhodujúce, či takýto záväzok bol v čase prechodu práv a povinností známy alebo neznámy, evidovaný alebo neevidovaný, zistený alebo nezistený.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím zo 16. júna 1993 odporkyňa podľa § 109 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.“) uložila organizácii SEMEX, š. p., Šľachtiteľská stanica vo V. povinnosť nahradiť jej do 30 dní sumu 46 632,- Sk, ktorá bola za obdobie od 16. októbra 1988 do 19. februára 1993 (ďalej len „rozhodné obdobie“) neprávom vyplatená na vdovskom dôchodku jej zamestnankyni A. K., bývajúcej vo V. Rozhodnutie odôvodnila včasným nenahlásení
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Smrťou občana zaniká jeho spôsobilosť mať v právnych vzťahoch sociálneho zabezpečenia práva a povinnosti (§ 4 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov) a aj jeho spôsobilosť byť účastníkom takéhoto konania (§ 19 O.s.p..) Zákon o sociálnom zabezpečení neobsahuje žiadne ustanovenie o prechode povinnosti zomrelého dôchodku vrátiť preplatok na dávke na členov spoločnej domácnosti alebo na dedičov, preto ho od nich nemožno vymáhať, ani v začatom konaní pokračovať. Súd preto musí neskončené konanie vo veci preplatku na dávke zastaviť.

Úryvok z textu:
Krajský súd v T. rozsudkom z 24. mája 2000 zrušil rozhodnutie odporkyne z 2. decembra 1997, ktorým predpísala navrhovateľovi na náhradu neprávom vyplatenú sumu na starobnom dôchodku v sume 1 520 Sk z dôvodu, že poberateľ dávky nesplnil zákonom mu uloženú povinnosť podľa § 106 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.“), keď neohlásil odporkyni smrť manželky a poberal starobný dôchodok zvýšený podľa § 54 zákona č. 100/1988 Zb. z
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Zo skutočnosti, že dôchodca s právnickým vzdelaním prijímal dávku dôchodkového poistenia (zabezpečenia) vo vyššej výmere ako mu patrila, nemožno bez ďalšieho vyvodzovať, že vedel alebo musel vzhľadom na svoje odborné vedomosti a funkčné zaradenie v zamestnaní predpokladať, že mu v poskytovanej výške nepatrí.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd prvostupňový, rozsudkom z 28. októbra 2004 zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal: 1. zrušenia rozhodnutia žalovaného z 28. novembra 2003 o priznám odchodného vo výške 645 959,- Sk a o zrušení pôvodného rozhodnutia z 23. januára 2003, ktorým bolo odchodné určené sumou 713 089,- Sk; 2. zrušenia rozhodnutia žalovaného z 28. novembra 2003 o priznaní výslu- hového dôchodku žalobcovi vo výške 22 687,- Sk a o zrušení pôvodného rozhodnutia z 23. januára
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Podľa § 236 ods. 1 písm. b) a c) zákona o sociálnom poistení príjemca dávky je povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak prijímal dávku alebo jej časť, hoci vedel alebo musel z okolností predpokladať, že sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrila, alebo vedome inak spôsobil, že dávka alebo jej časť sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrila. Z ustanovenia § 236 ods. 1a 3 zákona o sociálnom poistení vyplýva pre oprávneného alebo iného príjemcu dávky povinnosť písomne ohlásiť príslušnému orgánu soc ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7So/60/2012 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Závadskej a členiek senátu JUDr. Marianny Reiffovej a JUDr. Júlie Horskej v právnej veci navrhovateľa J. F. bývajúceho V., proti odporkyni Sociálnej poisťovni v Bratislave, Ulica 29. augusta č. 8, o prep
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Pred vykonaním povinného zlúčenia úrazového dôchodku so starobným dôchodkom nárok na úrazový dôchodok nezanikol. Od príjemcu dávky preto nemožno vymáhať preplatok na dávke za obdobie, v ktorom nebolo preukázané, že nárok na dávku zanikol.

Úryvok z textu:
Rozhodnutím odporkyne z 9. júna 2003 v spojení s rozhodnutím z 10. februára 2004 bola navrhovateľovi s poukazom na § 107 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v žnem neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 100/1988 Zb.") uložená povinnosť vrátiť do 30 dní neprávom vyplatený úrazový dôchodok v celkovej sume 5 400,- Sk preto, že nesplne­ ním ohlasovacej povinnosti spôsobil, že v období od 1. júla 1993 do 30. júna 2003 mu bol vyplácaný úrazový dôchodok 45,- Sk mesačne, hoci mu nepat­ ril
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Je nesporné, že žalobcovi bol priznaný starobný dôchodok od XY a že od tohto dňa mu v súlade s ustanovením § 105 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. (to znamená, že ani za obdobie od 01.02.2012 do 31.07.2012) nepatrili dávky v nezamestnanosti. O skutočnosti, že dávka v nezamestnanosti nepatrí v období po priznaní starobného dôchodku a o povinnosti vrátiť neprávom vyplatenú dávku, bol žalobca poučený, čo potvrdil dňa 15. februára 2012 vlastnoručným podpisom. Keďže žalobcovi bol starobný dôchodok priznaný spätne od XY, pričom mu bol za obdobie od 01.02.2012 do 31.07.2012 už vyplatená dávka v nezamest ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 9Sžso/7/2015 Identifikačné číslo spisu: 8014200510 Dátum vydania rozhodnutia: 25.01.2017 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Nevedelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:8014200510.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Nevedelovej a členiek senátu JUDr. Ľ
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ohlasovacia povinnosť poberateľa príspevku v hmotnej núdzi o skutočnosti, že mu bolo do výchovy a opatery zverené dieťa, ktorému bolo priznané výživné, vzniká až právoplatnosťou rozsudku súdu o zverení dieťaťa do výchovy a o výživnom. Len od právoplatnosti tohto rozsudku môže začať plynúť lehota na splnenie ohlasovacej povinnosti.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7Sžso/21/2009 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu P. R. bytom v Š., proti žalovanému Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, pracovisko Žilina, J. M. Hurbana č. 16, Žilina, o vrátenie dávky a príspevkov pomoci v hmotnej núdzi, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 20.januára 2009, č.k.21S
Merito veci preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa P. C., a. s., C. ul. č. X., T., zastúpeného JUDr. M. U., advokátkou v T., Š. ul. č. X., proti odporkyni S. P. B., U. č. X., o preplatok na vdovskom dôchodku M. B., bytom v R, S. ul. č. X., o odvolaní odporkyne proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 13. marca 2007, č. k. 36Sd /250/2004-76, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajského sú
MENU