SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1152188
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64308
USSR: 35477
NSČR: 123767
NSSČR: 66812
USČR: 79796
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424267
Krajské súdy (ČR): 43621
Posledná aktualizácia
25.05.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: vylúčenie namietaného sudcu


Približný počet výsledkov: 10 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vylúčenie namietaného sudcu
  • vylucenie nájdené 24063 krát v 6458 dokumentoch
  • namietaneho nájdené 1455 krát v 1218 dokumentoch
  • sudca nájdené 109415 krát v 28678 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 10 dokumentov


Právna veta: Rozhodnutiu vo veci samej musí predchádzať definitívne vyrie­šenie otázky vylúčenia namietaného sudcu, resp. sudcov senátu, ktorý je vo veci povolaný na také rozhodnutie. Je totiž neodňateľným právom obžalovaného, aby o obžalobe, ktorá bola na neho po­daná, rozhodol samosudca alebo senát v predpísanom zložení sud­cov, u ktorých nie sú žiadne pochybnosti o ich zaujatosti. Takýto právny stav, deklarujúci nevylúčenie sudcu z vykonáva­nia úkonov trestného konania, nastáva až okamihom rozhodnutia nadriadeného súdu o podanom opravnom prostriedku proti uznese­niu súdu, ktorý rozhodol v prvom stupn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Odôvodnenie: Pri sledovaní rozhodnutí senátov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v pozícii odvolacieho súdu sa zistilo, že nepostupujú jednotne v prípadoch, keď prvostupňový súd rozhodol vo veci rozsudkom v čase, keď ešte nebolo právoplatne rozhodnuté o vznesenej námietke zaujatosti. V prvom prípade senáty najvyššieho súdu na základe striktného rozlišo­ vania medzi úkonmi trestného konania a rozhodnutiami orgánov činných v trestnom konaní dospeli k záveru, že vznesená námietka zaujatosti pro­ cesnou .
Kľúčové slová: Pomer sudcu k účastníkom konania, vylúčenie sudcov

Právna veta: Pomer sudcu k účastníkom konania alebo ich zástupcom môže byť založený príbuzenským alebo jemu podobným vzťahom, ktorému možno postaviť na roveň aj vzťah priateľský alebo zjavne nepriateľský. Nestrannosť sudcu zabezpečovaná ustanoveniami § 14 a nasl. O. s. p. má aspekt subjektívny (ide o nedostatok vzťahu sudcu k prejednávanej veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom) a objektívny (neexistencia okolností, ktoré by mohli viesť k pochybnostiam o tom, že sudca nemá taký subjektívny vzťah k veci, k účastníkom alebo k ich zástupcom). Pre nestrannosť sudcu teda nestačí, že subjektívne nepociťuje k v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . p. ako súdu nadriadenému, po preskúmaní obsahu vznesenej námietky zaujatosti dospel k záveru, že nie sú dané zákonné dôvody pre vylúčenie namietaného sudcu (predsedu senátu) JUDr. Pavla Lacza z prejednávania a rozhodovania veci vedenej na Krajskom súde v Trna ve pod sp. zn .
Kľúčové slová: vylúčenie sudcov, námietka zaujatosti

Právna veta: V ustanovení § 15a ods. 3 O.s.p. sú zakotvené podstatné obsahové náležitosti námietky zaujatosti s tým, že sankciou za to, že podanie, ktoré nespĺňa tieto náležitosti je, že súd na takéto podanie neprihliadne a v takom prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá. Ide teda o špeciálnu právnu úpravu, ktorá však súčasne neobsahuje osobitnú úpravu odstraňovania obsahových nedostatkov námietky zaujatosti. Za tejto situácie (aj napriek jeho kontraproduktívnosti vo vzťahu k zámeru sledovanom novelou úpravy postupu pri konaní a rozhodovaní o námietkach zaujatosti) treba aj na podanie, ktorého ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žalobcovia na odôvodnenie svojho dovolania]. V danom prípade to znamená, že vzhľ adom na neexistenciu doposiaľ žiadneho rozhodnutia o (ne) vylúčení namietaného sudcu (sudcov) odvolacieho súdu z už vyššie uvedených dôvodov, by v rámci dovolacieho konania bolo možné posúdiť a j otázku existencie .
Merito sťažnosť ods.
... súdu Slovenskej republiky rozhodnuté. V tomto smere je potrebné uviesť, že rozhodnutiu vo veci samej musí predchádzať definitívne vyriešenie otázky vylúčenia namietaného sudcu, resp. sudcov senátu, ktorý je vo veci povolaný na také rozhodnutie. Je totiž neodňateľným právom obžalovaného, aby o obžalobe, ktorá .
Merito o konkurz
... sudcu, predtým než spochybnenie nezaujatosti sudcu prejednal skúmal, či sú splnené procesné podmienky pre taký postup. Zistil, že podmienky pre vylúčenie namietaného sudcu nie sú dané. Podľa § 14 ods. 1 OSP „Sudcovia sú vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom .
Merito o námietke zaujatosti konkurzného veriteľa
... sudcu, predtým než spochybnenie nezaujatosti sudcu prejednal skúmal, či sú splnené procesné podmienky pre taký postup. Zistil, že podmienky pre vylúčenie namietaného sudcu nie sú dané. Podľa § 14 ods. 1 OSP „Sudcovia sú vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom .
Merito odvolania obžalovaných
... Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky pod číslom 25. Z uvedeného stanoviska vyplýva, že definitívne vyriešenie otázky vylúčenia namietaného sudcu, resp. sudcov senátu, ktorý je povolaný na také rozhodnutie, musí predchádzať, ale iba rozhodnutiu vo veci s amej, (napr. o .
Merito námietka zaujatosti
... S. republiky ako súd nadriadený po preskúmaní obsahu vznesenej námietky zaujatosti dospel k záveru, že sú dané zákonné dôvody na vylúčenie namietaného sudcu. Podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy S. republiky, každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a .
Merito dovolanie obvineného
... podľa § 319 Tr. por. ako nedôvodné zamietol. Rozhodnutiu vo veci samej musí predchádzať definitívne vyriešenie otázky vylúčenia namietaného sudcu, resp . sudcov senátu, ktorý je vo veci povolaný na také rozhodnutie. Je totiž neodňateľným právom obžalovaného ... 06). Z vyššie uvedeného je teda evidentné, že v posudzovanom prípade pred vydaním meritórneho rozhodnutia bola otázka vylúčenia namietaného sudcu , resp. sudcov toho ktorého súdu vždy riadne vyriešená , pričom súdy každé zo s pomínaných rozhodnutí .
... eľom na podstatu, obsah a predmet týchto námietok (toho, čoho sa týkajú) nadriadený súd správne na ne neprihliadol a o vylúčení namietaného sudcu ani nerozhodol. 23.3. Podľa právneho názoru dovolacieho súdu bol tento postup nadriadeného súdu správny, a pr eto je neopodstatnená .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.