Nájdené rozsudky pre výraz: vyčíslenie trov prvostupňového konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 12

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

36 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 151 ods. 1 OSP o povinnosti nahradiť trovy konania rozhoduje súd na návrh spravidla v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí. Účastník, ktorému sa prisudzuje náhrada trov konania, je povinný trovy konania vyčísliť najneskôr do troch pracovných dní od vyhlásenia tohto rozhodnutia. Podľa § 151 ods. 2 OSP ak účastník v lehote podľa odseku 1 trovy nevyčísli, súd mu prizná náhradu trov konania vyplývajúcich zo spisu ku dňu vyhlásenia rozhodnutia s výnimkou trov právneho zastúpenia; ak takému účastníkovi okrem trov právneho zastúpenia iné trovy zo spisu nevyplývajú, súd mu náhradu trov konania ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: V. , bytom H. , zastúpený Ing. Š., bytom U. proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad Rožňava , Šafárikova č. 71, Rožňava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu č. sp. 2010/00036 - k. 3Sp 24/2010 -23 zo dňa 3. novembra 2010 v časti o trovách v spojení s opravným uznesením Krajského súdu v Košiciach č. k. 3Sp/24/2010 -42 z 01. februára 2011 , takto r o z h o d o l :
Právna veta: Pri výklade zákonnej výluky z povinnosti poskytovať informácie, ktoré by bolo nutné vytvárať, je potrebné rozlišovať medzi prípadmi, kedy k vytvoreniu odpovede na žiadosť stačí púhe mechanické vyhľadaniea zhromaždenie údajov, ktoré má povinný subjekt k dispozícii a prípadmi, kedy je nevyhnutné s týmito údajmi vykonávať ďalšie spracovanie, t.j. nad rámec jednoduchého uvedenia do odpovede na žiadosť. Pojem vytváranie nových informácií predstavuje o pojem natoľko neurčitý, že pri jeho aplikácii je potrebné zo strany povinných subjektov starostlivo dbať o to, aby bol vykladaný ústavne konformným s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 6Sžo/44/2015 8013200990 25. 01. 2017 JUDr. Alena Adamcová ECLI:SK:NSSR:2017:8013200990.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Adamcovej a sudcov JUDr. Jozefa Hargaša a JUDr. Ivana Rumanu v právnej veci žalobcu: Peter Jarkovský - CORYN, so sídlom Jesenná 8, 080 05 Prešov, IČO: 32
Meritum o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy a o nahradenie prejavu vôle
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J., bývajúceho v S., proti žalovaným 1/ P., bývajúcemu v B. a 2/ P., bývajúcemu v B., obom zastúpeným JUDr. D., advokátkou so sídlom v B., o určenie neplatnosti kúpnej zmluvy a o nahradenie prejavu vôle, vedenej na Okresnom súde Veľký Krtíš pod sp. zn. 9 C 37/2008, na dovolanie žalovaných proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z 3. decembra 2008 sp. zn. 17 Co 266/20
Meritum o zaplatenie 245,66 Eur s príslušenstvom
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 M Cdo 8/2009 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu O., a.s., so sídlom v B., proti žalovanému Š. K., bývajúcemu v M., v dovolacom konaní zastúpenému JUDr. P. H., advokátom so sídlom v R., o zaplatenie 245,66 Eur (7 401,- Sk) s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Rimavská Sobota pod sp. zn. RA – 2 C 126/2003, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z
Meritum trovy konania, prípustnosť odvolania, § 151 ods. 1, 2 OSP
Najvyšší súd 5Sžo /254/2010 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu M. Š., bytom T. , zastúpeného Mgr. Ľ. J., advokátom so sídlom V. , proti žalovanému Veliteľovi Vojenského útvaru 9149 Trenčín, plk. Ing. A.. Č. - Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad právnych služieb, so sídlom Kutuzovova 8, Bratislava o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. VSLPS -167 -3/2010 zo 04. marca 2010, o odvol aní žalobcu proti rozsud
Meritum o zaplatenie 235,68 eur s príslušenstvom
Najvyšší súd 5 MObdo 5/2011 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob cu : A. T. s. r. o., Č. , IČO: X. , zastúpen ý: ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA JUDr . P. K. , spoločnosť s ručením obmedzeným, R. , IČO: X. , proti žalovanému: D. J. K. C. H. , a. s., Š., IČO: X. , zastúpený: JUDr. Z. T. , advokátka, Š., o zaplatenie 23 5,68 eur s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Košice II pod sp. zn.: 36C b 48 /2008, o mimoriadnom dovolaní Generálneh
Meritum o vydanie hnuteľných vecí
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa S., so sídlom v Š., zastúpeného Mgr. D. Š., advokátkou, so sídlom v Š., proti odporcovi S., so sídlom v Š., o vydanie hnuteľných vecí, vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 25 C 59/2008, o dovolaní navrhovateľa proti rozsudku Krajského súdu v Trnave z 27. januára 2009 sp. zn. 9 Co 256/2008, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudok Krajské
Meritum pozemkové veci
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1015201270 Dátum vydania rozhodnutia: 18. apríla 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Ivan Rumana Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:1015201270.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov: 1. Vodohospodárska výstavba, š. p. so sídlom Karloveská 2, Bratislava, zastúpený Advokátska kancelária SOUKENÍK - ŠTRPKA, Šoltésovej 14, Bratislava, IČO: 36 862 711, 2. Lesy Slovenskej republiky, š. p., so sí
Meritum O 15 317 571,-- Eur, 3 100 500,10 USD, 77 519,80 Eur s prísl.
Najvyšší súd 4 Obo 77/2011 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu E., a. s., B., zastúpeného JUDr. P. V., advokátom so sídlom v B. vedľajší účastník S., a. s., B. proti žalovanému K., a. s., B., zastúpenému JUDr. A. B., advokátom so sídlom v B. o zaplatenie 15 317 571,-- Eur, 3 100 500,10 USD, 77 519,80 Eur (2 325 594,67 Sk) s príslušenstvom, na odvolanie žalovaného proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 58Cb 55/99-991 zo dňa 17. feb
MENU