Nájdené rozsudky pre výraz: všeobecné ustanovenia o správnom súdnictve

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 11

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

5 dokumentov
21 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pre konanie správneho súdu ako štátneho orgánu tiež platí znenie čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého „Štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.“ Správny súd v zásade rozhoduje (len) v konaniach, ktoré sú upravené v druhej až siedmej hlave piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. Na všetky tieto konania sa aplikujú (primerane) aj spoločné ustanovenia prvej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku označenej ako „Všeobecné ustanovenia o správnom súdnictve“, pričom pri niektorých druhoch konaní s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sži/2/2010 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Mesto Zlaté Moravce, zast. primátorkou Ing. Serafínou Ostrihoňovou, Ul. 1. mája 2, Zlaté Moravce, proti žalovanému: Okresná prokuratúra v Nitre, Damborského 1, Nitra, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre č. k. 15S/6/2010-12 zo dňa 14.6.2010, jednohlasne,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 245 ods. 2 OSP pri rozhodnutí, ktoré správny orgán vydal na základe zákonom povolenej voľnej úvahy (správne uváženie), preskúmava súd iba, či také rozhodnutie nevybočilo z medzí a hľadísk ustanovených zákonom. Súd neposudzuje účelnosť a vhodnosť správneho rozhodnutia. Správny súd pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu v konkrétnej právnej veci sa v zásade obmedzí len na otázku, či vykonané dôkazy, z ktorých správny orgán vychádza, nie sú pochybné, najmä kvôli prameňu, z ktorých pochádzajú alebo pre porušenie niektorej procesnej zásady správneho konani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžf/17/2009 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jaroslavy Fúrovej a členov senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a JUDr. Jozefa Hargaša v právnej veci žalobcu D. C., bytom v Č., zastúpeného JUDr. E. M., advokátom, so sídlom v B, H., proti žalovanému
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: K námietke navrhovateľov, že krajský súd pred rozhodnutím vo veci nerozhodol o ich žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov, najvyšší súd uvádza, že súdy v prvom rade skúmajú svoju právomoc vo veci konať. Vzhľadom na záver o nedostatku svojej právomoci na konanie, ku ktorému dospel krajský súd, nebolo dôvodné, aby súd skúmal podmienky na oslobodenie od súdnych poplatkov. Ak nie je daná právomoc súdu na konanie vo veci, potom neexistuje ani zákonný podklad na prípadné uloženie poplatkovej povinnosti a v tejto súvislosti teda ani nie je dôvod rozhodovať o splnení podmienok na oslobodenie od p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Sži/5/2013 Identifikačné číslo spisu: 4012200907 Dátum vydania rozhodnutia: 19.03.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Jozef Hargaš Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:4012200907.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov: 1/ X. Z., bytom E. XXX, O. H., 2/ F. B., bytom N. XXX, O. H.,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 244 ods. 1 až 3 OSP iba tie rozhodnutia správnych orgánov, ktorých priamym účinkom je legálny zásah do právneho postavenia jednotlivca (prostredníctvom založenia, zmeny alebo zrušenia oprávnenie alebo povinnosti) alebo pripustenie možnosti tohto legálneho zásahu do jeho práv, právom chránených záujmov alebo povinností, podliehajú súdnemu prieskumu postupom podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku, ktorý má charakter subsidiárnej súdnej ochrany v zmysle čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky pre oblasť rozhodovania v správnom konaní. Prieskum zákonnosti ostatných aktov s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Sžo/6/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A. P., bytom H. X., zastúpeného advokátom Mgr. R. G., LLM, AK so sídlom C. X., B., proti žalovanému: Krajský stavebný úrad v Žiline, so sídlom ul. A. Kmeťa 17, Žilina o preskúmanie zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. k. 2009/00503/KRA zo dňa 27. janu
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Najvyšší súd nemôže rozhodnutie žalovaného o vymedzení relevantných trhov postupom podľa § 15 ods. 2 zák. č. 610/2003 Z.z. preskúmať v zmysle § 245 ods. 1 O.s.p., lebo v čase jeho vyhlásenia mal žalobca k dispozícii právne prostriedky, ktoré nevyužil a toto rozhodnutie žalobca v minulosti nespochybnil žiadnym relevantným ochranným mechanizmom, poprípade vznesením, hoci formálnej námietky.Ak žalobca procesne nekonal a súdu, napriek výzve o spresnenie argumentov,týkajúcich sa namietaného porušenia komunitárneho práva, tieto argumenty nespresnil, potom žalobca nemohol očakávať, že jeho námi ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Elexovej a členov senátu JUDr. Ivana Rumanu a JUDr. Ing. Miroslava Gavalca, v právnej veci žalobcu : S. T., a.s., IČO : X., so sídlom N. S., zast. JUDr. J. R., advokátom, so sídlom Advokátskej kancelárie K., proti žalovanému : Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, so sídlom Továrenská ulica č. 7, 810 06 Bratislava, o preskúmanie zákonn
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zákon č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v tretej časti (Pôsobnosť prokurátorov) štvrtý diel (Dozor prokurátora nad zachovávaním zákonnosti orgánmi verejnej správy) upravuje rozsah pôsobnosti prokuratúry pri výkone dozoru nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy, a to orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy, štátnym orgánmi a inými právnickými osobami, ktoré osobitný zákon splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu a právnickými osobami, ktorým osobitný zákon zveril rozhodovanie o právach a povin ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: J. Š., t.č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce , proti odporcovi: Generálna prokuratúra Slovenskej republiky , Štúrova č. 2, Bratislava, v konaní o návrhu proti nečinnosti orgánu verejnej správ y, takto r o z h o d o l : Na jvyšší súd Slovenskej republiky návrh proti nečinnosti odporcu z a m i e t a . Navrhovateľovi právo na náhradu trov
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní vo svojej siedmej časti v § 40 ods. 1 uvádza dôvody, pre ktoré môže účastník rozhodcovského konania žalobou, podanou na príslušnom súde, sa domáhať zrušenia tuzemského rozhodcovského rozsudku. Tieto dôvody v zmysle ust. § 40 ods. 1 zák. č. 244/2002 Z. z. zakladajú právo účastníka rozhodcovského konania na podanie žaloby na zrušenie rozhodcovského rozsudku. Zákon č. 244/2002 Z. z. v § 1 vymedzuje predmet úpravy a rozsah jeho pôsobnosti tak, že tento zákon upravuje a) rozhodovanie majetkových sporov, vzniknutých z tuzemských a z medzinárodných obcho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Ob do 17 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: T. , s. r. o., B. , IČO: X. , zast. JUDr. R. A. , advokátom so sídlom L. , proti žalovanému: R. pri S., s. r. o., N. , zast. JUDr. M. V. , advokátom so sídlom M. , o zrušenie rozhodcovského rozsudku , vedenej na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp. zn. 6 Cb 38/2010, na dovolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 25. mája 2011, č. k. 41 Cob/
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Obec (alebo mestská časť) pri výkone svojej samosprávy môže prijímať všeobecne záväzné nariadenia a VZN môže upravovať len tie oblasti právnych vzťahov, na ktorých úpravu má obec (mestská časť) právomoc danú jej zákonom. Obec môže určiť činnosti, ktorých vykonávanie je na určitý čas alebo na určitom mieste obmedzené či zakázané, len v prípade, že ide o výkon samosprávy. Stavebná činnosť, ako aj ochrana zdravia ľudí pred hlukom, však spadá do oblasti štátnej správy. Záväzné podmienky realizácie stavieb posudzuje a určuje výlučne stavebný úrad, ktorým podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Svzn/1/2013 Identifikačné číslo spisu: 1011200912 Dátum vydania rozhodnutia: 26.02.2014 Meno a priezvisko: JUDr. Zdenka Reisenauerová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2014:1011200912.1 ROZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Zdenky Reisenauerov
Merito veci vyslovenie nesúladu VZN Mesta Žilina
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 8Svzn/1/2015 Identifikačné číslo spisu: 5014200467 Dátum vydania rozhodnutia: 25.01.2018 Meno a priezvisko: Mgr. Peter Melicher Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5014200467.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: Okresná prokuratúra Žilina, Moyzesova
Merito veci o zrušenie rozhodcovského rozsudku
Najvyšší súd 5 Obdo 17/2012 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: T., s. r. o., B., IČO: X., zast. JUDr. R. A., advokátom so sídlom L., proti žalovanému: R. pri S., s. r. o., N., zast. JUDr. M. V., advokátom so sídlom M., o zrušenie rozhodcovského rozsudku, vedenej na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp. zn. 6 Cb 38/2010, na dovo
MENU