Nájdené rozsudky pre výraz: vylúčenie orgánu z vykonávania úkonov trestného konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 7

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Ustanovenie § 31 ods. 1 Trestného poriadku v záujme zabezpečenia dôvery verejnosti v nestrannosť postupu orgánov činných v trestnom konaní vylučuje z vykonávania úkonov trestného konania ten orgán, u ktorého mohli vzniknúť pochybnosti o jeho nezaujatosti. Tieto dôvody spočívajú v okolnostiach, ktoré charakterizujú pomer úradnej osoby k prejednávanej veci alebo osobám, ktorých sa úkon priamo dotýka, prípadne k ich zástupcom, splnomocnencom a obhajcom. Pomerom k prejednávanej veci treba pritom rozumieť určitú zainteresovanosť orgánu trestného konania na skutkoch, pre ktoré sa vedie trestné stíha ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 3Tdo/64/2015 Identifikačné číslo spisu: 2514010218 Dátum vydania rozhodnutia: 10.02.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Kostolanská Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:2514010218.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Serbovej a sudcov JUDr. Martina Bargela a
Merito veci Nestrannosť sudcu
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Nestrannosť sudcu pre jeho pomer (vzťah) kobhajcovi vzmysle § 31 ods. 1 Tr. por. spochybňuje z hľadiska objektívneho testu nestrannosti okolnosť, že sudca a obhajca sú v inom trestnom konaní v pozícii klient – obhajca. II. Ak ide o už ukončenú obhajobu, môže byť nestrannosť sudcu spochybnená podľa okolností prípadu.

Úryvok z textu:
Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovesnej republiky (ďalej tiež len „NS SR“) na základe podnetu predsedníčky trestnoprávneho kolégia Krajského súdu vBratislave z23. októbra 2013 a v rámci činnosti podľa § 21 ods. 3 písm. b/ zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zistil nejednotný výklad a používanie ustanovenia § 31 ods. 1 Tr. por. v prípade, ak v inej trestnej veci je medzi zákonným sudcom – obvineným vzťah klient
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Ak sa viedlo spoločné konanie proti viacerým spolupáchateľom a neskôr došlo k vylúčeniu jedného alebo viacerých spolupáchateľov na samostatné konanie (§ 23 ods. 1 Tr. por.), nepôjde o prejudikovanie viny, ak súd v odsudzujúcom rozsudku, ktorý sa týka ďalších (nevylúčených) spolupáchateľov, v znení skutkovej vety uvedie vecnú súvislosť konania vylúčeného spolupáchateľa (doteraz neodsúdeného), s konaním ostatných spolupáchateľov. Uvedená okolnosť nezakladá dôvod na vylúčenie sudcov, ktorí majú prerokovať vec proti vylúčenému spolupáchateľovi v zmysle § 30 ods. 1 Tr. por.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR na základe námietky obž. R B. v trestnej veci vedenej na Krajskom súde v Bratislave, pod sp. zn. 2 T 202/96, o zaujatosti sudcov Najvyššieho súdu SR, v zmysle § 31 ods. 1 Tr. por. rozhodol, že sudcovia JUDr. A. S., JUDr. J. K. a JUDr. J. M., nie sú vylúčení z vykonávania úkonov v uvedenej trestnej veci. Z odôvodnenia: Krajský súd v Bratislave rozsudkom z 30. septembra 1997, sp. zn. 2 T 202/96, uznal obžalovaného F. B., nar. 22. novembra 1952, za vinného z pokusu trestného čin
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Nie každé vyjadrenie sudcu k akejkoľvek otázke spôsobuje jeho vylúčenie z vykonávania úkonov trestného konania. Ak však sudca, ktorý o skupine kolegov, ktorí boli zadržaní, obvinení a niektorí z nich vzatí do väzby, verejne vysloví, že by sa mali hanbiť, je z jeho vyjadrenia bezpochyby zrejmé, že sa s takým konaním týchto sudcov nestotožňuje, mali by sa hanbiť, odsudzuje ich konanie, napriek tomu, že takéto konanie nebolo prerokované k tomu príslušným orgánom v predpísanom konaní a nenadobudlo právoplatnosť, ale ide len o prvotné úkony vedúce možno i k takémuto právoplatnému rozhodnutiu. Ak te ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1TdoVS/1/2021 Identifikačné číslo spisu: 9520100055 Dátum vydania rozhodnutia: 22.02.2021 Meno a priezvisko: JUDr. Peter Paluda Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2021:9520100055.4 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Paludu a sudcov JUDr. Františka Moznera,
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: Trestný poriadok (zákon č. 303/2005 Z. z. v znení zákona č. 650/2005 Z. z.), účinný od 1. januára 2006, v prechodnom ustanove- ní § 567 ods. 2 zakotvuje povinnosť aplikovať tento zákon na prípa- dy podaných návrhov na obnovu konania, o ktorých sa ešte neko- nalo alebo nebolo do jeho účinnosti o návrhu na povolenie obnovy konania právoplatne rozhodnuté za predpokladu, že je to pre obvi- neného priaznivejšie. Priaznivejšiu úpravu obnovy konania podľa § 567 ods. 2 Trestné- ho poriadku nemožno zužovať len na porovnanie samotných pod- mienok obnovy konania podľa § 278 Trestného poriadku v znení ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky citovaným uznesením na základe oznámenej námietky zaujatosti predsedom senátu Krajského súdu v Trnave Zbierka stanovísk NS a rozhodnutí súdov SR 6/2006 7 52. Rozhodnutia a stanoviská vo veciach trestných J U D r . P . S. rozhodol, že menovaný je vylúčený z vykonávania úkonov trest­ ného konania v trestnej veci odsúdeného M. V., vedenej na tomto súde pod sp. zn. 1 Ntok V2005. Z odôvodnenia: • Na základe návrhu odsúdeného M. V. z 2. novembra 2005 sa vedie na
Právna oblasť: Trestné právo

Právna veta: I. Medzi dôležité dôvody na odňatie a prikázanie veci podľa § 23 Trestného poriadku patrí aj vylúčenie všetkých sudcov príslušného súdu z vykonávania úkonov trestného konania. Rozhodujúcou je v tomto smere existencia niektorého z dôvodu vylúčenia podľa § 31 Trestného poriadku, ktorý musí byť daný u všetkých sudcov príslušného súdu, resp. v prípade krajského súdu u všetkých sudcov dotknutého kolégia. Preto ak sa podľa § 32 ods. 6 Trestného poriadku o námietke zaujatosti vznesenej voči konkrétnemu sudcovi, ktorá je založená na iných dôvodo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Predseda trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) v rámci činnosti podľa § 21 ods. 4 písm. d) zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdoch“) zistil výkladové rozdiely v právoplatných rozhodnutiach senátov trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu tak, ako sú prezentované nižšie. Otázka, ktorú bolo potrebné výkladovo rieši
MENU