Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1000495
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 60876
USSR: 33970
NSČR: 116494
NSSČR: 62635
USČR: 75976
EUR-LEX (sk): 11437
EUR-LEX (cz): 11475
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 415630
Krajské súdy (ČR): 38862
Posledná aktualizácia
19.05.2019 22:15

Nájdené rozsudky pre výraz: vydržanie


Približný počet výsledkov: 580 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vydržanie
  • vydrzanie nájdené 3081 krát v 580 dokumentochPrávna veta: Totižto vydržanie je osobitný originárny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva zo zákona (ex lege) pri splnení nasledovných zákonom požadovaných predpokladov a to musí ísť o spôsobilý predmet vydržania, držba musí byť oprávnená, držba musí byť nepretržitá počas celej zákonom ustanovenej doby. U hnuteľných vecí je vydržacia doba trojročná a u nehnuteľností desaťročná. Do plynutia tejto doby sa započítava aj doba oprávnenej držby právneho predchodcu vydržiteľa. Ak dôjde k prerušeniu vydržacej doby v dôsledku toho, že držiteľ prestal byť dobromyseľný v tom, že mu vec patrí, plynut ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v právnej veci žalobkýň : 1/ A. A., bývajúca v L., 2/ R. A., bývajúca v L., 3/ I. A., bývajúca v L., žalobkyne 1/ až 3/ zastúpené JUDr. R. E., advokátkou v L., proti žalovanému : R. M., bývajúci v D., zastúpený JUDr. R. G., advokátom v L., o určenie vlastníckeho práva a určenie, že spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti patrí do dedičstva, vedenej na Okresnom súde Lučenec pod sp. zn. 12 C 65/2007, o .
Právna veta: 1. Funkciou vydržania je umožniť nadobudnutie vlastníctva držiteľovi, ktorý vec dlhodobo ovláda v dobrej viere, že je jej vlastníkom, pričom táto dobrá viera (dobromyseľnosť) je podľa platnej úpravy daná „so zreteľom na všetky okolnosti“. Opakom ovládania veci držiteľom je nečinnosť vlastníka. Vydržanie tak hojí najmä vady alebo nedostatok nadobúdacieho titulu. Účelom vydržania je uviesť do súladu dlhodobý faktický stav so stavom právnym. 2. Dobromyseľnosť teda znamená, že držiteľ je ohľadne existencie svojho práva v omyle. Posúdenie, či držiteľ je alebo nie je dobromyseľn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Cdo 283/2009 Slovenskej republiky UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Ľ. K., bývajúcej v S.S. 2/ A. H., bývajúcej v Ž. zastúpenej JUDr. J. F., advokátkou so sídlom v Ž., 3/ M. K., bývajúceho v B. a 4/ J. K., bývajúceho vo V., proti žalovaným 1/ L. R., bývajúcemu v S.S.S. 2/ V. R., bývajúcej v S.S.S. obom zastúpeným JUDr. L. P., advokátom so sídlom v Ž., 3/ J. B., bývajúcej N., 4/ J. D., bývajúcej v Ž., 5/ B. H., bývajúcemu v S.S., 6/ J. P., bývajúcej vo .
Právna veta: Podľa § 151o ods. 1 veta prvá a druhá Občianskeho zákonníka vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydržaním); ustanovenie § 134 tu platí obdobne. Predpoklady vydržania práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu sú totožné s predpokladmi nevyhnutnými pre vydržanie vlastníckeho práva (§ 130, § 134 Občianskeho zákonníka). Ako je predpokladom dobrej viery u oprávneného držiteľa veci jeho presv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ Ing. M. B. , bývajúceho v D.L.O. a 2/ Mgr. M. B. , bývajúcej v D.L.O. , zastúpených JUDr. P. M. , advokátom v D.D. , proti žalovaným 1/ O. Ď. , bývajúcemu v D.L.O. a 2/ K. Ď. , bývajúcej v D.L.O. , zastúpenými Mgr. R. K. , advokátom v D.D. , o vydržanie práva zodpovedajúcemu vecnému bremenu , vedenej na Okresnom súde Dolný Kubín pod sp . zn. 4 C 13/2008, o dovolaní žalobcov proti .
Právna veta: "Ustanovenia § 134 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka upravuje vydržanie ako osobitný originálny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva. Ide o nadobudnutie vlastníckeho práva na základe inej skutočnosti ustanovenej zákonom. Vydržanie vlastníckeho práva je jeho nadobudnutie v dôsledku kvalifikovanej držby veci, vykonávanej po zákonom stanovenú dobu. Funkciou vydržania je umožniť nadobudnutie vlastníctva držiteľovi, ktorý vec dlhodobo ovláda v dobrej viere, že je jej vlastníkom, pričom táto dobrá viera (dobromyseľnosť) je podľa platnej úpravy daná „so zreteľom na všetky okolnosti“. Vydržanie tak h ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky rozhodol v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Kolcuna a sudcov JUDr. Martina Vladika a JUDr. Viery Petríkovej, v právnej veci žalobkyne : Ľ. G. , bývajúca v T. , zastúpená JUDr. P. J., advokátom v P., proti žalovaným : 1/ V. K. , 2/ A. K. , obaja bývajúci v T. , obaja zastúpení JUDr. J. D. , advokátom v T. , o určenie hranice medzi pozemkami a o vzájomnom návrhu žalovaných 1/, 2/ o určenie vlastníckeho .
Právna veta: Oprávneným držiteľom nehnuteľnosti, ktorý je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že je jej vlastníkom, nemôže byť ten, kto do jej držby vstúpil za účinnosti Občianskeho zákonníka v znení do 31. decembra 1991 na základe zmluvy o prevode nehnuteľnosti, ktorá nebola uzatvorená v písomnej forme.

Úryvok z textu:
ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubora Šeba a členov senátu JUDr. Evy Sakálovej a JUDr. Edity Bakošovej, v právne j veci žalobcov v Trnave, Hlavná 42, proti žalovaným PARTNERS, spol. s r.o., so sídlom v Hlohovci, Nám. sv. Michala 30/27, za účasti vedľajšej účastníčky na strane žalovaných M. R. , bytom O. , zastúpenej JUDr. Roman om Cibulkom, advokátom v Trnave, Hlavná 13, o určenie vlastníckeho práva a protinávrhu .
Právna veta: Vydržanie je osobitný originálny spôsob nadobudnutia vlastníctva. Uhorské obyčajové právo platné na území Slovenska do 31. decembra 1950 rozoznávalo (Luby, Š.: Základy všeobecného súkromného práva, III. vydanie, Heuréka, Šamorín 2002, s. 107 a nasl.): a) pozemnoknižné – išlo o pôvodné nadobudnutie vlastníckeho práva na základe protiprávnej pozemnoknižnej držby trvajúcej 32 rokov; takýmto vydržaním mohol nadobudnúť pozemnoknižné vlastníctvo ten, kto bol neplatne vpísaný do pozemkovej knihy, keď tento stav neplatného vkladu trval nerušene 32 rokov; mohol vydržať aj vtedy, ak bol „obmyseľný“, b) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2 Cdo 65 /201 5 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu J. Z. , bývajúceho v B.B. , zastúpeného JU Dr. J. Füzerom, advokátom v Trebišov e, M.R. Štefánika č. 22, proti žalovaným 1/ J. M. , 2/ J. M. , 3/ A. B. , rod. M. , 4/ H. M. , všetci bývajúci v B.B. , zastúpeným JUDr. Timeou Schwarcovou, advokátkou v Košic iach , Pražská 4, o určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva , vedenej na Okresnom súde Trebišov pod sp. zn. 11 C .
Právna veta: Ustanovenie § 134 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka upravuje vydržanie ako osobitný originálny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva. Ide o nadobudnutie vlastníckeho práva na základe inej skutočnosti ustanovenej zákonom. Vydržanie vlastníckeho práva je jeho nadobudnutie v dôsledku kvalifikovanej držby veci, vykonávanej po zákonom stanovenú dobu. Funkciou vydržania je umožniť nadobudnutie vlastníctva držiteľovi, ktorý vec dlhodobo ovláda v dobrej viere, že je jej vlastníkom, pričom táto dobrá viera (dobromyseľnosť) je podľa platnej úpravy daná „so zreteľom na všetky okolnosti“. Opakom ovládania ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 4 Cdo 506/201 5 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. E. a sudcov JUDr. E. a JUDr. A. , v právnej veci žalobcov 1/ M. , bývajúcej v P., 2/ J., bývajúceho v H.H. , obaja zastúpení Mgr. J., advokáto m v D. , 3/ nesvojprávnej J., bývajúcej v S., zastúpenej opatrovníkom C. , so sídlom v S. č. 68 , proti žalovan ej A. , bývajúcej v M. , zastúpenej JUDr. Š., advokátom v I., o .
Zbierka NS 6/2015
R 73/2015
Uznesenie
Kľúčové slová: vydržanie, štátne notárstvo, kvalifikovaná držba
Právna veta: Oprávneným držiteľom nehnuteľnosti, ktorý je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že je jej vlastníkom, nemôže byť ten, kto do jej držby vstúpil za účinnosti Občianskeho zákonníka v znení do 31. decembra 1991 na základe zmluvy o prevode nehnuteľnosti, ktorá nebola registrovaná štátnym notárstvom v zmysle zákona č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobc ov 1/ Ľ. K. , bývajúce j v S.S. 2/ A. H. , bývajúcej v Ž. zastúpenej J UDr. J. F., advokátkou so sídlom v Ž. , 3/ M. K. , bývajúceho v B. a 4/ J. K. , bývajúceho vo V. , proti žalovaným 1/ L. R. , bývajúcemu v S.S.S. 2/ V. R. , bývajúcej v S.S.S. obom zastúpeným JUDr. L. P., advokátom so sídlom v Ž. , 3/ J. B. , bývajúcej N. , 4/ J. D. , bývajúcej v Ž. , 5/ B. H. , bývajúcemu v S.S. , 6/ J. .
Právna veta: Vydržanie je osobitný originálny spôsob nadobudnutia vlastníctva. V prípade splnenia zákonom určených podmienok dochádza k nemu priamo zo zákona, nevyžaduje sa k tomu rozhodnutie štátneho orgánu. K tomu, aby bolo možné nadobudnúť vlastnícke právo vydržaním, musia byť splnené zároveň tieto zákonné predpoklady: a/ nadobúdateľ je oprávneným držiteľom veci po celú vydržaciu dobu, b/ nepretržitosť vydržacej doby, ktorou je neprerušovaný stav užívania predmetu vydržania počas zákonom ustanovenej doby, c/ spôsobilý predmet vydržania. Predpokladom vydržania je skutočnosť, že držiteľ je so zreteľom na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
5 Cdo 49 /2010 R O Z S U D O K V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Maguru a členov senátu JUDr. H. Haukvitzovej a JUDr. Sone Mesiarkinovej , v právnej veci žalob cov 1/ J. K. , 2/ M. K. , oboch zastúpených JUDr. J. C. , proti žalobkyni H. T. , zastúpenej JUDr. M. K. , o určeni e vlastníckeho práva k nehnuteľ nostiam , vedenej na Okresnom súde Galanta pod sp. zn. 5 C 67/2008, na dovolanie žalobcov proti rozsudku .
Právna veta: Ak dovolateľ odôvodnil prípustnosť dovolania odklonom od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu podľa ustanovenia § 421 ods. 1 písm. a/ Civilného sporového poriadku, potom je povinný v dovolaní výslovne uviesť právne posúdenie odvolacieho súdu, ktoré považuje za nesprávne, konkretizovať, ako mal odvolací súd právnu otázku správne vyriešiť a zároveň musí špecifikovať ustálenú rozhodovaciu prax dovolacieho súdu, od ktorej sa mal podľa jeho názoru odvolací súd pri svojom rozhodovaní odkloniť.

Úryvok z textu:
... b/ ne pretržitosť vydržacej doby, ktorou je neprerušovaný stav užívania predmetu vydržania počas zákonom stanovenej doby, a c/ spôsobilý predmet vydržania. Predpokladom vydržania je skutočnosť, že držiteľ je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný, ... že žalobkyňa nemohla nadobudnúť nehnuteľnosti - ktoré žiadala vylúčiť z konkurznej podstaty - vydržaním pre absenciu jej dobrej viery ako základného predpoklady pre vydržanie nehnuteľností . Keďže žalobkyňa nie je vlastníkom vecí, ktoré žiadala vylúčiť z .
Právna veta: Právo na náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva podľa § 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov vzniklo ex lege jednorazovo tomu, kto bol vlastníkom zaťaženého pozemku ku dňu účinnosti tohto zákona (1. septembra 1993). Z predmetného ustanovenia nevyplýva ďalšiemu vlastníkovi zaťaženého pozemku právo na náhradu za pretrvávajúce obmedzenie jeho vlastníckych práv.

Úryvok z textu:
... o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu možno nadobudnúť tiež výkonom práva (vydržaním); ustanovenia § 134 tu platia obdobne. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je potrebný vklad do katastra nehnuteľno sti. Podľa .
Právna veta: Rozsudok súdu negatívne určujúci, že žalovaní nie sú vlastníkmi nehnuteľnosti, nemôže zlepšiť právne postavenie žalobkyne, ktorá svoje vlastnícke právo nepreukazuje na ňu znejúcim tzv. nadobúdacím titulom a dosiaľ nebola zapísaná ako vlastnícka predmetnej nehnuteľnosti v evidencii právnych vzťahov k nehnuteľnostiam. Na podaní žaloby, predmetom ktorej je takéto určenie, nemá žalobkyňa naliehavý právny záujem [§ 80 písm. c) O. s. p.].

Úryvok z textu:
... spoluvlastníkmi predmetných nehnuteľností - pozemkov, nakoľko vlastníctvo nenadobudli vydržaním pre chýbajúcu podmienku vydržania, dobromyseľnosť v tom, že im tieto nehnuteľnosti patria. Vydržaním nadobudli vlastníctvo k predmetným nehnuteľnostiam rodičia žalobkyne a ... o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sa vydáva formou notárskej zápisnice. Notárska zápisnica musí obsahovať vyhlásenie účastníka, že splnil podmienky vydržania podľa .
Právna veta: Súdna prax akceptuje žaloby, ktorými sa dedič domáha určenia, že tá – ktorá vec patrí do dedičstva po poručiteľovi. V konaní o takých žalobách ide o posúdenie, či poručiteľ bol v čase smrti vlastníkom tejto veci. Požadované určenie sa tu vzťahuje ku dňu smrti poručiteľa a okolnosti, ktoré nastali po tomto dni, nemôžu mať vplyv na rozhodnutie súdu. Treba dodať, že ak súd vyhovie žalobe požadujúcej uvedené určenie a vec je následne prejednaná v konaní o dedičstve ako majetok poručiteľa, nepotvrdzuje rozhodnutie o dedičstve (osvedčenie o dedičstve), že dedič je v súčasnosti vlastníkom veci. Po sm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súčasť parcely č. X. v katastrálnom území P. užívanej Štátnymi lesmi a aj z tohto dôvodu nemohla byť predmetom vydržania. Žalobkyne ž iadali napadnuté rozhodnutie zmeniť, ich žalobe vyhovieť a priznať im náhradu trov dovolacieho konania. Žalovaní 1, 2/ ... ôžu vo všeobecnosti nas tať právn e skutočnost i, s ktorými právny poriadok spája vznik vlastníctva niekoho iného (napríklad vydržaním) ; v konaní, v ktorom sa zisťuje, či určitá vec bola v čase smrti poručiteľa v jeho vlastníctve, sú však .
Právna veta: "Oprávnená držba je v právnom poriadku Slovenskej republiky koncipovaná ako subjektívne právo a zároveň ako právny vzťah, ktorého obsah je vymedzený v § 130 Občianskeho zákonníka. Z ustanovenia § 854 Občianskeho zákonníka, prípadne aj z ďalších prechodných ustanovení tohto predpisu vyplýva základná intertemporálna zásada súkromného\ práva, v zmysle ktorej sa novou právnou úpravou spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred účinnosťou tejto úpravy, no vznik právnych vzťahov a nároky z nich vzniknuté sa posudzujú podľa právnych predpisov platných v čase ich vzniku. Táto zásada, zakazujúca tzv. pra ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... však nebola u takejto os oby dotknutá možnosť vydržania vlastníckeho práva splnením podmienok vydržania vyplývajúcich z § 134 Občianskeho zákonníka. Týmito podmienkami boli : a) spôsobilý predmet vydržania, b) oprávnená držba a c) nepretržité trvanie oprávnenej ... . z. bolo uvedené ustanovenie s účinnosťo u od 1. decembra 2000 zrušené. Vlastnícke právo nenadobudla ani vydržaním podľa § 134 Občianskeho zákonníka, pretože nepreukázala splnenie podmienky oprávnenej držby. Pokiaľ totiž podľa vlastného .
Zbierka NS 7/2017
R 66/2017
Uznesenie
Kľúčové slová: žiadosť účastníka o odročenie pojednávania, právo na spravodlivý proces
Právna veta: Pokiaľ súd neodročil pojednávanie, pričom neakceptoval riadnu žiadosť strany sporu o odročenie pojednávania bez toho, aby podľa ustanovenia § 119 ods. 2 písm. c/ O. s. p. (resp. § 183 ods. 4 C. s. p.) túto skutočnosť oznámil strane sporu na emailovú adresu uvedenú spôsobom určeným zákonom, ide o postup, ktorým súd znemožnil realizovať strane sporu jej procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces.

Úryvok z textu:
... notárska zápisnica N 289/97, NZ 300/97 zo dňa 28. novembra 1997. Obsahom notárskej zápisnice bolo vydanie osvedčenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam označeným parcelnými číslami, ktoré užívala obec N. H. od roku 1948. Následne boli v roku 1950 .
Právna veta: Nevyhnutnou podmienkou zabezpečenia účinnej možnosti odvolateľa vyjadriť sa k úkonu protistrany svojou replikou je, že mu bude vytvorená procesná možnosť vyhotoviť svoje stanovisko tak, aby mal dostatok času na jeho prípravu. Za čas, ktorý umožňuje dostatočnú prípravu účastníka, označuje Občiansky súdny poriadok v iných prípadoch (viď napríklad § 115 ods. 2, resp. § 156 ods. 3) „najmenej päť dní“. Podľa názoru dovolacieho súdu by preto mal súd doručovať odvolateľovi vyjadrenie protistrany k odvolaniu tak, aby medzi doručením vyjadrenia odvolateľovi a rozhodnutím odvolacieho súdu neuplynul čas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prípadne boli tieto právne úkony neplatné, nemožno prehliadnuť, že súčasní vlastníci nadobudli byt v dobrej viere a prichádza do úvahy vydržanie vlastníckych práv . Podľa právneho názoru odvolacieho súdu odporc a nemôže byť povinný vydať členský podiel , lebo už nie je členom .
Zbierka NS 1/2015
R 3/2015
Rozsudok
Kľúčové slová: konanie o dedičstve, dedičstvo, právny nástupca poručiteľa
Právna veta: Ak nebol zachovaný postup upravený ustanoveniami § 175a až § 175zd Občianskeho súdneho poriadku, nemožno ho obchádzať žalobou, ktorou sa právny nástupca poručiteľa domáha určenia, že je (spolu)vlastníkom veci patriacej do dedičstva.

Úryvok z textu:
... nadobudnuté v dôsledku spoločnej výstavby sporného domu, došlo knadobudnutiu spoluvlastníckeho podielu tejto stavby právnym titulom vydržania (§ 134 Občianskeho zákonníka). Vydržanie je v právnej teórii a praxi považované za jeden zo spôsobov pôvodného nadobudnutia práva, pri ... tvrdení prezentovaných v konaní žalobkyňou 1/ vyplýva, že k vydržaniu malo dôjsť ešte za života jej manžela. Ak by to tak bolo, stal by sa predmet vydržania predmetom bezpodielového spoluvlastníctva žalobkyne 1/ a jej manžela. Na .
Právna veta: Konanie podľa § 7 ods. 6 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov slúži v podstate len na zmenu údajov registra obnovenej evidencie pozemkov v prípadoch, ak sa preukáže ich nesprávnosť. Nie je však v právomoci orgánu verejnej správy, aby v konaní o obnove evidencie pozemkov rozhodoval v prípade „sporu o vlastníctvo“ o určení vlastníckeho práva k pozemkom. Dotknutí účastníci majú však právo domáhať sa ochrany svojich vlastníckych práv napr. určovacou žalobou v civilnom konaní.

Úryvok z textu:
... zo strany žalovaného ako i prvostupňového správneho orgánu (jedná sa najmä o dražobné zápisnice a osvedčenia o vyhlásení o vydržaní). Z uvedeného dôvodu nemožno rozhodnutie žalovaného pokladať za zákonné. Ďalej uviedli, že kraj ský súd sa stotožnil s ... absencie podkladov. Súd však vyhodnotil iba zápisy v pozemkovej knihe vedené na Dr. A. P. a niekoľko vyhlásení o vydržaní v prospech neoznačených osôb. Žalobcovia nevedia z napadnutého roz sudku zistiť, prečo súd prvého stupňa dospel k uvedenému .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.