Nájdené rozsudky pre výraz: vyhlásenie konkurzu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1279

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

705 dokumentov
12681 dokumentov
45 dokumentov
50 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Podľa § 7 ods. l Zákona o konkurze a vyrovnaní, účastníkmi konkurzu sú veritelia, ktorí podali návrh na vyhlásenie konkurzu, veritelia, ktorí prihlásili svoje pohľadávky podľa § 20 Zákona o konkurze a vyrovnaní a dlžník. Z citovaného ustanovenia § 7 ods. l Zákona o konkurze a vyrovnaní nevyplýva, že správca konkurznej podstaty je účastníkom konkurzného konania, a preto nie je podľa § 201 O.s.p. osobou oprávnenou na podanie odvolania proti rozhodnutiu, v ktorom súd konštatoval zánik jeho funkcie na základe rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov. Odvolateľ ako doterajší správca konkurznej pod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: P. D. „D. H.“ K., X. K., IČO: X., o odvolaní Ing. A. S., K., B., proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 2. júna 2008 č. k. 1K /143/96-110, takto r o z h o d o l : Odvolanie o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e : Súd prvého stupňa napadnutým uznesením ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty D.. JUDr. J. P., CSc., Š., Košice, a vyslovil, že funkcia d
Právna veta: V zmysle ust. § 8 ods. 5 ZKV v znení poslednej právnej úpravy je možné zbaviť funkcie správcu konkurznej podstaty za splnenia podmienok stanovených zákonom a to v prípade návrhu samotného správcu, v prípade aj bez návrhu, ak súd zistí pochybenie v činnosti správcu alebo z iných dôležitých dôvodov. V týchto dvoch prípadoch sa zisťuje dôležitý dôvod nemožnosti vykonávania funkcie správcu konkurznej podstaty. A v treťom prípade, v ktorom sa nezisťuje dôležitosť dôvodu návrhu na zbavenie funkcie a zbavenie funkcie sa ponecháva zákonom len na rozhodnutie schôdze konkurzných veriteľov, ktorý postup ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Obo 128/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: B., a.s. K., K., IČO: X., o vyhlásenie konkurzu, na odvolanie správcu konkurznej podstaty JUDr. D. S. proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave zo dňa 14. júla 2008 č. k. 5 K 323/99-521, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 14. júla 2008 č.k. 5 K 323/99-521 p o t v r d z u j e. O d ô v o
Právna veta: Základnými podmienkami na vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu sú, aby dlžník bol v úpadku a v úpadku je ak má viac veriteľov a nie je schopný plniť si svoje záväzky v lehote stanovenej zákonom. Zákon v ustanovení § 4 ods. 5 zákona o konkurze a vyrovnaní definuje kedy sa považuje pohľadávka veriteľa za preukázanú pre účely konkurzného konania. Jednou z dvoch možností zákonom stanovených je preukázanie pohľadávky právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky 2 Obo 88/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: S., D., A., proti dlžníkovi: S., nar. X., L., o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, na odvolanie dlžníka proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach zo dňa 2. apríla 2008 č.k. 6 K 265/05-43, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Košiciach zo dňa 2. apríla 2008 č.k. 6 K 265/05-43 p o t v r d z u j
Právna veta: Pozastavenie výkonu advokácie samo osebe nie je dôvodom, pre ktorý by bolo možné zbaviť správu jeho funkcie. So zreteľom na to sa odvolací súd námietkami odvolateľa o účinnosti uznesenia o pozastavení výkonu advokácie nezaoberal. Zdôraznil, že dôvodom na zbavenie správcu jeho funkcie môže byť však skutočnosť, pre ktorú bol výkon advokácie pozastavený. Z obsahu spisu mal za nesporné, že touto skutočnosťou bola väzba odvolateľa, teda okolnosť, ktorú vyhodnotil ako objektívne brániacu správcovi riadne vykonávať jeho funkciu a znemožňujúcu jeho činnosť. Svoje potvrdzujúce uznesenie preto uzavre ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu: J. H. , M. , V. T. , IČO: X. , o vyhlásenie konkurzu, vedenej na Krajskom súde v K. pod sp. zn. 6K/17/2003, o dovolaní Mgr. Ing. I. I., H. , V. T. , proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. k. 2Obo/39/2010 -143 z 28. októbra 2010, právoplatného 3. decembra 2010, takto r o z h o d o l : Dovolanie o d m i e t a . O d ô v o d n e n i e Krajský súd v Brat
Právna veta: Podľa ust.§ 14 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR), ak súd zistí, že návrh na vyhlásenie konkurzu spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí konkurzného konania. Náležitosti návrhu upravuje ust. § 12 ZKR. Medzi podmienky, ktoré je súd povinný skúmať, patrí aj podmienka, či je v danej veci miestne príslušný na konanie podľa ust. § 88 ods. 1 písm. j/ O. s. p. Konkurzné konanie nezačína podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu, ale podľa názoru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky rozhodnutím súdu o začatí konkurzného ko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci navrhovateľa: S. R. – D. Ú. K. , R. , proti dlžníkovi: P. K. , a. s., R. , IČO: X. , zastúpený JUDr. J. V. , advokátom so sídlom S., o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka , o námietke miestnej nepríslušnosti, takto r o z h o d o l : Na konanie je vecne a miestne príslušný Okresný súd Košice I. O d ô v o d n e n i e : Navrhovateľ S. R. - D. Ú. K. , návrhom došlým na Okresný sú
Právna veta: Ak súd zistí, že sú splnené podmienky vyhlásenia konkurzu, rozhodne o vyhlásení konkurzu uznesením, ktoré musí obsahovať odôvodnenie. Inak návrh na vyhlásenie konkurzu zamietne (§ 13 ods. 1 veta a druhá zákona o konkurze a vyrovnaní). Existencia viacerých veriteľov dlžníka, je jednou zo zákonných podmienok na vyhlásenie konkurzu. Zákon o konkurze a vyrovnaní stanovuje v § 1 ods. 2 a ods. 3 dôvody, kedy je dlžník v úpadku. Prvým je existencia viacerých veriteľov, voči ktorým má záväzky po lehote splatnosti a súčasne nie je schopný tieto záväzky plniť. Druhou podmienkou pre vyhlásenie konkurzu j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa S., D., D., o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka E., J., zast. J., advokátom, so sídlom R., X., na odvolanie dlžníka proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 39 K 84/2005 - 58 zo dňa 27. marca 2008, takto rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 39 K 84/2005 - 58 zo dňa 27. marca 2008 zrušuje a vec vrac
Právna veta: Podľa ust. § 8 ods. 3 prvá veta zák.č. 328/1991 Zb. v znení neskorších zmien správca má nárok na náhradu výdavkov a na odmenu. Podľa ust. § 6 písm. a/ cit. vyhl. odmeny správcu konkurznej podstaty (ďalej len konkurzná odmena) tvorí suma, ktorá bola v konkurze získaná speňažením konkurznej podstaty a suma určená na uspokojenie veriteľov, ktorá bola získaná pri výkone funkcie správcu. V zmysle citovaného ust. § 6 vyhlášky, podľa ktorej je možné priznať odmenu správcovi konkurznej podstaty len zo sumy presne v zákone špecifikovanej a to sumy získanej speňažením konkurznej podstaty a sumy určenej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Obo 28/2008 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: E., o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka S., IČO: X. s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. M., so sídlom N., na odvolanie navrhovateľa a dlžníka proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 10. januára 2008 č.k. 27 K 49/05-724, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu
Právna veta: Podľa § 14 ods. 1 O.s.p. sudcovia sú vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na ich pomer k veci, k účastníkom alebo ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Z ust. § 7 zák. č. 328/1991 Zb., ktorým sa tento konkurz spravuje, vyplýva, že k zmene účastníka konkurzu v dôsledku zmeny veriteľa pohľadávky dochádza na základe oznámenia tejto skutočnosti súdu pôvodným a novým veriteľom, doloženým listinou preukazujúcou prevod pohľadávky, ktorá predpokladá platný právny úkon. Keďže nový veriteľ, spoločnosť A., ktorá mala postupovanú pohľadávku nadobudnúť, platnosť to ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Ndob/10/2008 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v konkurznej veci úpadcu Ing. P., IČO: X., vedenej na Krajskom súde v Košiciach pod č. k. 5K 7/03, o návrhu konkurznej veriteľky E., na vylúčenie sudcu takto r o z h o d o l : Sudca Krajského súdu v Košiciach JUDr. Roman Rizman nie je vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci vedenej na Krajskom súde v Košiciach pod č. k. 5K 7/03. O d ô v o d n e n i e : Podaním zo dňa 23.4.20
Právna veta: Zákon č. 7/2005 Z.z. síce zrušuje zákon č. 328/1991 Zb., o konkurze a vyrovnaní (§ 208 ods. 1), ale všetky konkurzné konania ako aj vyrovnacie konania, ktoré začali ešte pred účinnosťou novej právnej úpravy sa dokončia podľa doterajšej právnej úpravy. V prejednávanej veci sa konkurzné konania začalo 28. apríla 2005, kedy došiel súdu prvého stupňa návrh navrhovateľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka. Preto predmetný spor je potrebné dokončiť podľa zákona č. 328/1991 Zb. Odvolateľ sa teda mylne domáha svojho práva podľa zákona č. 7/2005 Z.z. na priznanie náhrady trov za výkon jeho činnos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa Z. S., a.s., S. X., P., IČO: X. proti dlžníkovi Č., s.r.o., P. c. X., B.n.B., IČO: X., o návrhu na vyhlásenie konkurzu, na odvolanie advokáta JUDr. J.H., predbežného správcu, proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 10. januára 2007, č.k. 2K 20/05-152, takto r o z h o d o l : Napadnuté uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 10. januára 2007, č. k. 2K 20/05-152 s a
Právna veta: Z ustanovenia § 4 ods. 7 ZKV vyplýva, že správca dane nemá povinnosť zložiť na účet súdu preddavok na úhradu odmeny predbežného správcu. Už pri podaní návrhu je od tejto povinnosti oslobodený. V zmysle tohto ustanovenia odmena predbežnému správcovi môže byť vyplatená výlučne z preddavku, zloženého podľa § 9a vyhl. č. 493/1991 Zb. Preto, aj keď predbežný správca má právo na odmenu, v určitých prípadoch mu túto odmenu, nie je možné priznať, keďže priznanie tejto odmeny je závislé od zloženia preddavku na túto odmenu.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, ako súd dovolací, v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, B., proti dlžníkovi Ing. I., r. č. X. o návrhu na vyhlásenie konkurzu, na mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 6. marca 2006 č. k. 28K 26/2005-170 a uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 22. novemb
MENU