Nájdené rozsudky pre výraz: všeobecné ustanovenia o obnove konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3

V prípade, že sa Vám zobrazil malý počet výsledkov vyhľadávania, pozrite si náš: Správny postup pri vyhľadávaní uvedený vyššie alebo náš videonávod na radikálne zefektívnenie práce. Ak problémy pretrvávajú, skopírujte link našej adresy a odošlite nám ho na info@judikaty.info.


Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V predmetnej právnej veci ide o prvé štádium obnovy konania, teda rozhodovanie o existencii alebo neexistencii dôvodov obnovy konania a nie o priame vyhodnotenie reálneho vplyvu predložených dôkazov na meritum veci, pretože ide o prejudikovanie rozhodovania v obnovenom konaní, ku ktorému ako takému ešte neprišlo. Správny orgán v prvom štádiu konania o obnove nevykonáva dokazovanie smerujúce k zisťovaniu, či napríklad novopredložený dôkaz reálne má alebo nemá vplyv na meritum veci. Krajský súd preto správne poukázal na to, že správny orgán zisťuje len to, či ide o n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Hargaša a členiek senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Al eny Adamcovej , v právnej veci žalobcu P. N. , so sídlom v N. , IČO : X. , zastúpeného JUDr. F. K. advokátom AK so sídlom v D.K.D. , proti žalovanému Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky , so sídlom v Banskej Bystrici, Nová 13, o pr eskúmanie zákon nosti rozhodnut
Právna veta: Vo veciach rozhodovania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov je neprípustnosť obnovy konania zakotvená v ustanovení § 250s O.s.p., ktoré má špeciálne postavenie vo vzťahu k všeobecným ustanoveniam o obnove konania obsiahnutým v druhej hlave štvrtej časti O.s.p. Ak je teda neprípustnosť obnovy konania výslovne upravená v ustanoveniach piatej časti O.s.p., v posudzovanej veci nemožno skúmať podmienky prípustnosti obnovy konania podľa ustanovení druhej hlavy štvrtej časti O.s.p. a podľa týchto ustanovení ani nemožno zamietnuť návrh na obnovu konania ako neprípustn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: Bc. A. B., proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad Veľký Krtíš, za účasti: PD podielnikov v konkurze, zastúpeného správcom konkurznej podstaty JUDr. I. B., v konaní o návrhu navrhovateľky na obnovu konania vo veci právoplatného rozsudku Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č.k. 2 Sžo 35/2008 zo dňa 11. februára 2009, o odvolaní navrhovateľky proti uzneseniu Krajského súd
Meritum obnova konania, potvrdenie zastavenia konania
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: M., bytom M., právne zastúpený JUDr. S., advokátom, Advokátska kancelária so sídlom M., proti žalovanému: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierové č. 23, Bratislava, v konaní o návrhu žalobcu na obnovu konania vo veci vedenej na Krajskom súde v Trenčíne pod sp. zn. 11S 50/04, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Trenčíne č. k. 13S 12/2009-14 z 30. jan
MENU