Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1095675
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63984
USSR: 34992
NSČR: 122301
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422469
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
26.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: výhrada vlastníctva


Približný počet výsledkov: 13 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: výhrada vlastníctva
  • vyhrada nájdené 3362 krát v 2507 dokumentoch
  • vlastnictva nájdené 25897 krát v 5670 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 13 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 6 dokumentov
Krajské súdy SR 163 dokumentov


Kľúčové slová: sprenevera, škoda na cudzom majetku, výška škody, výhrada vlastníctva

Zbierka NS 1/2002
R 2/2002
Rozsudok
Právna veta: Prevzatie tovaru kupujúcim pri uzatvorení kúpnej zmluvy s výhradou vlastníckeho práva v zmysle vety prvej § 601 Občianskeho zákonníka nezakladá vznik vlastníckeho práva kupujúceho k prevzatému tovaru, ale tento mu je len zverený do užívania na dohodnutý účel až do času, než za tovar zaplatí celú dohodnutú cenu. Preto v prípade, že kupujúci takýto tovar predal, hoci ešte celú dohodnutú cenu nesplatil, z hľadiska znaku skutkovej podstaty trestného činu sprenevery podľa § 248 Trestného zákona „škodu na cudzom majetku“, spôsobil vlastníkovi tovaru škodu nie vo výške zvyšku ešte nesplatenej sumy, a ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe sťažnosti pre porušenie zákona, ktorú podal generálny prokurátor Slovenskej republiky v neprospech obvineného, zrušil uznesenie Krajského súdu v K. zo 17. januára 2001, sp. zn. 6 To 380/00, aj rozsudok Okresného súdu M. z 20. novembra 2000, sp. zn. 3 T 278/00 a tomuto súdu prikázal, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu M. z 20. novembra 2000, sp. zn. 3 T 278/00, bol obvinený Š. M. podlá § 226 písm. b) .
Právna veta: Lehoty uvedené v § 24 ods. 1 až 3 zákona č. 154/2010 Z.z. o európskom, zatýkacom rozkaze sú tzv. „poriadkovými lehotami“, tzn., že zákon s ich nedodržaním nespája žiadne sankčné následky, napr. vo forme zákazu ďalej o veci konať. Preto nedodržanie lehôt na prijatie rozhodnutia o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu stanovených v citovanom ustanovení nespôsobuje následok vo forme nemožnosti rozhodnúť aj po ich uplynutí, a to či už o jeho vykonaní alebo nevykonaní.

Úryvok z textu:
... hodnote 9 400 e ur a prepravili ho na neznáme miesto. T. kúpila tento prístroj dňa 28. septembra 2010 s výhradou vlastníctva od firmy R. . Keďže splátk y neboli kompletn e uhradené a 6 903 e ur je ešte nezaplaten ých , zostal .
Kľúčové slová: vylučovacia žaloba

Zbierka NS 9/2018
R 93/2018
Rozsudok
Právna veta: Vylúčenia majetku (veci) z konkurznej podstaty úpadcu sa môže domáhať len osoba, ktorej majetok bol do súpisu zaradený. Vylučovacou žalobou je možné domáhať sa vylúčenia náhradného peňažného plnenia (finančného ekvivalentu) získaného správcom konkurznej podstaty za speňažený majetok z konkurznej podstaty len vtedy, ak ide o peňažné plnenie získané speňažením majetku zapísaného do konkurznej podstaty.

Úryvok z textu:
... predávajúcemu zostalo zachované vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia jeho ceny, ak doložka o výhrade vlastníctva bola výslovne dohodnutá medzi kupujúcim a predávajúcim pred odovzdaním tovaru. V článku 2 citovaná smernica definuje ... ako „dovolateľ“) v dovolaní uviedol, že v priebehu konania nebolo spochybnené dodanie tovaru žalobcom úpadcovi s dohodnutou výhradou vlastníctva, v zmysle ktorej úpadca nadobúda vlastnícke právo ktovaru dodanému žalobcom, až jeho úplným zaplatením. Uviedol tiež, že .
Právna veta: Vo veciach, v ktorých súd rozhoduje rozsudkom bez nariadenia ústneho pojednávania, oznámi miesto a čas verejného vyhlásenia rozsudku na úradnej tabuli súdu v lehote najmenej päť dní pred jeho vyhlásením (§ 156 ods. 3 O.s.p.). Verejné vyhlásenie rozsudku nie je len formálny, samoúčelný úkon súdu. Jeho podstata má hlboký význam s viacerými procesnoprávnymi dopadmi. Pri verejnom vyhlásení rozsudku má len ten účastník, ktorý bol riadne oboznámený s časom a miestom verejného vyhlásenia, možnosť uplatniť svoje procesné práva priznávané mu pri tomto procesnom úkone súdu. Obsahom procesného opráv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prokurátor, majúc na zreteli všetky tri vyššie uvedené práv ne inštitúty – úrok z omeškania, zmluvnú pokutu a výhradu vlastníctva – obsiahnuté v jednej spotrebiteľskej zmluve, vyslovil právny názor, že ich obsah bolo potrebné posúdiť komplexne vo vzájomných ... aj s názorom súdu, že medzi zmluvnými stranami bola uzatvorená kúpna zmluva s vedľajším dojednaním o výhrade vlastníctva a že predmetný záväzkový právny vzťah bolo potrebné posudzovať podľa právnej úpravy obsiahnutej v Občianskom zákonníku. .
Právna veta: S účinnosťou od 15. októbra 2008 Občiansky súdny poriadok (novelou zákona č. 384/2008 Z.z.) v ustanovení § 213 ods. 2 O.s.p. ustanovuje, že ak je odvolací súd toho názoru, že sa na vec vzťahuje ustanovenie právneho predpisu, ktoré pri doterajšom rozhodovaní veci nebolo použité a je pre rozhodnutie vo veci rozhodujúce, vyzve účastníkov konania, aby sa k možnému použitiu tohto ustanovenia vyjadrili. V tomto ustanovení je predpísaný postup odvolacieho súdu, ak sa domnieva, že nárok, ktorý je predmetom konania, treba posúdiť podľa iného zákona, ako ho posúdil súd prvého stupňa, alebo síce po ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vlastníctvo k osobnému motorovému vozidlu nemohlo prejsť na kupujúceho ani faktickým prevzatím motorového vozidla, vzhľadom na dojednanú výhradu vlastníctva až ku dňu zaplatenia kúpnej ceny, ku ktorej však nedošlo. Z dovolaním napadnutého rozsudku vyplýva, že ... znehodnotenia alebo náhodného zhoršenia kvality, na strane žalovaného nedošlo k bezdôvodnému obohateniu prijatím poistného plnenia. Pri výhrade vlastníctva, tak ako to má na mysli uvedené usta novenie, kupujúci síce znáša od prevzatia veci riziko .
Merito o vydanie PO
... zrejmé, že odporca predáva nehnuteľnosti, ktoré podľa zmluvy o dielo – čl. XIII nie sú výlučným vlastníctvom odporcu, pretože bola dohodnutá výhrada vlastníctva pre navrhovateľa a nezaplatením svojho záväzku vlastníctvo k nehnuteľnostiam na odporcu neprešlo. V tejto súvislosti nemožno považovať za dôvodnú ani .
Merito o zaplatenie 75,05 € s príslušenstvom
... zaplatenie zmluvnej pokuty zamietol. Z vyk onaného dokazovania zistil, že medzi žalobkyňou a žalovaným 1/ bola uzatvorená kúpna zmluva s výhradou vlastníctva podľa § 601 Občianskeho zákonníka. Nestotožnil sa s názorom žalob kyne , že sa jednalo o zmluvu o finančnom prenájme podľa .
Merito o vylúčenie veci z konkurznej podstaty
... pričom jej obsahom nie je nárok navrhovateľa na vlastnícke právo k stroju do zaplatenia poslednej splátky. Výhrada vlastníctva do zaplatenia poslednej splátky bola dohodnutá až následným nedatovaným dodatkom k zmluve. Z vykonaného dokazovania prvostupňový ... strany, ktoré by os vedčili časové uzavretie dodatku, pretože určenie okamihu uzavretia dodatku, ktorým bola dojednaná výhrada vlastníctva navrhovateľa k stroju, má zásadný právny význam pre posúdenie správnosti rozhodnutia vo veci samej. S poukazom .
Merito Zrušujúce
... aj s názorom súdu, že medzi zmluvnými stranami bola uzatvorená kúpna zmluva s vedľajším dojednaním o výhrade vlastníctva a že predmetný záväzkový právny vzťah bolo potrebné posudzovať podľa právnej úpravy obsiahnutej v Občianskom zákonníku. Vzhľadom ... Generálny prokurátor, majúc na zreteli všetky tri vyššie uvedené právne inštitúty - úrok z omeškania, zmluvnú pokutu a výhradu vlastníctva - obsiahnuté v jednej spotrebiteľskej zmluve, vyslovil právny názor, že ich obsah bolo potrebné posúdiť komplexne vo .
... , pretože mu nepatril. Stavby, ku ktorým žalobca zriadil daňové záložné právo, patrili a stále na základe platne a účinne dojednanej výhrady vlastníctva v Zmluve o dielo č. 1290/2008 uzavretej 27.10.2008 medzi žalovaným ako zhotoviteľom a úpadcom ako objednávateľom v .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.