Nájdené rozsudky pre výraz: vykonateľnosť rozsudku

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 970

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

522 dokumentov
3792 dokumentov
21 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Trestný poriadok podmieňuje možnosť podania dovolania využitím riadneho opravného prostriedku. V rozsahu súdom prijatého vyhlásenia o vine bol obvinený oprávnený odvolaním napadnúť len výrok o treste. Vzhľadom k tomu, že obvinený a prokurátor sa výslovne vzdali odvolania, nebola naplnená zákonná podmienka v zmysle § 372 ods. 1 Tr. por. Absencia rozhodnutia odvolacieho súdu v merite veci vo vzťahu k výroku o treste má potom za následok nemožnosť podania dovolania. Obvinený tým, že sa odvolania výslovne vzdal, vylúčil v tejto časti vecný prieskum jeho veci na odvolacom súde.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 29. mája 2015 v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Harabina a sudcov JUDr. Gabriely Šimonovej a JUDr. Viliama Dohňanského v trestnej veci proti obvinenému G. G. pre zločin lúpeže podľa § 188 ods. 1 , 2 písm. d/ Tr. zák., o dovolaní obvineného proti rozsudku Okresného súdu Lučenec z 29 . novembra 201 2, sp. zn. 2 T 225/2012 , takto r o z h o d o l
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vykonateľnosť rozsudku predstavuje predovšetkým vlastnosť (účinok) rozsudku byť titulom pre výkon rozhodnutia (exekúciu), teda spôsobilosť štátnym donútením vynútiť splnenie povinnosti, ktorá bola rozhodnutím uložená. V prípade rozsudku, ktorým bolo rozhodnuté o určovacej žalobe, sa vykonateľnosť rozsudku prejaví v tom, že práva a povinnosti ním založené alebo deklarované sa zapíšu do príslušných evidencií (napr. do katastra nehnuteľností).

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 6 Cdo 349 /2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalob kyne E. G. , bývajúce j v B. , zastúpenej JUDr. Ivanou Zmekovou, advokátkou so sídlom v Bratislave, Zámocká 30 , proti žalovaným 1/ I. G. , bývajúcemu v B. a 2/ V. G. , bývajúcemu v T. , obom zastúpeným JUDr. Tomášom Plankom, advokátom so sídlom v Bratisl ave, nám. Slobody 10 , o urče nie vlastníctva , vedenej na Okresnom súde Bratislava V pod sp. zn. 39 C 26/2009
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Občiansky súdny poriadok neukladá súdu, aby vo výroku rozsudku, v ktorom zrušuje rozhodnutie správneho orgánu a vec mu vracia na ďalšie konanie určil lehotu, do ktorej je správny orgán povinný o veci opäť rozhodnúť. Možno však poukázať na znenie § 161 ods. 2 OSP (v spojení s § 246c OSP), podľa ktorého ak nie je v rozsudku uložená povinnosť na plnenie, je rozsudok vykonateľný, len čo nadobudol právoplatnosť.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7So/74/2012 Identifikačné číslo spisu: 1009201622 Dátum vydania rozhodnutia: 26.06.2013 Meno a priezvisko: JUDr. Elena Závadská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2013:1009201622.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky: D. G., narodená X. W. XXXX, bytom v Z., K. ul. č. XX zastúp
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Rozhodnutie formou platobného rozkazu sa riadi ust. § 172 a nasl. O. s. p. Základným predpokladom účinnosti rozhodnutia formou platobného rozkazu je jeho doručenie účastníkom do vlastných rúk, pričom náhradné doručenie je vylúčené. Ak teda nedošlo k účinnému doručeniu platobného rozkazu, nemohol nadobudnúť právoplatnosť a vykonateľnosť.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 Obdo 22/2011 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: S., a. s., Z., IČO: X., zast. advokátskou spoločnosťou S. V. & P., s. r. o., V. proti žalovanému: Ľ. K. S., N.N., IČO: X., zast. advokátom JUDr. M. V., J., o zaplatenie 342,88 eur s prísl., o dovolaní žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Nitre č. k. 15 C
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Ak odvolací súd ponechá odvolaním nedôvodne napadnutú časť rozsudku nedotknutú, pretože na základe tohto, čiastočne aj dôvodného odvolania, alebo na základe odvolaním vyvolaného zákonného prieskumu (§ 317 ods. 2 Tr. por.), zrušil inú časť napadnutého rozsudku, má nevyhovenie odvolaniu, vo vzťahu k odvolacím súdom nedotknutej časti napadnutého rozsudku, právne účinky zamietnutia odvolania (§ 319 Tr. por.) Od toho sa potom odvíja právoplatnosť neúspešnou časťou odvolania napadnutého výroku rozsudku podľa ustanovenia § 183 ods. 1 písm. b/ bod 3 Tr. por., ktoré je na tento účel potrebné vyložiť ex ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 T do 6/2015 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. René Štepánika na ne verejnom zasadnutí konanom dňa 3. februára 2015 v Bratislave v trestnej veci obvinen ého P. A. a spol. pre zločin podvodu spolupáchateľstvom podľa § 20 k § 221 ods. 1, ods. 3 písm. a/ Tr. zák. o dovolaní obvineného P. A. proti rozsudku Krajského súdu v Br atislave z
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Ak je v preskúmavanom rozsudku chybná iba oddeliteľná časť výroku o treste a chybu nemožno napraviť zrušením len tohto chybného výroku alebo aj súčasným rozhodnutím vo veci samej, ale treba v konaní pokračovať čo i len zisťovaním podmienok pre prípadné uloženie niektorého ďalšieho druhu trestu, musí vyšší súd vždy zrušiť celý výrok o treste, lebo zrušením iba chybnej oddeliteľnej časti výroku o treste správoplatní nedotknutú časť napadnutého rozsudku vo výroku o vine a nedotknutom výroku o treste, čím je trestné stíhanie právoplatne skončené, a tým vytvorí prekážku pokračovania v konaní [rei i ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Generálny prokurátor Slovenskej republiky zistil rozdielny výklad a v dôsledku toho aj odlišnú aplikačnú prax v rozhodovaní senátov trestného kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, pokiaľ sa týka zákonnej možnosti zrušenia napadnutého rozsudku vo výroku o treste, resp. jeho oddeliteľnej časti a vrátenia veci súdu spravidla prvého stupňa s príkazom, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Ide o nasledovné rozhodnutia : I. Najvyšší súd Slovenskej republiky
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Námietka podaného návrhu odsúdeného na povolenie obnovy konania voči pôvodnému rozsudku súdu Rakúskej republiky bez príslušného rozhodnutia štátu pôvodu a naň nadväzujúcej informačnej povinnosti a späťvzatiu osvedčenia zo strany štátu pôvodu (§ 19 zák. č. 549/2011 Z. z.), nič nemení na uznateľnosti a vykonateľnosti rozsudku súdu Rakúskej republiky na území Slovenskej republiky.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 2 Urto 3/201 3 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pr edsedu senátu JUDr. Petra Krajčoviča a sudcov JUDr. Libora Duľu a JUDr. René Štepánika v trestnej veci proti odsúdenému D. P. pre zlo čin ťažkej lúpeže podľa § 142 ods. 1 , § 143 prvá veta, druhý prípad Trestného zákonníka Rakúskej republiky a iné na neverejnom zasadnutí dňa 30 . apríla 2013 v Bratislave o odvolaní odsúdeného proti rozsudku Krajského súdu
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Najvyšší súd konštatuje, že námietky odsúdeného, že požiadal o obnovu konania a podal sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva nemajú vplyv na právoplatnosť a vykonateľnosť rozsudku Krajinského súdu vo Viedni a Vrchného krajinského súdu vo Viedni. Právoplatnosť charakterizuje nezmeniteľnosť rozhodnutia, ktorá vyjadruje definitívne skončenie konkrétneho prípadu, výnimočne, v presne stanovených prípadoch a postupoch, sa pripúšťa zrušenie právoplatného rozsudku, najmä konaním o dovolaní, obnovou konania. Rozhodnutie je záväzné, t.z., že vec, ktorá je predmetom rozhodnutia, je vyriešená definitív ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 3 Urto 4/201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z pr edsedu senátu JUDr. Milana Lipovského a sudcov JUDr. Aleny Šiškovej a JUDr. Jany Serbovej v konaní o uznanie cudzieho rozhodnutia prerokoval na neverejnom zasadnutí v Bratislav e 17. júla 2013 odvolanie odsúdeného M. K. , narodeného X. v B. , trvale bytom B. , D. X. /X. , t.č. vo výko ne trestu odňatia slobody v Justizanstalt Stein, Rakúska republika, prot
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: "Súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O návrhu na opravu súd rozhodne do 30 dní od jeho podania. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí účastníkom. Pritom môže odložiť vykonateľnosť rozsudku na čas, kým opravné uznesenie nenadobudne právoplatnosť (§ 164 O.s.p.).\ Vychádzajúc z citovaného ustanovenia § 164 O.s.p., ak sa v písomnom vyhotovení súdneho rozhodnutia vyskytnú chyby v písaní a počítaní, súd ich kedykoľvek aj bez návrhu opraví. Opraviť teda chyby písania a počítania môže súd kedykoľvek, a to aj po nadobudnutí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 4 Cdo 197/2012 Slovenskej republiky 4 Cdo 198/2012 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu I., bytom B. , proti žalovaným 22 , Bratislava, 2/ Slovenskej republike , zastúpenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky , Špitálska 4, Bratislava, 3/ Slovenskej republike , zastúpenej Obvodným úradom Prešov , Námestie mieru 3, Prešov, o neoprávnené pozastavenie pracovnej činnosti a iné , vedenej na Okresnom súde Barde
MENU