Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1017989
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61128
USSR: 34155
NSČR: 117849
NSSČR: 63387
USČR: 76741
EUR-LEX (sk): 11463
EUR-LEX (cz): 11501
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417076
Krajské súdy (ČR): 39786
Posledná aktualizácia
21.07.2019 06:54

Nájdené rozsudky pre výraz: vydanie veci


Približný počet výsledkov: 447 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vydanie veci
  • vydanie nájdené 74901 krát v 32277 dokumentoch
  • vec nájdené 674142 krát v 60680 dokumentochZbierka NS 6-7/1998
R 94/1998
Rozsudok
Kľúčové slová: mimosúdne rehabilitácie, vydanie veci
Právna veta: Oprávnená osoba, ktorej podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách boli vydané nehnuteľnosti, je povinná uhradiť sumu, ktorú vyrovnal štát vyporiadaním podľa osobitných predpisov, ak na nehnuteľnosti ku dňu jej prevzatia štátom viazli pohľadávky peňažných ústavov zabezpečené obmedzením prevodu nehnuteľností (§ 10 ods. 2 cit. zákona); oprávnená osoba nemá túto povinnosť, ak uvedené pohľadávky boli zabezpečené záložným právom.

Úryvok z textu:
Návrhom, ktorý došiel súdu 25. októbra 1994 sa navrhovateľ domáhal zaplatenia sumy 7361,43 Sk na tom základe, že odporcovi boli podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách vydané nehnuteľnosti, na ktorých viazla pohľadávka štátu v sume, ktorá tvorí žalobnú pohľadávku a odporca ju odmieta zaplatiť. Okresný súd v Trenčíne rozsudkom zamietol návrh žalobcu s odôvodnením, že pohľadávka v danom prípade nebola zabezpečená obmedzením prevodu nehnuteľnosti, ako to predpokladá právna úprava v .
Právna veta: Účel mimoriadneho dovolania spočíva v odstránení nezákonnosti, ktorej sa dopustil súd v konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku, pričom toto odstránenie nezákonnosti vyžaduje ochrana práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb alebo štátu. Tento účel mimoriadneho dovolania je v súlade s účelom občianskeho súdneho konania, súčasne tento účel sleduje ochranu účastníka pred dôsledkami nespravodlivého procesu, konania, ktoré trpí základnými procesnými pochybeniami a postupmi súdov znamenajúcich až porušenie práva na súdnu ochranu. Ochrana poskytovaná mimoriadnym dovolaním ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 M Cdo 16 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne R. , zastúpenej JUDr. Ľ. K. , advokátom v B. , proti žalovanému L. , so sídlom v B. , zastúpenému JUDr. E. M. , advokátkou v Z. , o vydanie veci , vedenej na Okresnom súde Spišská Nová Ves pod sp. zn. 7 C 55 /20 12, predtým 5 C 124/2006 , o mimo riadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 27. apríla 2010 sp. .
Zbierka NS 3-4/1993
R 20/1993
Rozsudok
Kľúčové slová: reštitúcia majetku, vydanie veci
Právna veta: Pre účely § 8 ods. 3 zák. č. 87/1991 Zb. nemožno pri úvahe, či ide o stavbu, vychádzať iba zo stavebnoprávnych predpisov, ale treba vychádzať aj z možnosti využitia pozemku na účel, ktorému slúžil.

Úryvok z textu:
Navrhovateľ sa domáhal vydania pozemku nachádzajúcom sa v kat. území Nové Zámky podľa § 5 ods. 1 zák.č. 87/1991 Zb. z toho dôvodu, že pozemok daroval štátu v tiesni. Podľa § 5 ods. 1 veta prvá zák.č. 87/1991 Zb., povinná osoba vydá vec na písomnú výzvu oprávnenej osobe, ktorá preukáže svoj nárok na vydanie veci a uvedie spôsob jej prevzatia štátom. V zmysle § 6 ods. 1 písm. d/ zák.č. 87/1991 Zb. povinnosť vydať vec sa vzťahuje na tie prípady, keď v rozhodnom období vec prešla na štát zmluvou o darovaní .
Zbierka NS 3-4/1993
R 21/1993
Rozsudok
Kľúčové slová: vydanie veci
Právna veta: Ak bola nehnuteľnosť vyvlastnená za účelom umožnenia detskej pionierskej rekreácie, ale táto slúžila vždy iba rekreácii dospelých, sú splnené podmienky § 6 ods. 1 písm. i/ zák. č. 87/1991 Zb.

Úryvok z textu:
Žalobca sa domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť uzavrieť s ním dohodu podľa § 5 ods. 3 zák.č. 87/1991 Zb. o vydaní nehnuteľností z dôvodu, že nehnuteľnosti nikdy neslúžili účelu, pre ktorý boli vyvlastnené. Okresný súd v Liptovskom Mikuláši žalobe vyhovel a uložil žalovanému povinnosť uzavrieť so žalobcom dohodu o vydaní nehnuteľnosti a to pozemku vedeného v EN v Liptovskom Mikuláši na liste vlastníctva č. 138, evidenčný list č. 305, ako parc.č. EN č.50/2, ostatné o výmere 1452 m2, pozemok vedený .
Zbierka NS 3-4/1993
R 22/1993
Rozsudok
Kľúčové slová: vydanie veci oprávnenej osobe, návrh na vydanie veci, vydanie veci
Právna veta: Vydať celú vec iba niektorým z oprávnených osôb možno vtedy, ak zostávajúce oprávnené osoby svoj návrh na vydanie veci neuplatnia, alebo podanú výzvu na vydanie potrebnými listinami v stanovenej lehote nedoplnia.

Úryvok z textu:
Dohodou o vydaní veci v zmysle ustanovení zákona č. 403/1990 Zb., uzavretou 31.5.1991, vydal bytový podnik v B. oprávnenej osobe J.K. nehnuteľnosť, ktorá bola zapísaná v pozemkovej knihe pre kat.úz. v B. vo vl.č.1044 ako parc.č. 216, 217, 218 (dom a záhrada) vo vlastníctve G.M. v podiele 1/2 a M.M. v podiele 1/2 a neskôr bola zapísaná v evidencii nehnuteľností pre kat.úz. v B. ako pozemok parc.č.1333 a na ňom postavená budova č. 32 v B. Štátne notárstvo v Banskej Bystrici registrovalo uvedenú dohodu .
Merito Dovolanie
Zbierka NS 3-4/1993
R 38/1993
Uznesenie
Kľúčové slová: neprípustnosť dovolania, prípustnosť dovolania v zmysle OSP, vydanie veci
Právna veta: Ak odvolací súd v potvrdzujúcom rozsudku vo výroku nevysloví prípustnosť dovolania, dovolací súd nie je oprávnený skúmať, či inak ide o vec zásadného právneho významu.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Banskej Bystrici rozsudkom z 25.2.1992 č.k. 17Co 47/92-42 potvrdil rozsudok Okresného súdu v Žiline z 3.12.1991 č.k. 16 C 692/91-31, ktorým bol zamietnutý návrh na vydanie nehnuteľnosti podľa § 6 ods. 1 písm. g/ zák.č. 87/1991 Zb. a rozhodol o náhrade trov konania. Tento rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici sa stal právoplatným 21.4.1992. Proti tomuto rozsudku krajského súdu podali dovolanie navrhovatelia. Domáhali sa zrušenia rozsudku odvolacieho súdu v zmysle § 243b ods. 1, veta za .
Právna veta: Pre účely reštitúcie podľa zákona č. 87/1991 Zb. pod pojmom "celá vec" treba rozumieť spoluvlastnícky podiel, ktorý oprávnená osoba vlastnila v čase odňatia veci. Doplnenie: Ak je viac oprávnených osôb a nárok na vydanie veci uplatnia včas len niektoré z nich, vydá sa im celá vec. Toto kogentné ustanovenie § 5 ods. 1 vety tretej zákona č. 87/1991 Zb. sa týka plurality nástupcov pôvodného oprávneného. Tu nezáleží na tom, či ďalší oprávnení chceli alebo nechceli uplatniť svoj nárok, vec sa vydá bez ohľadu na ich pasivitu tomu z oprávnených, kto nárok včas uplatnil. V takom prípade podiel nepr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Krajský súdv Banskej Bystrici, rozhodujúc o odvolaní žalobkýň 1/ a 2/, potvrdil rozsudok Okresného súdu v Dolnom Kubíne z 30. 6. 1992, č. k. 7 C 670/91 v napadnutej časti, ktorým bola zamietnutá žaloba žalobkýň 1/, 2/ proti žalovaným II. až IV. na vydanie nehnuteľností podľa § 5 ods. 1 zákona č. 87/1991 Zb., nachádzajúcich sa v kat. území Horná Lehota, vedených pod pare. č. 108/1 ako dom a zast. plocha vo výmere 1460 m2 a pare. č. 108/2 ako záhrada vo výmere 2403 m2. Odvolací súd vo výroku svojho rozsudku .
Právna veta: Ak oprávnená osoba (§ 3 ods. 1 zákona č. 87/1991 Zb.) uplatnila včas svoj nárok na vydanie veci a po uplynutí lehoty podľa § 5 ods. 2 zákona č. 87/1991 Zb. zomrela, nastupujú do jej práv dedičia podľa ustanovení Obč. zák. Doplnenie: Zákon č. 87/1991 Zb. v ustanovení § 5 ods. 2 umožňuje oprávnenej osobe uplatniť nárok podaním výzvy na vydanie veci u povinnej osoby a to do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona, ak tak v ustanovenej lehote neurobí, jej nárok zanikne. Písomnou výzvou sa nárok uplatňuje (aj konkretizuje) a úkonmi podľa § 5 ods. 3 alebo 4 sa ďalej realizuje. Takto realizova ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Žalobou podanou na súde 25. 9. 1991 sa žalobca J. D. domáhal uloženia povinnosti žalovanému vydať mu nehnuteľnosť evidovanú na liste vlastníctva č. 2721 „v takom rozsahu, ako to bude vyznačené na geometrickom pláne“. Vydania nehnuteľnosti sa domáhal s poukazom na ustanovenie § 6 ods. 1 písm. g/ zákona č. 87/1991 Zb., pretože kúpnu zmluvu z 1. 6. 1969 so žalovaným uzavrel v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Žalobca J. D. v priebehu konania 22. 12. 1991 zomrel. Súd po prerušení konania podlá § 107 .
Zbierka NS 6-7/1998
R 92/1998
Rozsudok
Kľúčové slová: reštitučný nárok, majetková krivda, vydanie veci
Právna veta: Ak oprávnená osoba vyzvala povinnú osobu na vydanie veci ešte pred účinnosťou zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách, má tento právny úkon účinky výzvy uplatnenej podľa ustanovenia § 5 ods. 2 cit. zákona. Výzva na vydanie veci adresovaná obecnému úradu (mestskému úradu) má tie isté účinky, ako keby bola adresovaná priamo obci (mestu.)

Úryvok z textu:
Žalobcovia sa žalobou zo 17. 5. 1991 podľa § 6 ods. 1 písm. g) zák. č. 87/1991 Zb. domáhali vydania nehnuteľnosti zapísanej v Pozemkovej knihe v k. ú. S. vo vl. č. 1565 ako pare. č. 6 - dom, č. 146 - zastavaná plocha o výmere 1121 m2 z dôvodu, že ich právni predchodcovia kúpnu zmluvu uzavreli v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Žalovaný žiadal žalobu zamietnuť z dôvodu, že nie sú splnené podmienky pre vydanie nehnuteľnosti podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm.g) zák. č. 87/1991 Zb. U právnych .
Zbierka NS 3-4/1993
R 23/1993
Rozsudok
Kľúčové slová: žaloba o vydanie veci, ďalšie oprávnené osoby
Právna veta: Oprávnená osoba odôvodňujúca svoje právo na vydanie veci z ustanovenia § 3 zák. č. 403/1990 Zb. môže sa tohto práva domáhať iba k podielu, ktorého spoluvlastníkom bol v čase odňatia veci právny predchodca oprávnenej osoby. Nie je pritom významné, že právny predchodca oprávnenej osoby by inak bol zákonným dedičom a nadobudol vlastníctvo celej veci.

Úryvok z textu:
Žalobcovia sa domáhali vydania ideálnej polovice nehnuteľnosti, odňatej za podmienok predpokladaných zák.č. 403/1990 Zb. Krajský súd v Bratislave zmenil rozsudok Okresného súdu v Leviciach zo 4.júla 1991, ktorým súd vyhovel návrhu podanému ešte právnou predchodkyňou žalobcov H.Š., ktorým sa domáhala vydania ideálnej polovice nehnuteľnosti tak, že návrh zamietol a zaviazal navrhovateľov zaplatiť žalovanému náhradu trov konania v sume 1220 Kčs. Vychádzal z toho, že žalobcovia, ktorí vstúpili do práv svojej .
Právna veta: Existencia osoby v prednejšom poradí vylučuje nástupníctvo osôb v ďalšom poradí (§ 3 ods. 2 zákona č. 87/1991 Zb..) V prípade plurality osôb v rámci jednej skupiny treba aplikovať ustanovenie § 5 ods. 1, veta tretia zákona č. 87/1991 Zb. a vydať celú vec. Doplnenie: Ustanovenie § 3 ods. 1 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov definuje oprávnenú osobu ako fyzickú osobu, ktorej vec prešla do vlastníctva štátu v prípadoch uvedených v § 6 zákona, pokiaľ je štátnym občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a má trvalý pobyt na jej území. Pokiaľ ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... písomnú výzvu oprávnenej osobe, ktorá preukáže svoj nárok na vydanie veci a uvedie spôsob jej prevzatia štátom. Už z tohto ustanovenia vyplýva, že osoba, ktorá žiada o vydanie veci je povinná preukázať, že je oprávnenou osobou v zmysle tohto ... súd správne toto rozhodnutie potvrdil. Navrhovateľka v konaní nepreukázala, že je oprávnenou osobou, ktorej vznikol nárok na vydanie veci. K námietkám, uvedeným v dovolaní, treba ešte dodať, že vydaniu nehnuteľností (spoluvlastníckeho podielu E. J.) navrhovateľke by .
Právna veta: Za stavbu, ktorá spôsobuje, že pozemok nie je možné vydať (§ 10 ods. 4 zák.č. 403/1990 Zb. v znení zák.č. 137/1991 Zb.), možno považovať len stavbu, ktorá bola zriadená v časovom úseku od prevzatia pozemku štátom do účinnosti zákona č. 403/1990 Zb. Táto skutočnosť je zrejmá z doslovného znenia ustanovenia § 10 ods. 4 zák.č. 403/1990 Zb. v znení zák.č. 137/1991 Zb., podľa ktorého musí ísť o „pozemok, na ktorom je umiestnená stavba, ktorá bola zriadená až po prevzatí pozemku štátom“. Ak by sa totiž pripustila možnosť, že môže ísť aj o stavbu zriadenú kedykoľvek do podania výzvy na vydanie nehn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdu, nesledoval by sa tým dostatočne účel zákona. Zmiernenie následkov majetkových krívd podľa § 2 citovaného zákona spočíva predovšetkým vo vydaní veci oprávnenej osobe. Zákon dáva jednoznačne prednosť naturálnej reštitúcii a iné formy zmiernenia následkov majetkových krívd pripúšťa v presne určených prípadoch .
Merito Nájom
Právna veta: Ak nájomca užíva vec po uplynutí dojednanej doby trvania nájmu na základe novej, aj keď absolútnej neplatnej zmluvy, k obnoveniu nájomnej zmluvy podľa ustanovenia § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka nedôjde.

Úryvok z textu:
... vyzval na vrátenie prenajatej veci (vypratanie nehnuteľnosti), alebo nie. Druhou podmienkou je, že prenajímateľ nepodá proti tomu návrh na vydanie veci alebo návrh na vypratanie nehnuteľnosti na súde do 30 dní. Nestačí teda, že prenajímateľ mimosúdne vyzval nájomcu na ... doby trvania nájmu na základe novej, aj keď absolútne neplatnej nájomnej zmluvy, nie je povinnosťou prenajímateľa podať návrh na vydanie veci alebo na vypratanie nehnuteľnosti na súde do 30 dm a podľa § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa .
Právna veta: I. Úprava možnosti čítania zápisnice o skoršom výsluchu či už obžalovaného (§ 258 ods. 4 Trestného poriadku) alebo svedka (§ 264 ods. 1 Trestného poriadku) na hlavnom pojednávaní rešpektuje princíp nezameniteľnosti aktuálneho procesného postavenia vypočúvanej osoby (ktoré sa mohlo vp redchádzajúcom priebehu konania zmeniť). Preto nie je možné čítať na odstraňovanie rozporov vo výpovedi obžalovaného jeho skoršiu výpoveď ako svedka, a naopak. Pravidlo uvedené v predchádzajúcej vete nie je možné obísť čítaním zápisnice o skoršom výsluchu osoby v odlišnom než a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... primeranej lehote zúčastniť, pričom by sa s ním mohol poradiť, či napr. vyhovie ale bo nevyhovie výzve vyšetrovateľa (na dobrovoľné vydanie vecí), resp. v akom rozsahu, keďže zo zápisnice o vykonaní domovej prehliadky vyplýva, že vydal aj veci, ktoré sa predmetu domovej .
Merito Krádež
Zbierka NS 6/1993
R 60/1993
Rozsudok
Kľúčové slová: priestupky proti majetku, krádež
Právna veta: Za cudziu vec v zmysle § 247 ods. 1 Tr. zák. treba považovať vec, ktorá páchateľovi vlastnícky vôbec nepatrí, resp. mu nepatrí výlučne, za predpokladu, že s ňou nakladá tam uvedeným spôsobom ako s vlastnou, alebo spôsobom, ktorý je vyhradený výlučnému vlastníkovi, t. j. bez ohľadu na oprávnenia ďalších spoluvlastníkov. K posudzovaniu prípadov ťažby dreva v lesoch patriacich spoločenstvu urbariaristov členom tohto spoločenstva. Omyl v právnych normách, ktoré Trestný zákon neobsahuje, treba posudzovať podľa zásad o skutkovom omyle. Pokiaľ ide o tzv. negatívny skutkový omyl, t. j. páchateľ neve ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... bolo vlastníkom predmetného lesného pozemku, nie je so zreteľom na citovanú právnu úpravu potrebné zisťovať, či obvinený uplatnil nárok na vydanie veci na pozemkovom úrade tak, ako sa toho domáhal v podanej sťažnosti pre porušenie zákona generálny prokurátor SR s poukazom na .
Zbierka NS 6-7/1998
R 93/1998
Rozsudok
Kľúčové slová: dôvody na vyvlastnenie, prestavba
Právna veta: Pojem „prestavba“ v zmysle § 8 ods. 1 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách treba chápať širšie než ho vymedzujú stavebné predpisy (§ 1 ods. 3 vyhl. č. 85/1976 Zb.), a to aj s ohľadom na prístavby a nadstavby, pričom stavbu treba skúmať ako celok po dokončení stavebnej zmeny. O stratu stavebnotechnického charakteru stavby teda pôjde najmä v tých prípadoch, keď pri zásadnej stavebnej zmene dôjde k zásahu (výmene alebo vybudovaniu nových) do zvislých alebo vodorovných nosných konštrukčných prvkov stavby, prípadne dôjde k výmene konštrukcie strechy, či k výmene schodišťa, ak sú tie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... protiprávnymi postupmi, ku ktorým došlo v rozhodnom období niektorým zo spôsobov uvedených v ustanovení § 6. Zmiernenie sa uskutočňuje predovšetkým vydaním veci oprávnenej osobe (§ 3), po splnení ďalších zákonných podmienok, pokiaľ mu nebráni niektorý z dôvodov uvedených v ustanovení § 8 .
Právna veta: Konanie páchateľa zodpovedajúce vo vzťahu ku zločineckej skupine (§ 129 ods. 4 Trestného zákona) zákonným znakom „je jej členom, je pre ňu činný alebo ju podporuje“ v zmysle § 296, § 129 ods. 6 a 7 Trestného zákona nezahŕňa samotné spáchanie trestného činu členom zločineckej skupiny v rámci jej činnosti, alebo takého činu spoločne s členom zločineckej skupiny. V naposledy uvedenom prípade ide teda o viacčinný súbeh zločinu podľa § 296 Trestného zákona a iného trestného činu. Trestnoprávnou podstatou „členstva v zločineckej skupine“ je zaradenie sa do organizačnej štruktúry takej skupiny, n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tradičný trestnoprocesný inštitút, ktorý nie je potrebné vo vyššie p opísanom prípade dopĺňať príkazom na vydanie počítačových údajov, nakoľko po vydaní veci je už zákonne súladným spôsobom zabezpečený aj príslušný údaj (po jeho bežnou manipuláciou vyvolanom zobrazení na zariadení, resp. zistení ... zmysle § 91 Tr. por. možné len ak o súčasť odňatia veci (zariadenia s údajmi), čomu však predchádza výzva na vydanie veci (§ 89 ods. 1 Tr. por.), nie príkaz podľa § 90 ods. 1 písm. e/ Tr. por. Vydanie a .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.