Nájdené rozsudky pre výraz: vylúčenie sudcu z pojednávania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 8

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

8 dokumentov
9 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Kľúčové slová: vylúčenie sudcu z pojednávanianámietka zaujatosti sudcov
Právna veta: 6.1. Sudcu možno vylúčiť z prejednávania a rozhodovania veci buď na základe uplatnenia námietky zaujatosti stranou sporu (§ 52 C.s.p.), alebo na základe návrhu (oznámenia) samotného sudcu (§ 50 C.s.p.). 6.2. Obsahom práva na prerokovanie veci pred nestranným súdom pritom nie je povinnosť súdu vyhovieť každému návrhu oprávnených osôb a vždy vylúčiť sudcu z ďalšieho prerokovávania a rozhodovania sporu pre zaujatosť. Obsahom základného práva na prerokovanie veci nestranným súdom je len povinnosť súdu prerokovať každý návrh oprávnenej osoby na vylúčenie sudcu z ďalšieho prejednávania a rozhodnutia ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko: Funkcia: ECLI: Najvyšší súd SR 3Ndob/9/2020 1118211052 1. júla 2020 JUDr. Jana Veselá Zemaníková sudca ECLI:SK:NSSR:2020:1118211052.1 UZNESENIE Najvyšší súd Slovenskej republiky v spore žalobcu: ARTHUR CONSULTING, s.r.o., so sídlom Zámocká 6455/10, Bratislava, IČO: 35 779 845, zastúpeného advokátkou Mgr. Alicou Mendlovou, so sídlom Riečna 2, Bratislava, proti žalovanému: FACTA, s.r.o., so sídlom Zámoc
Právna veta: Do obsahu základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a práva na spravodlivý súdny proces podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd nepatrí ani právo účastníka konania vyjadrovať sa k spôsobu hodnotenia ním navrhnutých dôkazov súdom, prípadne sa dožadovať ním navrhnutého spôsobu hodnotenia vykonaných dôkazov (I. ÚS 97/97), resp. toho, aby súdy preberali alebo sa riadili výkladom všeobecne záväzných predpisov, ktorý predkladá účastník konania (II. ÚS 3/97, II. ÚS 251/03).
 Podľa ustanovenia § 237 písm. g/ O.s.p. dovolanie je prípustné proti každému rozhod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 5 Cdo 106/ 2010 Slovenskej republiky U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu Ing. J. S., bývajúceho v K. , zastúpeného JUDr. M. K. , advokátkou v K. , proti žalovaným 1/ Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky, so sídlom v Bratislave, Mierova 19 , 2/ V. K. , š.p. v likvidácii, so sídlom v S., IČO: X., žalovaný 2/ zastúpený JUDr. M. S., advokátom Advokátskej kancelárie S. & S., so sídlom v K. , o určenie, že odvolanie z fu
Právna veta: V tejto súvislosti Najvyšší súd Slovenskej republiky zdôrazňuje, že základom pre vylúčenie sudcu môžu byť len objektívne existujúce zákonné dôvody, nie to, že účastník sa nestotožňuje s jeho rozhodovaním. Na dosiahnutie nápravy v občianskom súdnom konaní slúžia predovšetkým opravné prostriedky, nie námietka zaujatosti, ktorej účel je zásadne odlišný. Iba na tomto základe však bez ďalšieho nemožno urobiť záver o splnení podmienok ustanovenia § 14 ods. l OSP, ak súčasne nie sú k dispozícii ďalšie doložené skutočnosti, ktorých konkrétny obsah a charakter by objektivizoval uplatnenú námietku.Me ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 8Ndz/ 4/2012 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej re publiky v právnej veci žalobcu : P. , S.S., so sídlom P.P., B. , IČO: X. X. , zastúpenej Advokátskou kancelá riou F. P., S.S., so sídlom M. M. , B. , IČO: X. X. , proti žalovanému : Krajsk ý súd v Bratislave , so sídl om Záhradnícka 10, Bratislava, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. Spr. 61 46/12 z 20. júna 2012 vo veci vedene j na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 1S/ 172
Právna veta: V konaní pred Ústavným súdom Slovenskej republiky možno namietať predpojatosť len sudcu, ktorý sa podieľa na rozhodovaní v danej veci.

Úryvok z textu:
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 29. januára 2003 v senáte zloženom z predsedu Ľubomíra Dobríka a zo sudcov Eduarda Báránya a Juraja Babjaka prerokoval návrh Súdnej rady Slovenskej republiky, zastúpenej JUDr. J. D., DrSc., a JUDr. P. B.; a JUDr. Š. H., vedľajšieho účastníka, zastúpeného advokátom JUDr. T. Š., K., na vyhlásenie predpojatosti sudcov Alexandra Brostla, Ľudmily Gajdošíkovej, Jána Klučku a Jána Mazáka vo veci vedenej na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod s
Meritum námietka zaujatosti
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: A. Ž., spol. s r.o. zastúpeného L. & T., proti žalovanému: M. Ž., o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 2007/C-6402/MsÚ/PS zo dňa 17. mája 2007, o vylúčení sudcu Krajského súdu v Žiline, takto r o z h o d o l : Sudca Krajského súdu v Žiline JUDr. J. M. nie je v y l ú č e n ý z prejednávania a rozhodnutia vo veci vedenej na Krajskom súde v Žiline pod sp. zn. 21 S
Meritum námietka zaujatosti
Najvyšší súd Slovenskej re publiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľov : 1./ S. P. T. , M.B. , 2./ D. , s.r.o., B. , obaja zastúpení advokátom JUDr. E. K. , K. , proti odporcovi : Daňov ý úrad Kráľovský Chlmec, Mierová č. 2, Kráľovský Chlmec , zastúpený Obchodnou spoločnosťou M. & P. B. v konaní o návrhu pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy , vedenej na Krajskom súde v Košiciach pod č.k. 7S/13894/2010 o vylúčení predsedu senátu J
Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: Identifikačné číslo spisu: 5014200037 Dátum vydania rozhodnutia: 31. mája 2017 Meno a priezvisko: JUDr. Zuzana Ďurišová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2017:5014200037.3 R OZSUDOK Najvyšší súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zuzany Ďurišovej a členov senátu JUDr. Jany Hatalovej, PhD. a JUDr. Eleny Berthotyo vej, PhD., v právnej veci navrhovateľa Mgr. U. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom F., proti odporkyni Sociálnej poi
MENU