Nájdené rozsudky pre výraz: vylúčenie spoločníka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 20

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
54 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: O vylúčení spoločníka zo spoločnosti s r. o. môže rozhodnúť súd na základe návrhu spoločnosti, ak sa preukáže, že spoločník závažným spôsobom porušuje svoje povinnosti a že ho spoločnosť vyzvala, aby povinnosti neporušoval a na možnosť vylúčenia bol písomne upozornený. Nedodržanie písomnej formy má za následok neplatnosť právneho úkonu a súd musí návrh na vylúčenie spoločníka zamietnuť.

Úryvok z textu:
Krajský súd v Košiciach rozsudkom sp. zn. 10 Cb 7513/93 z 23. júna 1994 zamietol návrh navrhovateľa na vylúčenie spoločníka zo spoločnosti. Navrhovateľovi uložil, aby zaplatil odporcovi trovy konania. V dôvodoch rozsudku uviedol, že vykonaným dokazovaním mal preukázané, že odporca je spoločníkom spoločnosti, ktorá vykonáva svoju činnosť pod obchodným menom B.B.B. spol. s r.o. so sídlom v R O vylúčení spoločníka zo spoločnosti môže rozhodnúť len súd na základe návrhu spoločnosti, pokiaľ sa preuká
Právna veta: Neúčasť spoločníka obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným na valnom zhromaždení, na ktoré bol riadne pozvaný, nemožno považovať za porušenie povinnosti spoločníka podľa ustanovenia § 149 Obchodného zákonníka.

Úryvok z textu:
Krajský súd v B. rozsudkom z 21. júna 2001, č. k. 34 Cb 25/99-138, žalobu zamietol a rozhodol o náhrade trov konania. V odôvodnení rozsudku uviedol, že predmetom konania je vylúčenie žalovaného z obchodnej spoločnosti žalobcu podľa ustanovenia § 149 Obchodného zákonníka z dôvodu, že žalovaný sa od decembra 1995 aktívne nezúčastňuje na riadení spoločnosti a nezúčastňuje sa osobne ani konaní valných zhromaždení spoločnosti, na ktoré je pravidelne pozývaný. Dopúšťa sa konaní, ktoré sú v rozpore s č
Právna veta: Návrh na vylúčenie spoločníka spoločnosti s r. o. podáva štatutárny orgán, ktorým je konateľ alebo viac konateľov. Obmedziť práva konateľov v spoločenskej zmluve možno vo vnútorných vzťahoch medzi konateľmi spoločnosti. Obmedzenie práv konateľov navonok voči tretím osobám je neúčinné.

Úryvok z textu:
Uznesením prvostupňový súd zastavil konanie o žalobe, ktorou žiadal žalobca, aby súd vylúčil žalovanú zo spoločnosti. V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že zo spoločenskej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť vznikla vyplýva, že spoločnosť sa môže zaväzovať výhradne po súhlase ostatných spoločníkov. Žaloba na vylúčenie spoločníka je úkonom, na ktorý je potrebný súhlas ostatných spoločníkov. Žaloba na vylúčenie spoločníčky bola podaná bez súhlasu žalovanej, ktorá je tiež spoločníčkou. Uvedený nedost
Právna veta: Nároky vyplývajúce z porušenia zákazu konkurencie, uplatňuje spoločnosť priamo voči osobe, ktorá porušila zákaz konkurencie, a nie voči subjektom, s ktorými alebo v prospech, ktorých uvedená osoba konala. Pritom platí, že na uplatnenie nárokov súvisiacich s porušením zákazu konkurencie, vzniká spoločnosti právny nárok, spoločnosť však nie je povinná vymáhať ich, pokiaľ sama nemá záujem.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Jany Zemaníkovej a členiek Mgr. Ľubomíry Kúdelovej a JUDr. Evy Hudobovej v právnej veci žalobcu: B., spol. s r.o., C.X., N., IČO: X., proti žalovanému: A., spol. s r.o., N.X., B., IČO: X., zast. JUDr. M.L., K.X., B., (pracovníčka žalovaného), o určenie neplatnosti zmlúv o postúpení pohľadávok, o dovolaní žalovaného proti rozsudku Krajského s
Meritum o vylúčenie spoločníka zo spoločnosti
N a j v y š š í s ú d 2 M Obdo 2/2008 Slovenskej republiky ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte z zloženom z predsedu senátu JUDr. Jozefa Štefanku a sudkýň JUDr. Ivany Izakovičovej a JUDr. Anny Petruľákovej, v právnej veci mimoriadneho dovolania Generálneho prokurátora Slovenskej republiky, Štúrova č. 2, 812 85 Bratislava, proti uzneseniu Okresného súdu v Nitre z 29. marca 2007 č. k. 23 Cb 239/2005 – 224 v spojení s uznesením Krajského súdu
Meritum o vylúčenie spoločníka zo spoločnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 Ndob 21/2008 U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľa: B. spol. s r. o., N., Bratislava, IČO: X., zast. JUDr. E. G. advokátkou, Advokátska kancelária, Z., Bratislava, proti odporcovi: Ing. F. L., CSc., K., Bratislava, o vylúčenie spoločníka zo spoločnosti, v tomto konaní o námietke odporcu o zaujatosti sudkyne Krajského súdu v Bratislave JUDr. A. S. v dôsledku spochybnenia jej zaujatosti v konaní tohože súdu ved
Meritum o vylúčenie spoločníka zo spoločnosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu V., zastúpeného JUDr. I., proti žalovanému Ing. J., zastúpenému JUDr. J., o vylúčenie spoločníka zo spoločnosti, na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave č. k. 34 Cb 25/99–484 zo dňa 1. marca 2007, takto r o z h o d o l : Späťvzatie žaloby p r i p ú š ť a , rozsudok Krajského súdu v Bratislave č. k. 32 Cb 25/99–484 zo dňa 1. marca 2007 z r u š u j
Meritum o vylúčenie spoločníka zo spoločnosti
Najvyšší súd 1 Obo/169/2003 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: JUDr. J., M. Košice, správca konkurznej podstaty úpadcu S. spol. s.r.o., O. Košice, IČO: X. proti žalovanému: J. H. naposledy bytom L. Košice, zast. JUDr. A. J. advokátka, P. Košice, o vylúčenie spoločníka zo spoločnosti, na odvolanie žalobcu proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo dňa 17. marca 2003, č. k. 10 Cb 1260/02-82, takto r o z h o d o l : Najv
Meritum o vylúčenie spoločníka zo spoločnosti
Najvyšší súd 1Obo /45/ 20 11 Slovenskej republiky 1Obo /46/ 20 11 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu JUDr. Štefana Šatku a členiek JUDr. Anny Petruľákovej a JUDr. Ivany Izakovičovej v právnej veci žalobcu: B. , s. r. o., C. , N. , IČO: X. , zast. JUDr. E. G. , advokátkou, proti žalovanému : Ing. F. L. , CSc, K. , B. , o vylúčenie spoločníka zo spoločnosti , na odvolanie žalovaného proti rozsudku Krajského súdu v Brat
Meritum o vylúčenie spoločníka zo spoločnosti
Najvyšší súd 1 Obo 161 /2010 Slovenskej republi ky U Z N E S E N I E Najv yšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu B. , spol. s r. o. , N. , B. , ( C. , N. ), IČO: X. , zast. JUDr. E.G. , advokátkou, Advokátska kancelária L. , B. proti žalovanému Ing. F.L. , CSc. , N. , B. , o vylúčenie spoločníka zo spoločnosti a v rámci tohto konania o opravu dôvodov rozsudk u Krajského súdu v Bratislave z 24. 09. 2009 , č. k. 28 Cb 83/2000 -419, na odvolanie žalovaného proti uzneseniu
MENU