SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1346318
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431111
Krajské súdy (ČR): 50264
Posledná aktualizácia
18.04.2021 04:55

Nájdené rozsudky pre výraz: vstup vedľajšieho účastníka do konania


Približný počet výsledkov: 97 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vstup vedľajšieho účastníka do konania
  • vstupit nájdené 10052 krát v 4223 dokumentoch
  • vedlajsi nájdené 13316 krát v 2410 dokumentoch
  • ucastnik nájdené 303312 krát v 45350 dokumentoch
  • do nájdené 420828 krát v 54048 dokumentoch
  • konanie nájdené 1495685 krát v 66317 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 54 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 288 dokumentov
Krajské súdy SR 1155 dokumentov
Odborné články 1 dokument


Právna veta: V posudzovanej veci sa JUDr. L. J. (ďalej len dovolateľ) domáhal návrhom vstupu do konania až po rozhodnutí okresného súdu vo veci samej (podanie doručil na okresný súd 27. decembra 2010). Tento procesný návrh bol teda urobený už v štádiu odvolacieho konania, v ktorom štádiu Občiansky súdny poriadok vylučuje použitie ustanovenia § 92 ods. 1 O.s.p. upravujúceho vstup ďalšieho účastníka do konania. Už samotná uvedená skutočnosť vylučuje možnosť tomuto procesnému návrhu vyhovieť. Dovolateľ neopodstatnene preto namieta, že odvolací súd jeho procesný návrhu zamietol, hoci pre takýto postup nebol ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne I. P. , bývajúcej v B. , zastúpenej JUDr. F. K. , advokátom so sídlom v P. , proti žalovaným 1/ M. K. , bývajúcemu v B. , 2/ Ing. P. M. , správcovi konkurznej podstaty úpadcu I., o určenie neplatnosti notárskej zápisnice, vedenej na Okresnom súde Bardejov pod sp. zn. 1 C 206/2008, o dovolaní JUDr. L. J., bývajúceho v R. , proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove z 1. júna 2011 sp. zn. 3 .
Právna veta: Z vyššie citovaného ustanovenia § 93 ods. 3 O. s. p. možno vyvodiť, že tretia osoba sa stáva vedľajším účastníkom v okamihu, keď dôjde súdu jej oznámenie, že vstupuje do konania na strane niektorého z účastníkov. Jej vstup do konania nie je však prípustný v každom konaní. Vedľajšie účastníctvo je formou spoločenstva účastníkov v občianskom súdnom konaní. Vedľajší účastník je osoba odlišná od účastníka samotného, ktorá sa zúčastňuje konania z dôvodu, že chce pomôcť zvíťaziť v spore niektorému z účastníkov (sporných strán). Zmyslom vedľajšieho účastníctva je „pomoc v spore" niektorému z úča ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej B. , zastúpenej Advokátsko u kanceláriou M a N. , s.r. o., v mene ktorej vykonáva advokáciu ako konateľ advokát JUDr. J. N. , proti povinnému P. L. , o vymoženie 8 Er 95/2011, o dovolaní oprávnenej proti uznese niu Krajského súdu v Košiciach z 11. júla 201 1 sp. zn. 14 CoE 50/2011 takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov .
Právna veta: 1. Spôsobilosť byť účastníkom konania majú aj právnické osoby (§ 18 ods. 1 OZ). Právnickými osobami sú združenia fyzických alebo právnických osôb, účelové združenia majetku, jednotky územnej samosprávy a iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon. Na zriadenie právnickej osoby je potrebná písomná zmluva alebo zakladacia listina, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak (§ 19 ods. 1 OZ). Právnické osoby vznikajú spravidla dňom, ku ktorému sú zapísané do obchodného alebo iného zákonom určeného registra (§ 19 ods. 2 OZ). Do obchodného registra sa zapisujú obchodné spoločnosti, družstvá a iné prá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 7 ECdo 198 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci oprávnenej BENCONT INVESTMENTS, s.r.o. , so sídlom v Bratislave, Astrová č. 2/A, IČO : 36 432 105, zastúpenej verita , s.r.o., so sídlom v Bratislave, Karpatská č. 18 , v mene ktorej koná advokát a konateľ JUDr. Jozef Novák, proti povinn ému M. G. , bývajúce mu v M. , o vymoženie 1 493,41 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bardejov pod sp. zn. 1 Er 76 /201 0, o dovolaní .
Právna veta: Vstup vedľajšieho účastníka do konania je potrebné splniť dve kumulatívne podmienky, musí byť daná vôľa tretej osoby vstúpiť do konania ako vedľajší účastník a právny záujem na výsledku konania. Konateľ úpadcu ako štatutárny orgán úpadcu bol povinný v zmysle ust. § 74 ods. 2 ZKR poskytnúť správcovi konkurznej podstaty súčinnosť a zároveň v zmysle ust. § 75 ods. 4 a 5 ZKR oznámiť správcovi konkurznej podstaty dokumenty týkajúce sa majetku podliehajúceho konkurzu, i listiny, ktoré môžu byť dôkazným prostriedkom pri zistení alebo zabezpečení majetku podliehajúceho konkurzu. Odvolateľovo tvrdenie ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Obo 16 9/2010 Slovenskej republi ky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Ing. J.M. , Š., K. , správca konkurznej podstaty úpadcu F. , s. r. o ., L. , K. , IČO: X. proti žalovanej : JUDr. I.S. , H. , K. , správkyňa konkurznej podstaty úpadcu K. , spol. s r. o. , K., N. , K. , IČO: X. , o určenie pravosti po hľadávky vo výške 3 609 385,45 eur /108 736 346,05 Sk/ , na odvolanie Ing. V.K. proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 22 .10 . .
Právna veta: Skutočnosť, že vôľu vstúpiť do určitého konania prejaví právnická osoba, činnosť ktorej je zameraná na ochranu práv spotrebiteľa, neznamená, že spotrebiteľ musí s jej vstupom do konania súhlasiť. Povahe a účelu občianskeho súdneho sporového konania by sa priečil vstup takéhoto vedľajšieho účastníka do konania, ktorý by bol spotrebiteľovi nanútený.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Cdo 188/ 2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa S. T. , a.s. so sídlom v B. , IČO: X. , zastúpeného JUDr. O. B. , advokátom so sídlom v B. , proti odporcovi J. B. , naposledy bytom v A. , zastúpenému opatrovníkom B. B. , bývajúcim v A. , o zaplatenie 2 229,52 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Bardejov pod sp. zn. 4 C 71/2011, v konaní o dovolaní Z. , IČO: X. , zastúpeného JUDr. A. M. , advokátom so sídlom .
Kľúčové slová: vedľajší účastník konania, právny záujem, sporové konanie

Zbierka NS 1/2015
R 4/2015
Právna veta: Vedľajšie účastníctvo (§ 93 Občianskeho súdneho poriadku) je pojmovo vylúčené v konaní vo veciach starostlivosti súdu o maloletých.

Úryvok z textu:
... účastníctvo zásadne vylúčené, a preto neprichádza do úvahy ani vo veciach starostlivosti súdu o maloleté deti. Platná právna úprava upravuje vstup vedľajšieho účastníka do konania dvojakým spôsobom. V súlade s ustanovením § 93 ods. 3 môže vedľajší účastník vstúpiť do konania z vlastného podnetu, t .
Právna veta: Konanie bez príkazu“ (negotiorum gestio), ktoré je upravené v § 742 až § 746 Občianskeho zákonníka, je inštitútom občianskeho práva hmotného a v Občianskom zákonníku je zaradené medzi záväzkové právne vzťahy. Konanie bez príkazu spočíva v obstaraní cudzej záležitosti bez toho, aby ten, kto takto koná, mal na to oprávnenie. Pokiaľ niekto nemá oprávnenie zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných osôb na základe určitej zmluvy alebo iného práva, podľa § 3 nesmie zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných osôb. Výnimku z tejto všeobecnej zásady upravuje § 742, ktorý umožňuje takýto zásah ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Túto tretiu osobu vstupujúcu do konania za uvedených podmienok zákon nazýva vedľajším účastníkom (§ 93 OSP). O vstupe vedľajšieho účastníka do konania súd spravidla rozhodovať nemusí. Rozhoduje o tom len vtedy, ak niektorý z účastníkov namietol jeho neprípustnosť ... /2008 na stranu žalovaného subjektu‘“ nie je možné považovať za splnenie procesných predpokladov, ktoré si platný vstup vedľajšieho účastníka do konania vyžaduje. Poukázali na to, že podanie spoločnosti A. s.r.o. bolo Krajskému súdu v .
Kľúčové slová: vedľajší účastník konania, právny záujem, tretia osoba

Právna veta: Vstup vedľajšieho účastníka do konania je možný od okamžiku jeho začatia, až do vyhlásenia rozsudku odvolacieho súdu. Ak vstúpi tretia osoba do konania počas plynutia lehoty na podanie odvolania, rozhoduje o prípustnosti jej vstupu, v prípade návrhu v zmysle § 93 ods. 2 veta druhá O.s.p. O pripustení vedľajšieho účastníka do konania rozhodne súd aj proti vôli účastníka, vedľa ktorého sa má vedľajší účastník konania zúčastniť, pretože jedinou zákonnou podmienkou, ktorú musí súd skúmať je preukázanie právneho záujmu na výsledku konania. Pokiaľ takáto osoba, vstupuje do konania z vlastnej iniciat ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... úspešnom výsledku konania v prospech strany na ktorej vystupuje. Ad 2/ a k účastník konania namieta vstup vedľajšieho účastníka do konania, vtedy je súd povinný vyhodnotiť splnenie predpokladov účasti vedľajšieho účastníka v konaní vydaním rozhodnutia (formálny vstup). ... splnili podmienku naliehavého prá vneho záujmu (§ 80 písm. c/ O.s.p.) na požadovanom určení. Vstup vedľajšieho účastníka do konania je možný od okamžiku jeho začatia, až do vyhlásenia rozsudku odvolacieho súdu. Ak vstúpi tretia osoba do .
Právna veta: Podľa § 20 zákona č. 58/1969 Zb. platí, že pokiaľ tento zákon neustanovuje niečo iné, riadia sa právne vzťahy ním upravené ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Právo sa premlčí, ak sa nevykonalo v ustanovenej dobe; na premlčanie súd prihliadne len na námietku dlžníka. Ak sa dlžník premlčania dovolá, nemožno premlčané právo veriteľovi priznať (§ 100 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Premlčanie je uplynutie času stanoveného v zákone na vykonanie práva, ktorý uplynul bez toho, že by právo bolo vykonané, v dôsledku čoho môže povinný subjekt čeliť súdnemu uplatneniu práva námietkou premlčania. Účelom ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa vecnou správnosťou rozhodnutia ani ďalšími námietkami uvedenými v mimoriadnom dovolaní. Generálny prokurátor podal návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania (§ 93 O.s.p.) opierajúci sa o postúpenie prisúdenej pohľadávky (zmluvný prevod) bez ... preukázania zmluvného postúpenia. Oprávnenie podať návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania patrí účastníkom konania alebo tomu , kto o tento vstup požiadal (t.j. vedľa jšiemu účastníkovi .
Právna veta: Ustanovenie § 201 veta druhá O.s.p. zdôrazňuje samostatnosť (nezávislosť na vôli a úkonoch niekoho iného) procesného oprávnenia vedľajšieho účastníka podať odvolanie v tých veciach, v ktorých z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania vzťahu medzi účastníkom a vedľajším účastníkom. Uvedené ustanovenie v spojení s § 93 O.s.p. nemožno však v žiadnom prípade vykladať tak, že vedľajší účastník má právo podať odvolanie iba vtedy, ak z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania jeho vzťahu s účastníkom konania. Rozhodovacia prax súdov zastáva názor, že legitimácia vedľajšieho účast ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... záujem vedľajšieho účastníka na výsledku konania) sa hmotnoprávny záujem na výsledku konania nesk úma. Legitimáciu na vstup vedľajšieho účastníka do konania dáva samotný (príslušný) zákon. Sú to aj prípady sporov o ochrane spotrebiteľa, keď na strane ... V predmetnej veci vedľajší účastník vstúpil do konania z vlastného podnetu, a to písomným oznámením o vstupe vedľajšieho účastníka, do konania zo dňa 26. apríla 2012. Pokiaľ odvolací súd odvolanie vedľajšieho účastníka vyhodnotil ako podané neoprávnenou .
Právna veta: Vedľajšie účastníctvo je teda formou spoločenstva účastníkov v občianskom súdnom konaní. Vedľajší účastník je osoba odlišná od účastníka samotného, ktorá sa zúčastňuje konania z dôvodu, že chce pomôcť zvíťaziť v spore niektorému z účastníkov (sporných strán). Zmyslom vedľajšieho účastníctva je „pomoc v spore“ niektorému z účastníkov. Vedľajší účastník je motivovaný víťazstvom v spore toho účastníka, ku ktorému pristúpil. Táto motivácia je daná buď právnym záujmom vedľajšieho účastníka na takomto výsledku konania, o ktorý ide spravidla vtedy, ak rozhodnutím bude vo svojich dôsledkoch dotk ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... štádiu, keď už bol vydaný platobný rozkaz, ale odporkyni neuplynula lehota na podanie odporu. V priebehu konania nikto z účastníkov vstup vedľajšieho účastníka do konania nenamietal, preto bolo úlohou súdu prvého stupňa začať s týmto vedľajším účastníkom na strane odporcu riadne konať. Súd prvého stupňa .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.