Nájdené rozsudky pre výraz: vylúčenie sudcov z prejednávania a rozhodovania veci

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 598

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

77 dokumentov
204 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Rozhodnutie o vylúčení sudcu predstavuje výnimku z ústavnej zásady, podľa ktorej nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi. Vzhľadom na to možno sudcu vylúčiť z prejednávania a rozhodovania zákonne pridelenej veci len výnimočne a zo skutočne závažných dôvodov, ktoré sudcovi celkom zjavne bránia rozhodovať v súlade so zákonom nezaujato a spravodlivo. Predpokladom vylúčenia sudcu z prejednávania a rozhodovania veci je taký vzťah k veci, účastníkom alebo k ich zástupcom, ktorého intenzita by aj pri maximálne vynaloženej snahe sudcu o nezaujatosť v konaní a rozhodovaní jednoznačne ovplyvňov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Naj vyšší súd 4Nd z/1/20 16 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej rep ubliky v právnej veci navrhovateľky : J. Š., bytom B. B. proti odporcovi : Centrum právnej pomoci, Kancelária Žilina , so sídlom Národná 34, Žilina , v konaní o opravnom prostriedku navrhovateľky proti rozhodnutiu odporcu sp.zn. 11722/2015 -KaZa zo dňa 29. októbra 2015 , konajúc o návrhu navrhovateľky na vylúčenie sudcu JUDr. P.K. vo veci vedenej na Krajskom súde v Banskej Bystrici pod sp.zn
Právna veta: Základné právo na prerokovanie a rozhodnutie veci nestranným súdom je v občianskom súdnom konaní garantované prostredníctvom inštitútu vylúčenia sudcu z ďalšieho prejednávania a rozhodnutia pre nezaujatosť. Nestrannosť je potrebné skúmať jednak zo subjektívneho hľadiska nestrannosti, t. j. treba zistiť osobné presvedčenie zákonného sudcu a jednak z objektívneho hľadiska nestrannosti posúdením, či sú poskytnuté dostatočné záruky pre vylúčenie akejkoľvek pochybnosti v danom smere. V prípade subjektívneho hľadiska nestrannosti, sa nestrannosť sudcu predpokladá až do predloženia dôkazu opaku. Treb ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Naj vyšší súd 4Nd z/2/20 15 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej rep ubliky v právnej veci navrhovateľa : JUDr. D. T. , prokurátor Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, zastúpený: JUDr. Eva Mišíková, advokátka, Laurinská 2, Bratislava proti odporcovi : 5. Disciplinárna komisia Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky , Štúrova ul. 2, Bratislava , o opravnom prostriedku navrhovateľa proti rozhodnutiu 5. Disciplinárnej komisie Generálnej prokuratúry Sl
Právna veta: Samo podanie podnetu na disciplinárny postih teda nevylučuje namietaného sudcu z prejednávania a rozhodovania sporu (právnej veci). Až v prípade, že by sudca v dôsledku proti nemu smerujúceho určitého podania (napríklad sťažnosti, civilnej žaloby, trestného oznámenia, podnetu na začatie disciplinárneho konania) nedokázal zachovať požadovaný nadhľad a zo všetkých okolností prejednávanej veci by bolo zrejmé, že stratil schopnosť pristupovať nezaujato k sporu, stranám sporu, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní, boli by dané podmienky pre jeho vylúčenie z prejednávania a rozhodovania ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 1415204659 Dátum vydania rozhodnutia: 23. októbra 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:1415204659.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci manžela A., bývajúceho v K., zastúpeného Mgr. Evou Braxatorisovou, advokátkou so sídlom v Bratislave, Trenčianska č. 17, proti manželke Q., bývajúcej v K., zastúpenej JUDr. Dagmar Matuškovou, advokátkou so sídlom v Brat
Právna veta: V zmysle § 49 ods. 3 CSP dôvodom na vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania sporu nemôžu byť okolnosti spočívajúce v postupe sudcu v konaní o prejednávanom (alebo inom) spore. „Postupom“ sa tu rozumejú procesné úkony sudcu pri vedení sporu a rozhodovaní o právach a povinnostiach strán sporu. Pri takomto nazeraní na uvedený pojem sa v postupe sudcu prejavuje samotný výkon súdnictva, z povahy ktorého vyplýva, že nemôže zakladať zaujatosť sudcu. I keď žalovaný 1/ v námietke zaujatosti výslovne uviedol, že ju nepodáva z dôvodov týkajúcich sa JUDr. Anny Kovaľovej ako sudkyne (ktorá sa má pod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 8714201650 Dátum vydania rozhodnutia: 3. januára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Emil Franciscy Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8714201650.1 U ZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne S. P., bývajúcej vo Q., zastúpenej JUDr. JCLic. Tomášom Majerčákom, PhD., advokátom so sídlom v Košiciac h, Južná trieda č. 28, proti žalovaným 1/ JUDr. U. U. a 2/ JUDr. G. U., bývajúcim v F., o zaplatenie 4 43
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu z prejednávania a rozhodovania vecioznamujúci sudca
R 9/2015
Právna veta: Pokiaľ predseda súdu po oznámení sudcu o skutočnostiach, pre ktoré je vylúčený, postupom podľa § 15 ods. 1 veta prvá Občianskeho súdneho poriadku pridelil vec inému sudcovi, má sa za to, že oznamujúci sudca bol vylúčený z prejednávania a rozhodovania veci. Pri rozhodovaní o vylúčení toho istého sudcu nadriadený súd (§ 16 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku) na to prihliada a o vylúčení oznamujúceho sudcu nerozhoduje.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Nc 31 /201 4 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ J. Ď. - S., M. , 2/ A. T. , bývajúcej v B. , proti žalovaným 1/ J. B. , so sídlom v B. , správcovi konkurznej podstaty úpadcu Ž. spol. s r.o. , so sídlom v B. , 2/ F. S., spol. s r.o. , so sídlom v B. , o určenie neplatnosti právneho úkonu a iné , ktorá vec je vedená na Okresnom súde Brat islava III pod sp. zn. 12 C 16 8/2000 a na Krajskom súde v Bratislave pod
Právna veta: Podľa § 31 ods. 1 Tr. por. z vykonávania úkonov trestného konania je vylúčený sudca alebo prísediaci sudca (ďalej len „prísediaci“), prokurátor, policajt, probačný a mediačný úradník, vyšší súdny úradník, súdny tajomník, asistent prokurátora a zapisovateľ, u ktorého možno mať pochybnosť o nezaujatosti pre jeho pomer k prejednávanej veci alebo k osobám, ktorých sa úkon priamo týka, k obhajcovi, zákonnému zástupcovi, splnomocnencom alebo pre pomer k inému orgánu činnému v tomto konaní. V zmysle ustálenej súdnej praxe treba pritom pomerom k prejednávanej veci rozumieť najmä skutočnosť, že orgán u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
N a j v y š š í s ú d 6 Ndt 10 /201 3 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Michálika a sudcov JUDr. Petra Hatalu a JUDr. Daniela Hudáka na neverejnom zasadnutí konanom 29 . mája 201 3 v Bratislave v trestnej veci ob vineného J. Z. pre zločin vydierania podľa § 189 ods. 1 Tr. zák. a iné , o návrhu obvineného na odňatie a prikázanie veci podľa § 23 ods. 1 Tr. por. takto r o z h o d o l : Trestná vec
Právna veta: Najvyšší súd už v iných prípadoch, v ktorých išlo o posúdenie otázky existencie okolností vylučujúcich sudcu z prejednávania a rozhodovania veci z dôvodu, že účastníkom konania (žalovaným) je súd, na ktorom sudca vykonáva súdnictvo, vyslovil názor, že za dôvod na vylúčenie sudcu nemôže byť bez ďalšieho považovaná okolnosť, že je sudcom súdu, ktorý je v návrhu na začatie konania označený ako žalovaný (viď napríklad rozhodnutie sp. zn. Nc 99/1999, 3 Nc 7/2010, 3 Nc 14/2010, 1 Nc 23/2013). Pri aplikácii ustanovenia § 14 ods. 1 O.s.p. je potrebné dôsledne rozlišovať medzi súdom (proti ktorému žalo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 3 Nc 4 /2016 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne JUDr. D. W. , bývajúcej v D. , zastúpenej JUDr. T. P., advokátkou so sídlom v Ž. , proti žalovan ým 1/ K rajskému súdu v Žiline , so sídlom v Žiline, Orolská č. 3 , IČO: 35995572 , 2/ Slovenskej republike – Ministerstvu Spravodlivosti Slovenskej republiky so sídlom v Bratisl ave, Župné námestie č. 13 , IČO: 00166093 , o doplatenie funkčného platu , vedenej na Okre
Právna veta: Nemožno neuviesť pre širší kontext argumentácie aj to, že vzájomné vzťahy medzi sudcami sú založené na profesionalite a kolegiálnosti. Pokiaľ by len z takéhoto všeobecného základu (kolegiálnych vzťahov) bola vyvodzovaná pochybnosť o tom, či sudcovia budú schopní nezaujato a spravodlivo rozhodovať prípady, v ktorých je ich kolega účastníkom, znamenalo by to vlastne, že výlučne pracovný a kolegiálny vzťah medzi sudcami vo všeobecnosti prezumuje porušovanie sudcovských povinností a zásad sudcovskej etiky. Ak rámec týchto vzájomných vzťahov neprekročí hranicu profesionálnosti a kolegiálnosti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 1 Nc 6/2014 Slovenskej republiky Uznesenie Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobkyne Evy TurčekovejE., bývajúcej v Nitre,V. Kamenná 5N., proti žalovaným 1/ Zuzane OkoličányovejZ., bývajúcej v Nitre,V. Kamenná 1,K. 2/ PhDr. Nore KováčikovejP., bývajúcej v Nitre,V. Kamenná 3, o určenie, že nehnuteľnosti patria do dedičstva, vedenej na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 19C 124/2010, o vylúčení sudcov Krajského súdu v Nitre z prejednávania a rozhodovania veci vedene
Právna veta: Integrálnou súčasťou práva na spravodlivý proces (čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd) je garancia toho, aby vo veci rozhodoval nezávislý a nestranný sudca. Ústavná úprava práva na spravodlivý proces (čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky) zároveň na druhej strane zahrňuje aj právo na to, aby právna vec účastníka nebola odňatá zákonnému sudcovi, ktorý bol určený podľa zákonných pravidiel príslušnosti súdov (čl. 48 Ústavy Slovenskej republiky). V zásade teda platí, že v určitej právnej veci by mal rozhodovať nezávislý a nestranný sudca vecne a miestne príslušného s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcov 1/ M. Č. , Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby , Mierové námestie č. 1, Ilava , 2/ J. M. , bývajúceho v B. , obaja zastúpení JUDr. Ľ. S., advokátom so sídlom v B. , proti žalova ným 2/ JUDr. Eve Rešatkovej , sudkyni Krajského súdu v Prešove , zastúpenej JUDr. I. R. , advokátom so sídlom v K. , 3/ JUDr. Jaroslavovi Bugeľovi , sud covi Krajského súdu v P
Právna veta: V tejto súvislosti Najvyšší súd Slovenskej republiky zdôrazňuje, že základom pre vylúčenie sudcu môžu byť len objektívne existujúce zákonné dôvody, nie to, že účastník sa nestotožňuje s jeho rozhodovaním. Na dosiahnutie nápravy v občianskom súdnom konaní slúžia predovšetkým opravné prostriedky, nie námietka zaujatosti, ktorej účel je zásadne odlišný. Iba na tomto základe však bez ďalšieho nemožno urobiť záver o splnení podmienok ustanovenia § 14 ods. l OSP, ak súčasne nie sú k dispozícii ďalšie doložené skutočnosti, ktorých konkrétny obsah a charakter by objektivizoval uplatnenú námietku.Me ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Ndz/ 4/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcu : P. , S.S., so sídlom P.P., B. , IČO: X. X. , zastúpenej Advokátskou kancelá riou F. P., S.S., so sídlom M. M. , B. , IČO: X. X. , proti žalovanému : Krajsk ý súd v Bratislave , so sídl om Záhradnícka 10, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. Spr. 61 46/12 z 20. júna 2012 vo veci vedene j na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 1S/ 172
MENU