Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Kategória :
Spisová značka :
Merito veci :
R značka :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1047747
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62956
USSR: 34402
NSČR: 119734
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419295
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
24.10.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: výkon rozhodnutia


Približný počet výsledkov: 5305 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: výkon rozhodnutia
  • vykon nájdené 93558 krát v 24165 dokumentoch
  • rozhodnutie nájdené 1080255 krát v 62003 dokumentochPrávna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky poukazuje na to, že výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí sa riadi procesnými pravidlami štátu, kde sa má rozhodnutie vykonať. V zmysle šiestej časti O.s.p. súdy uskutočňujú výkon súdom schválenej dohody o úprave styku rodičov s maloletým dieťaťom (§ 272 a nasl. O.s.p.). Naproti tomu starostlivosť súdu o maloletých je upravená v § 176 a nasl. O.s.p. Je potrebné preto rozlišovať, či ide o výkon rozhodnutia o výchove maloletých detí podľa § 272 a nasl. O.s.p., alebo konanie o starostlivosti súdu o maloletých podľa § 176 a nasl. O.s.p.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky vo veci výkonu rozhodnutia o výchove malolet ého B. I., narodeného X. , za stúp eného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, so ciálnych vecí a rodiny Bratislava , Vazovova č. 7/A, Bratislava 1, dieťa rodičov: matky Ing. M. I., bývajúcej v Č. , zastúpenej Advokátskou kanceláriou JUDr. V. M. , s.r.o. so sídlom v B. a otca O. I., bývajúceho vo V. , zastúpeného advokátskou kanceláriou K. , s.r.o. so sídlom v B. , veden .
Právna veta: Súdna exekúcia môže byť nariadená len na základe titulu, ktorý je vykonateľný po stránke formálnej a materiálnej. Ak bude exekúcia podľa titulu, ktorý tieto požiadavky nespĺňa, aj napriek tomu nesprávne nariadená, musí byť v každom štádiu konania i bez návrhu zastavená. Fyzická osoba (súkromný podnikateľ - jednotlivec) musí byť v súlade s ustanovením § 42 ods. 3 a § 79 ods. 1 O.s.p. označená menom, t. j. menom a priezviskom a jej bydliskom, lebo sám osebe podnik, ktorého majiteľom je fyzická osoba, nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 1 Obchod, zákonníka; týmto podnikateľom je a môže byť len ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Na uspokojenie pohľadávky oprávneného v sume 147 000 USD s prísl., bol nariadený súdny výkon rozhodnutia Arbitrážneho súdu pri Štátnej hospodárskej komore vo W. z 26. 5. 1993, predajom nehnuteľností povinného, vedených na liste vlastníctva č. 3452 kat. úz. P. ako dom č. 1940 s parcelami č. 1525,1751 a č. 2232. Povinný podal návrh na zastavenie súdneho výkonu rozhodnutia podľa § 268 ods. 1 písm. a) a h) O.s.p. s námietkou, že vykonávané rozhodnutie sa nestalo vykonateľným pre vadu v označení povinného .
Právna veta: Rozhodnutie príslušnej zdravotnej poisťovne, ktorým sa vymáha poistné podľa ustanovenia § 21 ods. 3 zákona č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, možno súdnym výkonom rozhodnutia (exekúciou) vykonať aj po uplynutí troch rokov od uplynutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa toto poistné predpísalo. Prekluzívna lehota uvedená v ustanovení § 71 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (sprá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
V rozhodovacej praxi Krajského súdu v B. B. nie je zastávaný jednotný názor na právnu otázku, či vykonateľnosť správneho rozhodnutia Všeobecnej zdravotnej poisťovne, vydaného v správnom konaní podlá zákona é. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“), je treba posudzovať .
Právna veta: Základný podklad pre uznanie a výkon rozhodnutia o peňažnej sankcie tvoria údaje uvedené justičným orgánom štátu pôvodu v osvedčení, ktoré musí byť (na rozdiel od ostatných písomností) v zásade vyhotovené v slovenskom jazyku. Súd pritom môže pri overovaní podmienok uznania a výkonu rozhodnutia vychádzať aj z vlastných zistení, nie je však oprávnený takto získanými poznatkami dopĺňať alebo dokonca meniť údaje uvedené v osvedčení. Ak totiž na základe takéhoto overenia zistí, že osvedčenie je neúplné a neobsahuje všetky údaje potrebné pre vydanie rozhodnutia o uznaní a výkone alebo ak rozhodnutie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej r epubliky v senáte zloženom z jeho predse du JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Petra Paludu a JUDr. Františka Moznera v trestnej veci proti povinnému D. C. pre porušenie § 172 ods. 3 zákona Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo“) o premávke na pozemných komunikáciách z roku 1988 a Prílohy 2 zákona Spojen ého kráľovstva o priestupkoch pri .
Právna veta: Výrok o zaradení odsúdeného do výkonu trestu odňatia slobody je súčasťou výroku o trestnej sankcii, a preto je pri tomto druhu rozhodovacej činnosti nevyhnutné, pri posudzovaní uvedenej otázky, dôsledne prihliadať na ustanovenie § 17 ods. 2 Zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí aj z hľadiska nezhoršenia postavenia odsúdeného. Aj keď režim výkonu trestu odňatia slobody, do ktorého bol odsúdený zaradený súdmi Českej a Slovenskej republiky, pri ich vzájomnom porovnaní, je takmer bez rozdielov (návštevy, prijatie balíkov, užívanie telefónu, nákup potravín a vecí osobnej potreby, korešpondenc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Harabina a sudcov JUDr. Martina Piovartsyho a JUDr. Pavla Farkaša na neverejnom zasadnutí 19. februára 2016 o odvolaní odsúdeného V. H. v konaní o uznaní cudzieho rozhodnutia , proti rozsudku Krajského súdu v Žiline z 5. januára 2016, sp. zn. Ntc 46/2015, takto r o z h o d o l : Podľa § 518 ods. 4 Tr. por. napadnutý rozsudok sa z r .
Právna veta: V zmysle § 4 ods. 1 zákona o uznávaní a výkone rozhodnutí, rozhodnutie možno v Slovenskej republike uznať a vykonať, ak skutok pre ktorý bolo rozhodnutie vydané, je trestným činom aj podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, ak odseky 2 a 3 tohto zákona neustanovujú inak, a ak a/ odsúdený je štátnym občanom Slovenskej republiky a má obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo má na jej území preukázateľné rodinné, sociálne alebo pracovné väzby, ktoré môžu prispieť k uľahčeniu jeho nápravy počas výkonu trestnej sankcie spojenej s odňatím slobody na území Slovenskej republiky, b/ odsú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsed u JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Jany Serbovej a JUDr. Aleny Šiškovej vo veci uznania cudzozemského rozhodnutia, týkajúceho sa občana Slovenskej republiky P. B. , t. č. vo výkone trestu odňatia sl obody v Ústave na výkon trestu Justizanstalt Stein, Steinerland Strasse 4, 3500 Krems an der Donau , Rakúska republika, prerokova l na neve rejnom zasadnutí v Bratislave 23. .
Právna veta: Blok na pokutu nezaplatenú na mieste možno považovať za taký individuálny správny akt, ktorý je titulom pre nariadenie výkonu rozhodnutia (exekúcie) za podmienky, že má formu bloku na ukladanie pokút vydaného na tieto účely Ministerstvom financií Slovenskej republiky, s obsahovými náležitosťami uvedenými v ustanovení § 85 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Úryvok z textu:
Z odôvodnenia: V rozhodovacej praxi súdov nie je jednotný názor na právnu otázku, či blok na pokutu nezaplatenú na mieste je alebo nie je titulom pre nariadenie výkonu rozhodnutia - exekúcie v zmysle ustanovení § 251 až § 271 O. s. p. v spojení s ustanovením § 274 písm. f) O. s. p. I. Okresný súd V. K. v konaní vedenom pod sp. zn. E 377/99 návrh na nariadenie výkonu rozhodnutia zamietol. Dospel k záveru, že blok na pokutu nezaplatenú na mieste nie je titulom pre nariadenie výkonu rozhodnutia v zmysle .
Právna veta: Exekučný poriadok nepozná „nariadenie výkonu rozhodnutia“, je potrebné interpretáciou dať odpoveď na otázku, s akou skutočnosťou má byť spájané zachovanie trojročnej lehoty, v ktorej má byť nariadený výkon správneho rozhodnutia, ak jeho splnenie má byť vynútené exekúciou podľa Exekučného poriadku. Pri riešení tejto otázky treba vychádzať z účelu ustanovenia § 71 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. a z príkazu vyplývajúceho z článku 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle ktorého výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov musí byť v súl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 1 76/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v exekučnej veci oprávnenej Slovenskej konsolidačnej , a.s. , so sídlom v Bratislave, Cintorínska č. 21, IČO: 35 776 005 , proti povinnému M. M. , bývajúcemu v Č. , o vymoženie 33,19 € s príslušenstvom , vedenej na Okresnom súde Nové Mesto nad Váhom pod sp. zn. 2 Er 11 84 /2011 , o dovolaní oprávnenej proti uzneseniu Krajského súdu v Tr enčíne z 5. ap ríla 201 2 sp. zn. 23 CoE 67 /2012 , takto r .
Právna veta: Súd nariadi výkon rozhodnutia aj keď bol návrh podaný proti inej osobe, než ktorá bola v rozhodnutí uvedená ako povinná, ak je preukázané, že na ňu prešla povinnosť z rozhodnutia.

Úryvok z textu:
Obvodný súd Košice 1 uznesením z 21. septembra 1993 zastavil konanie o výkon rozhodnutia. Rozhodol tak s odôvodnením, že opráv nený v súdom určenej lehote nedoplnil návrh listinnými dôkazmi o prechode povinností podľa § 256 O.s.p., pričom o následkoch bol v zmysle § 43 ods. 2 O.s.p. poučený. Proti uzneseniu podal oprávnený odvolanie. Žiadal napadnuté rozhodnutie zrušiť a pokračovať v konaní. V dovolaní uviedol, že v lehote danej súdom 31. augusta 1993 upresnil označenie povinného, avšak listinné dôkazy o .
Právna veta: Námietku povinného, že výkonom rozhodnutia (exekúciou) prikázaním pohľadávky z jeho účtu v peňažnom ústave (banke) budú postihnuté finančné prostriedky, o ktorých právne predpisy stanovujú, že môžu byť použité len na vopred určený účel, neskúma súd pri nariaďovaní výkonu rozhodnutia (exekúcie), ale až v konaní o zastavení výkonu rozhodnutia (exekúcie.)

Úryvok z textu:
Okresný súd Michalovce uznesením z 15. marca 2000, č. k. E 127/00-9, nariadil výkon rozhodnutia na uspokojenie pohľadávky oprávneného v sume 4 529,10 Sk jej odpísaním z účtu povinného, ktorá bola priznaná právoplatným a vykonateľným platobným rozkazom z 19. februára 1999. Na odvolanie povinného Krajský súd v Košiciach uznesením z 31. októbra 2000, sp. zn. 14 Co 273/00, uznesenie súdu prvého stupňa zmenil tak, že návrh oprávneného na nariadenie výkonu rozhodnutia zamietol a súčasne rozhodol, že účastníkom .
Zbierka NS 4-5/1996
R 39/1996
Rozsudok
Kľúčové slová: výživné na maloleté dieťa, stanovenie výživného, splnenie dlhu
Právna veta: Výživné na maloleté dieťa, ktoré mal povinný podľa rozsudku zaplatiť vždy do 15. v mesiaci je zaplatené včas, ak bolo poukázané prostredníctvom pošty najneskôr 15. v mesiaci.

Úryvok z textu:
... v danom prípade vyživovacej povinnosti povinného. Preto nebol dôvod na vymáhanie výživného nariadením výkonu rozhodnutia. Súd prvého stupňa rozhodol správne, keď nariadený výkon rozhodnutia zastavil. Pretože odvolací súd vec neposudzoval správne a neskúmal ani príčiny, pre ... plnil riadne a včas na adresu, ktorú uviedla matka oprávneného dieťaťa. Preto nebolo potrebné vymáhať výživné výkonom rozhodnutia prostredníctvom súdu. Mestský súd v Bratislave na základe odvolania matky uznesením z 31. marca 1991 .
Zbierka NS 6-7/1998
R 102/1998
Rozsudok
Kľúčové slová: dlh, plnenie, platobný rozkaz , exekučný titul , solidárny záväzok a jeho splnenie
Právna veta: Súd v konaní o výkon rozhodnutia je v celom rozsahu viazaný rozhodnutím, ktoré je podkladom výkonu (exekučným titulom.) Ak sa takto vymáha pohľadávka, na ktorú sú zaviazaní spoločne a nerozdielne viacerí povinní, nemôže súd túto povinnosť zmeniť na delený záväzok.

Úryvok z textu:
... . Konštatoval, že právoplatným a vykonateľným rozhodnutím boli zaviazaní na náhradu celej sumy, to je však pre nariadený výkon rozhodnutia irelevantné a oprávnený si bude môcť v ďalšom exekučnom konaní vymáhať voči ďalším dvom povinným (manželom) zvyšok sumy ... podľa ktorého výkon realizuje. V tomto konaní mohol by zohľadniť iba námietky, ktoré môže povinný uplatniť v rámci výkonu rozhodnutia, napr., že záväzok bol splnený, že rozhodnutie, podľa ktorého bol výkon nariadený, nie je právoplatné a vykonateľné .
Právna veta: Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o odklade vykonateľnosti dovolaním napadnutého rozhodnutia zaväzuje všetkých zúčastnených na nariadenom výkone tohto rozhodnutia, nevynímajúc ani súd, ktorý výkon nariadil, ani peňažný ústav, ktorý mal výkon zrealizovať odpísaním z účtu povinného. Ak peňažný ústav nerealizoval nariadený výkon súdneho rozhodnutia v čase, keď už bolo vydané rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky o odklade jeho vykonateľnosti, nemožno z tohto dôvodu peňažný ústav sankcionovať a vyvodzovať jeho zodpovednosť podľa ustanovenia § 311 O.s.p.

Úryvok z textu:
... republiky zrušené. Postup žalovanej, ak odmietla žalobcom vyplatiť požadovanú sumu v rámci výkonu rozhodnutia, zodpovedal vydanému uzneseniu o odklade výkonu rozhodnutia. Krajský súd o odvolaní žalobcov rozhodol tak, že zmenil zamietajúci rozsudok ... za vecne správny, lebo z dokazovania jednoznačne vyplynula opodstatnenosť podanej poddlžníckej žaloby. Zdôraznili, že výkon rozhodnutia nebol odložený, lebo uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky nebolo včas doručené, preto žalovaná mala nariadený .
Zbierka NS 4/2002
R 65/2002
Rozsudok
Kľúčové slová: zmluva o prevode členských práv a povinností, bytové náhrady
Právna veta: Za zmluvu o bytovej náhrade podľa ustanovenia § 712c ods. 3 Občianskeho zákonníka nemožno považovať zmluvu o prevode členských práv v stavebnom bytovom družstve. Jej neuzavretie preto nespôsobuje zánik nároku na bytovú náhradu v zmysle tohto ustanovenia. Na účely rozhodnutia o uskutočnení výkonu rozhodnutia nemôže súd otázku zániku práva na bytovú náhradu riešiť vo vykonávacom konaní ako otázku predbežnú.

Úryvok z textu:
... § 340 ods. 2 O. s. p. tak, že súd síce nariadi výkon rozhodnutia, ale s dodatkom, že o uskutočnení výkonu rozhodnutia rozhodne dodatočne. Uskutočnenie výkonu rozhodnutia nariadi, až oprávnený preukáže, že pre povinného je zabezpečená taká bytová náhrada, ... postupuje podlá ustanovenia § 340 ods. 1 O. s. p., t. j. nariadi výkon rozhodnutia a po právoplatnosti tohto uznesenia výkon rozhodnutia uskutoční. Pokiaľ vykonávané rozhodnutie ukladá povinnému vypratať byt, za ktorý treba zabezpečiť bytovú náhradu, je .
Zbierka NS 1/1998
R 20/1998
Uznesenie
Kľúčové slová: predbežné opatrenie podla O.s.p, dlh, plnenie
Právna veta: Samotný dlh nemôže bez ďalšieho byť dôvodom na nariadenie predbežného opatrenia. Medzi skutočnosti, ktoré osvedčujú, že výkon rozhodnutia by bol ohrozený je predovšetkým také konanie odporcu, ktorého dôsledkom je znižovanie hodnoty jeho majetku, ktorý možno výkonom rozhodnutia postihnúť alebo iné konanie, ktoré podstatnou mierou nepriaznivo ovplyvňuje jeho majetkové pomery.

Úryvok z textu:
... podaným návrhom aspoň tieto základné predpoklady neosvedčil, keď sa domáhal nariadenia predbežného opatrenia z dôvodu ohrozenia budúceho výkonu rozhodnutia. Najvyšší súd Slovenskej republiky preto dospel k záveru, že odvolanie proti napadnutému uzneseniu nie je dôvodné a ... pre nariadenie predbežného opatrenia. Dôvodom môžu byť len skutočnosti, ktoré opodstat- ňujú obavu, že by prípadný výkon rozhodnutia mohol byť zmarený. U dlžníka môže byť dôvodom jeho konanie, ktorého dôsledkom je zníženie majetku, ktorý je .
Merito Právomoc
Právna veta: Povinnosť dohliadaných subjektov zaplatiť ročný príspevok v zmysle osobitného predpisu* o dohľade nad finančným trhom vyplýva z finančnoprávneho vzťahu, spory z ktorého nepatria do právomoci súdu podľa§7O. s. p.

Úryvok z textu:
... určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú rozhodnutím úradu, ktoré bolo vykonateľné, úrad bol oprávnený podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh na vykonanie exekúcie súdnym exekútorom. Podľa § 53 zákona, prispievatelia boli povinní uhrádzať úradu ... pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu, b) ide o uznesenie o návrhu na zastavenie výkonu rozhodnutia na podklade cudzozemského rozhodnutia, c) ide o uznesenie o uznaní (neuznaní) cudzieho rozhodnutia alebo o jeho .
Právna veta: Skutočnosť, že vôľu vstúpiť do určitého konania prejaví právnická osoba, činnosť ktorej je zameraná na ochranu práv spotrebiteľa, neznamená, že spotrebiteľ musí s jej vstupom do konania súhlasiť. Povahe a účelu občianskeho súdneho sporového konania by sa priečil vstup takéhoto vedľajšieho účastníka do konania, ktorý by bol spotrebiteľovi nanútený.

Úryvok z textu:
... je dovolanie prípustné, pretože ide o rozhodnutie po právnej stránke zásadného významu, b/ ide o uznesenie o návrhu na zastavenie výkonu rozhodnutia na podklade cudzozemského rozhodnutia, c/ ide o uznesenie o uznaní (neuznaní) cudzieho rozhodnutia alebo o jeho vyhlásení za vykonateľné (nevykonateľné .
Právna veta: I. Podmienky uvedené v § 31 ods. 1 zákona č. 154/2010 Z.z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EZR“) je potrebné pri eurokonformnom výklade (v súlade s článkom 27 Rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV) chápať v tom zmysle, že účinky zásady špeciality nastávajú buď pri trestnom stíhaní vydanej osoby za trestné činy spáchané pred vydaním, na ktoré sa európsky zatýkací rozkaz nevzťahoval, ak má byť trestné stíhanie vydanej osoby spojené s obmedzením jej osobnej slobody väzbou alebo pozorovaním duševného stavu v zdravotníckom zariadení, alebo pri odsúde ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Vyššie uvedeným uznesením Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) dovolanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“), podané proti uzneseniu Krajského súdu v Nitre z 25. novembra 2015, sp. zn. 1To/54/2015, v neprospech obvineného I. H., podľa § 382 písm. c/ Tr. por. odmietol. Odôvodnenie Rozsudkom Okresného súdu Topoľčany (ďalej len „okresný súd“) z11. marca 2015, sp. zn. 1T/66/2014, bol obvinený I. H. uznaný za vinného zo zločinu poškodzovania .
Právna veta: I. Z ustanovenia § 22 ods. 7 zákona č. 154/2010 Z.z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení neskorších predpisov (ďalej len „EZR“) je zrejmé, že prípustnosť podania sťažnosti proti rozhodnutiu krajského súdu o výkone EZR je inak stanovená pre osobu vyžiadanú a inak pre prokurátora. Kým vyžiadaná osoba môže podať sťažnosť len pre niektorý z dôvodov obligatórneho odmietnutia vykonania EZR podľa § 23 ods. 1 zák. číslo 154/2010 Z.z., možnosti prokurátora sú podstatne širšie, keďže jeho sťažnosť je prípustná tak pre niektorý z dôvodov odmietnutia vykonania EZR podľa § 23 cit. zákona (zahŕňa obligató ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... slovenských orgánov podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, alebo f/ súd na základe postupu podľa § 21a rozhodol o uznaní a výkone rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný európsky zatýkací rozkaz, do Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu. Ako je zrejmé z vyššie citovaného .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.