Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
984250
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60572
USSR: 33761
NSČR: 115434
NSSČR: 61979
USČR: 75181
EUR-LEX (sk): 11402
EUR-LEX (cz): 11440
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 414077
Krajské súdy (ČR): 37965
Posledná aktualizácia
25.03.2019 06:49

Nájdené rozsudky pre výraz: vydanie veci


Približný počet výsledkov: 427 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vydanie veci
  • vydanie nájdené 73063 krát v 31594 dokumentoch
  • vec nájdené 662104 krát v 59540 dokumentochPrávna veta: Účel mimoriadneho dovolania spočíva v odstránení nezákonnosti, ktorej sa dopustil súd v konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku, pričom toto odstránenie nezákonnosti vyžaduje ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb alebo štátu. Tento účel mimoriadneho dovolania je v súlade s účelom občianskeho súdneho konania, súčasne tento účel sleduje ochranu účastníka pred dôsledkami nespravodlivého procesu, konania, ktoré trpí základnými procesnými pochybeniami a postupmi súdov znamenajúcich až porušenie práva na súdnu ochranu. Ochrana poskytovaná mimoriadnym dovolaním ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 M Cdo 16 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne R. , zastúpenej JUDr. Ľ. K. , advokátom v B. , proti žalovanému L. , so sídlom v B. , zastúpenému JUDr. E. M. , advokátkou v Z. , o vydanie veci , vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 7 C 55 /20 12, predtým 5 C 124/2006 , o mimo riadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 27. apríla 2010 sp. .
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Len na doplnenie uvádza, že žaloba o určenie vlastníckeho práva a o vydanie veci, resp. o vypratanie nehnuteľnosti (aj bytu), je právnym prostriedkom vlastníka na ochranu svojho vlastníckeho práva. Základmi predpokladmi úspešnosti takejto žaloby sú preukázanie vlastníckeho práva žalobcu a skutočnosť, že žalovaný vec neprávom zadržuje, a pri určovacej žalobe aj preukázanie naliehavého právneho záujmu na žiadanom určení.

Úryvok z textu:
R o z s u d o k V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Rudolfa Čirča a sudcov JUDr. Ladislava Górásza a JUDr. Ivana Machyniaka v právnej veci žalobc u J. M. , nar. X. , bývajúceho v B. , P., zastúpeného B. & C. , s.r.o., so sídlom v B. , v mene ktorej vykonáva advokáciu ako konateľ advokát JUDr. M. B. , proti žalovanému J. M. , nar. X. , bývajúcemu v B. zastúpenému Advokátskou kanceláriou D. & M. , s.r.o., so sídlom v B .
Súvisiace predpisy:
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Dovolateľ v dovolacom konaní musí byť zastúpený advokátom, pokiaľ nemá právnické vzdelanie buď sám, alebo jeho zamestnanec (člen), ktorý za neho koná (§ 241 ods. 1 veta druhá O.s.p.). Nedostatok podmienky povinného zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní je možné odstrániť tým, že si dovolateľ zvolí kvalifikovaného zástupcu a k dovolaniu pripojí jeho plnomocenstvo. Ak tak neurobí, a to ani na výzvu súdu, súd dovolacie konanie zastaví.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Na jvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne K. B. , bývajúcej v P., proti žalovanej JUDr. E. S., bývajúcej v Š., o vydanie veci a náhradu škody , ved enej na Okresnom súde Nové Zámky pod sp. zn. 13 C 167 /201 0, o dovolaní žalobkyne proti rozsudku Krajského súdu v Nitre z 15 . novembra 201 2 sp. zn. 9 Co 18 /201 2, takto r o z h o d o l : Dovola cie konanie z a s t a v u j e . Žiad en z účastníkov nemá právo na náhradu trov .
Súvisiace predpisy:
160/2015 - Civilný sporový poriadok
99/1963 - Občiansky súdny poriadok účinný od 14.06.2016 do 30.06.2016
Právna veta: Na danú vec nemožno aplikovať ustanovenie § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ako sa toho domáhala žalovaná. Toto ustanovenie ráta s obnovením nájomnej zmluvy po uplynutí doby, na ktorú bol nájom dojednaný. Nejde o obnovenie nájomnej zmluvy vzájomnou dohodou zmluvných strán, ktorá je možná podľa § 676 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ale o obnovu na základe konkludentných činov uvedených v zákone. Ide o dva konkludentné činy, z ktorých jeden je pozitívny, spočíva teda v určitom správam nájomcu, a druhý je negatívny, ktorý spočíva v nečinnosti, resp. v opomenutí úkonu zo strany prenajímateľa. Prvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd Považská Bystrica (v poradí prvým) rozsudkom z 28. mája 2001, č. k. 6 C 527/00-45, zamietol žalobu, ktorou sa pôvodní žalobcovia 1/, 2/, 3/ (v tom čase ešte vystupovala v konám na strane žalobcov ako žalobkyňa 1/ matka terajších žalobcov 1/, w A. H.) domáhali od žalovanej zaplatenia 57 750,- Sk s príslušenstvom z titulu bezdôvodného obohatenia, a vyhovel vzájomnému návrhu žalovanej tak, že žalobcom 1/, W, 3/ uložil povinnosť zaplatiť žalovanej spoločne a nerozdielne 47 391,- Sk so 17,6 % .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Návrh na vydanie veci (v prípade nehnuteľnosti návrh na jej vypratanie), slúžiaci na ochranu najtypickejšieho absolútneho práva, je priamym vecnoprávnym prostriedkom ochrany vlastníckeho práva so všetkými z toho vyplývajúcimi sprievodnými znakmi. Hmotnoprávnym základom reivindikačného návrhu na začatie konania je skutočnosť, že určitá vec sa nachádza vo faktickej moci inej osoby, než jej vlastníka, pričom táto osoba zadržiava vec bez právneho dôvodu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 7Cdo/172/2013 6210205876 30.09.2014 JUDr. Ladislav Górász ECLI:SK:NSSR:2014:6210205876.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava Górásza a členov senátu JUDr. Oľgy Trnkovej a JUDr. Mariána Sluka, PhD., v právnej veci navrhovateľa Ing. O. K., bývajúceho v L., v dovolacom konaní zastúpeného .
Súvisiace predpisy:
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Podľa § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka vlastník má právo na ochra¬ nu proti tomu, kto do jeho vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje, hlav¬ ne sa môže domáhať vydania veci na tom, kto mu ju neprávnom zadržiava. V danom prípade colný úrad zadržiava predmetné motorové vozidlo na základe rozhodnutia o zaistení tovaru, vydaného podľa § 80 písm. a) bod 3 zákona č. 180/1996 Z. z. Colného zákona v znení platnom do 30. júna 2001 v spojení s § 43 ods. 1 písm. b) Správneho poriadku, podľa ktorých colný úrad môže vykonať potrebné opatrenia, vrátane predaja tovaru, aby zabrᬠnil nedovolenému naklad ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobkyňa žalobou podanou na okresnom súde 18. apríla 1997 sa domá­ hala, aby žalovanému podľa § 126 Občianskeho zákonníka bola uložená po­ vinnosť vydať jej motorové vozidlo zn. Citroen, typ AX NR E 544 82158 bie­ lej farby, evidenčné číslo 29-42, rok výroby 1990, ktorého je vlastníckou. Uviedla,že žalovaný porušil celý rad ustanovení zákona č. 461/1992 Zb. pri zabezpečovaní zaplatenia dovozného cla z predmetného vozidla spoločnos­ ťou EAST-WEST LEASING, a. s., s ktorou uzavrela zmluvu o kúpe najatej veci .
Súvisiace predpisy:
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
40/1964 - Občiansky zákonník
- účinný od 01.01.1970
Právna veta: Je v rozpore so zákonom, ak príslušník vyzýva osobu, ktorá sa mu len zdá z nejakého subjektívneho dôvodu čudná (podozrivá), nepácha trestnú činnosť, vyložiť veci, ktoré by mohli pochádzať z trestnej činnosti. Uvedené je podstatné aj preto, že zákaz donútenia k priznaniu zahŕňa nielen právo nevypovedať, ale aj právo neprispieť žiadnym aktívnym spôsobom, či už priamo alebo nepriamo, k svojmu obvineniu. V tejto súvislosti možno poukázať na judikatúru Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý judikoval, že ani verejný záujem na odhaľovaní, stíhaní trestného činu a potrestaní páchateľa nemôže osp ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Igora Burgera a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Aleny Šiškovej na ne verejnom zasadnutí konanom dňa 29. mája 2013 v Bratislave prerokoval dovolanie v trestnej veci obvinen ého T. L. , pre zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. d/ .
Súvisiace predpisy:
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Ustanovenie § 89 ods. 1 Tr. por. určuje povinnosť osoby, ktorá má pri sebe vec dôležitú pre trestné konanie na jej vydanie, v opačnom prípade, teda v prípade nedobrovoľného vydania veci mu bude odňatá. Jedná sa teda o kogentné ustanovenie Trestného poriadku nedávajúce žiaden priestor na možnosť nerešpektovania povinnosti na vydanie veci. Povinnosti k vydaniu veci zásadne nepodliehajú len osoby vyňaté z právomoci orgánov činných v trestnom konaní. Z tohto pohľadu upozornenie na možnosť odňatia veci, resp. uloženia poriadkovej pokuty (ako iný následok nevyhovenia) nie je možné chápať ako donúten ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky na neve rejnom zasadnutí konanom dňa 23. mája 2017 v senáte zloženom z pre dsedu senátu JUDr. Pavla Farkaša a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Štefana Harabina v trestnej veci proti obvinenému I. A. pre obzvlášť zločin nedovolenej výroby omamných látok a psychotropných látok , jedov alebo prek urzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 1 písm. c/, písm. d/, ods. 2 písm. e / Tr. .
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Právo na obhajobu každého, proti komu sa vedie trestné stíhanie, je v Trestnom poriadku upravené v ustanovení § 2 ods. 9 Tr. por. Vyjadruje jeden z právnych princípov, na ktorých je vybudované trestné konanie, a jeho zmyslom je zabezpečiť úplnú ochranu zákonných záujmov osoby, proti ktorej sa vedie trestné konanie, ako aj prispieť k náležitému zisteniu skutkového stavu a správnemu rozhodnutiu. Právo na obhajobu primárne zahŕňa právo na osobnú obhajobu (§ 34 ods. 1 Tr. por.), právo nechať sa obhajovať obhajcom (§ 34 ods. 1, § 36 Tr. por.), ako aj právo na povinnú obhajobu (§ 37, § 38 Tr. por.). ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Milana Lipovského a JUDr. Igora Burgera na neverejnom zasadnutí v Bratislave 23. júla 2014 v trestnej veci obvineného Ing. P. M. pre zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držani a a obchodovani a s nimi podľ a § 172 ods. 1 písm. c/, písm. d/ Tr. zák. , vedenej na Okresnom súde Trenčín .
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Konanie páchateľa zodpovedajúce vo vzťahu ku zločineckej skupine (§ 129 ods. 4 Trestného zákona) zákonným znakom „je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje“ v zmysle § 296, § 129 ods. 6 a 7 Trestného zákona nezahŕňa samotné spáchanie trestného činu členom zločineckej skupiny v rámci jej činnosti, alebo takého činu spoločne s členom zločineckej skupiny. V naposledy uvedenom prípade ide teda o viacčinný súbeh zločinu podľa § 296 Trestného zákona a iného trestného činu. Trestnoprávnou podstatou „členstva v zločineckej skupine“ je zaradenie sa do organizačnej štruktúry takej skupiny, n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tradičný trestnoprocesný inštitút, ktorý nie je potrebné vo vyššie p opísanom prípade dopĺňať príkazom na vydanie počítačových údajov, nakoľko po vydaní veci je už zákonne súladným spôsobom zabezpečený aj príslušný údaj (po jeho bežnou manipuláciou vyvolanom zobrazení na zariadení, resp. zistení ... zmysle § 91 Tr. por. možné len ak o súčasť odňatia veci (zariadenia s údajmi), čomu však predchádza výzva na vydanie veci (§ 89 ods. 1 Tr. por.), nie príkaz podľa § 90 ods. 1 písm. e/ Tr. por. Vydanie a .
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
Právna veta: Zatiaľ, čo pri zisťovaní trestných činov prijímania úplatku a usvedčovania ich páchateľov hmotnoprávna ako aj procesnoprávna úprava umožňuje použiť agenta, takáto možnosť nie je daná pri zisťovaní a odhaľovaní trestného činu podplácania; - aj keď ustanovenie § 117 ods. 1 Tr. por. uvádza, že „na odhaľovanie, zisťovanie a usvedčovanie páchateľov zločinov, korupcie, ... možno použiť agenta“, z čoho by sme mohli usúdiť, že agenta možno použiť vo vzťahu ku všetkým korupčným deliktom uvedeným v ôsmej hlave tretieho oddielu, to by však nebol správny výklad, pretože nemožno totiž posudzovať ob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... obžalovaného Mgr. Š. M . prezentovaný prostredníctvom jeho obhajcu , že výzva na vydanie veci sa vykonáva opatrením, ktoré musí mať výlučne písomnú formu, pretože alternatívne platí, že výzva na vydanie veci môže byť aj ústna, pokiaľ sa zaznamená do zápisnice o vykonaní tohto ... mal odvolateľ za to, že výzva na vydanie veci sa v praxi vykonáva formou opatrenia, ktoré má mať písomnú formu. V súvislosti s vyššie uvedeným potom obžalovaný Mgr. Š. M. poukázal na zápisnicu o vydaní veci z 12. októbra 2010, z .
Súvisiace predpisy:
300/2005 - Trestný zákon
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: O nariadenej domovej prehliadke sa teda vopred neupovedomuje nielen obhajca obvineného, ale ani obvinený, keďže predchádzajúcim upovedomením by sa mohol zmariť účel domovej prehliadky - podstatný je práve moment nemožnosti ovplyvnenia výsledku úkonu dotknutou (podozrivou alebo obvinenou) osobou (rovnako to platí aj pre iné úkony s dôkazným využitím, napr. sledovanie osôb a vecí, odpočúvanie, zadržanie zásielok, kontrolovanú dodávku a pod.). Tomu zodpovedá znenie zákona, ktorý s prítomnosťou obhajcu už obvinenej osoby v osobitnej a v tomto smere vyčerpávajúcej úprave nepočíta. Zjednodušen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... primeranej lehote zúčastniť, pričom by sa s ním mohol poradiť, či napr. vyhovie ale bo nevyhovie výzve vyšetrovateľa (na dobrovoľné vydanie vecí), resp. v akom rozsahu, keďže zo zápisnice o vykonaní domovej prehliadky vyplýva, že vydal aj veci, ktoré sa predmetu domovej .
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: K zbaveniu mlčanlivosti svedka v trestnom konaní podľa osobitných predpisov (napr. zákon č. 323/1992 Zb. v znení neskorších predpisov - Zákon o notároch a notárskej činnosti), nedochádza vo vzťahu ku konkrétnemu procesnému úkonu trestného konania (napr. vysvetlenie, výsluch, vydanie veci), ale k účasti dotknutej osoby na úkonoch trestného konania v rozsahu, ktorý ustanovuje osobitný predpis. Súd nie je viazaný rozhodnutím iného orgánu činného v trestnom konaní, o tom, že svedok mal právo odoprieť výpoveď podľa § 130 ods. 2 Tr. por. Súd po preskúmaní veci môže mať iný názor na dôvodnosť svedko ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Trenčíne vyššie uvedeným uznesením podľa § 194 ods. 1 písm. b/ Tr. por. na základe sťažnosti prokurátorky zrušil napadnuté uznesenie Okresného súdu Trenčín v celom rozsahu a súdu prvého stupňa uložil, aby vo veci znovu konal a rozhodol. Z odôvodnenia: Prokurátor Krajskej prokuratúry Trenčín podal na obvineného Ľ.P. obžalobu 1Kv 58/02 zo dňa 12. októbra 2007, podanú na Okresnom súde Trenčín 15. októbra 2007, v ktorej mu kládol za vinu, že sa mal dopustiť trestného činu podvodu .
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
Právna veta: Závery odvolacieho súdu v prejednávanej veci sú zatiaľ predčasné a dovolaciemu súdu tak neprislúcha v súčasnom štádiu konania oprávnenie posudzovať ich správnosť. Je preto potrebné, aby súd v ďalšom konaní odstránil vyššie uvedené pochybenie a uvedomil si, že v spore o určenie hranice ide o vzájomné vymedzenie predmetu dvoch vlastníckych práv a slová "určenie hranice" treba považovať za vyjadrovací spôsob, ktorým tak účastníci, ako aj súd, majú na mysli určenie, ktorá časť zo spornej plochy v prírode, ktorému z vlastníkov susedných pozemkov patrí. Svojou povahou takýto spor je sporom vlastníck ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vlastníckeho práva neoprávnene zasahuje; na jmä sa môže domáhať vydania veci od to ho, kto mu ju neprávom zadržuje. I keď v lastník sa môže domáhať ochrany svojho vlastníckeho práva predovšetkým návrhom na vydanie veci, návrhom na zdržanie sa zásahov do vlastníckeho práva, avšak .
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Nevyhnutným východiskovým predpokladom uplatnenia nároku na vydanie veci je včasná písomná výzva oprávnenej osoby. Požiadavka písomnej výzvy je podmienkou vzniku nároku na vydanie veci. Zákon č. 161/2005 Z.z. v § 5 ods. l okrem požiadavky písomnej formy výzvy a jej adresnosti nestanovuje ďalšie obsahové náležitosti tohto jednostranného právneho úkonu. So zreteľom na to, že ďalšie náležitosti týkajúce sa samotného uplatnenia práva zákon nestanovuje, treba výzvu, ktorou sa uplatňuje nárok na vrátenie majetku, posudzovať z hľadiska všeobecných náležitostí právneho úkonu ako prejavu vôle podľa § 3 ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ustanovení zákona č. 161/2005 Z.z. nevyhnutným východiskovým predpokladom uplatnenia nároku na vydanie veci je včasná písomná výzva oprávnenej osoby. Požiadavka písomnej výzvy je podmienkou vzniku nároku na vydanie veci. Zákon č. 161/2005 Z.z. v § 5 ods. l okrem požiadavky .
Súvisiace predpisy:
161/2005 - Zákon o navrátení vlastníctva k nehnuteľným veciam cirkvám a náboženským spoločnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteľnostiam
Právna veta: Príkazy súdu a prokurátora sa v trestnom konaní vydajú len v prípade zákonného dôvodu na zásah do základných alebo iných práv a slobôd dotknutých osôb. Domovú prehliadku alebo prehliadku iných priestorov alebo pozemku na účel zabezpečenia veci dôležitej pre trestné konanie nie je potrebné nariadiť, ak je zrejmá dobrovoľná súčinnosť osoby, ktorá je vlastníkom alebo oprávneným užívateľom nehnuteľnosti, v (na) ktorej sa má vec nachádzať. V takom prípade sa použije inštitút vydania alebo odňatia veci (§ 91 Tr. por.) po prípadnom predchádzajúcom, resp. súčasnom vykonaní obhliadky (§ 154 Tr. por.) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Aj v prípade nariadenia domovej prehliadky alebo prehliadky iných priestorov alebo pozemku sa od výkonu prehliadky upustí, ak sa dobrovoľné vydanie veci dosiahlo predchádzajúcou výzvou pri splnení podmienok uvedených v § 104 ods. 1 a ods. 2 Tr. por. Aj táto námietka .
Súvisiace predpisy:
301/2005 - Trestný poriadok
460/1992 - Ústava Slovenskej republiky
Právna veta: Zákon č. 282/1993 Z.z., tak ako i iné reštitučné zákony, upravuje (iba) vzťahy osôb označených v ňom ako osoby povinné a osoby oprávnené týkajúce sa právnych skutočností, ktoré vznikli v presne vymedzenom období („rozhodné obdobie“) z presne stanoveného právneho dôvodu, pričom všetky tri predpoklady použitia tohto reštitučného zákona sú kumulatívne, t.j. musia byť splnené súčasne. Ak uvedené predpoklady aplikácie predmetného zákona nie sú súčasne splnené, tento sa ako lex specialis neuplatní. Podľa § 4 ods. 2 písm. h/ uvedeného zákona povinnosť vydať vec sa vzťahuje na prípady, keď v rozhodno ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... z. v prípade, že povinná osoba nevyhovie výzve na vydanie veci, má oprávnená osoba uplatniť svoje nároky na súde. Je teda možné prostredníctvom žaloby sa domáhať, aby súd uložil povinnej osobe vydanie veci. Ide nepochybne o žalobu na plnenie, ako ju predpokladá ... domáhať, aby súd uložil povinnej osobe vydanie veci. Ide nepochybne o žalobu na plnenie, ako ju predpokladá ustanovenie § 80 písm. b/ O.s.p. Ak sa žalobkyňa mohla domáhať, a aj sa domáhala, vydania veci podľa reštitučného predpisu, nemôže mať .
Súvisiace predpisy:
282/1993 - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zmiernení niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoločnostiam
Právna veta: Ak postupom správcu konkurznej podstaty došlo k porušeniu blokačného ustanovenia § 4 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z.z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, je potom príslušný prevod vlastníckeho práva na tretiu osobu, ktorý vykonal správca konkurznej podstaty, keď kúpnou zmluvou previedol nehnuteľnosti, na ktoré bol riadne a včas uplatnený reštitučný nárok, zo zákona neplatný. Predmetná neplatnosť t ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... navrhovateľa vyhodnotiť uzavretie kúpnej zmluvy zo dňa 16. marca 2004 a následné povolenie vkladu dňa 24. marca 2004 ako prekážku vydania veci. Žiadne relevantné doklady a podklady ako prekážky k speňažovaniu konkurznej podstaty ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy a jej následnému odvkladovaniu .
Súvisiace predpisy:
503/2003 - Zákon o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.