Nájdené rozsudky pre výraz: všeobecne známe skutočnosti

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 356

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

123 dokumentov
2254 dokumentov
50 dokumentov
14 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Dieťa zo zákona má právo na výživu, ide o jeho zákonný nárok vychádzajúc z demonštratívneho výpočtu zložiek rodičovskej zodpovednosti v ust. § 28 ods.1 písm. a) Zákona o rodine. Plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom je obmedzené, kým dieťa nie je schopné samo sa živiť. Dôvodom zmeny rozhodnutia o výživnom môže byť len podstatná a trvalá zmena pomerov na strane rodičov, dieťaťa, ku ktorej došlo od poslednej úpravy. Vzhľadom na vek navrhovateľky a tiež prípravu na budúce povolanie je nepochybné, že na jej strane došlo k podstatnej zmene pomerov, ktorá dostatočne odôvodňuje upl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Spišská Nová Ves 2C/424/2015 7615217827 04. 02. 2016 JUDr. Viera Dubovinská ECLI:SK:OSSN:2016:7615217827.3 Rozhodnutie Okresný súd Spišská Nová Ves, samosudkyňa JUDr. Viera Dubovinská, v právnej veci navrhovateľky, C. H., S.. H..X.H., M. O.. X.. Š. H., V. S. W., proti odporcovi, F. L., S.. X.X.H., M. F.. I. XX/lX, V.V. S. W., o výživné pre dospelé dieťa takto rozho
Meritum Dokazovanie
Právna veta: Súd rozhodnutie správneho orgánu podľa ustanovenia § 250j ods. 2 O.s.p. zruší, ak rozhodnutie nevychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci (§ 3 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb..) Správny orgán je za účelom takého zistenia povinný si zaobstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti (§ 34 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb.) sú len jedným z podkladov v konaní a ak sa nimi rozhodnutie odôvodňuje, treba ich v odôvodnení rozhodnutia uviesť.

Úryvok z textu:
Starosta obce K. zamietol žiadosť občianky M. S. o udelenie súhlasu na zriadenie reštauračného zariadenia v obci K. s odôvodnením „vzhľadom na sťažnosti občanov na znečisťovanie okolia a porušovanie verejného poriadku“. Toto rozhodnutie napadla M. S. opravným prostriedkom s odôvodnením, že obecný úrad rozhodol bez zisťovania skutkového stavu, či skutočne občania sa sťažovali na umiestnenie reštauračného zariadenia v obci a či jeho umiestnenie v konkrétnej lokalite je porušovaním verejného poria
Právna veta: Ak poistné podmienky ukladajú povinnosť zabezpečiť vozidlo pred odcudzením, poistený je povinný vykonať také zabezpečenie, ktoré je primerané hodnote a povahe prepravovaného tovaru, ale aj okolnostiam a pomerom, kde sa vozidlo nachádza.

Úryvok z textu:
Na odvolanie žalobcu Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom z 23. mája 2003, č. k. 2 Obo 41/03-66, zmenil rozsudok súdu prvého stupňa, ktorým bola žaloba zamietnutá tak, že zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 225 675,- Sk so 17,6 % úrokom z omeškania ročne od 25. júla 2001 do zaplatenia a rozhodol o náhrade trov konania. Opravným uznesením zo 16. septembra 2004 odvolací súd opravil chybu, ktorá sa vyskytla vo výroku písomne vyhotoveného rozsudku. V odôvodnení rozsudku odvolací súd
Kľúčové slová: písomný návodinformačné povinnosti
R 99/2013
Právna veta: Ak pracovník kontrolovanej prevádzky nevedel pracovníkom Slovenskej obchodnej inšpekcie v čase kontroly predložiť o kontrolovaných výrobkoch informácie o použití a údržbe výrobku v štátnom jazyku, došlo k porušeniu ustanovenia § 13 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a je to dôvodom na uloženie pokuty.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6Sžo/13/2012 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Reisenauerovej a členov senátu JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Aleny Adamcovej, v právnej veci žalobcu: B., s.r.o., so sídlom H. X., Bratislava, zastúpený: JUDr. Ľ. K., CSc., advoká
Právna veta: Podľa § 56 ods. 2 písm. d/ zákona o DPH v čase rozhodnom pre posúdenie danej veci, zahraničná osoba má nárok na vrátenie dane, ak tovar alebo službu kúpila v tuzemsku alebo tovar doviezla na účely svojho podnikania, ktoré vykonáva v zahraničí, za podmienky, že by mohla túto daň odpočítať, ak by svoje podnikanie vykonávala v tuzemsku. Z citovaných ustanovení podľa názoru žalovaného ako aj krajského súdu vyplýva, že žalobkyňa si nemôže uplatniť vrátenie dane pri nájme osobného automobilu, čím nesplnila podmienky na vrátenie dane podľa § 56 až 58 zákona o DPH, pričom ustanovenie § 49 ods. 7 písm ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Sžf/19/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Baricovej a členov senátu JUDr. Jarmily Urbancovej a JUDr. Eleny Krajčovičovej v právnej veci žalobkyne obchodnej spoločnosti A. C., s. r. o., so sídlom G., zastúp
Meritum Utečenci
Právna veta: Samotná nespokojnosť s politickým režimom vo vlastnej krajine, bez preukázania konkrétnej aktívnej činnosti proti nemu a odôvodnených obáv z prenasledovania takým režimom, nie je dôvodom pre priznanie postavenia utečenca podľa § 2 ods. 1 a § 3 zákona č. 498/1990 Zb..

Úryvok z textu:
Žalobca N. - cudzí štátny príslušník pricestoval do bývalej ČSFR v r. 1985 ako 19-ročný, na základe pracovnej zmluvy, vyslania a povolenia príslušných orgánov materskej krajiny. Ukončil štúdium na Strednom odbornom učilišti strojárskom v K., v ktorom meste aj pracoval do 13. 2.1993. Od uvedeného času bol nezamestnaný. V r. 1992 požiadal bývalý Úrad federálneho ministerstva vnútra pre cudzineckú a pasovú službu v Prahe o priznanie postavenia utečenca podľa zák. č. 498/ 1990 Zb. o utečencoch. Uve
Kľúčové slová: dovolanie v sporovom konaníznížený majetkový cenzus
R 29/2019
Právna veta: Znížený majetkový cenzus (§ 422 ods. 1 písm. b/ Civilného sporového poriadku) sa v spotrebiteľskom spore uplatní, ak dovolateľom je neúspešný spotrebiteľ.

Úryvok z textu:
1. Žalobou podanou na Okresnom súde Svidník dňa 1. 4. 2015 sa žalobkyňa domáhala voči žalovaným zaplatenia nesplatenej časti úveru s príslušenstvom, poskytnutého žalovaným 1/ a 2/ na základe zmluvy o splátkovom úvere uzavretej dňa 31. 8. 2005 medzi jej právnou predchodkyňou a žalovanými 1/ a 2/ ako dlžníkmi a žalovanými 3/ a 4/ ako ručiteľmi. 2. Okresný súd Svidník (ďalej aj „súd prvej inštancie“) rozsudkom č. k. 7C/59/2015-80 z 18. februára 2016 prvým výrokom konanie v časti o zaplatenie sum
Právna veta: V zmysle § 422 ods. 1 písm. a) a b) C. s. p. dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy a v sporoch s ochranou slabšej strany dvojnásobok minimálnej mzdy, pričom na príslušenstvo sa neprihliada. Podľa § 422 ods. 1 písm. c) C. s. p. dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b). Podľa odseku 2 tohto ustanovenia na určenie výšky minimálnej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 6Cdo/42/2018 Identifikačné číslo spisu: 4214219153 Dátum vydania rozhodnutia: 28.02.2019 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Machyniak Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:4214219153.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci žalobkyne Prima banka Slovensko, a. s., so sídlom v Žiline, Hodžova 11, IČO : 31
Kľúčové slová: družstvočlenský podiel v bytovom družstveobchodné imanie
R 40/2002
Právna veta: Všeobecnou cenou členského podielu v bytovom družstve je cena, za ktorú je možné v danom mieste a čase nadobudnúť členské práva a povinnosti k bytu porovnateľnej veľkosti, polohy, vybavenia, veku a pod.. Obvykle sa táto všeobecná cena (tiež trhová hodnota) zisťuje porovnaním s už zrealizovanými predajmi a kúpami členských podielov (podobných bytov) v danom čase a mieste.

Úryvok z textu:
Žalobcovia sa žalobou podanou na okresnom súde 20. októbra 1997 domáhali usporiadania členských práv a povinnosti k bytu v stavebnom bytovom družstve, ktoré spolu so žalovaným nadobudli dedením po poručiteľke A. S. v pomere po jednej polovine tak, že im celý členský podiel pripadne za finančnú náhradu 3 489,50 Sk, podľa jeho účtovnej zostatkovej hodnoty a zároveň sa domáhali prechodu nájmu k 2-izbovému družstevnému bytu č. 5, nachádzajúceho sa v K. na ulici kpt. Nálepku 5. Žalovaný so žalobou
MENU