SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1204143
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65215
USSR: 36154
NSČR: 125344
NSSČR: 67710
USČR: 80388
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 426364
Krajské súdy (ČR): 46135
Posledná aktualizácia
08.08.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: všeobecné ustanovenia o správnom súdnictve


Približný počet výsledkov: 12 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: všeobecné ustanovenia o správnom súdnictve
  • vseobecny nájdené 63169 krát v 22356 dokumentoch
  • ustanovenie nájdené 381170 krát v 55851 dokumentoch
  • o nájdené 2823764 krát v 65181 dokumentoch
  • spravny nájdené 441871 krát v 44098 dokumentoch
  • sudnictvo nájdené 19647 krát v 9359 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 4 dokumenty
Krajské súdy SR 12 dokumentov


Právna veta: K námietke navrhovateľov, že krajský súd pred rozhodnutím vo veci nerozhodol o ich žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov, najvyšší súd uvádza, že súdy v prvom rade skúmajú svoju právomoc vo veci konať. Vzhľadom na záver o nedostatku svojej právomoci na konanie, ku ktorému dospel krajský súd, nebolo dôvodné, aby súd skúmal podmienky na oslobodenie od súdnych poplatkov. Ak nie je daná právomoc súdu na konanie vo veci, potom neexistuje ani zákonný podklad na prípadné uloženie poplatkovej povinnosti a v tejto súvislosti teda ani nie je dôvod rozhodovať o splnení podmienok na oslobodenie od p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov: 1/ D. bytom Z. , V. , 2/ A. , bytom K. , V. , proti odporcovi: Okresn ý súd Nitra , so sídlom na služobnom ú rade Okresný súd Nitra, Štúrova 9, Nitra, o opravnom prostriedku proti fiktívnemu rozhodnutiu z 19Sp/9 8/2012 -63 z 31. januára 2013, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slo venskej republiky uznesenie Krajského súdu v Nitre č. k. 19Sp/9 8/2012 -63 z 31. januára 2013 z r .
Právna veta: Pre konanie správneho súdu ako štátneho orgánu tiež platí znenie čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého „Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“ Správny súd v zásade rozhoduje (len) v konaniach, ktoré sú upravené v druhej až siedmej hlave piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. Na všetky tieto konania sa aplikujú (primerane) aj spoločné ustanovenia prvej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku označenej ako „Všeobecné ustanovenia o správnom súdnictve“, pričom pri niektorých druhoch konaní s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v právnej veci žalobcu : Mesto Zlaté Moravce , zast. primátorkou Ing. Serafínou Ostrihoňovou , Ul. 1. mája 2, Zlaté Moravce, proti žalovanému : Okresná prokuratúra v Nitre , Damborského 1, Nitra, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre č. k. 15S/6/2010 -12 zo dňa 14.6.2010, jednohlasne, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté uznesenie Krajského súdu v Nitre č. k .
Právna veta: Podľa § 244 ods. 1 až 3 OSP iba tie rozhodnutia správnych orgánov, ktorých priamym účinkom je legálny zásah do právneho postavenia jednotlivca (prostredníctvom založenia, zmeny alebo zrušenia oprávnenie alebo povinnosti) alebo pripustenie možnosti tohto legálneho zásahu do jeho práv, právom chránených záujmov alebo povinností, podliehajú súdnemu prieskumu postupom podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku, ktorý má charakter subsidiárnej súdnej ochrany v zmysle čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky pre oblasť rozhodovania v správnom konaní. Prieskum zákonnosti ostatných aktov s ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sž o/6/20 11 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu : A. P. , bytom H. X. , zastúpeného advokátom M gr . R. G. , LLM , AK so sídlom C. X. , B. , proti žalovanému : Krajský stavebný úrad v Žiline , so sídlom ul. A. Kmeťa 17, Žilina o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnut ia žalovaného č. k. 2009/00503/KRA zo dňa 27 . januára 200 9, konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č. k. 21S/14 /20 09 -89 zo .
Právna veta: Podľa § 245 ods. 2 OSP pri rozhodnutí, ktoré správny orgán vydal na základe zákonom povolenej voľnej úvahy (správne uváženie), preskúmava súd iba, či také rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom. Súd neposudzuje účelnosť a vhodnosť správneho rozhodnutia. Správny súd pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu v konkrétnej právnej veci sa v zásade obmedzí len na otázku, či vykonané dôkazy, z ktorých správny orgán vychádza, nie sú pochybné, najmä kvôli prameňu, z ktorých pochádzajú alebo pre porušenie niektorej procesnej zásady správneho konani ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Jozefa Hargaša v právnej veci žalobcu D. C. , bytom v Č. , zastúpeného JUDr. E. M. , advokát om , so sídlom v B, H. , proti žalovanému Daňové mu riaditeľstvu Slovenskej republiky so sídlom v Banskej Bystrici, Nová 13, o preskúmanie zákonnosti rozhodnut í žalovaného č. I/226 / .
Právna veta: Zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v tretej časti (Pôsobnosť prokurátorov) štvrtý diel (Dozor prokurátora nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy) upravuje rozsah pôsobnosti prokuratúry pri výkone dozoru nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy, a to orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, štátnym orgánmi a inými právnickými osobami, ktoré osobitný zákon splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu a právnickými osobami, ktorým osobitný zákon zveril rozhodovanie o právach a povin ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: J. Š., t.č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce , proti odporcovi: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky , Štúrova č. 2, Bratislava, v konaní o návrhu proti nečinnosti orgánu verejnej správ y, takto r o z h o d o l : Na jvyšší súd Slovenskej republiky návrh proti nečinnosti odporcu z a m i e t a . Navrhovateľovi právo na náhradu trov konania n e .
Právna veta: Najvyšší súd nemôže rozhodnutie žalovaného o vymedzení relevantných trhov postupom podľa § 15 ods. 2 zák. č. 610/2003 Z.z. preskúmať v zmysle § 245 ods. 1 O.s.p., lebo v čase jeho vyhlásenia mal žalobca k dispozícii právne prostriedky, ktoré nevyužil a toto rozhodnutie žalobca v minulosti nespochybnil žiadnym relevantným ochranným mechanizmom, poprípade vznesením, hoci formálnej námietky.Ak žalobca procesne nekonal a súdu, napriek výzve o spresnenie argumentov,týkajúcich sa namietaného porušenia komunitárneho práva, tieto argumenty nespresnil, potom žalobca nemohol očakávať, že jeho námi ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Elexovej a členov senátu JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, v právnej veci žalobcu : S. T., a.s., IČO : X., so sídlom N. S., zast. JUDr. J. R., advokátom, so sídlom Advokátskej kancelárie K., proti žalovanému : Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, so sídlom Továrenská ulica č. 7, 810 06 Bratislava, o preskúmanie zákonnosti .
Právna veta: Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní vo svojej siedmej časti v § 40 ods. 1 uvádza dôvody, pre ktoré môže účastník rozhodcovského konania žalobou, podanou na príslušnom súde, sa domáhať zrušenia tuzemského rozhodcovského rozsudku. Tieto dôvody v zmysle ust. § 40 ods. 1 zák. č. 244/2002 Z. z. zakladajú právo účastníka rozhodcovského konania na podanie žaloby na zrušenie rozhodcovského rozsudku. Zákon č. 244/2002 Z. z. v § 1 vymedzuje predmet úpravy a rozsah jeho pôsobnosti tak, že tento zákon upravuje a) rozhodovanie majetkových sporov, vzniknutých z tuzemských a z medzinárodných obcho ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... časti O. s. p. Piata časť Občianskeho súdneho poriadku nesie názov „Správne súdnictvo“. V prvej hlave piatej časti sú zakotvené “Všeobecné ustanovenia o správnom súdnictve“. Podstatou správneho súdnictva je ochrana práv občanov a právnických osôb, o ktorých sa rozhodovalo v sp rávnom konaní. Siedma hlava .
Právna veta: Obec (alebo mestská časť) pri výkone svojej samosprávy môže prijímať všeobecne záväzné nariadenia a VZN môže upravovať len tie oblasti právnych vzťahov, na ktorých úpravu má obec (mestská časť) právomoc danú jej zákonom. Obec môže určiť činnosti, ktorých vykonávanie je na určitý čas alebo na určitom mieste obmedzené či zakázané, len v prípade, že ide o výkon samosprávy. Stavebná činnosť, ako aj ochrana zdravia ľudí pred hlukom, však spadá do oblasti štátnej správy. Záväzné podmienky realizácie stavieb posudzuje a určuje výlučne stavebný úrad, ktorým podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona j ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... O.s.p. postupuje v konaní v zmysle právnej úpravy ustanovenej v prvej hlave piatej časti Občianskeho súdneho poriadku upravujúce všeobecné ustanovenia o správnom súdnictve ( piata časť Občianskeho súdneho poriadku). Vychádzajúc zo skutkových zistení danej veci vyplývajúcich z predloženého spisu krajského súdu, súčasť ktorého tvoril .
Merito Zmeňujúce
... na posúdenie merita veci najprv skúmal špeciálne podmienky na konanie o žalobe proti rozhodnutiu a postupu správneho orgánu v zmysle všeobecných ustanovení o správnom súdnictve OSP a druhej hlavy piatej časti OSP - §§ 244 až 250k. Podľa § 244 ods. 1 a 2 v správnom .
Merito zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
... , proti ktorému je podaná žaloba na preskúmanie jeho zákonnosti v správnom súdnictve, podlieha súdnemu preskúmavaniu, súd musí vychádzať predovšetkým zo všeobecných ustanovení o správnom súdnictve (prvá hlava piatej časti Občianskeho súdneho poriadku). Konanie a rozhodovanie v oblasti verejnej správy znamená nezriedka zásah do práv a .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.