Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1078762
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63681
USSR: 34752
NSČR: 121644
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 421559
Krajské súdy (ČR): 41623
Posledná aktualizácia
21.01.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: vyhlásenie konkurzu


Približný počet výsledkov: 1661 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vyhlásenie konkurzu
  • vyhlasenie nájdené 36194 krát v 17126 dokumentoch
  • konkurz nájdené 23835 krát v 3378 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 771 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 53 dokumentov
Krajské súdy SR 10063 dokumentov


Právna veta: Ak súd zistí, že sú splnené podmienky vyhlásenia konkurzu, rozhodne o vyhlásení konkurzu uznesením, ktoré musí obsahovať odôvodnenie. Inak návrh na vyhlásenie konkurzu zamietne (§ 13 ods. 1 veta a druhá zákona o konkurze a vyrovnaní). Existencia viacerých veriteľov dlžníka, je jednou zo zákonných podmienok na vyhlásenie konkurzu. Zákon o konkurze a vyrovnaní stanovuje v § 1 ods. 2 a ods. 3 dôvody, kedy je dlžník v úpadku. Prvým je existencia viacerých veriteľov, voči ktorým má záväzky po lehote splatnosti a súčasne nie je schopný tieto záväzky plniť. Druhou podmienkou pre vyhlásenie konkurzu j ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa S., D., D., o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka E., J., zast. J., advokátom, so sídlom R., X., na odvolanie dlžníka proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 39 K 84/2005 - 58 zo dňa 27. marca 2008, takto rozhodol: Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 39 K 84/2005 - 58 zo dňa 27. marca 2008 zrušuje a vec vracia tomuto .
Právna veta: Podľa ust. § 8 ods. 3 prvá veta zák.č. 328/1991 Zb. v znení neskorších zmien správca má nárok na náhradu výdavkov a na odmenu. Podľa ust. § 6 písm. a/ cit. vyhl. odmeny správcu konkurznej podstaty (ďalej len konkurzná odmena) tvorí suma, ktorá bola v konkurze získaná speňažením konkurznej podstaty a suma určená na uspokojenie veriteľov, ktorá bola získaná pri výkone funkcie správcu. V zmysle citovaného ust. § 6 vyhlášky, podľa ktorej je možné priznať odmenu správcovi konkurznej podstaty len zo sumy presne v zákone špecifikovanej a to sumy získanej speňažením konkurznej podstaty a sumy určenej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Obo 28/2008 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: E., o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka S., IČO: X. s ustanoveným správcom konkurznej podstaty JUDr. M., so sídlom N., na odvolanie navrhovateľa a dlžníka proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 10. januára 2008 č.k. 27 K 49/05-724, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v Banskej .
Právna veta: Podľa § 5 ods. 1 ZKV podmienkou vyhlásenia konkurzu je, aby mal dlžník majetok postačujúci aspoň na úhradu trov konkurzného konania. Podľa § 13 ods. 1 ZKV, ak súd zistí, že sú splnené podmienky vyhlásenia konkurzu, rozhodne o vyhlásení konkurzu uznesením, ktoré musí obsahovať odôvodnene. Inak návrh na vyhlásenie konkurzu zamietne. Podľa ust. § 9 ods. 3 ZKV predbežný správca vykonáva svoju činnosť do vyhlásenia konkurzu, zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu, alebo do zastavenia konania. Súd zároveň v týchto rozhodnutiach určí odmenu predbežného správcu, ktorú mu vyplatí z preddavku zložen ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4Obo 2l/2OO8 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej navrhovateľa: 1/ I., s.r.o.,Nábrežie J.J.X., L.M., IČO:X., 2/ U.,a.s., Š.X., B., IČO: X., o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: I., s.r.o., L.M., o odvolaní predbežnej správkyni dlžníka JUDr. A.B. proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 47 -24K 166/00-411 zo dňa 20. decembra 2007, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesenie Krajského súdu v .
Právna veta: Pri vyhlásení konkurzu nastupujú ustanovenia § 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v platnom znení. Účinky vyhlásenia konkurzu sú uvedené v § 14 cit. zákona a tým aj plnenie z privatizačnej zmluvy sa stalo bezpredmetným. Nie je správne konštatovanie prvostupňového súdu, že aj po vyhlásení konkurzu žalovaný mohol realizovať podnikateľský zámer, keď po vyhlásení konkurzu ho už realizovať nemohol.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Obdo 30/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štefanku a členiek senátu JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej, v právnej veci žalobcu: F., D., Bratislava, IČO: X., proti žalovanému: A. spol. s r. o., H. Galanta, IČO: X., zast. JUDr. J. Š., advokátom, Advokátska kancelária, S., X. Bratislava, o zaplatenie 4 500 000,--Sk s prísl. na dovolanie žalovaného .
Právna veta: Vyhláseniu konkurzu predchádza začatie konkurzného konania o ktorom súd rozhoduje uznesením. Právne účinky spojené so začatím konkurzného konania (pozri napr. § 14 ods. 4 až 6 zákona o konkurze a reštrukturalizácii) je potrebné odlišovať od právnych účinkov spojených s vyhlásením konkurzu (pozri napr. § 44 - § 56 zákona o konkurze a reštrukturalizácii). Začatie konkurzného konania má také účinky, že na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú (§ 14 ods. 5 písm. b/ zákon ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
7M Cdo 2/2010 Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávneného M. K. bývajúceho v K. , proti povinnej V. K. s.r.o., so sídlom v N. , IČO X. , o vymoženie 829,78 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Zvolen pod sp.zn. 11 Er 947/2007 a u súdnej exekútorky JUDr. A. D. , Exekútorský úrad B ., pod číslom EX 231/07, o mimoriadnom dovola ní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti uzneseniu Krajského súdu v Banskej .
Právna veta: Exekučné konanie sa neskončilo, ako tvrdí žalovaný, ale sa prerušilo podľa § 14 ods. 1 písm. d/ ZKV a na riešenie veci treba ust. § 14 ods. 1 písm. e/ druhá a tretia veta ZKV. Dôvodne tiež súd l. stupňa aplikoval na výpočet odmeny exekútora ust. § 16 ods. 2 vyhl. č 288/1995 Z. z. a uznal, že výsledok exekúcie nie je známy, pretože po skončení konkurzu bude súdny exekútor môcť v exekúcii pokračovať.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Obo 43/2010 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jozefa Štefanka a členiek JUDr. Anny Petruľákovej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalobkyne : JUDr. D.D. , advokátka , so sídlom N. , B. , správk yňa konkurznej podstaty úpadcu P.D. „v konkurze“ , N. , H. , IČO: X. proti žalovanému: M gr . J.H. , súdny exekútor , so sídlom X. , H. , o zaplatenie 26 729,63 Eur s príslušenstvom , na .
Právna veta: Ak bol navrhovateľom na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka orgán štátu poverený správou daní avymáhaním daňových nedoplatkov, ktorý v zmysle ust. § 4 ods. 1 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní (ZKV) nemá povinnosť súčasne s podaním návrhu zaplatiť preddavok na úhradu odmeny predbežného správcu a konanie bolo postupom podľa § 70e ods. 5 ZKV zastavené, nemôže súd určiť navrhovateľovi povinnosť zaplatiť odmenu priamo predbežnému správcovi, ani povinnosť nahradiť trovy, ktoré vyplatením odmeny znášal štát.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd -62 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd S. v právnej veci N., týkajúcej sa navrhovateľa Slovenská republika - Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky, týkajúcej sa Daňového úradu M., proti dlžníkovi K., o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, ktorá sa viedla na Krajskom súde v Banskej Bystrici pod sp. zn. 28 K 61/2005, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky, proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 28. júna 2006, č. k. 3 .
Právna veta: Podľa § 23 ods. 1 ZKR vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom. Podľa § 40 ods. 2 ZKR správca počas konkurzu vykonáva správu majetku podliehajúceho konkurzu. Podľa § 47 ods. 1 ZKR ak tento zákon neustanovuje inak, vyhlásením konkurzu sa prerušujú všetky súdne a iné konania, ktoré sa týkajú majetku podliehajúceho konkurzu patriaceho úpadcovi. Súd je v priebehu konania povinný skúmať, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať. Je teda povinný skúmať aj ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu S. G. , bývajúceho v Z. , proti žalovan ému M. R. , bývajúcemu v K. , o zaplatenie 16 449,55 Eur (495 559,20 Sk) , vedenej pred Okresným súdom Žiar nad Hronom pod sp. zn. 13 C 1 51/200 7, o mimoriadnom dovolaní generálneho prokurátora Slovenskej republiky proti rozsudku Okresného súdu Žiar nad Hronom z 22 . januára 2009 č.k. 13 C 151/2007 -112 a rozsudku Krajského súdu v Banskej Bystrici z .
Právna veta: Základným účinkom vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu je strata oprávnenia úpadcu nakladať s majetkom podstaty a na výkon práv a povinností, ktoré súvisia s nakladaním s majetkom podstaty a prechod týchto oprávnení na správcu podstaty (§ 14 ods. 1 písm. a/ zákona č. 328/1991 Zb.). Na uvedený účinok nadväzuje aj oprávnenie správcu viesť miesto úpadcu súdne spory a iné konania a samostatne v nich vystupovať ako účastník konania na aktívnej i pasívnej procesnej strane (§ 14 ods. 1 písm. c/ ods. 5 zákona č. 328/1991 Zb.). V zásade platí, že správca podstaty je vo vzťahu k majetku, ktorý patrí do ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd -383 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: RNDr. J. B., U., X., Česká republika, proti odporcovi: A., P., IČO: X., o náhradu škody, na odvolanie navrhovateľa proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 35Cb 12/99-367 zo dňa 2. augusta 2007, o návrhu na pokračovanie v konaní, takto r o z h o d o l : Napadnuté uznesenie Krajského súdu v Bratislave č. k. 35Cb 12/99-367 zo dňa 2. augusta 2007 p o t v r d z u .
Právna veta: Zriadené exekučné záložné právo na majetok patriaci do konkurzu nevytvára veriteľovi v konkurznom konaní postavenie zabezpečeného (oddeleného) veriteľa. Vyhlásením konkurzu sa zo zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov exekučné konanie zastavuje a tým sa zrušuje exekučné záložné právo zriadené podľa ust. § 167 ods. l zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zmien a doplnkov.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5 Ob do 22 /2012 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed níčky senátu JUDr. Anny Markovej a člen iek senátu JUD r. Kataríny Pramukovej a JUDr. Dariny Ličkovej, v právnej žalobcu: T. T. , spol. s r. o., L. L. , IČO: X.X. X.X. , zastúpená M. R. , advokátom, Ž. Ž. , proti žalovanému: JUDr. V. P. , M. M. – správca konkurznej podstaty úpadcu J.J., s. r. o., H. H. , IČO: X. X. , o určenie existencie .
Kľúčové slová: správca konkurznej podstaty, právne účinky vyhlásenia konkurzu, návrh na vyhlásenie konkurzu

Zbierka NS 6/2002
R 103/2002
Uznesenie
Právna veta: Správca konkurznej podstaty je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka úpadcu.

Úryvok z textu:
... o tom, či za uplatnenie pohľadávky sa má považovať už podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo až podanie prihlášky pohľadávky po vyhlásení konkurzu, je nepochybné, že vyhlásením konkurzu sa vytvárajú podmienky na to, aby sa mohla pohľadávka veriteľa do konkurzu prihlásiť ... je uvedený správca podstaty. Ak však bol terajší úpadca ako veriteľ oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok svojho dlžníka, po vyhlásení konkurzu prechádza toto oprávnenie na správcu podlá § 14 ods. 1 písm. a) a písm. .
Právna veta: I. Vyhlásenie konkurzu na majetok spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej je jediným spoločníkom, nemá za následok zrušenie účasti jediného spoločníka v takejto spoločnosti. II. Správca konkurznej podstaty nie je oprávnený v spoločnosti, v ktorej je úpadca jediným spoločníkom, rozhodnúť o výmene štatutárneho orgánu.

Úryvok z textu:
... vo forme vyrovnacieho podielu do konkurznej podstaty. V prípade jednoosobovej spoločnosti vyhlásenie konkurzu na majetok spoločníka, ktorý je jediným spoločníkom nemá vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu za následok zrušenie účasti jediného spoločníka v takejto ... spoločníka podieľať sa na riadení spoločnosti a kontrole jej činnosti a na ustanovenia upravujúce následky vyhlásenia konkurzu na majetok spoločníka v jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným. Uviedol, že z uvedených ustanovení Obchodného .
Kľúčové slová: právne účinky vyhlásenia konkurzu, konkurzná podstata

Zbierka NS 4/2006
R30/2006
Rozsudok
Právna veta: Konkurzné konanie a exekučné konanie sú samostatné konania upravené osobitnými zákonmi, účel ktorých nie je totožný. Preto splnenie podmienok pre vyhlásenie konkurzu nemôže byť posudzované podľa Exekučného poriadku. Posudzovanie otázky, čo môže byť zahrnuté do konkurznej podstaty pri skúmaní hmotnoprávnych a procesnoprávnych podmienok pre vyhlásenie konkurzu, je bezpredmetné.

Úryvok z textu:
... môže byť zahrnuté do konkurznej podstaty je však pri skúmaní hmotnoprávnych a procesnoprávnych podmienok pre vyhlásenie konkurzu bezpredmetné. Podmienky na vyhlásenie konkurzu sú Zákonom o konkurze a vyrovnaní dané spolu s podmienkou, aby majetok dlžníka bol ... svoje splatné záväzky. Citoval odvolanie dlžníka, ktorý namietal aktívnu legitimáciu navrhovateľa I. na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, nakoľko dlžník namietal ab­ solútnu neplatnosť zmluvy o postúpení pohľadávok (v balíku 13 mld/Sk) zo .
Kľúčové slová: účinky vyhlásenia konkurzu, exekučné konanie

Zbierka NS 6/2002
R 98/2002
Rozsudok
Právna veta: Za „iné konania“, ktoré sa v dôsledku vyhlásenia konkurzu prerušujú v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 písm. d/ zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení platnom do 1. februára 1998, treba považovať všetky ďalšie súdne konania, v ktorých je úpadca účastníkom, vrátane konania exekučného vedeného podľa zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... o zmene a doplnení niektorých zákonov) v súvislosti s „inými konaniami“, ktoré sa v dôsledku vyhlásenia konkurzu prerušujú, a ktoré sa začali pred vyhlásením konkurzu, už používa formuláciu „iné konania podľa osobitného predpisu" a v odkaze č. 2a (pod ... výpočet, bolo možné vyvodiť aj výpočet pozitívny, v zmysle ktorého za „iné konania“, ktoré sa v dôsledku vyhlásenia konkurzu prerušujú, treba považovať všetky ďalšie konania, v ktorých je úpadca účastníkom, vrátane konania exekučného vedeného podľa Exekučného .
Právna veta: Ak žalobca vezme žalobu späť skôr než začalo pojednávanie, súd rozhodne o zastavení konania aj v prípade, že konanie bolo prerušené v dôsledku vyhlásenia konkurzu na majetok žalovaného.

Úryvok z textu:
... ktoré sa v prebiehajúcich konaniach uplatňujú proti žalovaným, na majetok ktorých bol v priebehu konania vyhlásený konkurz, sa vyhlásením konkurzu stávajú konkurznými pohľadávkami, ak boli prihlásené (§20 Zákona o konkurze a vyrovnaní). Ďalší priebeh konania je závislý ... lehoty podľa tohto zákona (§ 111 O.s.p.). Na majetok žalovaného bol vyhlásený konkurz. Účinky vyhlásenia konkurzu upravuje ustanovenie § 14 Zákona o konkurze a vyrovnaní. Jedným z účinkov je aj prerušenie všetkých prebiehajúcich konaní .
Kľúčové slová: odmena predbežného správcu, návrh na vyhlásenie konkurzu, nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie

Zbierka NS 5/1999
R 103/1999
Uznesenie
Právna veta: Konanie pre nezaplatenie preddavku na úhradu odmeny predbežného správcu môže konkurzný súd zastaviť iba v prípade, ak túto povinnosť nesplní veriteľ súčasne s podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu.

Úryvok z textu:
... ďalšie konanie. Z odôvodnenia: Najvyšší súd Slovenskej republiky zistil, že súd prvého stupňa zastavil konanie o návrhu na vyhlásenie konkurzu z dôvodu, že navrhovateľ nevyhovel výzve súdu a nezložil na účet súdu preddavok na úhradu odmeny predbežného správcu. ... preto bolo jeho povinnosťou podlá ust. § 72 ods. 2 Obchodného zákonníka podať bez zbytočného odkladu návrh na vyhlásenie konkurzu. Kedže likvidátor uvedenú povinnosť na základe účtovnej uzávierky vykonanej pred rokom 1997 nesplnil, súd mal za to, že .
Právna veta: Dlžníkovi, ktorý podal návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok a nezaplatil preddavok na úhradu odmeny predbežného správcu, nie je možné uložiť rozhodnutím povinnosť preddavok zaplatiť.

Úryvok z textu:
... neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze a vyrovnaní“) vyplýva povinnosť navrhovateľov súčasne s návrhom na vyhlásenie konkurzu zložiť na účet súdu aj preddavok na úhradu odmeny predbežného správcu (s výnimkou likvidátora pri splnení určitých ... povinnosti zaplatiť preddavok vykonateľným rozhodnutím sa na tejto situácii nič nezmení, pretože na rozhodnutie o návrhu na vyhlásenie konkurzu nebude mať žiaden vplyv skutočnosť, či prípadná exekúcia bude úspešná alebo nie, pokiaľ navyše nedôjde k prerušeniu .
Právna veta: Ak odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zmenil tak, že návrh na vyhlásenie konkurzu zamietol, proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu je dovolanie prípustné.

Úryvok z textu:
... že návrh zamietol. V odôvodnení uznesenia odvolací súd uviedol, že ak sú splnené podmienky vyhlásenia konkurzu, súd rozhodne o vyhlásení konkurzu uznesením, inak súd návrh na vyhlásenie konkurzu zamietne (§ 13 ods. 1 zákona o konkurze a vyrovnaní). Súd prvého stupňa pochybil ... , pretože ak dospel k záveru, že nie sú splnené všetky podmienky na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, návrh na vyhlásenie konkurzu mal uznesením zamietnuť a nie zastaviť. Z ustanovenia § 66e ods. 1 zákona o konkurze .
Merito Úpadok
Kľúčové slová: účinky vyhlásenia konkurzu, náležitosti návrhu na vyhlásenie konkurzu, úpadok

Zbierka NS 6/2002
R 104/2002
Uznesenie
Právna veta: Dlžník je v úpadku, ak má viacej veriteľov a nie je schopný 30 dní po lehote splatnosti (v znení zákona účinnom pred 1. februárom 2001 „po dlhšiu dobu“) plniť svoje záväzky. Dlžník je v úpadku aj vtedy, ak je predĺžený. V oboch prípadoch ide o stav objektívny a pri skúmaní, či sú splnené podmienky na vyhlásenie konkurzu, je bez významu dôvod a spôsob, akým sa dlžník do stavu úpadku dostal. Nie je preto rozhodujúce, či úpadok je dôsledkom činnosti úpadcu majúcom pôvod v jeho hospodárení, či je výsledkom viac-menej objektívnych udalostí (situácia na trhu), alebo či k nemu viedla činnosť tretích ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nemôžu byť preto dôsledkom nesprávneho výkonu funkcie predbežného správcu, prípadne výkonu funkcie správcu (v období od prvého vyhlásenia konkurzu do zrušenia uznesenia odvolacím súdom), pričom ani jeden z uvedených veriteľov sa ničím nepodieľal na činnosti, ktorá ... , že odvolací súd o jeho vylúčení nerozhodol. Vylúčil sa tým, že dlžníkovi nedoručil ďalšie návrhy na vyhlásenie konkurzu a tým, že nerozhodol o návrhu dlžníka, aby uložil predbežnej správkyni povinnosť odovzdať dlžníkovi všetky písomnosti, .
Právna veta: V prípade, ak boli podané dva alebo viac návrhov na vyhlásenie konkurzu, ktoré síce smerujú voči tomu istému dlžníkovi, ale ktoré podali rôzni veritelia (prípadne dlžník a veriteľ) a ak ešte na základe niektorého z návrhov nebol konkurz vyhlásený, súd konanie o všetkých návrhoch spojí a prejedná spoločne, ako keby návrh na vyhlásenie konkurzu podali spoločne viacerí veritelia, prípadne veriteľ a dlžník.

Úryvok z textu:
... tomu, aby bolo konanie zastavené pre nezaplatenie súdneho poplatku ani tomu, aby navrhovateľ vzal návrh pred rozhodnutím o vyhlásení konkurzu späť. Z uvedeného dôvodu Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa podľa § 221 ods. 1 ... sa uspokojenia nároku formou konkurzu. Takýto postup by znamenal, že veriteľ alebo dlžník by nemohol úspešne podať návrh na vyhlásenie konkurzu len preto, že návrh už podal niekto iný, hoci by to bol zjavne nesprávny, či bezdôvodný návrh, ktorý .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.