SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1352495
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67160
USSR: 39293
NSČR: 129764
NSSČR: 71816
USČR: 82562
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431244
Krajské súdy (ČR): 50385
Posledná aktualizácia
23.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: výhrada verejného poriadku


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: výhrada verejného poriadku
  • vyhrada nájdené 3817 krát v 2806 dokumentoch
  • verejny nájdené 123656 krát v 26919 dokumentoch
  • poriadok nájdené 218904 krát v 46814 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 9 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 24 dokumentov
Krajské súdy SR 6 dokumentov
Odborné články 21 dokumentov


Kľúčové slová: verejný poriadok, výhrada verejného poriadku, kolízna norma, osvojenie maloletého, zásady právneho poriadku

Zbierka NS 3/2000
R 54/2000
Právna veta: Zásada slovenského práva, že osvojiť možno len maloletého, nie je takou zásadou, na ktorej podľa § 36 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov treba bezvýhradne trvať. Vyplýva to aj z článku 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach, podľa ktorého muži a ženy, vekom spôsobilí, majú právo založiť rodinu v súlade s vnútroštátnymi zákonmi. Uvedený článok chráni jednorazové akty, ako napríklad uzavretie manželstva alebo osvojenie dieťaťa. Ak sa rodinný vzťah medzi osvojiteľom a osvojencom vytvorí už v čase osvojenia, odkedy osvojenec žije v rodi ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Okresný súd v Donaustadt rozsudkom z 15. apríla 1999 schválil osvojenie plnoletej Alice V. na základe písomnej zmluvy z 11. februára 1998, keď dospel k záveru, že na základe vzťahu osvojiteľky k osvojencovi zodpovedá vzťahu pokrvnej matky a jej dieťatu, pričom vekový rozdiel, ktorý nedosahuje zákonom určený normálny vekový rozdiel 18 rokov o 1 rok, 8 mesiacov a 15 dní, možno ešte považovať za nepatrný. Alica V. podala návrh na uznanie tohto rozsudku na území Slovenskej republiky. Generálny prokurátor .
Právna veta: Pokiaľ sa rozhodnutie konkurzného súdu v hlavnom konkurznom konaní vedenom na území iného členského štátu týkajúce sa aktív úpadcu nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky, kde je vedené vedľajšie konkurzné konanie úpadcu, nezrealizuje do vyhlásenia vedľajšieho konkurzného konania na území Slovenskej republiky, aktíva úpadcu nachádzajúce sa na území Slovenskej republiky, spadajú do konkurznej podstaty úpadcu vedenej vo vedľajšom konkurznom konaní a je možné s nimi odo dňa začatia vedľajšieho konkurzného konania platne nakladať podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Účinky vedľajš ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zmysle vyššie uvedených článkov Nariadenia uznáva na území Slovenskej republiky (odmietnutie účinkov by bolo možné len podľa čl. 26 Nariadenia - výhrada verejného poriadku). Dňom začatia vedľajšieho konkurzného konania súdom v Slovenskej republike (v danom prípade dňa 28. 05. 2010), ktoré rozhodnutie sa uznáva .
Meritum nezákonný zásah podľa § 250v O.s.p. Ministerstvom vnútra SR do štátneho občianstva navrhovateľa
... , právne alebo morálne vedomie, môže zabrániť spoločensky účinnejšej úprave daného právneho vzťahu, na dodržaní ktorej je potrebné bez výhrad trvať (výhrada verejného poriadku a trestnoprávna zodpovedno sť) . Taktiež poukázal na konkurenciu princípov a to princípu dôvery v právo a princíp zákazu zneužívania práva .
Meritum európsky exekučný titul, vecná nepríslušnosť správneho súdnictva
... e prieskumné (opravné) konanie , a to ani v prípade, ak by sa vzťahovalo na porušenie hmotnoprávneho alebo procesnoprávneho ordre public (výhrada verejného poriadku) a keďže aj obsahovo nesprávne potvrdenie zaväzuje súdy štátu uskutočňujú ceho výkon rozhodnutia, má dlžník namiesto toho možnosť podať podnet .
Meritum Potvrdené
... vo veci Calfa, 348/96, Recueil, s. I-11) Súdny dvor stanovil všeobecný test použitia výhrady verejného poriadku, ktorý predpokladá okrem spoločenského neporiadku, ktorý predstavujú všetky porušenia práva, existenciu skutočného, aktuálneho a dostatočne závažného ... osobou. Najvyšší súd SR pritom dáva do pozornosti, že Súdny dvor EÚ sa pri výklade použitia výhrady verejného poriadku sa tiež obmedzil skôr na konštatovanie všeobecných princípov, pričom posúdenie veci ponechal v kompetencii vnútroštátnych súdov. .
... v tejto súvislosti upozornil, že nedodržanie právnych formalít týkajúcich sa vstupu, pohybu a pobytu cudzincov nemôže samo o sebe aktivovať výhradu verejného poriadku, ver ejnej bezpečnosti alebo verejného zdravia (bod 79). Tento záver nezbavuje členské štáty možnosti neoprávnený vstup cudzinca potrestať, sankcia však .
Meritum vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia
... poriadkom domáceho štátu; resp. sa hodnotia procesné účinky súvisiace s uznaním cudzieho rozhodnutia. Z hľadiska posudzovania výhrady verejného poriadku sú významné aj základné ľudské práva a slobody ako fundamentálne pravidlá, na ktorý ch dodržiavaní je ... prenikaním takých účinkov použitia ustanovení cudzieho práva, ktoré by boli v rozpore s verejným poriadkom členského štátu. Výhrada verejného poriadku štátu, resp. verejn ej politiky (v anglickom znení v oboch prípadoch „public policy“) členského štátu .
Meritum vyhlásenie vykonateľnosti rozhodnutia a o nariadenie výkonu
... viacerých otcov. Súd nemôže nevziať v úvahu platne určené otcovstvo oprávneného k maloletému dieťaťu anglický m súdom a aplikovať výhradu verejného poriadku v dôsledku toho, že na Slovensku došlo k neúčinnému súhlasnému určeniu otcovstva. Dovolateľ uvádzal, že konanie o ... a oprávnenia, ktoré podľa práva má rod ič dieťaťa vo vzťahu k dieťaťu a jeho majetku. Vo vzťahu k výhrade verejného poriadku, na ktorú poukázal odvolací súd, dovolateľ uviedol, že bola zo strany súdu aplikovaná nesprávne a bez opory v .
Meritum vyhlásenie vykonateľnosti cudzieho rozhodnutia
... verejným poriadkom. Vo vzťahu k nesprávnemu právnemu posúdeniu (v zmysle § 421 ods. 1 písm. b/ CSP) namietala, že skutočnosť - výhrada verejného poriadku, tak ako bola prejednávaná a ako bolo o nej rozhodované v predmetnom konaní a napadnutom rozhodnutí, nie je riešená v .
Meritum vymoženie 1 502 530,26 eur s prísl.
... praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená. Za rozhodujúcu v danej veci považovala otázku možného uplatnenia výhrady verejného poriadku aplikovanej na konkrétny prípad. Bližšie ju špecifikovala spôsobom, či na prípad vymáhania pohľadávky od dlžníka ... alebo subsidiárneho) na základe arbitrážneho rozhodnutia Obchodnej komory jedného z najvyspelejších štátov sveta, možno aplikovať výhradu verejného poriadku, a to zjednodušene len preto, že je Arbitrážne Rozhodnutie namierené proti FNM. Vzniesla otázku, .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.