Nájdené rozsudky pre výraz: všeobecné ustanovenie o priestupkoch

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 4
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: objasňovanie priestupkovvšeobecné ustanovenie o priestupkoch
Právna veta: Skutkový stav týkajúci sa spáchaných priestupkov sa zisťuje postupom, ktorý zákonodarca označil ako objasňovanie priestupkov. Rozsah a obsah zisťovacích úkonov správnych orgánov je vymedzený najmä prostredníctvom ustanovenia § 58 ods. 1 a § 60 ods. 1, 4 a 5 zák. č. 372/1990 Zb. Táto úprava je smerom k vymedzeniu dôkazných prostriedkov ako aj procesných práv účastníkov veľmi strohá. Podľa § 58 ods. 1 zák. č. 372/1990 Zb. objasňovaním priestupkov podľa tohto zákona sa rozumie obstaranie podkladov potrebných na rozhodnutie správneho orgánu najmä o tom, či a) sa stal skutok, ktorý je pries ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky R O Z S U D O K V M E N E S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y Najvyš ší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací v senáte zloženom z predsed u senátu Ing. JUDr. Miroslava Gavalca PhD. a členov senátu JUDr. Igora Belka a JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD., v právnej veci žalobcu: P. , nar. X. , bytom N. , zast.: JUDr. Celestínom Stehurom, advokátom z Advokátskej kancelárie so sídlom Fraňa Kráľa č. 2080, Čadca , proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo Poli
Právna veta: Zákonodarca u obci rozlišuje medzi preneseným výkonom pôsobnosti štátnej správy a výkonom samosprávnej pôsobnosti obce. Podľa § 1 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (zákon nadobudol účinnosť dňom 1. októbra 1990) orgány štátnej správy Slovenskej republiky a obce vedú občanov k tomu, aby dodržiavali zákony a ostatné právne predpisy a rešpektovali práva spoluobčanov; dbajú najmä o to, aby občania nesťažovali plnenie úloh štátnej správy a obcí a nenarúšali verejný poriadok a občianske spolunažívanie. Ustanovenie § 52 zákona č. 372/1990 Zb. v znení účinnom od 1. januára 2004 do 31. januára ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/123/2009 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky L., rod. S., bytom R. proti odporcovi Mestskej časti Košice – Nad jazerom, Textilná 6, Košice, v konaní o opravnom prostriedku navrhovateľky proti rozhodnutiu odporcu zo dňa 22.10.2007 č. 2407/2007-OBS, na odvolanie navrhovateľky proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach č. k. 6S/32/2008 - 13 zo dňa 23. januára 2009, takto r o z h o d o l: Najvyšší súd Slo
Právna veta: Podľa § 42a ods. 1 zákona o priestupkoch, podľa ktorého priestupku na úseku práva na prístup k informáciám sa dopustí ten, kto vedome vydá a zverejní nepravdivé, neúplné informácie, kto poruší povinnosť určenú osobitným predpisom alebo ten, kto vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií.Zákon o priestupkoch upravuje vzťah konania o priestupkoch k správnemu poriadku v § 51, podľa ktorého, ak nie je v tomto alebo inom zákone ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie o priestupkoch všeobecné predpisy o správnom konaní. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Kováčovej a členiek senátu JUDr. Jany Henčekovej, PhD. a JUDr. Jany Zemkovej, PhD., v právnej veci žalobkyne: M. K., proti žalovanému: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. OVVS/1157/2006/CRS/AP4 zo dňa 6. júla 2006, o odvolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského s
MENU