SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1347397
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129723
NSSČR: 71773
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431142
Krajské súdy (ČR): 50282
Posledná aktualizácia
19.04.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: výkaz nedoplatkov


Približný počet výsledkov: 89 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: výkaz nedoplatkov
  • vykaz nájdené 2923 krát v 995 dokumentoch
  • nedoplatok nájdené 4397 krát v 1234 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 26 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 2 dokumenty
Krajské súdy SR 3834 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 2 dokumenty
Odborné články 2 dokumenty


Kľúčové slová: dlh poručiteľa, platobný výmer, výkaz nedoplatkov, zdravotná poisťovňa, postúpenie pohľadávky na poistnom

Zbierka NS 5/2016
R 36/2016
Právna veta: Ak zdravotná poisťovňa, resp. postupník (§ 85g ods.1 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) uplatňuje nárok na uhradenie dlhu poručiteľa na poistnom [§ 85g ods.2 písm. a) a b) zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov] a návrhom sa jeho splnenia domáha voči dedičovi, na rozhodnutie o takom návrhu je daná právomoc súdu v konaní podľa prvej až štvrtej časti ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“) podal predsedovi Najvyššieho súdu Slovenskej republiky návrh na prijatie stanoviska k zjednoteniu výkladu v spore o právomoc medzi Úradom a súdmi v prípadoch dlžného poistného na zdravotné poistenie, ak jeho platiteľ zomrel. Predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 3 písm. a) zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhol správnemu kolégiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, aby .
Právna veta: Kompetenčný senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky ako súd príslušný na rozhodnutie sporov o právomoc podľa § 11 ods. 1 C.s.p. po prejednaní veci bez nariadenia pojednávania dospel k záveru, že rozhodovanie o uplatnenom nároku patrí do právomoci súdu. Na odôvodnenie uvádza nasledovné: 6. Zjednotenie výkladu v otázke kompetenčného konfliktu o prejednanie a rozhodnutie sporu o uspokojenie dlhu voči dedičovi - poistné na zdravotné postenie - uskutočnilo správne kolégium Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v Stanovisku z 26. apríla 2016 sp. zn. Snj 39/2014. V stanovisku sa uvádza: „Ak ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Najvyšší súd 1KO/18/2019 2717204492 03. 12. 2019 JUDr. Nora Halmová ECLI:SK:NSSR:2019:2717204492.1 Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v kompetenčnom senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Janky Cisárovej a sudcov JUDr. Márii Trubanovej, PhD, JUDr. Ľubora Šebu, JUDr. Judity Kokolevskej, JUDr. Nory Halmovej (sudca spravodajca), Mgr. Viliama Pohančeníka a JUDr. Miroslavy .
Právna veta: Výzva na zaplatenie nedoplatku na dani následné rozhodnutie o námietkach je takým procesným rozhodnutím, ktorým sa povinná osoba vyzýva, aby zaplatila svoj nedoplatok na dani skôr ako správca dane začne daňové exekučné konanie. Predmetná výzva je procesným rozhodnutím, ktoré sa týka len procesného postupu správcu dane pred začatím vedenia daňového exekučného konania, nerozhoduje sa v nej o vyrubení dane v určitej výške, nakoľko táto vyplýva z iného titulu. Výsledok konania o námietke je určujúci pre ďalší postup správcu dane len v tom zmysle, čo pristúpi alebo nepristúpi k vymáhaniu nedoplatk ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5013200879 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: J. K. , bytom H. , zastúpený JUDr. Tatianou Polkovou, advokátkou so sídlom Na priekope 174/13, Žilina , proti žalovanému: Colný úrad Žilina , so sídlom Pri cintoríne 36, Žilina, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 9006031/1/383055/2013 zo dňa 9. augusta 2013, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Žiline č. k. 20S/109/2013 – 22 z o dňa 12. decembra .
Kľúčové slová: dlžné poistné, platenie poistného, platitelia poistného

Zbierka NS 1/2005
R 7/2005
Právna veta: Poistné na zdravotné poistenie a penále za jeho oneskorené za¬platenie nemožno použiť na úhradu dlhov tretích osôb v oblasti práva súkromného. Námietka, že povinnosť zaplatiť poistné na zdravotné poistenie a penále za jeho oneskorené zaplatenie zanikla zaplatením dlhu zo súkromnoprávneho vzťahu, je právne bezvýznamná.

Úryvok z textu:
... ­ stihuje majetok. Podľa tohto zákona možno vykonať exekúciu aj na podkla­ de iných vykonateľných rozhodnutí, schválených zmierov, platobných vý­ merov, výkazov nedoplatkov a dohôd, ktorých súdnu exekúciu pripúšťa zá­ kon. Z odôvodnenia: Zo spisov vyplýva, že žalobca v spornom období neodviedol na .
Právna veta: Právna úprava § 35 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov je špeciálnou úpravou týkajúcou sa ukladania a vymáhania pokút a nemožno ju zamieňať, prípadne spájať s ustanovením § 69 zákona o správe daní a poplatkov, ktoré upravuje premlčané práva vybrať a vymáhať nedoplatky.

Úryvok z textu:
... orgán vo svojom vyjadrení k podanému odvolaniu uviedol, že správca dane vydal exekučný príkaz, ktorého exekučným titulom bol vykonateľný výkaz nedoplatkov. Podkladom boli rozhodnutia o pokute, ktoré boli vydané nie podľa § 35 zákona č. 511/1992 Zb., ale ... Žalobca bol v tom čase vo výkone trestu odňatia slobody. Žalovaný 11. decembra 2002 vydal exekučný príkaz na základe vykonateľného výkazu nedoplatkov zostaveného k 12. aprílu 1999 a nariadil daňovú exekúciu zrážkami zo mzdy [§ 72 ods. 1, ods. 6 písm .
Kľúčové slová: prechod záväzku, zmluva o predaji podniku

Zbierka NS 3/2007
R 38/2007
Právna veta: Zmluva o predaji podniku zakladá záväzkový vzťah súkromno- právnej povahy, ktorého subjekty (predávajúci a kupujúci) majú rovnoprávne postavenie. Na jej základe prechádzajú záväzky vzniknuté len zo záväzkových vzťahov bez ohľadu na to, či majú alebo nemajú obchodnú povahu; neprechádzajú však záväzky verejnoprávnej povahy, ako je platenie daní či poistného.

Úryvok z textu:
Okresný súd Nitra vydal dňa 22. apríla 2002 poverenie na vykonanie exekúcie na základe vykonateľného výkazu nedoplatkov č. 1/1999, vydaným dňa 4. januára 1999 oprávnenou, na vymoženie 379 538,- Sk s prísl. od povinného v prospech .
Kľúčové slová: povinnosť prihliadnuť na vady konania, závislý výrok, samostatné rozhodnutie, napadnuté rozhodnutie

Zbierka NS 5/2004
R 73/2004
Právna veta: Závislým výrokom v zmysle ustanovenia § 242 ods. 2 písm. b) O. s. p. môže byť nielen dovolaním nedotknutý výrok, tvoriaci súčasť napadnutého rozhodnutia, ale aj výrok, ktorý je obsahom iného, samostatného rozhodnutia v danej veci.

Úryvok z textu:
... (ďalej len „Exekučný poriadok“)]. Podľa tohto zákona možno vykonať exekúciu aj na podklade iných vykonateľných rozhodnutí, schválených zmierov, platobných výmerov, výkazov nedoplatkov a dohôd, ktorých súdnu exekúciu pripúšťa zákon (§41 ods. 2 prvá veta Exekučného poriadku). Rozhodnutie je vykonateľné, ak sa proti .
Kľúčové slová: oprava chýb v rozsudku , náležitosti rozhodnutia, preskúmanie rozhodnutia podľa § 65 Správneho poriadku

Zbierka NS 5/2002
R 90/2002
Právna veta: Oprava chyby v písaní a počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti rozhodnutia je prípustná len vtedy, ak sú takéto chyby a nesprávnosti rozhodnutia zrejmé z kontextu predmetného rozhodnutia. Omyl v hodnotení skutkových okolností alebo právnom posúdení veci, hoci sa javí ako zrejmý, nemožno napraviť podľa § 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok.) Formou opravy rozhodnutia nemožno zásadne zmeniť pôvodné rozhodnutie tak, aby na základe opravy rozhodnutia malo dôjsť k zmene právnej situácie založenej rozhodnutím. Takúto zásadnú zmenu rozhodnutia je možné dosiahnuť iba ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... [ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“] v spojení s § 262 Colného zákona vydáva výkaz nedoplatkov. V odôvodnení predmetného výkazu nedoplatkov sa uvádza: „Colný dlh vznikol na tom skutkovom základe - prepustením tovaru podliehajúcemu dovoznému clu do ... ju orgán, ktorý uskutočňuje výkon rozhodnutia, lehota nesmie byť kratšia, než ustanovuje osobitný právny predpis. Výkaz nedoplatkov možno vykonať, ak bol zostavený na základe vykonateľného rozhodnutia, alebo na základe povinnosti dlžníka ustanovenej právnym .
Právna veta: Rozhodnutie príslušnej zdravotnej poisťovne, ktorým sa vymáha poistné podľa ustanovenia § 21 ods. 3 zákona č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, možno súdnym výkonom rozhodnutia (exekúciou) vykonať aj po uplynutí troch rokov od uplynutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa toto poistné predpísalo. Prekluzívna lehota uvedená v ustanovení § 71 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (sprá ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdny výkon rozhodnutia (exekúciu), vykonateľné rozhodnutia orgánov štátnej správy a územnej samosprávy, včítane platobných výmerov, výkazov nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmierov schválených týmito orgánmi. Ak zákon stanoví, že rozhodnutie ... doby stanovenej na splnenie uloženej povinnosti. Uvedené ustanovenie platí i pre výkon týchto rozhodnutí, zmierov alebo výkazov nedoplatkov v konaní pred súdom (exekútorom). Rozhodnutia vydané v správnom konaní možno súdnym výkonom rozhodnutia (exekúciou .
Kľúčové slová: blokové konanie, blok na pokutu nezaplatenú na mieste, individuálny správny akt, nariadenie výkonu rozhodnutia

Zbierka NS 4/2001
R 68/2001
Právna veta: Blok na pokutu nezaplatenú na mieste možno považovať za taký individuálny správny akt, ktorý je titulom pre nariadenie výkonu rozhodnutia (exekúcie) za podmienky, že má formu bloku na ukladanie pokút vydaného na tieto účely Ministerstvom financií Slovenskej republiky, s obsahovými náležitosťami uvedenými v ustanovení § 85 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
... titulom, podľa ktorého možno nariadiť súdny výkon rozhodnutia (exekúciu), vykonateľné rozhodnutia orgánov štátnej správy a územnej samosprávy včítane platobných výmerov, výkazov nedoplatkov vo veciach daní a poplatkov, ako aj zmierov schválených týmito orgánmi. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 450 Občianskeho zákonníka prechádza na poistiteľa jednak právo poisteného na náhradu škody, ktoré mu vzniklo proti inému, ktorý spoluzodpovedá za škodu, jednak iné obdobné právo, ktoré mu v súvislosti s jeho zodpovednosťou za škodu vzniklo proti inému. Na poistiteľa teda prechádza z poisteného v prvom rade právo na náhradu škody. Dôvodom vzniku tohto práva je solidárna zodpovednosť poisteného a ďalšej osoby (ďalších osôb) voči poškodenému. Ide o škodu, ktorá vznikla poistenému proti inému z inej skutkovej podstaty, než z tej, z ktorej škoda vznikla. Okrem práva na náhradu š ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vykonaného dokazovania, z ktorého mal preukázané, že na návrh žalovaného ako oprávneného začalo exekučné konanie proti povinnému R., na základe výkazu nedoplatkov a dohôd z 28. februára 1997 ako vykonateľného exekučného titulu. V exekučnom konaní uznesením z 3. decembra 1997 bol schválený .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.