SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
R značka:
Dátum:
od:
do:
Kategória:
Merito veci:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1231421
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65528
USSR: 36293
NSČR: 126262
NSSČR: 68326
USČR: 80787
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427386
Krajské súdy (ČR): 46936
Posledná aktualizácia
27.09.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: vylúčenie spoločníka


Približný počet výsledkov: 18 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: vylúčenie spoločníka
  • vylucenie nájdené 24478 krát v 6595 dokumentoch
  • spolocnik nájdené 6851 krát v 1586 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Ústavný súd Slovenskej republiky 7 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument
Krajské súdy SR 53 dokumentov
Odborné články 4 dokumenty


Kľúčové slová: vylúčenie spoločníka, písomná výzva, písomná forma, porušovať povinnosti závažným spôsobom

Zbierka NS 4/1995
R 46/1995
Právna veta: O vylúčení spoločníka zo spoločnosti s r. o. môže rozhodnúť súd na základe návrhu spoločnosti, ak sa preukáže, že spoločník závažným spôsobom porušuje svoje povinnosti a že ho spoločnosť vyzvala, aby povinnosti neporušoval a na možnosť vylúčenia bol písomne upozornený. Nedodržanie písomnej formy má za následok neplatnosť právneho úkonu a súd musí návrh na vylúčenie spoločníka zamietnuť.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach rozsudkom sp. zn. 10 Cb 7513/93 z 23. júna 1994 zamietol návrh navrhovateľa na vylúčenie spoločníka zo spoločnosti. Navrhovateľovi uložil, aby zaplatil odporcovi trovy konania. V dôvodoch rozsudku uviedol, že vykonaným dokazovaním mal preukázané, že odporca je spoločníkom spoločnosti, ktorá vykonáva svoju činnosť pod obchodným menom B.B.B. spol. s r.o. so sídlom v R O vylúčení spoločníka zo spoločnosti môže rozhodnúť len súd na základe návrhu spoločnosti, pokiaľ sa preukáže, že .
Kľúčové slová: vylúčenie spoločníka, spoločník spoločnosti s ručením obmedzeným, porušenie povinnosti spoločníka

Zbierka NS 4/2004
R 58/2004
Rozsudok
Právna veta: Neúčasť spoločníka obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným na valnom zhromaždení, na ktoré bol riadne pozvaný, nemožno považovať za porušenie povinnosti spoločníka podľa ustanovenia § 149 Obchodného zákonníka.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom z 21. júna 2001, č. k. 34 Cb 25/99-138, žalobu zamietol a rozhodol o náhrade trov konania. V odôvodnení rozsudku uviedol, že predmetom konania je vylúčenie žalovaného z obchodnej spoločnosti žalobcu podľa ustanovenia § 149 Obchodného zákonníka z dôvodu, že žalovaný sa od decembra 1995 aktívne nezúčastňuje na riadení spoločnosti a nezúčastňuje sa osobne ani konaní valných zhromaždení spoločnosti, na ktoré je pravidelne pozývaný. Dopúšťa sa konaní, ktoré sú v rozpore s čl. 14 bod 2 .
Právna veta: Návrh na vylúčenie spoločníka spoločnosti s r. o. podáva štatutárny orgán, ktorým je konateľ alebo viac konateľov. Obmedziť práva konateľov v spoločenskej zmluve možno vo vnútorných vzťahoch medzi konateľmi spoločnosti. Obmedzenie práv konateľov navonok voči tretím osobám je neúčinné.

Úryvok z textu:
... práv konateľov navonok voči tretím osobám je neúčinné. Súhlas predpísaného počtu spoločníkov na podanie žaloby o vylúčenie spoločníka je hmotnoprávnou podmienkou úspešnosti žaloby. Kvalifikovaný súhlas spoločníkov musí byť v prípade spornosti, tak ako každá ... ktorej spoločnosť vznikla vyplýva, že spoločnosť sa môže zaväzovať výhradne po súhlase ostatných spoločníkov. Žaloba na vylúčenie spoločníka je úkonom, na ktorý je potrebný súhlas ostatných spoločníkov. Žaloba na vylúčenie spoločníčky bola podaná bez .
Právna veta: Nároky vyplývajúce z porušenia zákazu konkurencie, uplatňuje spoločnosť priamo voči osobe, ktorá porušila zákaz konkurencie, a nie voči subjektom, s ktorými alebo v prospech, ktorých uvedená osoba konala. Pritom platí, že na uplatnenie nárokov súvisiacich s porušením zákazu konkurencie, vzniká spoločnosti právny nárok, spoločnosť však nie je povinná vymáhať ich, pokiaľ sama nemá záujem.

Úryvok z textu:
... 261 Obch.Z. K námietke prekážky rozhodnutej veci uviedol, že v konaní pred KS BA 28Cb 83/00 išlo o vylúčenie spoločníka zo spoločnosti, v ktorom nebolo určené, že žalovaný neporušil zákaz konkurencie, ale bolo určené, že z tohto dôvodu, nemôže byť .
Merito o vylúčenie spoločníka zo spoločnosti
... prejavom vôle spoločnosti F., s.r.o. navonok. K. nebol oprávnený v mene spoločnosti podávať návrh na vylúčenie spoločníka a tento nedostatok má za následok nesplnenie procesnej podmienky konania. Jedná sa o nedostatok neodstrániteľný spočívajúci v nedostatku spôsobilosti ... odstrániť ustanovením opatrovníka podľa § 29 ods. 1 OSP. Prvostupňový súd mal potom ako mu bol doručený návrh na vylúčenie spoločníka zo spoločnosti podľa § 149 Obch. zák. podaný neoprávnenou osobou, mal konanie podľa § 104 ods. 1 OSP .
Merito o vylúčenie spoločníka zo spoločnosti
... , IČO: X., zast. JUDr. E. G. advokátkou, Advokátska kancelária, Z., Bratislava, proti odporcovi: Ing. F. L., CSc., K., Bratislava, o vylúčenie spoločníka zo spoločnosti, v tomto konaní o námietke odporcu o zaujatosti sudkyne Krajského súdu v Bratislave JUDr. A. S. v dôsledku ... . zn. 28 Cb 83/00. O d ô v o d n e n i e : V súdenej veci o vylúčenie spoločníka zo spoločnosti, odporca na pojednávaní dňa 02. 10. 2008 vzniesol námietku zaujatosti voči členke senátu JUDr. A. S. keď predtým .
Merito o vylúčenie spoločníka zo spoločnosti
... porušil ustanovenia čl. 14 ods. 2 písm. b/ spoločenskej zmluvy, čím vzniklo žalobcovi právo na podanie žaloby o vylúčenie spoločníka zo spoločnosti. Súd preto žalobe vyhovel. Proti rozsudku podal žalovaný odvolanie. Podaním zo dňa 7. januára 2008 vzal žalobca ... republiky v právnej veci žalobcu V., zastúpeného JUDr. I., proti žalovanému Ing. J., zastúpenému JUDr. J., o vylúčenie spoločníka zo spoločnosti, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 34 Cb 25/99–484 zo .
Merito o vylúčenie spoločníka zo spoločnosti
... 2003 boli splnené podmienky podľa ust. § 149 Obchodného zákonníka, v zmysle ktorého musia s podaním návrhu na vylúčenie spoločníka súhlasiť spoločníci, ktorých vklady predstavujú aspoň jednu polovicu základného imania. Žalobca zároveň navrhuje napadnuté rozhodnutie zmeniť tak, ... sa ale neuskutočnilo, a preto nemohol byť daný súhlas na 1 Obo/169/2003 podanie žaloby o vylúčenie spoločníka zo spoločnosti. Práve z uvedených dôvodov sa navrhovateľ v predmetnej veci domáha rozhodnutia súdu. Keďže v spoločnosti .
Merito o vylúčenie spoločníka zo spoločnosti
... 300 /2008, odvolací súd konštatoval , že v uve denom konaní ide o vydanie veci , naproti tomu v rozhodovanom konaní o vylúčenie spoločníka zo spoločnosti. Odvolací súd nezistil ani dôvodnosť odvolania podľa § 221 ods. 1 písm . h/ O. s. p., na ktoré ... . r. o., C. , N. , IČO: X. , zast. JUDr. E. G. , advokátkou, proti žalovanému : Ing. F. L. , CSc, K. , B. , o vylúčenie spoločníka zo spoločnosti , na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave zo dňa 20. 04. 2011 , č. k. 28 Cb .
Merito o vylúčenie spoločníka zo spoločnosti
... . ), IČO: X. , zast. JUDr. E.G. , advokátkou, Advokátska kancelária L. , B. proti žalovanému Ing. F.L. , CSc. , N. , B. , o vylúčenie spoločníka zo spoločnosti a v rámci tohto konania o opravu dôvodov rozsudk u Krajského súdu v Bratislave z 24. 09. 2009 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.