Nájdené rozsudky pre výraz: všeobecný súd

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 15914

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

30516 dokumentov
66305 dokumentov
1344 dokumentov
7 dokumentov
377 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak správca konkurznej podstaty pri výkone funkcie spôsobí škodu, tak na prejednanie a rozhodnutie sporu o náhradu škody je vecne a miestne príslušný okresný súd podľa všeobecných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, pretože spor o náhradu škody nie je sporom vyvolaným konkurzom v zmysle ust. § 88 ods. 1 písm. j/ O. s. p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Ndob 2/201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobcu 1/ : J. J., Č. , žalobcu 2/: E. J. Č. , obaja zastúpení: JUDr. S., PhD., advokátka, M. , proti žalovanej 1/ : JUDr. D. G. , O. , zastúpená: JUDr. P. G. , advokát, K. , žalovanému 2/: F. T. , s.r.o., M. , IČO: X. , žalovanému 3/: D. T. , s.r.o., M. , IČO: X. , žalovanému 4/: P. B. , M. , o zaplatenie 4 500 000, -Sk (149 372,63 eur ), vedenej na Okresnom súde Žilina
Právna veta: V danom prípade ide o konanie o návrhu na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony vyšetrovaného. Miestna príslušnosť v tejto veci sa riadi ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku o výlučnej miestnej príslušnosti, konkrétne § 88 ods. 1 písm. d/ O.s.p., podľa ktorého namiesto všeobecného súdu odporcu je na konanie príslušný súd, ktorý je všeobecným súdom občana, ak ide o konanie o jeho spôsobilosti na právne úkony (...). Ide teda o zákonom vyjadrenú zásadu, aby vec prejednal a rozhodol všeobecný súd občana, o ktorého spôsobilosti na právne úkony sa koná. Preto dôvodom na výnimku z tejto zásad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Ndc 11 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci navrhovateľa: I. C. , bývajúceho v N. ohľadom návrhu na pozbavenie spôsobilosti na právne úkony vyšetrovan ej: I. C. , rod. P., bývajúc ej v N. , t.č. hospitalizovan ej v Psychiatrickej nemocnici Veľké Zálužie, Rínok 334, 951 35 Veľké Zálužie, zastúpená opatrovníkom M. G. , vyššou súdn ou úradníčk ou Okresného súdu Komárno, za účasti Okresnej prokuratúry Nové Zámky, vedenej na
Právna veta: 1. Ústavný súd Slovenskej republiky nie je oprávnený na preskúmanie a hodnotenie zákonnosti postupu alebo rozhodnutia všeobecného súdu. 2. Ústavný súd Slovenskej republiky nemá právomoc na konanie o podnete, ktorým sa žiada vysloviť, že právoplatným rozhodnutím všeobecného súdu došlo k porušeniu základného práva fyzickej alebo právnickej osoby, pokiaľ by vysloveniu takéhoto porušenia malo predchádzať hodnotenie zákonnosti postupu alebo rozhodnutia všeobecného súdu.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí konanom 23. januára 1997 predbežne prerokoval podnet S. - P. družstva, Banská Bystrica, zastúpenej predsedom Ing. Ľ. T. a podpredsedom Mgr. Ľ. J. vo veci porušenia základných práv upravených čl. 2 ods. 3, čl. 16 ods. 1, čl. 19 ods. 2, čl. 35 ods. 1 a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky postupmi a rozhodnutiami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v odvolacích a dovolacích konaniach o určenie platnosti hospodárskej zmluvy
Právna veta: Pre objektívne posúdenie porušenia základného práva upraveného v čl. 48 ods. 2 prvej vete Ústavy Slovenskej republiky je nevyhnutné, aby sa Ústavný súd Slovenskej republiky zaoberal aj jednotlivými konkrétnymi ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku, nerešpektovaním ktorých došlo k porušeniu základných princípov konania, akými sú hospodárnosť a rýchlosť konania, avšak bez presadzovania rýchlosti na úkor zákonnosti a spravodlivosti rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 2. septembra 1999 prerokoval prijatý podnet MUDr. M. S., bytom C., zastúpeného JUDr. P. S., komerčným právnikom, P., vo veci porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky v súdnom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, Záhradnícka 10 pod sp. zn. 18 C 5/96 a takto r o z h o d o l : Okresný súd Bratislava I v konaní vedenom p
Právna veta: 1. Cas na konanie bez zbytočných prieťahov spravidla nemožno vyjadriť numericky. Obvykle neexistuje časová hranica, uplynutím ktorej postup súdu môže mať povahu prieťahov v konaní. Výnimku z tohto pravidla predstavujú konania o právach, v ktorých Ústava Slovenskej republiky alebo zákon ustanovuje súdu lehotu na rozhodnutie. 2. Aj keď neexistuje časová hranica, ktorá by ohraničovala proces a v ktorej by súd mal povinnosť právoplatne vec rozhodnúť, nie je možné si to vysvetľovať tak, že súd si sám určí, kedy a aký úkon vykoná, pričom by nemusel rešpektovať čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej re ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na verejnom zasadnutí dňa 13. júla 1999 v senáte vo veci podnetu Doc. RNDr. P. M., CSc., bytom K., zastúpeného advokátom JUDr. L. S., K., na začatie konania o porušení práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručeného čl. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky v konaní vedenom na Krajskom súde v Bratislave sp. zn. 6C 27/94 takto r o z h o d o l : Právo Doc. RNDr. P. M., CSc., na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov zaručené čl. 48 ods. 2
Právna veta: 1. Ak sa účastník konania na rozdiel od súdu domnieval, že o jeho veci koná vecne nepríslušný súd, a teda z tohto dôvodu je odňatý svojmu zákonnému sudcovi, bolo na ňom, aby námietku porušenia ústavnej ochrany vyplývajúcu z ústavnoprocesného princípu o zákonnom sudcovi uplatnil bezprostredne po tom, ako mu boli známe skutočnosti, ktoré ho na to oprávňovali, teda ešte na všeobecnom súde podaním riadneho opravného prostriedku. 2. Ústavný súd Slovenskej republiky teda nie je oprávnený poskytovať ústavnú ochranu základnému právu, ak sa tejto ochrany mohol domôcť účastník konania sám ešte v kona ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach v senáte prerokoval 27. októbra 1999 bez ústneho pojednávania prijatý podnet Istrochemu, a. s., Bratislava, Nobelova 34, zastúpeného advokátom JUDr. P. A., Bratislava, Legionárska 4, vo veci porušenia základného práva právnickej osoby na právnu pomoc v konaní pred súdmi a základného práva nebyť odňatý svojmu zákonnému sudcovi upravených v čl. 47 ods. 2 a 3 a v čl. 48 ods. 1 prvej vete Ústavy Slovenskej republiky a tiež upravených v čl. 38 ods. 1 prvej
Právna veta: 1. Právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky (v zákonnom texte príslušnosť na prerokovanie veci) v konaní o súlade právnych predpisov je daná ustanovením čl. 125 Ústavy Slovenskej republiky, ktorú vykonáva ustanovením § 37 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z. Z obsahu ustanovení jednoznačne vyplýva, že právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky na konanie vo veci súladu právnych predpisov je daná len ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v pléne na neverejnom zasadnutí 12. februára 1998 po predbežnom prerokovaní návrhu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, zastúpeného JUDr. J. Š., na zaujatie stanoviska k rozpornosti osobitného zákona (§ 37 ods. 1 zák. č. 162/1995 Z.z.) so všeobecným predpisom (§ 80 písm. c) OSP) takto r o z h o d o l : Návrh Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, zastúpeného JUDr. J. Š., o d m i e t a pre nepríslušnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky na prerokovanie v
Právna veta: Pre objektívne posúdenie porušenia základného práva upraveného v čl. 48 ods. 2 prvej vete Ústavy Slovenskej republiky je nevyhnutné, aby sa Ústavný súd Slovenskej republiky zaoberal aj jednotlivými konkrétnymi ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku, nerešpektovaním ktorých došlo k porušeniu základných princípov konania, akými sú hospodárnosť a rýchlosť konania, avšak bez presadzovania rýchlosti na úkor zákonnosti a spravodlivosti rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu 2. septembra 1999 prerokoval prijatý podnet MUDr. M. S., bytom C., zastúpeného JUDr. P. S., komerčným právnikom, P., vo veci porušenia základného práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa čl. 48 ods. 2 prvej vety Ústavy Slovenskej republiky v súdnom konaní vedenom na Obvodnom súde Bratislava 1 (teraz Okresnom súde Bratislava I) pod sp. zn. 9 C 77/95 a takto r o z h o d o l : Okresný súd Bratislava I
Právna veta: Podľa § 88 ods. 1 písm. h/ O.s.p. namiesto všeobecného súdu odporcu je na konanie príslušný súd v obvode ktorého je nehnuteľnosť, ak sa konanie týka práva k nej, ak nie je daná príslušnosť podľa písm. b/. Príslušnosť súdu podľa citovaného ustanovenia sa nevzťahuje na všetky spory, ktorých predmetom sú práva a povinnosti súvisiace s nehnuteľnosťou. Výlučná miestna príslušnosť podľa uvedeného ustanovenia sa obmedzuje na spory o existenciu práva k nehnuteľnosti, jeho trvanie a zánik (R 100/1994).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Š. G., bývajúci v K. X., proti žalovanému: D., v.o.s., B., M. X., o zaplatenie 100 000,- Sk s prísl., pôvodne vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp.zn. 17 C 10/2006 a teraz na Okresnom súde Bratislava III pod sp.zn. 8 C 56/07, podľa § 105 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku v znení do 30. júna 2007, takto r o z h o d o l : Miestne príslušným na prejednanie veci je Okresn
Právna veta: Podľa § 88 ods. 1 písm. j/ O. s. p. namiesto všeobecného súdu odporcu je na konanie príslušný súd, v obvode ktorého má dlžník sídlo alebo miesto podnikania, a ak nemá sídlo alebo miesto podnikania, súd, v obvode ktorého má svoje bydlisko, ak ide o konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie, a súd, na ktorom tieto konania prebiehajú, ak ide o spory nimi vyvolané alebo s nimi súvisiace, okrem sporov o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. V zmysle citovaného ustanovenia na konanie a rozhodovanie vo veci, ktorá súvisí s konkurzom, je príslušný súd, na ktorom predme ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5Ndob /21/20 10 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: JUDr. D. P. , správca konkurznej podstaty úpadcu T. , a. s. v likvidácii, so sídlom C. , zast. JUDr. J. G. , advokátom , so sídlom K. , p roti odporcovi: Ing. A.. H. , N. , o zaplatenie 45,68 Eur s príslušenstvom, o nesúhlase Krajského súdu v Bratislave s postúpen ím veci vedenej na Okresnom súde v Trnave pod sp. zn. 37 C 248/09 , takto r o z h o d o l :
MENU