Nájdené rozsudky pre výraz: vylúčenie veci na samostatné konanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 34

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

64 dokumentov
64 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Meritum Súdny poplatok
Právna veta: Ak súd vzájomný návrh vylúči na samostatné konanie a pôvodný žalovaný nesplní povinnosť zaplatiť súdny poplatok, súd konanie o vzájomnom návrhu zastaví.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením z 20. júna 2002, č. k. 2 Obo 21/02, potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa, ktorým bolo konanie pre nezaplatenie súdneho poplatku zastavené [§ 10 ods. 1, 2 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1992 Zb.“)]. V odôvodnení uznesenia odvolací súd uviedol, že žalobkyňa podaním označeným ako upresnenie protinávrhu, došlým Okresnému súdu L. dňa 23. marca 2001, navrhla tomuto súdu, aby vydal rozsudok
Právna veta: Podľa § 202 ods. 3 písm. a/ O.s.p., odvolanie nie je prípustné proti uzneseniu, ktorým sa upravuje vedenie konania. Uznesenia, ktoré iba upravujú vedenie konania, zákon nevymenúva ani nevymedzuje žiadnymi znakmi. Považujú sa za ne uznesenia, ktoré nemajú vplyv na rozhodnutie vo veci samej, týkajú sa otázok, ktoré v záujme hospodárneho vedenia konania vyžadujú rýchle riešenia, alebo bez toho, aby odopretie možnosti odvolania mohlo byť na ujmu práv účastníka alebo tretej osoby, a súd nimi nie je viazaný, čo znamená, že ich možno zmeniť bez toho, aby bolo možné podať odvolanie. Medzi uznes ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky vo veci starostlivosti súdu o maloletého K.K. , nar. X. , zastúpeného kolíznym opatrovníkom Ú. , matky Z. , bývajúcej v K. , otca B. , bývajúceho v K. , zastúpeného JUDr. M. , advokátom v K. , o zmenu priezviska a úpravu styku, vedenú na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 22 P 53/2009, o dovolaní otca proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach z 24. januára 2013 sp. zn. 8 CoP 509/2012, takto r o z h
Právna veta: Podľa § 184 ods. 1 zákona č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy (ďalej len „Spravovací poriadok“) základom súdneho spisu o vylúčenej veci je rovnopis rozhodnutia o vylúčení veci na samostatné konanie. Do súdneho spisu o vylúčenej veci sa ďalej vloží fotokópia obžaloby alebo návrhu na začatie konania, prípadne fotokópie tých častí pôvodného súdneho spisu, ktoré sú v ňom naďalej potrebné a ktoré sú podľa uváženia predsedu senátu, ktorý o vylúčení rozhodol, nevyhnutné na rozhodnutie o vylúčenej veci. Vylúčenie ve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky, v právnej veci žalobcu: Ing. M. B. , S., IČO X. , DIČ X. , zastúpeného JUDr. M. K. , advokátom, M. , V. nad T., proti žalovaném u: Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky , Nová 13, Banská Bystrica v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. I/225/12979 -115230/2009/990705 -r zo dňa 16 .októbra 2009, na odvolanie žalo bcu proti uzneseniu Krajského súdu v Prešove č. k. 2S/ 82 /200
Kľúčové slová: súdny poplatoknezaplatenie súdneho poplatku
Právna veta: Procesné rozhodnutia o vylúčení veci na samostatné konanie resp. o spojení súvisiacich vecí na spoločné konanie sú konaniami, ktorými sa upravuje vedenie konania, proti ktorým nie je prípustné odvolanie (§ 202 ods. 3 písm. a/ OSP). Posudzovanie dôvodnosti či účelnosti takéhoto postupu je plne v kompetencii krajského súdu. Bez ohľadu na účelnosť či účelovosť takéhoto postupu je však v súvislosti s posudzovaním zákonnosti napadnutého rozhodnutia podstatné, že sadzobník súdnych poplatkov tvoriacich prílohu zák. č. 71/1992 Z. z. v pol. 10 bod 4 stanovuje poplatok zo správnej žaloby proti rozhodnut ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd 2Sžf/58 /2015 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: Montservis, s.r.o, so sídlom Kragujevská 12, Žilina, IČO: 36 396 711, právne zastúpeného Advokátska kancelária JUDr. Danica Birošová, s.r.o., so sídlom Piaristická 46/276, Trenčín, IČO: 36 837 857, proti žalovanému: Finančné riaditeľstvo S lovenskej republiky , so sídlom Lazovná 63, Banská Bystrica, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 1100308/1/55
Právna veta: : Podľa § 5 ods. 1 O.s.p. súdy poskytujú prípadne svojich úloh účastníkov v občianskom súdnom konaní poučenia o ich procesných právach a povinnostiach. Poučovacia povinnosť súdu je jedným zo základných predpokladov práva na spravodlivý súdny proces podľa článku 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky, resp. podľa článku 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Citácia uvedeného ustanovenia § 5 ods. 1 O.s.p. jednoznačne definuje, že poučenie súdu sa môže týkať iba procesných práv a povinností.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci navrhovateľky Ing. S., na r. 4 .., bytom V. , adresa na doručovanie T. , zastúpenej advokátom JUDr. L. , V. , proti odporkyni M. , nar. X. , bytom K. , o zníže nie výživného na plnoleté dieťa s príslušenstvom, vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 20 C 146/2010, o dovolan í žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave z 31. mája 2012, sp. zn. 3 Co 196 /2012, takto
Právna veta: Primeranosť dĺžky konania je judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej len Súd) posudzovaná s ohľadom na konkrétne okolnosti prípadu s prihliadnutím ku kritériám zakotveným v judikatúre Súdu, akými sú zložitosť prípadu, chovanie sťažovateľa a chovanie štátnych orgánov, poprípade čo je pre sťažovateľa v stávke. Súd v žiadnom zo svojich rozhodnutí nekonkretizoval „všeobecne záväznú“ dobu, ktorú by bolo možné za primeranú lehotu považovať. Porušenie pravidla plynúceho z čl. 6 ods. 1 Dohovoru je sankcionované vyvodením zodpovednosti štátu voči obvinenému, kedy bolo v rozhodnutiach Súdu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší s úd Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v trestnej veci proti obžalovanému D. B. , pre trestný čin sprenevery podľa § 248 ods. 1, ods. 5 Tr. zák. účinného do 1. januára 2006 na verejnom zasadnutí konanom 19. januára 2012 v Bratislave prerokoval odvolanie obžalovaného D. B. proti rozsudku Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z 8. novembra 2010, sp. zn. PK 1 T 49/2010 , a rozhodol t a k t o : Podľa § 256 Tr. por. účinného do 1. januá
Právna veta: Za zmenu žaloby treba považovať: a) zmenu tzv. žalobnej žiadosti (petitu žaloby) b) zmenu tzv. rozhodujúcich skutkových okolností (skutkového stavu), na ktorých žaloba spočíva. Zmena žalobnej žiadosti môže spočívať v zmene buď kvalitatívnej, alebo kvantitatívnej stránky žalobnej žiadosti. Za kvalitatívnu zmenu petitu treba považovať tie situácie, keď žalobca, či už s poukazom na rovnaký (doteraz tvrdený) skutkový stav, prípadne skutkový stav zmenený a doplnený, požaduje niečo iné, než pôvodne. Za kvantitatívnu zmenu žaloby v zmysle ust. § 95 treba považovať najmä pri žalobách na plneni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Najvyšší súd Slovenskej republiky 5Obo 96/2011 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu 1/ D.D. , so sídlom S.V.M.S. , zastúpeného spoločnosťou E. , s.r.o., J.B. , IČO: X. a žalobcu 2/ H. , spol. s. r. o., L.B. , IČO: X. , zastúpeného Advokátskou kanceláriou M. , s. r. o., K.B. , IČO: X. proti žalovanému 1/ P. , a. s., G.B. , IČO: X. a žalovanému 2/ H. , a. s., G.B. , IČO: X. , obaja žalovaní zastúpení advokátom JUDr. B.M. , N. , vedľajší účastník PhD
Meritum zrušené pre nepreskúmateľnosť § 221 ods. 1 písm.f/ O.s.p.
Najvyšší súd 8Sžo/ 332 /2009 Slovenskej republiky U Z N E S E N I E Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej veci žalobcu: I.. D. K. , bytom B. , zastúpený Mgr . M. , advokátom so sídlom J., proti žalovanému: Mesto Pezinok , Radničné n ám. 7, Pezinok , v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnut í, konajúc o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č.k. 2S 2 10 /200 7-34, č.k. 2S 238/2008 -34 zo dňa 13 . mája 2009, takto r o z h o d o l : Najvyšší súd Slov
Meritum o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
Najvyšší súd Slovenskej republiky 7Sžso/9 0/2011 U z n e s e n i e Najvyšší súd Slovenskej republiky v právnej vec i žalobcu : JUDr. A. Š., nar. X. , bytom X. , P. č. X. , proti žalovanej: Sociálna poisťovňa , pobočka Senica , so sídlom v Senic i, Hollého ul. č. 1219, o návrhu na preskúmani e zákonnosti rozhodnut ia žalovanej a o návrhu žalobcu na vydanie predbežného opatrenia , na odvolanie žalobcu proti uznese niu Krajského súdu v Trnave z 3. novembr a 2011 , č.k. 14S/ 52/2010 -31 ,
MENU