SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1347288
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129723
NSSČR: 71773
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431142
Krajské súdy (ČR): 50282
Posledná aktualizácia
19.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: vydržanie


Približný počet výsledkov: 684 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vydržanie
  • vydrzanie nájdené 3541 krát v 684 dokumentochPrávna veta: Totižto vydržanie je osobitný originárny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva zo zákona (ex lege) pri splnení nasledovných zákonom požadovaných predpokladov a to musí ísť o spôsobilý predmet vydržania, držba musí byť oprávnená, držba musí byť nepretržitá počas celej zákonom ustanovenej doby. U hnuteľných vecí je vydržacia doba trojročná a u nehnuteľností desaťročná. Do plynutia tejto doby sa započítava aj doba oprávnenej držby právneho predchodcu vydržiteľa. Ak dôjde k prerušeniu vydržacej doby v dôsledku toho, že držiteľ prestal byť dobromyseľný v tom, že mu vec patrí, plynut ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobkýň : 1/ A. A., bývajúca v L., 2/ R. A., bývajúca v L., 3/ I. A., bývajúca v L., žalobkyne 1/ až 3/ zastúpené JUDr. R. E., advokátkou v L., proti žalovanému : R. M., bývajúci v D., zastúpený JUDr. R. G., advokátom v L., o určenie vlastníckeho práva a určenie, že spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti patrí do dedičstva, vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 12 C 65/2007, o .
Právna veta: Podľa § 151o ods. 1 veta prvá a druhá Občianskeho zákonníka vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydržaním); ustanovenie § 134 tu platí obdobne. Predpoklady vydržania práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu sú totožné s predpokladmi nevyhnutnými pre vydržanie vlastníckeho práva (§ 130, § 134 Občianskeho zákonníka). Ako je predpokladom dobrej viery u oprávneného držiteľa veci jeho presv ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Ing. M. B. , bývajúceho v D.L.O. a 2/ Mgr. M. B. , bývajúcej v D.L.O. , zastúpených JUDr. P. M. , advokátom v D.D. , proti žalovaným 1/ O. Ď. , bývajúcemu v D.L.O. a 2/ K. Ď. , bývajúcej v D.L.O. , zastúpenými Mgr. R. K. , advokátom v D.D. , o vydržanie práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu , vedenej na Okresnom súde Dolný Kubín pod sp . zn. 4 C 13/2008, o dovolaní žalobcov proti .
Právna veta: Vydržanie je osobitný originálny spôsob nadobudnutia vlastníctva. V prípade splnenia zákonom určených podmienok dochádza k nemu priamo zo zákona, nevyžaduje sa k tomu rozhodnutie štátneho orgánu. K tomu, aby bolo možné nadobudnúť vlastnícke právo vydržaním, musia byť splnené zároveň tieto zákonné predpoklady: a/ nadobúdateľ je oprávneným držiteľom veci po celú vydržaciu dobu, b/ nepretržitosť vydržacej doby, ktorou je neprerušovaný stav užívania predmetu vydržania počas zákonom ustanovenej doby, c/ spôsobilý predmet vydržania. Predpokladom vydržania je skutočnosť, že držiteľ je so zreteľom na ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
5 Cdo 49 /2010 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a členov senátu JUDr. H. Haukvitzovej a JUDr. Sone Mesiarkinovej , v právnej veci žalob cov 1/ J. K. , 2/ M. K. , oboch zastúpených JUDr. J. C. , proti žalobkyni H. T. , zastúpenej JUDr. M. K. , o určeni e vlastníckeho práva k nehnuteľ nostiam , vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 5 C 67/2008, na dovolanie žalobcov proti rozsudku .
Právna veta: Oprávneným držiteľom nehnuteľnosti, ktorý je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že je jej vlastníkom, nemôže byť ten, kto do jej držby vstúpil za účinnosti Občianskeho zákonníka v znení do 31. decembra 1991 na základe zmluvy o prevode nehnuteľnosti, ktorá nebola uzatvorená v písomnej forme.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubora Šeba a členov senátu JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Edity Bakošovej, v právne j veci žalobcov v Trnave, Hlavná 42, proti žalovaným PARTNERS, spol. s r.o., so sídlom v Hlohovci, Nám. sv. Michala 30/27, za účasti vedľajšej účastníčky na strane žalovaných M. R. , bytom O. , zastúpenej JUDr. Roman om Cibulkom, advokátom v Trnave, Hlavná 13, o určenie vlastníckeho práva a protinávrhu .
Kľúčové slová: vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, vydržanie

Právna veta: Vydržanie je osobitný originálny spôsob nadobudnutia vlastníctva. Uhorské obyčajové právo platné na území Slovenska do 31. decembra 1950 rozoznávalo (Luby, Š.: Základy všeobecného súkromného práva, III. vydanie, Heuréka, Šamorín 2002, s. 107 a nasl.): a) pozemnoknižné – išlo o pôvodné nadobudnutie vlastníckeho práva na základe protiprávnej pozemnoknižnej držby trvajúcej 32 rokov; takýmto vydržaním mohol nadobudnúť pozemnoknižné vlastníctvo ten, kto bol neplatne vpísaný do pozemkovej knihy, keď tento stav neplatného vkladu trval nerušene 32 rokov; mohol vydržať aj vtedy, ak bol „obmyseľný“, b) ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 65 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. Z. , bývajúceho v B.B. , zastúpeného JU Dr. J. Füzerom, advokátom v Trebišov e, M.R. Štefánika č. 22, proti žalovaným 1/ J. M. , 2/ J. M. , 3/ A. B. , rod. M. , 4/ H. M. , všetci bývajúci v B.B. , zastúpeným JUDr. Timeou Schwarcovou, advokátkou v Košic iach , Pražská 4, o určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva , vedenej na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 11 C .
Kľúčové slová: dobromyseľnosť držby, vydržanie, vydržanie vlastníckeho práva

Právna veta: Ustanovenie § 134 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka upravuje vydržanie ako osobitný originálny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva. Ide o nadobudnutie vlastníckeho práva na základe inej skutočnosti ustanovenej zákonom. Vydržanie vlastníckeho práva je jeho nadobudnutie v dôsledku kvalifikovanej držby veci, vykonávanej po zákonom stanovenú dobu. Funkciou vydržania je umožniť nadobudnutie vlastníctva držiteľovi, ktorý vec dlhodobo ovláda v dobrej viere, že je jej vlastníkom, pričom táto dobrá viera (dobromyseľnosť) je podľa platnej úpravy daná „so zreteľom na všetky okolnosti“. Opakom ovládania ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Cdo 506/201 5 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. E. a sudcov JUDr. E. a JUDr. A. , v právnej veci žalobcov 1/ M. , bývajúcej v P., 2/ J., bývajúceho v H.H. , obaja zastúpení Mgr. J., advokáto m v D. , 3/ nesvojprávnej J., bývajúcej v S., zastúpenej opatrovníkom C. , so sídlom v S. č. 68 , proti žalovan ej A. , bývajúcej v M. , zastúpenej JUDr. Š., advokátom v I., o určenie .
Kľúčové slová: vydržanie, štátne notárstvo, kvalifikovaná držba

Zbierka NS 6/2015
R 73/2015
Právna veta: Oprávneným držiteľom nehnuteľnosti, ktorý je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že je jej vlastníkom, nemôže byť ten, kto do jej držby vstúpil za účinnosti Občianskeho zákonníka v znení do 31. decembra 1991 na základe zmluvy o prevode nehnuteľnosti, ktorá nebola registrovaná štátnym notárstvom v zmysle zákona č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc ov 1/ Ľ. K. , bývajúce j v S.S. 2/ A. H. , bývajúcej v Ž. zastúpenej J UDr. J. F., advokátkou so sídlom v Ž. , 3/ M. K. , bývajúceho v B. a 4/ J. K. , bývajúceho vo V. , proti žalovaným 1/ L. R. , bývajúcemu v S.S.S. 2/ V. R. , bývajúcej v S.S.S. obom zastúpeným JUDr. L. P., advokátom so sídlom v Ž. , 3/ J. B. , bývajúcej N. , 4/ J. D. , bývajúcej v Ž. , 5/ B. H. , bývajúcemu v S.S. , 6/ J. P .
Kľúčové slová: vlastnícke právo , vydržanie, vydržacia doba, podmienky nadobudnutia vlastníckych práv k nehnuteľnostiam

Zbierka NS 2/1999
R 27/1999
Právna veta: Ak skorší kupujúci užíval svoju nehnuteľnosť nerušene počas doby potrebnej na nadobudnutie vlastníctva vydržaním a bez toho, aby sa dozvedel, že vlastníctvo k nej na základe neskoršej zmluvy nadobudol niekto iný, skoršiemu kupujúcemu vydržacia doba riadne uplynula a po jej uplynutí nadobudol vlastnícke právo k spornej nehnuteľnosti uvedeným spôsobom. Vklad vlastníckeho práva k spornej nehnuteľnosti na právnych predchodcov žalovaného bez ďalšieho nespôsobil porušenie dobromyseľnosti právneho predchodcu žalobcu v tom, že mu sporná nehnuteľnosť patrí na základe kúpy v čase platnosti obyčajového ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
26Žalobou podanou na súde 16. januára 1991, upresnenou na pojednávaní 29. októbra 1991, sa žalobca domáhal určenia, že je vlastníkom častí pozkn. parciel č. vo vl. č. 109, kat. úz. R. a č. 26 vo vl. č. 66, kat. úz. R., ktoré sú označené v geomet rickom pláne vyhotovenom Ing. I. Š. dňa 6. októbra 1991 overenom 9. októbra 199; ako parcely č. 214, 215/1 a 215/2. Zároveň žiadal uložiť žalovaným 1) - 4) a žalo nej 6) povinnosť vydať mu novovytvorenú parcelu č. 215/2 vo výmere 1323 m2. Súd prvého stupňa .
Právna veta: "Ustanovenia § 134 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka upravuje vydržanie ako osobitný originálny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva. Ide o nadobudnutie vlastníckeho práva na základe inej skutočnosti ustanovenej zákonom. Vydržanie vlastníckeho práva je jeho nadobudnutie v dôsledku kvalifikovanej držby veci, vykonávanej po zákonom stanovenú dobu. Funkciou vydržania je umožniť nadobudnutie vlastníctva držiteľovi, ktorý vec dlhodobo ovláda v dobrej viere, že je jej vlastníkom, pričom táto dobrá viera (dobromyseľnosť) je podľa platnej úpravy daná „so zreteľom na všetky okolnosti“. Vydržanie tak h ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Kolcuna a sudcov JUDr. Martina Vladika a JUDr. Viery Petríkovej, v právnej veci žalobkyne : Ľ. G. , bývajúca v T. , zastúpená JUDr. P. J., advokátom v P., proti žalovaným : 1/ V. K. , 2/ A. K. , obaja bývajúci v T. , obaja zastúpení JUDr. J. D. , advokátom v T. , o určenie hranice medzi pozemkami a o vzájomnom návrhu žalovaných 1/, 2/ o určenie vlastníckeho .
Kľúčové slová: plynutie vydržacej lehoty, držba, neplatnosť právneho úkonu podľa § 37 OZ

Zbierka NS 4-5/1996
R 44/1996
Právna veta: Neplatnosť právneho úkonu o prevode vlastníctva nie je okolnosťou vylučujúcou nadobudnutie vlastníctva vydržaním. Odovzdanie poľnohospodárskych pozemkov do užívania JRD neprerušuje plynutie vydržacej lehoty (§18 ods.3 zákona SNR č. 293/1992 Zb.)

Úryvok z textu:
... pripustil dovolanie na posúdenie, či zaujal vo veci správny právny názor ohľadne nadobudnutia vlastníctva predmetných pozemkov vydržaním. Dovolací súd preto preskúmal dovolaním napadnutý rozsudok odvolacieho súdu iba v intenciách vyslovenej prípustnosti dovolania ... však neišlo, ako na to správne poukázal už odvolací súd, ale nadobúdacím titulom bolo vydržanie. Pri posudzovaní nadobudnutia vlastníctva vydržaním môže byť prípadný iný úkon ohľadne spornej veci iba okolnosťou, svedčiacou o dobromyseľnosti (bona .
Právna veta: Ak dovolateľ odôvodnil prípustnosť dovolania odklonom od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu podľa ustanovenia § 421 ods. 1 písm. a/ Civilného sporového poriadku, potom je povinný v dovolaní výslovne uviesť právne posúdenie odvolacieho súdu, ktoré považuje za nesprávne, konkretizovať, ako mal odvolací súd právnu otázku správne vyriešiť a zároveň musí špecifikovať ustálenú rozhodovaciu prax dovolacieho súdu, od ktorej sa mal podľa jeho názoru odvolací súd pri svojom rozhodovaní odkloniť.

Úryvok z textu:
... dovolacieho súdu, ak dospeli k záveru, že žalobkyňa nenadobudla k nehnuteľnostiam tvoriacim predmet vylučovacej žaloby vlastnícke právo vydržaním, keďže nebola so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľná, že jej patria nehnuteľnosti, do držby ktorých vstúpila ... vlastnícke právo na základe naplnenia dôvodov vyžadovaných v ustanovení § 134 Občianskeho zákonníka pre nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním. Odvolací súd zdôraznil, že v sporovom konaní je pánom sporu žalobca, ktorý má v procesnej rovine .
Právna veta: Rozsudok súdu negatívne určujúci, že žalovaní nie sú vlastníkmi nehnuteľnosti, nemôže zlepšiť právne postavenie žalobkyne, ktorá svoje vlastnícke právo nepreukazuje na ňu znejúcim tzv. nadobúdacím titulom a dosiaľ nebola zapísaná ako vlastnícka predmetnej nehnuteľnosti v evidencii právnych vzťahov k nehnuteľnostiam. Na podaní žaloby, predmetom ktorej je takéto určenie, nemá žalobkyňa naliehavý právny záujem [§ 80 písm. c) O. s. p.].

Úryvok z textu:
... deklarované neisté právne postavenie nezlepšilo a podmienky stanovené v § 63 Notárskeho poriadku pre vydanie osvedčenia o vydržaní sa pre ňu nezmenili, pretože rozsudok súdu o negatívnom určení spoluvlastníctva žalovaných nemôže byť spôsobilým zlepšiť právne ... žalobkyňu povinnosti stanovej v ustanovení § 63 písm. a/ ods. 1 Notárskeho poriadku predložiť k osvedčeniu o vydržaní vyjadrenie zapísaných vlastníkov, resp. ich právnych nástupcov. Z uvedeného vyplýva, že rozsudky okresného súdu i krajského súdu .
Právna veta: Právo na náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva podľa § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov vzniklo ex lege jednorazovo tomu, kto bol vlastníkom zaťaženého pozemku ku dňu účinnosti tohto zákona (1. septembra 1993). Z predmetného ustanovenia nevyplýva ďalšiemu vlastníkovi zaťaženého pozemku právo na náhradu za pretrvávajúce obmedzenie jeho vlastníckych práv.

Úryvok z textu:
... o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydržaním); ustanovenia § 134 tu platia obdobne. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľno sti. Podľa .
Kľúčové slová: neplatnosť majetkových prevodov, oprávnené osoby o súdnych ratihibaciach, reštitučný nárok

Zbierka NS 2/1999
R 30/1999
Právna veta: Ak osoba uplatňujúca reštitučný nárok podľa zákona č. 87/1991 Zb. nepreukáže v občianskom súdnom konaní existenciu vlastníctva k veci, jej návrh na vydanie veci, resp. na finančnú náhradu, nemôže byť úspešný. Samotnou účinnosťou zákona č. 128/1946 Zb. nedošlo k obnoveniu vlastníckych práv osôb, ktoré tieto práva stratili v dobre neslobody (od 29. septembra 1938 do 4. mája 1945.)

Úryvok z textu:
... stratila svoj majetok. Pokiaľ dovolateľ vytýkal súdom, že sa nezaoberali skutočnosťou, že vlastníctvo k predmetnej nehnuteľnosti nadobudol vydržaním, jeho námietka nie je dôvodná. Rovnako nie je dôvodná ani ďalšia námietka dovolateľa, že súdy sa nevysporiadali ani ... uznesenia zrušila. Napokon vytýkal súdom, že sa nezaoberali s otázkou, či vlastnícke právo k predmetnej nehnuteľnosti nenadobudol vydržaním a že sa nevy- sporiadal ani s právoplatnosťou rozhodnutia finančného odboru Rady ONV v L. zo 7. januára .
Kľúčové slová: vecné bremená, zánik vecného bremena

Zbierka NS 2/1999
R 32/1999
Právna veta: Pooranie alebo oplotenie parcely slúžiacej na výkon vecného práva prechodu samo o sebe nemá za následok zánik vecného bremena zo zákona.

Úryvok z textu:
... následok zánik vecného bremena zo zákona, ako sa mylne domnieval odvolací súd. Pokiaľ došlo k prechodu vlastníckeho práva na základe vydržania k časti parcely zaťaženej vecným bremenom, samotná táto skutočnosť taktiež nespôsobuje zánik vecného bremena, pretože povinnosť vyplývajúca z vecného bremena ... slúžila ako prechod pre priľahlé parcely, a to až do roku 1982, kedy vlastníci parcely č. 495/2 (ktorú nadobudli vydržaním a do ktorej bola pričlenená aj časť parcely č. 493/1 v dĺžke 26,4 m a šírke 3 m .
Právna veta: Vzájomná dohoda spoluvlastníkov o spôsobe rozdelenia kúpnej ceny medzi nimi je v daňovom konaní právne bezvýznamná, pretože správca dane je viazaný ustanovením § 8 ods. 3 zákona SNR č. 318/1992 Zb. o daní z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení zákona č. 87/1993 Z. z..

Úryvok z textu:
... . 318/1992 Zb. je odplatný prevod alebo prechod vlastníctva k nehnuteľnosti a nadobudnutie vlastníctva pri výkone rozhodnutia, konkurzom, vyrovnaním, alebo vydržaním a hodnota vecných bremien. Základom dane je odplata, prípadne úhrada za nehnuteľnosť, pričom sa vychádza z dohodnutej ceny, minimálne však .
Právna veta: Zmysel správneho konania a dôležitosť dodržania procedurálnych pravidiel, ktoré tvoria jeho súčasť, je daná predmetom konania. Správne konanie - procedúra - výlučne sleduje, aby bola zaistená správna aplikácia hmotného práva, aby rozhodnutie vo veci, ktorým sa zakladajú, menia alebo zrušujú konkrétne práva a povinnosti, bolo v súlade s hmotným právom. Zrušenie alebo zmena právoplatných rozhodnutí na základe mimoriadnych opravných prostriedkov [aj preskúmaním podľa § 65 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)] takto prichádza do úvahy len za situácie, ak sa v konaní ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nový presah, alebo len o reštaurovanie pôvodného stavu, ktorý, ak by bol dlhotrvajúci, mohol mať vplyv na právny stav veci - vydržanie bremena, či zmenu vlastníctva k časti pozemku. Napokon žalovaný pochybil aj tým, že si nevyžiadal stanovisko stavebného úradu, ktorý zrušované .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.