SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1156746
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64355
USSR: 35523
NSČR: 123823
NSSČR: 66870
USČR: 79813
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424366
Krajské súdy (ČR): 43640
Posledná aktualizácia
30.05.2020 01:26

Nájdené rozsudky pre výraz: vydanie veci


Približný počet výsledkov: 483 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vydanie veci
  • vydanie nájdené 82184 krát v 35472 dokumentoch
  • vec nájdené 714042 krát v 63850 dokumentochKľúčové slová: vydanie veci, mimosúdne rehabilitácie

Zbierka NS 6-7/1998
R 94/1998
Rozsudok
Právna veta: Oprávnená osoba, ktorej podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách boli vydané nehnuteľnosti, je povinná uhradiť sumu, ktorú vyrovnal štát vyporiadaním podľa osobitných predpisov, ak na nehnuteľnosti ku dňu jej prevzatia štátom viazli pohľadávky peňažných ústavov zabezpečené obmedzením prevodu nehnuteľností (§ 10 ods. 2 cit. zákona); oprávnená osoba nemá túto povinnosť, ak uvedené pohľadávky boli zabezpečené záložným právom.

Úryvok z textu:
Návrhom, ktorý došiel súdu 25. októbra 1994 sa navrhovateľ domáhal zaplatenia sumy 7361,43 Sk na tom základe, že odporcovi boli podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách vydané nehnuteľnosti, na ktorých viazla pohľadávka štátu v sume, ktorá tvorí žalobnú pohľadávku a odporca ju odmieta zaplatiť. Okresný súd v Trenčíne rozsudkom zamietol návrh žalobcu s odôvodnením, že pohľadávka v danom prípade nebola zabezpečená obmedzením prevodu nehnuteľnosti, ako to predpokladá právna úprava v .
Právna veta: Účel mimoriadneho dovolania spočíva v odstránení nezákonnosti, ktorej sa dopustil súd v konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku, pričom toto odstránenie nezákonnosti vyžaduje ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb alebo štátu. Tento účel mimoriadneho dovolania je v súlade s účelom občianskeho súdneho konania, súčasne tento účel sleduje ochranu účastníka pred dôsledkami nespravodlivého procesu, konania, ktoré trpí základnými procesnými pochybeniami a postupmi súdov znamenajúcich až porušenie práva na súdnu ochranu. Ochrana poskytovaná mimoriadnym dovolaním ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 M Cdo 16 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne R. , zastúpenej JUDr. Ľ. K. , advokátom v B. , proti žalovanému L. , so sídlom v B. , zastúpenému JUDr. E. M. , advokátkou v Z. , o vydanie veci , vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 7 C 55 /20 12, predtým 5 C 124/2006 , o mimo riadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 27. apríla 2010 sp. .
Kľúčové slová: vydanie veci, reštitúcia majetku

Zbierka NS 3-4/1993
R 20/1993
Rozsudok
Právna veta: Pre účely § 8 ods. 3 zák. č. 87/1991 Zb. nemožno pri úvahe, či ide o stavbu, vychádzať iba zo stavebnoprávnych predpisov, ale treba vychádzať aj z možnosti využitia pozemku na účel, ktorému slúžil.

Úryvok z textu:
Navrhovateľ sa domáhal vydania pozemku nachádzajúcom sa v kat. území Nové Zámky podľa § 5 ods. 1 zák.č. 87/1991 Zb. z toho dôvodu, že pozemok daroval štátu v tiesni. Podľa § 5 ods. 1 veta prvá zák.č. 87/1991 Zb., povinná osoba vydá vec na písomnú výzvu oprávnenej osobe, ktorá preukáže svoj nárok na vydanie veci a uvedie spôsob jej prevzatia štátom. V zmysle § 6 ods. 1 písm. d/ zák.č. 87/1991 Zb. povinnosť vydať vec sa vzťahuje na tie prípady, keď v rozhodnom období vec prešla na štát zmluvou o darovaní .
Kľúčové slová: vydanie veci

Zbierka NS 3-4/1993
R 21/1993
Rozsudok
Právna veta: Ak bola nehnuteľnosť vyvlastnená za účelom umožnenia detskej pionierskej rekreácie, ale táto slúžila vždy iba rekreácii dospelých, sú splnené podmienky § 6 ods. 1 písm. i/ zák. č. 87/1991 Zb.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť uzavrieť s ním dohodu podľa § 5 ods. 3 zák.č. 87/1991 Zb. o vydaní nehnuteľností z dôvodu, že nehnuteľnosti nikdy neslúžili účelu, pre ktorý boli vyvlastnené. Okresný súd v Liptovskom Mikuláši žalobe vyhovel a uložil žalovanému povinnosť uzavrieť so žalobcom dohodu o vydaní nehnuteľnosti a to pozemku vedeného v EN v Liptovskom Mikuláši na liste vlastníctva č. 138, evidenčný list č. 305, ako parc.č. EN č.50/2, ostatné o výmere 1452 m2, pozemok vedený v .
Kľúčové slová: vydanie veci, návrh na vydanie veci, vydanie veci oprávnenej osobe

Zbierka NS 3-4/1993
R 22/1993
Rozsudok
Právna veta: Vydať celú vec iba niektorým z oprávnených osôb možno vtedy, ak zostávajúce oprávnené osoby svoj návrh na vydanie veci neuplatnia, alebo podanú výzvu na vydanie potrebnými listinami v stanovenej lehote nedoplnia.

Úryvok z textu:
Dohodou o vydaní veci v zmysle ustanovení zákona č. 403/1990 Zb., uzavretou 31.5.1991, vydal bytový podnik v B. oprávnenej osobe J.K. nehnuteľnosť, ktorá bola zapísaná v pozemkovej knihe pre kat.úz. v B. vo vl.č.1044 ako parc.č. 216, 217, 218 (dom a záhrada) vo vlastníctve G.M. v podiele 1/2 a M.M. v podiele 1/2 a neskôr bola zapísaná v evidencii nehnuteľností pre kat.úz. v B. ako pozemok parc.č.1333 a na ňom postavená budova č. 32 v B. Štátne notárstvo v Banskej Bystrici registrovalo uvedenú dohodu svojím .
Merito Dovolanie
Kľúčové slová: vydanie veci, prípustnosť dovolania v zmysle OSP, neprípustnosť dovolania

Zbierka NS 3-4/1993
R 38/1993
Uznesenie
Právna veta: Ak odvolací súd v potvrdzujúcom rozsudku vo výroku nevysloví prípustnosť dovolania, dovolací súd nie je oprávnený skúmať, či inak ide o vec zásadného právneho významu.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 25.2.1992 č.k. 17Co 47/92-42 potvrdil rozsudok Okresného súdu v Žiline z 3.12.1991 č.k. 16 C 692/91-31, ktorým bol zamietnutý návrh na vydanie nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 1 písm. g/ zák.č. 87/1991 Zb. a rozhodol o náhrade trov konania. Tento rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici sa stal právoplatným 21.4.1992. Proti tomuto rozsudku krajského súdu podali dovolanie navrhovatelia. Domáhali sa zrušenia rozsudku odvolacieho súdu v zmysle § 243b ods. 1, veta za .
Kľúčové slová: celá vec, spoluvlastnícky podiel , reštitúcia, vydanie veci, nárok na vydanie veci, podieloví spoluvlastníci

Zbierka NS 5-6/1994
R 63/1994
Rozsudok
Právna veta: Pre účely reštitúcie podľa zákona č. 87/1991 Zb. pod pojmom "celá vec" treba rozumieť spoluvlastnícky podiel, ktorý oprávnená osoba vlastnila v čase odňatia veci. Doplnenie: Ak je viac oprávnených osôb a nárok na vydanie veci uplatnia včas len niektoré z nich, vydá sa im celá vec. Toto kogentné ustanovenie § 5 ods. 1 vety tretej zákona č. 87/1991 Zb. sa týka plurality nástupcov pôvodného oprávneného. Tu nezáleží na tom, či ďalší oprávnení chceli alebo nechceli uplatniť svoj nárok, vec sa vydá bez ohľadu na ich pasivitu tomu z oprávnených, kto nárok včas uplatnil. V takom prípade podiel nepr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súdv Banskej Bystrici, rozhodujúc o odvolaní žalobkýň 1/ a 2/, potvrdil rozsudok Okresného súdu v Dolnom Kubíne z 30. 6. 1992, č. k. 7 C 670/91 v napadnutej časti, ktorým bola zamietnutá žaloba žalobkýň 1/, 2/ proti žalovaným II. až IV. na vydanie nehnuteľností podľa § 5 ods. 1 zákona č. 87/1991 Zb., nachádzajúcich sa v kat. území Horná Lehota, vedených pod pare. č. 108/1 ako dom a zast. plocha vo výmere 1460 m2 a pare. č. 108/2 ako záhrada vo výmere 2403 m2. Odvolací súd vo výroku svojho rozsudku .
Právna veta: Ak oprávnená osoba (§ 3 ods. 1 zákona č. 87/1991 Zb.) uplatnila včas svoj nárok na vydanie veci a po uplynutí lehoty podľa § 5 ods. 2 zákona č. 87/1991 Zb. zomrela, nastupujú do jej práv dedičia podľa ustanovení Obč. zák. Doplnenie: Zákon č. 87/1991 Zb. v ustanovení § 5 ods. 2 umožňuje oprávnenej osobe uplatniť nárok podaním výzvy na vydanie veci u povinnej osoby a to do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona, ak tak v ustanovenej lehote neurobí, jej nárok zanikne. Písomnou výzvou sa nárok uplatňuje (aj konkretizuje) a úkonmi podľa § 5 ods. 3 alebo 4 sa ďalej realizuje. Takto realizova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na súde 25. 9. 1991 sa žalobca J. D. domáhal uloženia povinnosti žalovanému vydať mu nehnuteľnosť evidovanú na liste vlastníctva č. 2721 „v takom rozsahu, ako to bude vyznačené na geometrickom pláne“. Vydania nehnuteľnosti sa domáhal s poukazom na ustanovenie § 6 ods. 1 písm. g/ zákona č. 87/1991 Zb., pretože kúpnu zmluvu z 1. 6. 1969 so žalovaným uzavrel v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Žalobca J. D. v priebehu konania 22. 12. 1991 zomrel. Súd po prerušení konania podlá § 107 ods .
Kľúčové slová: vydanie veci, majetková krivda, reštitučný nárok

Zbierka NS 6-7/1998
R 92/1998
Rozsudok
Právna veta: Ak oprávnená osoba vyzvala povinnú osobu na vydanie veci ešte pred účinnosťou zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách, má tento právny úkon účinky výzvy uplatnenej podľa ustanovenia § 5 ods. 2 cit. zákona. Výzva na vydanie veci adresovaná obecnému úradu (mestskému úradu) má tie isté účinky, ako keby bola adresovaná priamo obci (mestu.)

Úryvok z textu:
Žalobcovia sa žalobou zo 17. 5. 1991 podľa § 6 ods. 1 písm. g) zák. č. 87/1991 Zb. domáhali vydania nehnuteľnosti zapísanej v Pozemkovej knihe v k. ú. S. vo vl. č. 1565 ako pare. č. 6 - dom, č. 146 - zastavaná plocha o výmere 1121 m2 z dôvodu, že ich právni predchodcovia kúpnu zmluvu uzavreli v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Žalovaný žiadal žalobu zamietnuť z dôvodu, že nie sú splnené podmienky pre vydanie nehnuteľnosti podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm.g) zák. č. 87/1991 Zb. U právnych .
Kľúčové slová: nárok na vydanie veci, vydanie veci, oblasť občianskoprávnych vzťahov, tieseň, pri uzavretí zmluvy

Zbierka NS 1/1999
R 9/1999
Rozsudok
Právna veta: Ak je preukázané, že kúpna zmluva bola uzavretá v tiesni podľa § 6 ods. 1 písm. g/ zákona č. 87/1991 Zb. nie je rozhodujúce, ako tento stav vznikol, prípadne, čo ho vyvolalo. Právny význam preto treba priznať aj tiesni, ktorá vznikla z iných, než politických motívov, prípadne aj tiesni vyvolanej samotným konajúcim.

Úryvok z textu:
Súd prvého stupňa rozsudkom zamietol žalobu, ktorou sa žalobcovia domáhali, aby žalovanej bola uložená povinnosť poskytnúť im finančnú náhradu 215 795,66 Sk s prísl., podlá § 13 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 87/1991 Zb.“) za nehnuteľnosti (rodinný dom č. s. 45 s prísl. v kat. úz. L. M.), predané Riaditeľstvu vodohospodárskeho rozvoja v B., ich právnym predchodcom kúpnou zmluvou z 8. decembra 1962, uzavretou v tiesni za nápadne .
Právna veta: Existencia osoby v prednejšom poradí vylučuje nástupníctvo osôb v ďalšom poradí (§ 3 ods. 2 zákona č. 87/1991 Zb..) V prípade plurality osôb v rámci jednej skupiny treba aplikovať ustanovenie § 5 ods. 1, veta tretia zákona č. 87/1991 Zb. a vydať celú vec. Doplnenie: Ustanovenie § 3 ods. 1 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov definuje oprávnenú osobu ako fyzickú osobu, ktorej vec prešla do vlastníctva štátu v prípadoch uvedených v § 6 zákona, pokiaľ je štátnym občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a má trvalý pobyt na jej území. Pokiaľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odvolací súd správne toto rozhodnutie potvrdil. Navrhovateľka v konaní nepreukázala, že je oprávnenou osobou, ktorej vznikol nárok na vydanie veci. K námietkám, uvedeným v dovolaní, treba ešte dodať, že vydaniu nehnuteľností (spoluvlastníckeho podielu E. J.) ... k tomu, aby oprávnenou osobou bol namiesto neho niekto iný), či jeho pasívne správanie (nepodanie výzvy na vydanie veci) alebo iná skutočnosť (jeho pobyt v cudzine alebo nedostatok predpísaného štátneho občianstva). Nadväzujúce ustanovenie § 3 ods .
Merito Nájom
Kľúčové slová: obnovenie nájomnej zmluvy, návrh na vydanie veci, konkludentné činy, užívať vec aj po skončení nájmu

Zbierka NS 1/2009
R 4/2009
Rozsudok
Právna veta: Ak nájomca užíva vec po uplynutí dojednanej doby trvania nájmu na základe novej, aj keď absolútnej neplatnej zmluvy, k obnoveniu nájomnej zmluvy podľa ustanovenia § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka nedôjde.

Úryvok z textu:
... na vrátenie prenajatej veci (vypratanie nehnuteľnosti), alebo nie. Druhou podmienkou je, že prenajímateľ nepodá proti tomu návrh na vydanie veci alebo návrh na vypratanie nehnuteľnosti na súde do 30 dní. Nestačí teda, že prenajímateľ mimosúdne vyzval nájomcu na vydanie ... trvania nájmu na základe novej, aj keď absolútne neplatnej nájomnej zmluvy, nie je povinnosťou prenajímateľa podať návrh na vydanie veci alebo na vypratanie nehnuteľnosti na súde do 30 dm a podľa § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa .
Kľúčové slová: vydanie veci oprávnenej osobe, zmiernenie následkov majetkových a iných krívd, reštitúcia majetku

Zbierka NS 3-4/1993
R 19/1993
Rozsudok
Právna veta: Za stavbu, ktorá spôsobuje, že pozemok nie je možné vydať (§ 10 ods. 4 zák.č. 403/1990 Zb. v znení zák.č. 137/1991 Zb.), možno považovať len stavbu, ktorá bola zriadená v časovom úseku od prevzatia pozemku štátom do účinnosti zákona č. 403/1990 Zb. Táto skutočnosť je zrejmá z doslovného znenia ustanovenia § 10 ods. 4 zák.č. 403/1990 Zb. v znení zák.č. 137/1991 Zb., podľa ktorého musí ísť o „pozemok, na ktorom je umiestnená stavba, ktorá bola zriadená až po prevzatí pozemku štátom“. Ak by sa totiž pripustila možnosť, že môže ísť aj o stavbu zriadenú kedykoľvek do podania výzvy na vydanie nehnut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdu, nesledoval by sa tým dostatočne účel zákona. Zmiernenie následkov majetkových krívd podľa § 2 citovaného zákona spočíva predovšetkým vo vydaní veci oprávnenej osobe. Zákon dáva jednoznačne prednosť naturálnej reštitúcii a iné formy zmiernenia následkov majetkových krívd pripúšťa v presne určených prípadoch .
Kľúčové slová: neplatnosť majetkových prevodov, oprávnené osoby o súdnych ratihibaciach, reštitučný nárok

Zbierka NS 2/1999
R 30/1999
Rozsudok
Právna veta: Ak osoba uplatňujúca reštitučný nárok podľa zákona č. 87/1991 Zb. nepreukáže v občianskom súdnom konaní existenciu vlastníctva k veci, jej návrh na vydanie veci, resp. na finančnú náhradu, nemôže byť úspešný. Samotnou účinnosťou zákona č. 128/1946 Zb. nedošlo k obnoveniu vlastníckych práv osôb, ktoré tieto práva stratili v dobre neslobody (od 29. septembra 1938 do 4. mája 1945.)

Úryvok z textu:
... . Ak sa osobe uplatňujúcej reštitučný nárok nepodarí preukázať existenciu svojho predchádzajúceho vlastníctva k veci, jej návrh na finančnú náhradu (resp. vydanie veci) nemôže byť úspešný. Z obsahu spisu vyplýva, že na základe § 3 nariadenia číslo 1600/1944 M. E. ne- i .
Kľúčové slová: náležitosti návrhu na začatie konania, návrh na začatie konania, petit žaloby

Zbierka NS 3/1999
R 52/1999
Rozsudok
Právna veta: Ak súd pri rozhodovaní o eventuálnom návrhu s tzv. primárnym a subsidiárnym (eventuálnym, náhradným) petitom zistí, že dôvodným je len návrh podľa druhého (náhradného) petitu (na peňažné plnenie), prvý návrh (na vydanie veci) zamietne. Ak zistí, že dôvodným je prvý (primárny) návrh na peňažné plnenie (vydanie veci), tomuto návrhu vyhovie, ale o druhom (náhradnom) petite nerozhoduje.

Úryvok z textu:
... podriaďuje pod príslušné ustanovenia hmotného práva. Z obsahu spisu vyplýva, že predmetom konania bol pôvodne len návrh na vydanie vecí. Na pojednávaní konanom 23. februára 1994 právny zástupca navrhovateľky, okrem iného uviedol, že (so zreteľom na možnosť ... s. p.), rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil. Takto zostal právoplatný rozsudok ukladajúci odporkyni povinnosť na nepeňažné plnenie (vydanie vecí) alebo peňažné plnenie v sume 39 047 Sk. Z uvedeného vyplýva, že súdy si neujasnili otázku, či predmetom .
Kľúčové slová: súčasť veci, vydanie veci oprávnenej osobe

Zbierka NS 4/2002
R 66/2002
Rozsudok
Právna veta: Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov, ani zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov nezakladajú nárok na vydanie podniku ako predmetu práva, t. j. ako určitého celku podnikateľskej činnosti, ktorý tvorí súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania, ale nárok na vydanie jednotlivých, konkrétnych a existujúcich vecí v právnom zmysle.

Úryvok z textu:
... žalobného petitu zostalo nejasným, či žalobcovia zotrvávajú na žalobe aj v časti o uloženie povinnosti uzavrieť dohodu o vydaní veci (o prípadnej zmene žaloby v tomto smere nebolo rozhodnuté). Odvolací súd z tohto nedostatku nevyvodil žiadne dôsledky, ... označených vecí je nadbytočný, a teda nesprávny aj výrok o uložení povinnosti vydať tieto veci. Konštrukcii nároku na vydanie veci podľa zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov (ďalej len .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.