Nájdené rozsudky pre výraz: všeobecné náležitosti podania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 480

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

291 dokumentov
42729 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 250p O.s.p. ak je návrh podaný oneskorene alebo ho podá ten, kto naň nie je oprávnený, alebo ak sa napadá rozhodnutie, ktoré preskúmaniu nepodlieha, alebo ak navrhovateľ neodstránil vady, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu návrhu, súd uznesením opravný prostriedok odmietne. Odvolanie proti uzneseniu je prípustné. Podľa § 42 ods. 3 O.s.p. pokiaľ zákon pre podanie určitého druhu nevyžaduje ďalšie náležitosti, musí byť z podania zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a musí byť podpísané a datované. Podanie tre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Sžo/ 214 /2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slov enske j republiky v právnej veci navrhovateľa : V. N. , bytom N. , zastúpen ý: Ing. I. V. , bytom G. , proti odporcovi : Obvodný pozemkový úrad B. , Trenčianska č. 55, B. , za účasti: 1/ Slovenský pozemkový fond, Búdková č. 36, B. , 2/ Ing. P. Č. , CSc. , M. , 3/ D. , a.s., K. , 4/ H. , s.r.o., H. , 5/ A. C. , s.r.o., K. , 6/ B.I. , a.s., K.K. , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporc
Právna veta: Všeobecné náležitosti podania určuje ustanovenie § 42 ods. 3 O. s. p. Pre návrh na začatie konania Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 79 stanovuje ďalšie náležitosti, uvedenie ktorých je nevyhnutne potrebné, aby súd mohol návrh prejednať a vecne (meritórne) o ňom rozhodnúť. Okrem uvedenia mena a bydliska účastníkov, prípadne zástupcov, musí návrh na začatie konania obsahovať údaj o štátnom občianstve a ďalej najmä pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností a označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva, okrem toho musí byť z návrhu zjavné, čoho sa navrhovateľ domáha. Návrh na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky L. H., bývajúcej v N., zastúpenej Mgr. Š. S., advokátom so sídlom v N., proti odporcovi B. Z., bývajúcemu v N., o náhradu škody, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 7 C 277/2006, o dovolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 20. septembra 2007 sp. zn. 5 Co 186/2007, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Odporcovi náhradu trov
Právna veta: Konanie proti nečinnosti sa začína na návrh, ktorý musí obsahovať všeobecné náležitosti podania a návrhu (§ 42 ods. 3 a § 79 ods. 1) ako aj osobitné náležitosti (§ 250t ods. 1 a § 249 ods. 2 v spojení s § 250t ods. 8), najmä musí obsahovať označenie veci, v ktorej sa navrhovateľ domáha ochrany proti nečinnosti, opísanie rozhodujúcich skutočností, t. j. musí uviesť, v čom vidí nečinnosť orgánu verejnej správy, a na podporu svojich tvrdení musí predložiť dôkazy, včítane dôkazov, že bezvýsledne použil prostriedky na odvrátenie nečinnosti. Návrh musí tiež obsahovať osobitný žalobný petit, aby súd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžnč /7/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa J. Š., t. č. ÚV TOS, proti odporcovi Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky , so sídlom Župné námestie 13, Bratislava v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky n a r i a ď u j e navrhovateľovi, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia odstránil vady svojho podania zo dňa
Kľúčové slová: žaloba podľa § 249 OSPsprávny orgán konečný návrh výroku
R 95/2004
Právna veta: V konaní podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku musí žaloba, okrem všeobecných náležitostí podania, obsahovať konečný návrh výroku o zrušení napadnutého správneho rozhodnutia a o vrátení veci žalovanému správnemu orgánu.

Úryvok z textu:
Návrhom z 18. decembra 2003, doručeným Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky 22. decembra 2003, sa žalobkyňa v zastúpení advokátky domáhala určenia neplatnosti prepustenia zo služobného pomeru príslušníka Policajného zboru (ďalej len „PZ“) podľa § 192 ods. 1 písm. e) zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky, Zboru väzenskej a justičnej stráže PZ a Železničnej polície (ďalej len „zákon č. 73/1998 Z. z.“) a určenia, že jej služobný pomer so žalov
Právna veta: Podľa § 249 ods. 1, 2 OSP konanie sa začína na návrh, ktorý sa nazýva žalobou. Žaloba musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať označenie rozhodnutia a postupu správneho orgánu, ktoré napáda, vyjadrenie, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie a postup napáda, uvedenie dôvodov, v čom žalobca vidí nezákonnosť rozhodnutia a postupu správneho orgánu, a aký konečný návrh robí. Podľa štvrtej hlavy piatej časti OSP ustanovujúcej konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy sa postupuje, ak fyzická osoba alebo právnická osoba tvrdí, že orgán verejnej správy nekoná bez vážneho dôvodu s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1Sž r/169/2011 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne: J., bytom J., proti žalovan ým: 1/ Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Lučenec, M. Rázusa č. 32, Lučenec, 2/ Obvodný pozemkový úrad v Lučenci, Nám. Republiky č. 26, Lučenec, v konaní proti nečinnosti orgánu verejnej správy, o odvolaní žalob kyne proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č . k. 23S/28/2008 -56 zo dňa 21.2.2 01 1, takto r o z h o
Právna veta: Zložiteľ v návrhu na prijatie do súdnej úschovy v zmysle § 185a ods. 2 O.s.p. (solučnej úschovy) musí uviesť niektorý z dôvodov určených v hmotnom práve, pričom súd skúma len formálne podmienky tohto splnenia dlhu. Od hmotnoprávnej stránky konania o úschove treba odlíšiť procesné predpoklady konania súdu. Účastníci konania o úschove vstupujú do konania postupne – zložiteľ sa stáva účastníkom konania podaním návrhu; ak je návrhu vyhovené, stáva sa účastníkom konania aj príjemca, prípadne ďalšie osoby (§ 185b O.s.p.). Ak teda chce súd vyhovieť návrhu na prijatie úschovy, musí mať preukáza ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a sudcov JUDr. Sone Mesiarkinovej a JUDr. Ladislava Górásza v právnej veci zložiteľky F., a.s. v likvidácii, so sídlom v B., IČO : X., zastúpenej JUDr. M. Ť., advokátkou so sídlom v B., o prijatie 1 972 Sk do úschovy súdu, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 7 U 40/2006, na dovolanie zložiteľky proti uzneseniu Krajského súdu v Bansk
Právna veta: V správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy, ktoré zakladajú, menia alebo zrušujú oprávnenia a povinnosti fyzických alebo právnických osôb alebo ktorými môžu byť práva a právom chránené záujmy alebo povinnosti týchto osôb priamo dotknuté (§ 244 ods. 1, 3 OSP). V správnom súdnictve prejednávajú súdy na základe žalôb prípady, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členov senátu JUDr. Aleny Poláčkovej, PhD. a JUDr. Jozefa Milučkého, v právnej veci žalobcu: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Ž. proti žalovanému: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33, Bratislava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. MK -3322/2011 -51/17405 z
Právna veta: Účastníkom konania pri rozhodovaní o návrhu na prijatie do úschovy je len zložiteľ (§ 158b O. s. p.). Súd v tomto štádiu konania neskúma otázku spôsobilosti byť účastníkom konania osoby, v prospech ktorej má prijať plnenie do úschovy za účelom splnenia záväzku podľa § 185a a nasl. O. s. p.; nedostatok tejto spôsobilosti nezakladá dôvod na zastavenie konania. Otázka, či a aké právne účinky bude mať zložiteľ plnenia do úschovy súdu, nie je súčasťou rozhodovania súdu o návrhu na prijatie plnenia do úschovy. Riziko nesplnenia zákonných dôvodov pre splnenie (zánik) dl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
V konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 7 U 25/2007 tento okresný súd uznesením z 9. marca 2007 návrh na prijatie do úschovy (podaný 22. septembra 2006) zamietol z dôvodu, že (v ňom označený) príjemca ešte pred podaním návrhu (26. mája 2002) zomrel. Keďže takýto prípad nemožno podriadiť pod žiadny dôvod nemožnosti splnenia dlhu uvedený v ustanovení § 185a ods. 2 O. s. p., návrhu nebolo možné vyhovieť. Navyše uviedol, že zložiteľka sa mala pokúsiť najskôr
Právna veta: Ak z podania účastníka nemožno jednoznačne zistiť, či sa domáha preskúmania zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu alebo ochrany proti jeho nečinnosti, musí správny súd v uznesení, ktorým ho vyzve na odstránenie nedostatkov podania, žalobcovi jednoznačne a zrozumiteľne vysvetliť, v čom spočíva nedostatok jeho podania a ako treba jeho opravu (doplnenie) vykonať. Zrozumiteľnosť podania účastníka nemožno hodnotiť len podľa jeho petitu, ale z hľadiska jeho celého obsahu.

Úryvok z textu:
Daňový úrad Košice (ďalej aj správca dane) rozhodnutím č. 9801402/5/3019039/2014 zo dňa 23.06.2014 podľa § 68 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok) o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyrubil žalobcovi rozdiel dane z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie 4. štvrťrok 2009, pričom v poučení uvedenom v záverečnej časti písomného vyhotovenia rozhodnutia uviedol, že proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 72 ods. 1 Daňového poriadku podať od
MENU