Nájdené rozsudky pre výraz: všeobecná premlčacia doba podľa OZ

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1 dokument
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Premlčanie.
Kľúčové slová: dedičské podielyvšeobecná premlčacia doba podľa OZ
R 69/1994
Právna veta: Právo na vyrovnanie dedičských podielov podľa § 13 zákona č. 293/ 1992 Zb. sa premlčí v trojročnej premlčacej dobe (§ 101 Obč. zákonníka.)

Úryvok z textu:
Okresný súd v Žiari nad Hronom zamietol návrh na vyrovnanie dedičských podielov podľa § 13 zákona č. 293/1992 Zb. Vychádzal z právneho názoru, že ak návrh došiel súdu až 1. 7. 1993, teda potom ako uplynula lehota na uplatnenie si nároku na vyrovnanie dedičského podielu (30. 6. 1993), došlo k zániku tohoto práva. Krajský súd v Banskej Bystrici v dôsledku podaného odvolania podľa ustanovenia § 212 ods. 1 O.s.p. preskúmal vec a rozsudok okresného súdu zrušil a vrátil podľa § 221 ods. 1, 2 O.s.p. n
Právna veta: Ustanovenie § 48 Civilného sporového poriadku dopadá na prípady, v ktorých trojčlenný senát najvyššieho súdu dospeje k záveru, že je dôvod na odklon od ustálenej rozhodovacej praxe najvyššieho súdu (stanovísk alebo rozhodnutí uverejnených v Zbierke stanovísk najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky), alebo na zmenu právneho názoru vyjadreného v skoršom rozhodnutí trojčlenného senátu najvyššieho súdu, alebo na odklon od právneho názoru vyjadreného v rozhodnutí veľkého senátu. Pokiaľ trojčlenný senát dospeje k záveru, že tieto dôvody nie sú dané, vec nepo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Emila Franciscyho a sudkýň JUDr. Daniely Sučanskej a JUDr. Eleny Siebenstichovej , v právnej veci žalobkyne T. , s.r.o. so sídlom v D. , IČO: X. , zastúpenej Mgr. M. L. , ad vokátom so sídlom v T. , proti žalovan ým 1/ M. Č. , bývajúcemu v T. , 2/ M. Č. , bývajúcej v T. , zastúpeným spoločnosťou P., s.r.o. s o sídlom v T. , IČO: X. , o zaplatenie 3 488 € s príslušen
Právna veta: Výšku nároku oprávneného držiteľa na náhradu nákladov, ktoré účelne vynaložil na vec počas oprávnenej držby, nemožno určiť skôr, ako dôjde k vráteniu veci vlastníkovi. Počiatok plynutia premlčacej doby na náhradu nákladov, ktoré oprávnený držiteľ účelne vynaložil na nehnuteľnú vec počas oprávnenej držby, začína v deň po vydaní predmetu držby jeho vlastníkovi.

Úryvok z textu:
Predmetom súdneho konania boli vzájomné nároky účastníkov konania, z titulu vydania (vrátenia) zhodnotenej nehnuteľnosti, ktorú po vyslovení neplatnosti kúpnej zmluvy ohľadne jej prevodu, musel oprávnený držiteľ vydať (vrátiť) jej vlastníkovi, oproti jeho povinnosti vrátiť náklady vynaložené na jej zhodnotenie oprávnenému držiteľovi. Okresný súd Košice I rozsudkom uložil žalovanej (v tomto konaní žalobkyni) povinnosť vypratať nehnuteľnosť zapísanú na LV č. 8601 kat. úz. K. ako pare. č. 1370/2
Právna veta: Právo poisťovne voči poistenému na náhradu vyplateného poistného plnenia, ktorým bola nahradená škoda tretej osobe spôsobená poisteným, sa premlčujú v trojročnej premlčacej dobe (§ 101 Občianskeho zákonníka.)

Úryvok z textu:
Okresný súd Čadca rozsudkom zo 16. februára 2000, č. k. 4 C 71/97-172, zaviazal odporcu zaplatiť navrhovateľovi 3 721,40 Sk s 3 % úrokom od 10. decembra 1994 do zaplatenia a 200,- Sk trov konania, všetko do 15 dní od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšku návrh zamietol. Vychádzal pritom zo zistenia, že odporca porušil svoju povinnosť vyplývajúcu mu z ustanovenia § 11 ods. 2 veta prvá vyhlášky č. 423/1991 Zb. tým, že nenahlásil policajným orgánom poistnú udalosť, pri ktorej došlo k poškodeniu motoro
Kľúčové slová: poistná zmluvavšeobecná premlčacia doba podľa OZzmena v osobe vlastníka
R 121/1999
Právna veta: Ak v poistnej zmluve bola dohodnutá splatnosť bežného poistného k určitému termínu kalendárneho roka, všeobecná trojročná premlčacia doba na zaplatenie poistného plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz, a nie až od zániku poistenia v dôsledku zmeny v osobe vlastníka poistenej veci.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. napadnutým rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobca domáhal voči žalovanému zaplatenia 5 104 Sk s príslušným titulom dlžného poistného podľa poistnej zmluvy č. 746-566-636/15 zo dňa 4. marca 1993 za obdobie od 1. januára 1994 do 30. marca 1994, keď poistenie zaniklo predajom poisteného motorového vozidla. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že medzi účastníkmi konania nebola sporná opodstatnenosť, ani výška uplatneného nároku, sporná bola len dôvod- nosť žalovaným vznesenej ná
Právna veta: Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa premlčuje v trojročnej premlčacej dobe (§ 100 ods. 2, § 101 O.Z.)

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na súde 8. septembra 1992 žalobkyňa sa domáhala uloženia povinnosti žalovaným vydať jej nehnuteľnosti, oproti jej povinnosti zaplatiť žalovaným 15 000 Kčs. Uloženia vzájomnej povinnosti účastníkom sa domáhala s poukazom na to, že od kúpnej zmluvy z 10. januára 1969, registrovanej bývalým Štátnym notárstvom Bratislava-mesto pod sp.zn. R I 33/69, listom z 19. augusta 1992 odstúpila, keďže žalovaní do 31. decembra 1969 nezaplatili zvyšok kúpnej ceny. Týmto jej úkonom sa zmluva zruš
Meritum Premlčanie
Kľúčové slová: všeobecná premlčacia doba podľa OZčas splnenia dlhuzmluva o pôžičke
R 91/2004
Právna veta: Ak čas splnenia dlhu (záväzku) nebol účastníkmi dohodnutý, ani inak stanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník podľa ustanovenia § 563 Občianskeho zákonníka povinný splniť dlh prvého dňa po tom. čo ho o plnenie veriteľ požiadal; veriteľ mohol svoje právo vykonať vtedy, keď mohol (z objektívneho, nie subjektívneho hľadiska) požiadať o plnenie dlhu. t. j. hneď ako dlh vznikol, takže začiatok plynutia premlčacej doby tu nastáva nasledujúci deň po vzniku právneho vzťahu zo zmluvy o pôžičke, pri ktorej nebola dohodnutá splatnosť predmetu pôžičky.

Úryvok z textu:
Okresný súd Nitra rozsudkom (opätovne ako vo svojom prvšom rozsudku) zamietol návrh navrhovateľov 1/, 2/ a uložil im povinnosť nahradiť odporcovi trovy konania. Po vykonanom dokazovaní vzal za preukázané, že navrhovatelia, na základe ústnej dohody, poskytli odporcovi pôžičku v celkovej sume 175 000,- Sk, a to na dvakrát, t. j. sumu 75 000,- Sk dňa 27. apríla 1994 a sumu 100 000,- Sk dňa 12. mája 1994. Túto skutočnosť zistil zo záznamu v peňažnom denníku odporcu o vložení týchto súm v uvedený
MENU