SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Meritum veci:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1346311
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 67134
USSR: 39251
NSČR: 129664
NSSČR: 71765
USČR: 82533
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 431111
Krajské súdy (ČR): 50264
Posledná aktualizácia
18.04.2021 01:27

Nájdené rozsudky pre výraz: výkon vojenskej služby


Približný počet výsledkov: 139 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: výkon vojenskej služby
  • vykon nájdené 104944 krát v 26237 dokumentoch
  • vojensky nájdené 7117 krát v 1366 dokumentoch
  • sluzba nájdené 82510 krát v 10916 dokumentochKľúčové slová: neplnenie odvodnej povinnosti, výkon vojenskej služby

Zbierka NS 3/2002
R 38/2002
Právna veta: I. Povinnosť podrobiť sa odvodnému konaniu v zmysle § 267 Trestného zákona nezakladá povinnosť na výkon vojenskej služby, preto jej splnenie nie je v rozpore s ústavným právom občana odmietnuť výkon vojenskej služby z dôvodov svedomia alebo náboženského vyznania. Odoprieť výkon povinnej vojenskej služby môže iba odvedenec, t. j. osoba, ktorá sa podrobila odvodu (§ 2 ods. 1, 2 zákona č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe ... v znení zákona č. 185/2000 Z. z..) II. Nie je porušením zásady „ne bis in idem“, ak páchateľ, ktorý nesplní svoju odvodnú povinnosť, bude postihnutý podľa § 267 Trestného ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uvedeným rozsudkom len (akademicky) vyslovil, že právoplatným uznesením Krajského súdu v B. B. zo 16. mája 2000, sp. zn. 9 To 235/2000, bol porušený zákon v ustanoveniach § 257 písm. a), § 11 ods. 1 písm. f) Trestného poriadku v prospech obvineného. Z odôvodnenia: Rozsudkom Okresného súdu Z. z 22. februára 2000, sp. zn. 1 T 136/99, bol obvinený V. S. uznaný vinným z trestného činu neplnenia odvodnej povinnosti podlá § 267 ods. 1 Trestného zákona. Za to mu okresný súd .
Kľúčové slová: základné zásady trestného konania, obhliadka, listinné dôkazy, povinnosť vyhľadať dôkazy

Zbierka NS 2/2006
R 16/2006
Právna veta: I. Právny záver o tom, že skutok nie je trestným činom, ale dis­ ciplinárnym priestupkom v zmysle § 226 písm. b) Trestného poriad­ ku, je pre obžalovaného nepriaznivejší ako záver o tom, že nebolo dokázané, že sa stal skutok, pre ktorý je obžalovaný stíhaný podlá § 226 písm. a) Trestného poriadku. Rozsah zisťovania skutkového stavu veci potrebného na rozhodnutie súdu musí z tohto dôvodu obsiahnuť primárne alternatívu uvedenú v § 226 písm. a) Trestného poriadku [§ 89 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku]. II.Vzhľadom na to, že listinnými dôkazmi sú listiny, ktoré svojím obsahom dokazujú alebo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... : Rozsudkom Vojenského obvodového súdu Prešov bol obžalovaný nrtm. F. uznaný vinným z pokračujúceho trestného činu vyhýbania sa služobnému úkonu a výkonu vojenskej služby podľa § 280 ods. 3 Trestného zákona, pre­ tože v dňoch 18. marca 2004, 3. mája až 7. mája ... dni neprítomnosti u útvaru by nemohli tvoriť skutkový základ pre uznanie viny pre trestný čin vyhýbania sa služobnému úkonu a výkonu vojenskej služby podľa § 280 ods. 3 Trestného zákona. Z týchto dôvodov odvolací súd podľa § 258 ods. 1 písm. c) .
Právna veta: 1. Ustanovením § 103 bod 2 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov bola od 1. mája 1998 (do budúcna) vylúčená použiteľnosť ustanovení § 130 až § 145 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov len na sociálne zabezpečenie vojakov. Tieto ustanovenia však zostali v platnosti a naďalej sa po 30. apríli 1998 aplikovali, napríklad vo vzťahu k policajtom, u ktorých zákonodarca vylúčil použitie týchto ustanovení až od 1. júla 2002 (§ 143a zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákono ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dočasné úľavy zo služobnej povinnosti a dobrovoľný vstup do vojska, rozumie sa tým povinná vojenská služba, výkon vojenskej služby, prípravná služba, zdokonaľovacia služba, prerušenie výkonu základnej služby alebo náhradnej služby, profesionálna služba, preverenie, ... ktorí vykonávajú alebo vykonávali vojenskú službu v ozbrojených silách, 2. vojakov, ktorí sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravovali na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách a stali .
Kľúčové slová: oblasť pracovnoprávnych vzťahov, nárok na príplatok k dôchodku

Zbierka NS 4-5/1998
R 55/1998
Právna veta: Podľa § 24 ods. 4 zákona č. 87/1991 Zb. v znení zákona č. 267/1992 Zb. nárok na príplatok k dôchodku majú len občania, ktorí spĺňajú kritériá uvedené v § 18 ods. 1 uvedeného zákona. Z jeho znenia vyplýva, že na účely odškodnenia možno považovať za oprávnenú osobu iba občana, ktorý bol na výkon vojenskej služby do pomocných technických práporov zaradený ako politicky nespoľahlivý.

Úryvok z textu:
... jeho znenia pritom vyplýva, že za oprávnenú osobu na účely odškodnenia možno považovať iba občana, ktorý bol na výkon vojenskej služby do PTP zaradený ako politicky nespoľahlivý. Skúmaniu okolností, týkajúcich sa hodnotenia navrhovateľa pred nástupom na základnú vojenskú službu, ... k premenovaniu útvaru z 13. PTP na 13. technický prápor, ale skutočnosť, že by navrhovateľ bol zaradený do výkonu vojenskej služby do PTP ako politicky nespoľahlivý občan, preukázaná nebola. Podľa § 24 ods. 4 zákona č. 87/1991 Zb. .
Právna veta: Platobná neschopnosť zamestnávateľa nemá vplyv na zákonom uloženú povinnosť platiť odvody za zamestnanca. Povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie podľa § 14 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov vzniká podľa § 2 písm. a) v spojení s § 7 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení v znení neskorších predpisov zo zákona vstupom osoby do zamestnania.

Úryvok z textu:
... uvedené v odseku 1 písm. a/ až c/ vykonávali základnú službu, náhradnú službu, zdokonaľovaciu službu alebo mimoriadnu službu v rámci výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách alebo civilnú službu, d) obdobia, počas ktorého zamestnanec čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy, e) obdobia, počas .
Kľúčové slová: starobný dôchodok , profesionálny vojak, príslušníci ozbrojených síl, výsluhový dôchodok

Zbierka NS 6/2008
R 68/2008
Právna veta: Nárok na výsluhový dôchodok a nárok na starobný dôchodok nepodmieňujú tie isté sociálne udalosti. Vznik nároku na starobný dôchodok závisí od dovŕšenia vekovej hranice a od splnenia podmienky potrebnej doby poistenia (zabezpečenia) a vznik nároku na výsluhový dôchodok je podmienený dobou trvania služobného pomeru počas určeného počtu rokov, preto tieto dávky nemožno vzájomne zamieňať.

Úryvok z textu:
... ozbrojených síl, ktorí vykonávajú profesionálnu službu v ozbrojených silách (ďalej len "profesionálny vojak "), a príslušníci ozbrojených síl, ktorí sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravovali na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách (ďalej len "vojak prípravnej služby ") a .
Kľúčové slová: dôkazné bremeno , medzinárodná ochrana, správny orgán , zásada materiálnej pravdy, neudelenie azylu, udelenie azylu

Zbierka NS 5/2015
R 66/2015
Právna veta: I. Zásada tzv. materiálnej pravdy má v konaní o udelenie azylu svoje špecifiká spočívajúce v pravidelnej nedostatočnosti dôkazov preukazujúcich dôveryhodnosť žiadateľových tvrdení. Je však na správnom orgáne, aby preukázal, či vyvrátil pravdivosť žiadateľových tvrdení, a to buď úplne nevyvrátiteľne zistením presných okolností viažucich sa na tvrdenie žiadateľa o azyl, alebo aspoň s takou mierou pravdepodobnosti, ktorá nevyvoláva zásadné pochybnosti o správnosti úsudku správneho orgánu. II. Špecifikám konania o medzinárodnej ochrane zodpovedá aj štandard a rozloženie dôkazného bremena, ktor ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neprimeranom alebo diskriminačnom trestnom stíhaní alebo treste, trestnom stíhaní alebo treste za odmietnutie výkonu vojenskej služby v čase konfliktu, ak by výkon vojenskej služby zahŕňal trestné činy alebo činy uvedené v§ 13 ods. 2. Navrhovateľ poukázal na ... alebo diskriminačnom trestnom stíhaní alebo treste, tr estnom stíhaní alebo treste za odmietnutie výkonu vojenskej služby v čase konfliktu, ak by výkon vojenskej služby zahŕňal trestné činy alebo činy uvedené v§ 13 ods. 2. Navrhovateľ poukázal na .
Právna veta: Z pôsobnosti zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov sú vylúčení príslušníci ozbrojených zborov a ozbrojených síl len za obdobia dôchodkového poistenia, v ktorých vykonávali službu v ozbrojených zboroch a ozbrojených silách, nie však za ostatné obdobia ich dôchodkového poistenia resp. zabezpečenia (ak osobitné ustanovenia zákona neuvádzajú inak). Ustanovenie § 1 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov preto nebráni vzniku nároku na starobný dôchodok vo všeobecnom systéme dôchodkového poistenia aj príslušníkovi ozb ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... „policajt“), príslušníkov ozbrojených síl, ktorí vykonávajú profesionálnu službu v ozbrojených silách (ďalej len „profesionálny vojak“), a vojakov, ktorí sa počas výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách štúdiom alebo výcvikom pripravovali na výkon profesionálnej služby v ozbrojených silách (ďalej len „vojak prípravnej služby“), ak .
Právna veta: Výsluhový príspevok (predtým príspevok za službu) nie je rovnocenný s výsluhovým dôchodkom podľa § 39 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov (resp. predtým podľa § 26 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov ), lebo podmienky pre vznik nároku na túto dávku a spôsob jeho výpočtu sú odlišné, preto sa za výsluhový dôchodok podľa predchádzajúcich zákonných úprav iba považuje.

Úryvok z textu:
... . 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov“). Navrhovateľ mal preto pre nárok na výsluhový dôchodok zhodnotenú dobu výkonu vojenskej služby od 1. septembra 1970 do 31. decembra 1991, celkove 21 rokov a 4 mesiace. Proti rozsudku súdu prvého stupňa podal .
Právna veta: 1. Vyššia spoločenská nebezpečnosť trestných činov je vyjadrená aj zvýšením trestnej sadzby podľa § 35 ods. 2, ods. 3 Trestného zákona u páchateľov, ktorým je ukladaný úhrnný, resp. súhrnný trest odňatia slobody za úmyselné trestné činy spáchané dvomi alebo viacerými skutkami (asperačná zásada). 2. Princípu odmeňovania advokátov v trestnom konaní podľa advokátskej tarify zodpovedá, aby významnejšia úloha advokáta a náročnosť jeho úkonov bola zohľadnená vo výške odmeny aj tým, že sa pri sadzbe tarifnej odmeny za jeden úkon právnej pomoci prihliadne na zvýšenie hornej hranice trestnej sadzby ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Obvinený D. K. v predmetnej trestnej veci bol trestne stíhaný pre dvoj­ násobný trestný čin vyhýbania sa služobnému úkonu a výkonu vojenskej služby podľa § 280 ods. 3 Trestného zákona. Jeho trestná sadzba je v rozpätí od šiestich mesiacov do piatich rokov. Zákon ... T 5/2005, bol obvinený D. K. uznaný za vinného z dvojnásob­ ného trestného činu vyhýbania sa služobnému úkonu a výkonu vojenskej služby podľa § 280 ods. 3 Trestného zákona. Za to mu bol uložený podľa § 280 ods. 3 Trestného zákona, § .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.