Nájdené rozsudky pre výraz: vylúčenie sudcov

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5268

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1416 dokumentov
12035 dokumentov
11 dokumentov
11 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Za dôvody vylúčenia sudcu z vykonávania úkonov trestného konania v zmysle § 30 ods. 1 Tr. por. nemožno považovať púhu skutočnosť, že v čase súdneho konania bol v dennej tlači uverejnený článok, týkajúci sa prejednávanej trestnej veci a to ani vtedy, keby sa publikovaný článok zakladal na informáciách, ktoré poskytol oznamovacím prostriedkom v súlade s ustanovením § 8a ods. 1 Tr. por. sudca, ktorý sa má zúčastniť jej prejednania.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd SR o námietke zaujatosti sudcov podanej zo strany obvineného M.S. rozhodol tak, že sudcovia Krajského súdu v Bratislave pobočka v Nitre - JUDr. M.Š., JUDr. J.V., JUDr. B.O. a JUDr. S.H. nie sú vylúčení z vykonávania úkonov v trestnej veci proti obvinenému M.S., vedenej pod sp.zn. 1 T 14/93. Z odôvodnenia: Na obvineného M.S. bola podaná obžaloba pre skutok posudzovaný ako trestný čin podvodu podlá § 250 ods. 1,4 Tr.zák. v podstate na tom skutkovom základe, že v čase od 23. apríla
R 15/2021
Právna veta: Skutočnosť, že o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu súdu nižšej inštancie má konať a rozhodovať senát, ktorého člen je v blízkom (napríklad rodičovskom alebo manželskom) pomere so sudcom, ktorý na súde nižšej inštancie o veci konal a rozhodoval, je v zásade z objektívneho hľadiska dôvodom vyvolávajúcim pochybnosti o nezaujatosti a nestrannosti tohto člena senátu.

Úryvok z textu:
Z o d ô v o d n e n i a : 1. V konaní vedenom na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 2 Co 819/2014 oznámila sudkyňa tohto súdu JUDr. M. H., že sú u nej dané dôvody pre vylúčenie z prejednávania veci lebo vo veci vedenej na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 11 C 35/2011 konala a rozhodovala jej dcéra JUDr. J. H. Uviedla, že sa subjektívne vo veci necíti zaujatá, avšak z prísnejšieho kritéria objektívnej nestrannosti sa môže javiť, že zaujatá je pre pomer k veci v dôsledku toho, že záko
Právna veta: Aj v prípade, keď strana sporu v námietke zaujatosti neuviedla konkrétny deň, kedy sa dozvedela o dôvode vylúčenia sudcu, konajúci súd námietku prejedná za predpokladu, že je možné jednoznačne určiť deň, kedy sa strana sporu mohla prvýkrát dozvedieť o zmene osoby zákonného sudcu a zároveň ide o včasné podanie.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Ndob/9/2020 Identifikačné číslo spisu: 9020200020 Dátum vydania rozhodnutia: 25.05.2020 Meno a priezvisko: JUDr. Viera Pepelová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2020:9020200020.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu ZACHEM, a. s. Strážske, so sídlom Námestie osloboditeľov 70, Michalovce,
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu z pojednávaniadôvod na vylúčenie sudcu
R 47/1998
Právna veta: Dôvodom na vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania vo veci nie je skutočnosť, že sudca v inej obdobnej veci rozhodol spôsobom, s ktorým účastník nesúhlasí, ani samotná skutočnosť, že jeho rozhodnutia boli podrobené kritike v hromadných oznamovacích prostriedkoch.

Úryvok z textu:
Žalobkyne podali na Najvyšší súd Slovenskej republiky žalobu, ktorou sa domáhali preskúmania zákonnosti rozhodnutia ministra financií Slovenskej republiky z 8. januára 1997, č. 2675/96-Sekr. a spolu s ním aj prvostupňového rozhodnutia žalovaného z 19. júna 1996, č. 015/1996/SAN. Žiadali obidve rozhodnutia zrušiť a zaviazať žalovaného na náhradu trov súdneho konania. Predseda senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorému vec podľa rozvrhu práce pripadla na vybavenie, doručil rovnopis žal
Právna veta: Podľa § 16 ods. 1 O.s.p. o vylúčení sudcu nerozhoduje odvolací súd, ale súd nadriadený. Nič na tom nemení, že najčastejšie je to súd, ktorý je zároveň súdom odvolacím (neplatí to však najmä pri rozhodovaní o vylúčení sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, o ktorých rozhoduje iný senát tohto súdu). Dovolaním napadnuté uznesenie nie je rozhodnutím odvolacieho súdu. Dovolanie proti nemu nie je prípustné.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Obdo V 46/2007–291 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu B.S., spol s r.o., N.Z.X., B., zastúpeného JUDr. E.G., L.X., B., proti žalovanému A.e., spol s r.o., N.Z.X., B., o zaplatenie 3 000 000,– Sk, ktorá sa vedie na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 46 Cb 92/00, na dovolanie žalovaného proti uzneseniu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 12. apríla 2007 č. k. 1 Ndob 4/2007–282, takto r o z h o d o l :
Právna veta: 1. Základné právo na prejednanie a rozhodnutie veci nestranným súdom podľa čl. 36 ods. 1 Listiny (a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky) je v občianskom súdnom konaní zabezpečené vylúčením sudcu z jej ďalšieho prejednávania a rozhodnutia pre jeho zaujatosť (§ 12 až 16 Občianskeho súdneho poriadku). 2. Súčasťou základného práva na prejednanie veci pred nestranným súdom podľa čl. 36 ods. 1 Listiny (a čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky) nie je povinnosť súdu vyhovieť návrhu oprávnených osôb (t. j. sudcu, ktorý podal návrh podľa § 15 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, resp. účast ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky v Košiciach na neverejnom zasadnutí senátu konanom 25. marca 1998 predbežne prerokoval podnet I. M., bytom P., Česká republika, vo veci porušenia základného práva na prejednanie veci nezávislým a nestranným súdom podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd postupom Okresného súdu Bratislava II vo veci sp. zn. 8 C 34/95 a takto rozhodli: Podnet I. M. o d m i e t a ako zjavne neopodstatnený. O d ô v o d n e n i e : I. Ústavnému súdu Sloven
Právna veta: V zmysle § 30 ods. 3 veta prvá Trestného poriadku je súdom vyššieho stupňa ten súd, ktorý vykonáva konanie a rozhoduje o sťažnosti proti prvostupňovému rozhodnutiu podľa § 147 a nasl. Trestného poriadku alebo vykonáva konanie a rozhoduje o odvolaní (§ 252 Trestného poriadku) podľa § 253 a nasl. Trestného poriadku. Z týchto dôvodov, ak sudca krajského súdu alebo sudca vyššieho vojenského súdu Slovenskej republiky v konkrétnej veci rozhodoval v druhostupňovom senáte tohto súdu, je sudcom súdu vyššieho stupňa. Preto je takýto sudca v ďalšom konaní vylúčený z rozhodovania na tom istom krajskom sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky na základe odvolania obžalovaného voj. zákl. sl. M. B. a odvolania vyššieho vojenského prokurátora proti rozsudku Vyššieho vojenského súdu v T. z 8. septembra 2000, sp. zn. 3 T 2/00, podľa § 253 ods. 3 písm. a) Trestného poriadku zrušil napadnutý rozsudok a vec vrátil tomuto súdu, aby ju v potrebnom rozsahu znovu prejednal a rozhodol. Z odôvodnenia: Rozsudkom Vyššieho vojenského súdu v T. (ďalej len „WS“) z 8. septembra 2000, sp. zn. 3 T 2/00, bol obžalovaný
Právna veta: Najvyšší súd Slovenskej republiky pri svojej rozhodovacej činnosti vychádza konštantne z toho, že nestrannosť sudcu nemôže ohroziť skutočnosť, že sudca účastníka pozná z dôvodu pôsobenia na rovnakom pracovisku, pokiaľ tu nejde o vzťah takej intenzity, pre ktorý by tu existovali pochybnosti o jeho zaujatosti. Pokiaľ ide o profesionálne, resp. kolegiálne vzťahy sudcov a zamestnancov súdov (a to i na tom istom súde), ktoré neprekračujú tomu zodpovedajúce medze, objektívne nie je daný dôvod pre pochybnosti o nezaujatosti, lebo táto skutočnosť sama osebe ešte nesvedčí o existencii vzťahu relevantné ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8 Nc 14 /2014 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o malolet ú V. O. , naroden ú X. , bývajúc u u matky, zastúpeného kolíznym opatrovníkom Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v N. , dieťa rodičov matky – Mgr. M. O. , bývajúcej v N. a otca – M. P., bývajúceho v N. , o návrhu otca na zníž enie výživného, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 24 P 23/201 3, o vylúčení sudcov Krajského súdu v Nitre z prejedn
Právna veta: I keď zákon v § 14 ods. 1 O.s.p. spája vylúčenie sudcov z prejednania a rozhodovania vo veci nielen so skutočne preukázanou zaujatosťou, ale aj vtedy, ak možno mať čo i len pochybnosť o ich nezaujatosti [viď tiež zásady prijaté judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva najmä vo veci Delcourt v. Belgicko, podľa ktorých spravodlivosť nielenže musí byť poskytovaná, ale musí sa tiež javiť, že je poskytovaná („justice must not only be done, it must also be seen to be done“)], sudcu možno vylúčiť z prejednávania a rozhodovania pridelenej veci len celkom výnimočne a zo skutočne závažných dôvodov, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 4Ndz/3/2016 Identifikačné číslo spisu: 9015898699 Dátum vydania rozhodnutia: 03.03.2016 Meno a priezvisko: JUDr. Alena Adamcová Funkcia: sudca ECLI: ECLI:SK:NSSR:2016:9015898699.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov: 1/ Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, zastúpený J
Právna veta: Vychádzal pritom z ust. § 14 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého sudcovia sú vylúčení z prejednávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na ich pomer k veci, k účastníkom alebo ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Účelom citovaného zákonného ustanovenia je prispieť k nestrannému prejednaniu veci, k nezaujatému prístupu súdu k účastníkom alebo k ich zástupcom a tiež predísť možnosti neobjektívneho rozhodovania. Cieľu, sledovanému uvedeným ustanovením zodpovedá aj právna úprava skutočnosti, ktorá je z hľadiska vylúčenia sudcu považovaná za právne relevantnú. Je ňou existencia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne JUDr. Ľ M, bývajúcej v P, proti žalovanej Slovenskej republike – Krajský súd v Prešove, Hlavná č. 22, Prešov, o ďalší plat, vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp.zn. 13 C 166/2007, o vylúčení sudcov Krajského súdu v Prešove z prejednávania a rozhodovania veci vedenej na tomto súde pod sp.zn. 4 NcC 24/2007, takto r o z h o d o l : Sudcovia Krajského súdu v Prešove s ú v y
MENU